Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2911. Navodilo o načinu minimalnega označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na avtomobilski cesti, stran 4822.

Na podlagi druge točke prvega odstavka 242. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ št. 50/88, 80/89, 29/90, 11/91), v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in tretjim odstavkom 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za notranje zadeve
N A V O D I L O
o načinu minimalnega označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na avtomobilski cesti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se ureja način prometnega označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na cesti, ki izpolnjuje pogoje avtomobilske ceste, kot jih določa 19. člen zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90, 11/91) (v nadaljevanju: avtomobilska cesta).
2. člen
S tem navodilom se ureja način označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na avtomobilski cesti za naslednje primere:
– označevanje in zavarovanje del, ki se izvajajo od desnega roba voznega pasu proti ločilnemu pasu avtomobilske ceste in trajajo najmanj en dan (A zapora),
– označevanje in zavarovanje del, ki se izvajajo od ločilnega pasu proti desnemu robu voznega pasu avtomobilske ceste in trajajo najmanj en dan (B zapora),
– označevanje in zavarovanje del, ki zahtevajo zaporo celotnega voznega pasu in odstavnega pasu avtomobilske ceste in trajajo najmanj en dan (C zapora),
– označevanje in zavarovanje vzdrževalnih del na avtomobilski cesti, ki trajajo neprekinjeno manj kot 16 ur (V zapora),
– označevanje in zavarovanje vozil v okvari ali druge ovire, ki je ni mogoče takoj (v roku dveh ur) odstraniti (K zapora).
3. člen
V vseh drugih primerih, razen primerov naštetih v prejšnjem členu, je obvezna izdelava projektne dokumentacije. Projektne rešitve temeljijo na načelih, ki so uporabljeni v primerih, vključenih v to navodilo.
4. člen
Zavarovanje gradbišča in zavarovanje avtomobilske ceste pred vplivi gradbišča se izvede na način, kot ga določajo ustrezni predpisi.
II. UPORABLJENA PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
5. člen
Dela na avtomobilski cesti so označena in zavarovana s predpisano postavitvijo prometne signalizacije in prometne opreme. Način vzdolžne postavitve je razviden iz grafičnih prilog.
6. člen
Vsa postavljena prometna signalizacija in prometna oprema mora biti opremljena s svetlobno odbojno folijo zaradi boljše vidljivosti v nočnem času in času zmanjšane vidljivosti. Vrsta svetlobno odbojne folije za posamezni element prometne signalizacije in prometne opreme je razvidna iz tabele 1 in 2.
1. Prometni znaki
7. člen
Prometni znaki morajo biti izdelani in postavljeni v skladu s predpisi o prometnih znakih na cestah.
Osnovne lastnosti prometnih znakov, ki se uporabljajo za označevanje in zavarovanje del na avtomobilski cesti, so prikazane v tabeli 1, ki je priloga tega navodila in objavljena skupaj z njim.
8. člen
Na določeni razdalji pred oviro so zaradi boljše vidljivosti postavljeni prometni znaki tudi na levi strani voznega pasu avtomobilske ceste.
Znaki postavljeni v ločilnem pasu morajo biti enakih dimenzij kot na desni strani voznega oziroma odstavnega pasu razen v primeru, ko širina ločilnega pasu ne dopušča postavitve takih znakov. Minimalne dimenzije prometnih znakov v ločilnem pasu so razvidne iz tabele 1.
9. člen
Kadar prometnih znakov ni mogoče postaviti na predpisano višino (v območju protislepilnih ukrepov ipd.) so lahko postavljeni tudi višje.
10. člen
Prvi prometni znak je dodatno opremljen z utripajočo lučjo.
2. Posebni znaki za obveščanje in usmerjanje
11. člen
Posebni znaki za obveščanje niso sestavni del pravilnika o prometnih znakih na cestah. Znaki imajo namen, da udeležence v prometu obvestijo o spremembi prometne ureditve na delu avtomobilske ceste. Znaku je vedno dodana dopolnilna tabla, ki označuje razdaljo do začetka dela ceste oziroma mesta ukinitve ali preusmeritve (slike 1 do 7).
Osnovne lastnosti posebnih znakov za obveščanje so prikazane v tabeli 1.
12. člen
Posebni znaki za usmerjanje so table pokončne in čelne zapore. Znaki imajo namen, da usmerjajo in vodijo promet.
Osnovne lastnosti posebnih znakov za usmerjanje so prikazane v tabeli 1.
3. Prometna oprema
13. člen
Za usmerjanje in vodenje prometa se uporabljajo tudi prometni stožci. Osnovne lastnosti so prikazane v tabeli 2, ki je priloga tega navodila in objavljena skupaj z njim.
14. člen
Za označevanje in zavarovanje del in ovir na avtomobilski cesti se uporabljajo utripajoče luči oranžne ali rumene barve.
Utripajoče luči so lahko postavljene samostojno ali v garnituri utripajočih luči (UL).
Osnovne lastnosti utripajočih luči so prikazane v tabeli 2.
15. člen
Za označevanje in zavarovanje del in ovir na avtomobilski cesti se uporabljajo tudi signalne table.
Signalne table so prikazane na slikah 8 do 10. Osnovne lastnosti in razpored elementov so prikazane v tabeli 2.
Utripanje luči za označevanje signalne table in luči, ki sestavljajo puščico ali simbol mora biti izmenično. Vse luči za označevanje signalne table morajo utripati hkrati.
4. Delovna vozila
16. člen
Stroji in vozila, s katerimi se izvajajo dela na avtomobilski cesti, morajo biti označeni na način, opisan v tabeli 2.
Predpisani način označevanja delovnih vozil in strojev ni potreben v primerih, ko je gradbišče fizično ločeno od prometa na avtomobilski cesti in v primerih, ko delovna vozila in stroje spremlja vozilo s signalno tablo.
5. Drugi dodatni ukrepi in oprema
17. člen
Sestavni del zapore so lahko tudi drugi dodatni ukrepi in oprema:
– prometni znaki spremenljive vsebine,
– začasni premični robniki s svetlobnimi markerji ali brez njih,
– varnostna ograja.
18. člen
Dodatni ukrepi in oprema se postavlja, kadar je to potrebno s stališča prometne varnosti, gostote in strukture prometa in so določeni s projektom.
III. GRAFIČNE PRILOGE
19. člen
1. Zapora avtomobilske ceste od desnega roba voznega pasu proti ločilnemu pasu za zavarovanje del, ki trajajo najmanj en dan (A zapora),
2. zapora avtomobilske ceste od ločilnega pasu proti desnemu robu voznega pasu za zavarovanje del, ki trajajo najmanj en dan (B zapora),
3. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje del, ki zahtevajo zaporo voznega in odstavnega pasu in ki trajajo najmanj en dan (C zapora),
4. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje del, ki zahtevajo zaporo voznega in odstavnega pasu in ki trajajo najmanj en dan (C zapora),
5. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vzdrževalnih del na odstavnem pasu, prometnem pospeševalnem, prometnem zaviralnem ali prometnem pasu za počasna vozila, ki trajajo neprekinjeno manj kot 16 ur (V-1 zapora),
6. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vzdrževalnih del na desnem prometnem pasu razen prometnega pasu za počasna vozila, ki trajajo neprekinjeno manj kot 16 ur (V-2 zapora),
7. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vzdrževalnih del na levem prometnem pasu (prehitevalnem pasu), ki trajajo neprekinjeno manj kot 16 ur (V-3 zapora),
8. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vozila (razen osebnega vozila s priklopnikom ali brez njega ter motornega kolesa z ali brez stranske prikolice) v okvari ali druge ovire na odstavnem pasu, ki je ni mogoče takoj (v roku dveh ur) odstraniti (K-1 zapora),
9. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vozila (razen motornega kolesa brez stranske prikolice) v okvari ali druge ovire na prometnem pasu za počasna vozila, prometnem zaviralnem ali prometnem pospeševalnem pasu, ki je ni mogoče takoj (v roku dveh ur) odstraniti (K-2 zapora),
10. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vozila (razen motornega kolesa brez stranske prikolice) v okvari ali druge ovire na desnem prometnem pasu, ki je ni mogoče takoj (v roku dveh ur) odstraniti (K-3 zapora),
11. zapora avtomobilske ceste za zavarovanje vozila (razen motornega kolesa brez stranske prikolice) v okvari ali druge ovire na levem prometnem pasu (prehitevalnem pasu), ki je ni mogoče takoj (v roku dveh ur) odstraniti (K-4 zapora),
12. posebni znaki za obveščanje (slika 1 do 7),
13. signalne table (slika 8 do 10),
14. pregled prometnih in posebnih znakov, ki se uporabljajo pri izvedbi zapor tipa A, B, C, K in V,
15. pregled prometne opreme, ki se uporablja pri izvedbi zapor tipa A, B, C, K in V.
IV. KONČNA DOLOČBA
20. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
Soglašam:
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj, dipl. jur. l. r.
Tabele in grafične priloge k temu navodilu so priložene v sredini Uradnega lista RS, št. 57/97.

AAA Zlata odličnost