Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1997 z dne 3. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1997 z dne 3. 10. 1997

Kazalo

3000. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, stran 5002.

Na podlagi 165. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
1. člen
V uredbi o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96) se tretji in četrti odstavek 18. člena nadomestita z naslednjim besedilom:
‘Tuji državljan uveljavlja oprostitev plačila carine, v skladu s tem poglavjem, tudi za gospodinjske predmete, ki jih je pred sprostitvijo v prost promet začasno uvozil v skladu z 9. točko 108. člena carinskega zakona, in za rabljen osebni avtomobil, ki ga je začasno uvozil z delno oprostitvijo plačila carine, vendar le v primeru, če je imel to blago v lasti oziroma v uporabi šest mesecev pred preselitvijo. Kot čas preselitve se za tujega državljana šteje dan pridobitve dovoljenja za začasno bivanje. Blago, ki je na začasnem uvozu, lahko tuji državljan sprosti v prost promet z oprostitvijo plačila carine v enem letu od dneva vročitve odločbe o pridobitvi državljanstva oziroma dovoljenja za stalno prebivanje.’
2. člen
Drugi odstavek 33. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘Oprostitev plačila carine v skladu s tem poglavjem se lahko uveljavlja le za predmete, ki so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe ter za nove osebne avtomobile z delovno prostornino benzinskega motorja do 1,8 litra in dizelskega motorja do 1,9 litra oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2,00 litra in dieselskega motorja do 2,2 litra za nove osebne avtomobile z avtomatskim menjalnikom ter od kombi vozil, posebej prirejenih za prevoz invalida na invalidskem vozičku v primeru, da ga uvaža oseba, ki zaradi telesne prizadetosti potrebuje invalidski voziček.’
3. člen
Črta se tretja alinea prvega odstavka 34. člena.
V četrti alinei prvega odstavka, ki postane tretja alinea, se za besedo ‘prizadetostjo’ črta besedilo v nadaljevanju.
V drugem odstavku 34. člena se beseda ‘četrte’ nadomesti z besedo ‘tretje’.
V četrtem odstavku se besede ‘v treh letih’ nadomestijo z besedami: ‘v petih letih’.
4. člen
V 35. členu se v zadnjem stavku prvega odstavka črta beseda ‘ustanovljene’ ter doda naslednji stavek: ‘Namesto pisnega izvida in mnenja invalidske komisije se lahko predloži odločba Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.’
Besedilo druge alinee drugega odstavka 35. člena se nadomesti z dvema novima alineama, ki glasita:
‘– upravičenčevo pisno pooblastilo osebi, ki ga bo prevažala, če upravičenec nima vozniškega dovoljenja oziroma ni sposoben voziti,
– odločbo o podaljšani roditeljski pravici ali odločbo o rejništvu ali odločbo o postavitvi skrbnika oziroma odločbo o skrbništvu, če gre za otroke in mladoletnike.’
V tretjem odstavku se besede ‘v zadnjih treh letih’ nadomestijo z besedami: ‘v zadnjih petih letih.’
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
‘Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega avtomobila po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97 in 21/97), nima pravice do carinske oprostitve.’
5. člen
V prilogi 3 te uredbe se v tarifni številki 87.03 beseda ‘slepih’ nadomesti z besedo ‘invalidov’.
6. člen
Ta uredba začne veljati 4. oktobra 1997.
Št. 424-03/97-4
Ljubljana, dne 26. septembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost