Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2861. Navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev, stran 4758.

Na podlagi 20. člena zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, odl. US RS, št. 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se določata vsebina in oblika vloge za pridobitev delovnega dovoljenja, način vodenja evidence o izdanih dovoljenjih in o tujcih, zaposlenih v Republiki Sloveniji ter način obveščanja o sklenitvah in prenehanju delovnega razmerja oziroma pogodb o delu s tujci.
2. člen
Delovno dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja oziroma pogodbe o delu se izda v primeru, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji in pravilno vložena prošnja s prilogami predpisanimi s tem navodilom.
Vloga za pridobitev delovnega dovoljenja se vlaga pri pristojni območni enoti oziroma na sedežu Republiškega zavoda za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vlogo za pridobitev delovnega dovoljenja sestavljajo:
– prošnja za posamezno vrsto delovnega dovoljenja na ustreznem obrazcu TUJ-1/1, TUJ-2/1, TUJ-2/1-YU, ki so sestavni del tega navodila,
– dokazila, določena s tem navodilom za posamezne vrste delovnega dovoljenja.
II. DELOVNO DOVOLJENJE NA VLOGO DELODAJALCA
3. člen
Pred izdajo delovnega dovoljenja delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) prijavi potrebo po delavcu na zavodu na obrazcu PD oziroma POD, ki ju uporablja zavod v postopku. Rok za prijavo potrebe po delavcu je osem dni pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja na vlogo delodajalca.
4. člen
Delovno dovoljenje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu se izda na vlogo domačega delodajalca.
Vlogo za pridobitev delovnega dovoljenja sestavljajo:
– prošnja za izdajo delovnega dovoljenja na vlogo delodajalca na obrazcu TUJ-1/1, ki vsebuje podatke o prosilcu in podatke o tujcu,
– izjava na podlagi četrtega odstavka 6. člena zakona o zaposlovanju tujcev (v nadaljnjem besedilu: zakon),
– podpisana pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o delu, ki vsebuje obvezne elemente določene z zakonom in kolektivnimi pogodbami, v 5 izvodih. V primeru, da ima tujec že dovoljenje za prebivanje v državi, delodajalec v postopku predloži obojestransko podpisano pogodbo, kolikor pa mora tujec v nadaljevanju postopka pridobiti še delovni vizum, pogodbo podpiše le delodajalec, tujec pa šele pri organu pristojnem za izdajo delovnih vizumov, potem ko ta odloči, da mu bo delovni vizum izdal,
ter naslednje priloge k prošnji:
a) dokazila o izpolnjevanju pogojev prosilca:
– overjena fotokopija dokumenta o registraciji iz ustreznega registra,
– overjena fotokopija odločbe pristojnega organa, da izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po standardni klasifikaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– obrazložitev potrebe za zaposlitev tujca,
– v primeru, da se zahteva izobrazba od I. do V. stopnje, delodajalec priloži tudi dokazilo o poslovanju za preteklo leto. Gospodarske družbe priložijo obrazca BON-1 in BON-2, samostojni podjetniki posamezniki pa potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih,
b) dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
– overjena fotokopija potne listine oziroma drugega dokumenta s katerim se dokazuje identiteta tujca,
– dokazila o zahtevani izobrazbi v skladu s predpisi,
– overjen slovenski prevod potrdila o zdravstveni sposobnosti tujca v skladu s predpisi, oziroma potrdilo pristojnega slovenskega zdravstvenega zavoda,
– overjena fotokopija potrdila o znanju slovenskega jezika v primerih, ko je z zakonom predpisano znanje slovenskega jezika.
Poleg navedenih dokazil lahko zavod v postopku zahteva tudi druga dokazila.
Vlogo za pridobitev delovnega dovoljenja delodajalec vloži pri območni enoti zavoda na območju, kjer je sedež delodajalca.
5. člen
V primeru, ko se delovno dovoljenje izda za izvedbo pogodbe o delu mora tujec zavodu predložiti še overjeno fotokopijo dokazila o zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji oziroma v državi iz katere prihaja, če ima Republika Slovenija s to državo sklenjeno konvencijo o socialni varnosti.
V primeru, da niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, mora delodajalec predložiti izjavo, da bo tujca še pred pričetkom opravljanja dela zavaroval v obliki posebnega paketa v okviru prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
6. člen
Delovno dovoljenje in pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu, ki jo evidentira in potrdi organ zavoda, ki odloča o vlogi, se vroči delodajalcu, kopija dokumentov pa se zadrži pri zavodu. V primeru, ko mora tujec v nadaljevanju postopka še pridobiti delovni vizum organ zadrži samo kopijo delovnega dovoljenja ostale dokumente pa izroči delodajalcu za nadaljevanje postopka.
III. OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE
7. člen
Tujci, ki lahko po določbah 7., 8. in 12. člena zakona pridobijo osebno delovno dovoljenje, vložijo vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-2/1.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 7. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja pri območni enoti zavoda, na območju katere je sedež delodajalca, ki bo s tujcem sklenil delovno razmerje oziroma pogodbo o delu.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 8. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja pri območni enoti zavoda, na območju katere imajo stalno prebivališče.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 12. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja na sedežu zavoda.
8. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti overjeno fotokopijo potne listine oziroma drug osebni dokument, s katerim se dokazuje identiteta tujca, potrdilo delodajalca, da bo s tujcem sklenil delovno razmerje ali pogodbo o delu, razen za tujce, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 12. člena zakona.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 8. člena zakona, morajo vlogi priložiti še dokazilo o dejstvu, da več kot 10 let bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 12. člena zakona, morajo vlogi priložiti še dokazilo o priznanju statusa begunca po zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I in 44/97) oziroma dokazilo o slovenskem izvoru izseljenca oziroma njegovega potomca.
9. člen
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 23. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-2/1-YU.
Tujci iz prve in druge alinee prvega odstavka 23. člena zakona vložijo vlogo pri območni enoti zavoda, na območju katere imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.
Tujci iz tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona vložijo vlogo pri območni enoti zavoda na območju katere je sedež delodajalca, pri katerem je tujec zaposlen.
Tujci iz četrte alinee prvega odstavka 23. člena zakona vložijo vlogo pri območni enoti zavoda, pri kateri prejemajo denarne prejemke ali dokazilo o prejemanju denarnih prejemkov na podlagi predpisov o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
10. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti overjeno kopijo potne listine oziroma drug osebni dokument, s katerim se dokazuje identiteta tujca, dokazilo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas ali dokazilo o prejemanju denarnih prejemkov na podlagi predpisov o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, dokazilo o delovni dobi, prebiti v Republiki Sloveniji in potrdilo o bivanju.
Delovna doba v Republiki Sloveniji se dokazuje z delovno knjižico.
IV. NAČIN OBVEŠČANJA ZAVODA O SKLENITVI IN PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA OZIROMA POGODBE O DELU S TUJCEM
11. člen
Delodajalci so dolžni obveščati zavod o vsaki sklenitvi delovnega razmerja oziroma sklenitvi pogodbe o delu s tujcem na obrazcu TUJ-Z in o prenehanju delovnega razmerja oziroma dela po pogodbi na obrazcu TUJ-P, ki sta sestavni del tega navodila.
Zavod obstoj delovnega oziroma pogodbenega razmerja preverja tudi tako, da ugotavlja prijavo zavarovanja tujca v skladu s predpisi. Zavod lahko to pooblastilo prenese tudi na pooblaščeni organ, ki izvaja zavarovanje.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE
12. člen
Zaradi zagotovitve podatkov o regionalni pripadnosti tujcev, številu, spolu, poklicu, starosti, stopnji izobrazbe in drugih relevantnih podatkov posameznih kategorij tujcev, ki na podlagi zakona delajo v državi, zavod v sodelovanju z drugimi organi, pristojnimi za izdajo dovoljenj, ki po zakonu štejejo za delovno dovoljenje, vzpostavi sistem evidenc na način, ki omogoča sprotno spremljanje stanja in gibanje tuje delovne sile.
V ta namen so dolžni organi iz 9., 10. in 11. člena zakona, ki so pristojni za izdajo dovoljenj, ki nadomeščajo delovna dovoljenja, o vseh izdanih dovoljenjih in podatkih obvestiti zavod ter priložiti kopijo izdanega dokumenta.
O vsakem prenehanju oziroma odvzemu delovnega dovoljenja zavod takoj obvesti pristojni organ za notranje zadeve.
Zavod na podlagi evidence izdeluje mesečna in periodična poročila o stanju in gibanju delovne sile na posameznih področjih dejavnosti. Predvsem spremlja vse oblike dela, ki jih zakon omogoča, število vseh vrst izdanih delovnih dovoljenj po različnih osnovah, število tujcev, ki prvič prihajajo v državo in število tujcev, ki na podlagi izdanih delovnih dovoljenj neprekinjeno delajo v državi že daljše časovno obdobje in spremlja druge kazalce, pomembne za uravnavanje pritoka tuje delovne sile.
Zavod mesečno poroča ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o podatkih iz evidenc in trendih zaposlovanja tujcev.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila, preneha veljati navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 34/92).
14. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-030/96-018
Ljubljana, dne 3. septembra 1997.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
                     Obr. TUJ-1/1
___________________________
(Ime in naslov prosilca)

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Območna enota: _____________________


      PROŠNJA ZA IZDAJO DELOVNEGA DOVOLJENJA NA
            VLOGO DELODAJALCA


Podatki o prosilcu:

1. Vlagatelj:

a) Polna firma:

b) Naslov:

c) Matična št.:

d) Šifra dejavnosti:

e) Upravna enota sedeža

f) Šifra upravne enote:

2. Dela in naloge, za katera se sklepa:

  - delovno razmerje:

  - pogodba o delu:

3. Kraj opravljanja dela:

  - na sedežu delodajalca:

  - na terenu/lokacija/:

4. Doba, za katero se prosi za delovno dovoljenje:
  od: ........... do: ........


Podatki o tujcu:

1. Priimek (priimek ob rojstvu):

2. Ime:

3. Spol:

4. Dan, mesec in leto rojstva:

5. Enotna matična št. tujca:

6. Kraj in država rojstva:

7. Državljanstvo:

8. Naslov stanovanja v Sloveniji:

9. Naslov bivališča v tujini:

10. Vrsta in številka potne listine, kje in
  kdaj je bila izdana in do kdaj velja:

11. Vrsta bivanja v RS, kje in kdaj je bilo
  dovoljenje izdano in do kdaj velja:

12. Stopnja strokovne izobrazbe:

13. Poklic:

14. Posebna znanja, delovne izkušnje:

V ________________      Podpis pooblaščene osebe

dne, _____199 ___           Žig:

                 Obr. TUJ-2/1
_______________________________________
(Priimek in ime ter naslov prosilca)

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Območna enota:_______________


          PROŠNJA ZA IZDAJO OSEBNEGA
           DELOVNEGA DOVOLJENJA

1. Priimek (priimek ob rojstvu):

2. Ime:

3. Spol:

4. Dan, mesec in leto rojstva:

5. Enotna matična št. tujca:

6. Kraj in država rojstva:

7. Državljanstvo:

8. Naslov bivališča v R Sloveniji:

9. Naslov bivališča v tujini (tuji državi):

10. Vrsta in številka potne listine, kje in
  kdaj je bila izdana in do kdaj velja:

11. Vrsta bivanja v RS, kje in kdaj je bilo
  dovoljenje izdano in do kdaj velja:

12. Stopnja strokovne izobrazbe:

13. Poklic:

14. Posebna znanja, delovne izkušnje:

15. Podlaga za pridobitev
  osebnega delovnega dovoljenja:

 a) bivanje v RS več kot 10 let na podlagi
  dovoljenja za stalno prebivanje (8. člen),

 b) dnevni migrant (7. člen),

 c) priznan status begunca,

 d) priznan status izseljenca.

16. Doba, za katero se prosi za dovoljenje:

V _______________________   Podpis prosilca

dne: ____________199 __

                  Obr. TUJ-2/1YU
__________________________
(Ime in naslov prosilca)

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Območna enota: _________________


       PROŠNJA ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA
              DOVOLJENJA
           (po 23. členu zakona)

1. Priimek (priimek ob rojstvu):

2. Ime:

3. Spol:

4. Dan, mesec in leto rojstva:

5. Enotna matična št. tujca:

6. Država in kraj rojstva:

7. Državljanstvo:

8. Naslov stanovanja v Sloveniji:

9. Naslov bivališča v tujini (tudi država):

10. Vrsta in številka potne listine, kje in
  kdaj je bila izdana in do kdaj velja:

11. Vrsta bivanja v RS, kje in kdaj je
  bilo dovoljenje izdano in do kdaj velja:

12. Stopnja strokovne izobrazbe:

13. Poklic:

14. Posebna znanja, delovne izkušnje:

15. Podlaga za pridobitev
  osebnega delovnega dovoljenja:

a) čas sklenitve in oblika delovnega razmerja,

b) delovna doba v RS.

16. Doba, za katero se prosi za dovoljenje:

  od: ........ do ............_______

V ________________        Podpis prosilca:

dne, _______199 __

                          Obr. TUJ-Z
____________________________
(Ime in naslov prijavitelja)

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Enota:


         PRIJAVA O ZAPOSLITVI OZIROMA
           O OPRAVLJANJU DEL TUJCA

1. Priimek in ime tujca:

2. Datum rojstva tujca: (dan), (mesec), (leto)

3. Enotna matična številka tujca:

4. Državljanstvo tujca:

5. Vrsta in številka delovnega dovoljenja:

6. Naslov stanovanja v Sloveniji:

7. Ime in naslov delodajalca:

8. Matična številka delodajalca:

9. Delovno mesto oziroma delo po pogodbi o delu,
  ki ga tujec opravlja:

10. Datum sklenitve delovnega razmerja oziroma
  začetka opravljanja del:

11. Predvideno trajanje zaposlitve oziroma opravljanja del:

                   Podpis pooblaščene osebe

V ___________, dne ___199 __

                        Žig

                         Obrazec TUJ-P
_______________________________
(Ime in naslov prijavitelja)

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Enota:


         PRIJAVA O PRENEHANJU DELA TUJCA

1. Ime in naslov prijavitelja:

2. Matična številka prijavitelja:

3. Priimek in ime tujca:

4. Datum rojstva tujca:

5. Enotna matična številka tujca:

6. Državljanstvo tujca:

7. Vrsta in številka delovnega dovoljenja:

8. Datum prenehanja delovnega razmerja oziroma prenehanja
  opravljanja dela:

9. Vzrok prenehanja dela:

                 Podpis pooblaščene osebe:

V _______________, dne ___________199 ___

                      Žig


AAA Zlata odličnost