Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2860. Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem, stran 4754.

Na podlagi 51. člena v zvezi z drugo in sedmo alineo 48. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, odl. US RS, št. 20/95 in 29/95), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek, način in višina nadomestitve dela stroškov za invalide, zaposlene v invalidskem podjetju.
2. člen
Za invalidsko podjetje se po tem pravilniku šteje gospodarska družba po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), ki je status invalidskega podjetja (v nadaljevanju: podjetje) pridobila na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Merila za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) so:
– stopnja invalidnosti,
– namen porabe dobička.
4. člen
Podjetju pripada nadomestilo za invalide, ki so pri njem v delovnem razmerju v mesecu, za katerega se daje nadomestilo in jim je bil status invalida priznan s pravnomočno odločbo pristojnega organa in sicer:
– delovni invalidi po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92, 5/94 in 7/96);
– vojni invalidi po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97);
– invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76);
– kategorizirani mladostniki po zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76 in 3/80).
5. člen
Invalide se razporedi v eno od naslednjih skupin:
I. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida.
II. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida in je hkrati ugotovljeno vsaj eno od naslednjih stanj:
– lažja duševna prizadetost;
– 40% do 60% telesna okvara po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– 40% do 80% invalidnost po predpisih o vojnih invalidih;
– izpadi na kognitivnem področju pri osebah po poškodbi glave; v tem primeru je potrebno priložiti tudi mnenje centra za poklicno rehabilitacijo.
III. Skupina
Osebe, ki imajo priznano status invalida in je hkrati ugotovljeno vsaj eno od naslednjih stanj:
– lažja duševna prizadetost kombinirana z vsaj 30% telesno okvaro ali z nevrološkimi izpadi;
– 70% do 100% telesna okvara po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– več kot 80% invalidnost po predpisih o vojnih invalidih;
– psihotične motnje;
– poleg izpadov na kognitivnem področju še izpadi na področju čustvenega in vedenjskega delovanja pri osebah po poškodbi glave; v tem primeru je potrebno predložiti tudi mnenje centra za poklicno rehabilitacijo.
6. člen
Invalidnost se ugotavlja na podlagi odločbe pristojnega organa. V primeru, ko okvara organizma iz odločbe ni razvidna, se invalidnost ugotavlja tudi z izvidom in mnenjem pristojnega izvedeniškega organa, ki je bil podlaga za izdajo odločbe o statusu invalida.
7. člen
Odstotek nadomestila na invalida znaša za:
I. skupino – 25% zajamčene plače,
II. skupino – 50% zajamčene plače,
III. skupino – 75% zajamčene plače.
8. člen
Nadomestilo se izračuna tako, da se za vsakega zaposlenega invalida znesek zajamčene plače pomnoži z odstotkom, določenim v 7. členu tega pravilnika za posamezno skupino invalidov (v nadaljnjem besedilu: polni znesek).
9. člen
Če podjetje zaposluje invalida s krajšim delovnim časom, se nadomestilo, določeno po prejšnjem členu, sorazmerno zmanjša.
10. člen
Nadomestilo se ne izplačuje za tiste invalide, ki so na poklicni rehabilitaciji ali pripravništvu in jim nadomestilo plače oziroma denarno pomoč zagotavlja Republiški zavod za zaposlovanje ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
11. člen
Če je podjetje namenilo manj kot 60% izkazanega dobička v bilanci za preteklo leto za namene, ki jih določa 41. člen zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, se mu izplača samo polovica zneska iz 8. člena tega pravilnika.
12. člen
Podjetje uveljavlja pravico do nadomestila pri Republiškem zavodu za zaposlovanje na obrazcu RZZ-INV-SUB-1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Podjetje mora dostaviti izpolnjen obrazec do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da podjetje v predpisanem roku ne dostavi izpolnjenega obrazca za pretekli mesec, se nadomestilo ne izplača.
Republiški zavod za zaposlovanje na podlagi meril, določenih s tem pravilnikom, ugotovi pravico do nadomestila in njeno višino.
13. člen
Podjetje, ki želi v koledarskem letu povečati število zaposlenih za več kot 20 delavcev, mora predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem (Uradni list RS, št. 9/96).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/97
Ljubljana, dne 3. septembra 1997.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost