Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2859. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo, stran 4753.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94), in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom so določeni kriteriji, po katerih zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila oziroma do denarne pomoči med brezposelnostjo (v nadaljnjem besedilu: denarno nadomestilo), če:
– odkloni zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom, vendar ne manj kot s polovico polnega delovnega časa, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim;
– po preteku treh mesecev prejemanja denarnega nadomestila odkloni vključitev v enega izmed programov aktivne politike zaposlovanja, s katerim se mu zagotavlja ustrezno delo;
– odkloni napotitev na usposabljanje ali izobraževanje;
– se ne javlja na zahtevo Republiškega zavoda za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki ugotavlja, kdaj zavarovanec izgubi pravico do denarnega nadomestila.
2. člen
(poučitev zavarovanca)
Ob vložitvi zahtevka za priznanje pravice do denarnega nadomestila uradna oseba zavoda pouči zavarovanca o možnih oblikah napotitve na zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje, vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja in o njegovih dolžnostih ter o razlogih, zaradi katerih izgubi pravico do denarnega nadomestila.
3. člen
(javljanje in dosegljivost)
Zavod lahko zavarovancu določi, da se javlja kadarkoli v času uradnih ur zavoda in mu določi, da mora biti zaradi tega zavodu dosegljiv vsak delovni dan.
O zavarovančevih obveznostih iz prejšnjega odstavka napravi uradna oseba zavoda uradni zaznamek.
4. člen
(opravičljiva odsotnost)
Zavod upošteva opravičljive odsotnosti kot so bolezen, nega družinskega člana zaradi bolezni, smrt v družini in podobno ter vnaprej dogovorjene odsotnosti zaradi drugih osebnih razlogov.
Zavarovanec mora vsako odsotnost predhodno javiti zavodu, če to ni možno, pa takoj, ko je mogoče, vendar najkasneje v treh dneh, ko odpade razlog za odsotnost oziroma izostanek. Če je zavarovanec vključen v program aktivne politike zaposlovanja, usposabljanje ali izobraževanje javi odsotnost najprej izvajalcu programa in nato zavodu. V primeru bolezni lahko javi odsotnost ožji družinski član ali pooblaščenec zavarovanca (pisno ali po telefonu).
Odsotnost je opravičljiva le ob predložitvi uradnih potrdil.
5. člen
(iskanje zaposlitve)
Zavarovanec mora iskati zaposlitev v skladu z 8. in 9. členom tega pravilnika in to tudi dokazovati z ustreznimi dokazili ter skladno s svojim zaposlitvenim načrtom upoštevati vse dogovore z zavodom.
6. člen
(dokazovanje)
Potrdila, ki služijo kot dokazilo, da se je zavarovanec prijavil na objavljena prosta delovna mesta, pisne odgovore delodajalcev in druga dokazila o iskanju zaposlitve mora zavarovanec zavodu predložiti enkrat mesečno oziroma v roku, ki mu ga določi zavod.
7. člen
(udeleževanje programa)
Po vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, usposabljanje ali izobraževanje se je zavarovanec dolžan letega udeleževati in ga zaključiti ter v tem času tudi iskati zaposlitev.
II. ODKLONITEV USTREZNE ZAPOSLITVE
8. člen
(ustrezna zaposlitev oziroma delo)
Zavod lahko napoti zavarovanca na zaposlitev za določen ali nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom, vendar ne manj kot polovico polnega delovnega časa, na delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim (v nadaljnjem besedilu: ustrezna zaposlitev).
Po tem pravilniku se šteje, da zaposlitev ustreza izobrazbi, znanju in zmožnostim, če gre za zaposlitev na delovnem mestu:
– za katero se zahteva enaka stopnja in ista ali sorodna smer strokovne izobrazbe, kot jo ima zavarovanec;
– za katero se zahteva višja stopnja strokovne izobrazbe iste ali sorodne smeri, kot jo ima zavarovanec, če se delodajalec odloči za tako zaposlitev;
– za katero se zahteva eno stopnjo nižje strokovne izobrazbe iste ali sorodne smeri, kot jo ima zavarovanec, če gre za poklice oziroma dela, kjer izobrazba za delodajalca ni odločilnega pomena (npr. administrativni tehnik – administrator, vrtnarski tehnik – vrtnar in podobno), če se po treh mesecih od pričetka prejemanja denarnega nadomestila ni zaposlil;
– ki ne ustreza smeri izobrazbe, kot jo ima zavarovanec, če je glede na svoje znanje in zmožnosti že delal na takšnem delovnem mestu.
9. člen
(uporaba delovne zakonodaje in kolektivne pogodbe)
Pri ugotavljanju ustreznosti zaposlitve in delovnih pogojev (oddaljenost od bivališča, potreben čas prihoda na delo in z dela, terensko in sezonsko delo) se upoštevajo enaki kriteriji, kot za zaposlene po delovnopravni zakonodaji in kolektivni pogodbi.
Zaposlitev je ne glede na potreben čas prihoda na delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom ustrezna tudi, če prevoz v tem času zagotovi delodajalec.
10. člen
(odklonitev zaposlitve in prenehanje pravice do denarnega nadomestila)
Šteje se, da je zavarovanec odklonil zaposlitev po 8. in 9. členu tega pravilnika in mu pravica do denarnega nadomestila preneha:
– če zavrne napotnico za zaposlitev – z dnem zavrnitve;
– če se skladno z napotnico ne zglasi pri delodajalcu oziroma ne dostavi potrjene napotnice od delodajalca v roku treh dni od dneva, določenega v napotnici – z dnem, ko bi se moral pri njem zglasiti;
– če ni sprejet na delo pri delodajalcu iz razlogov, ki so na strani zavarovanca (postavljanje neprimernih pogojev za delo zaradi izmikanja zaposlitvi, izjave o ovirah za zaposlitev, ki niso bile predhodno sporočene zavodu) – z dnem zglasitve pri delodajalcu;
– če se v skladu s zaposlitvenim načrtom ne prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim – z dnem, ko izteče rok za prijavo.
III. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA
11. člen
(odklonitev vključitve v program aktivne politike zaposlovanja in prenehanje pravice do denarnega nadomestila)
Zavod lahko napoti zavarovanca na usposabljanje ali izobraževanje zaradi zaposlitve skladno z določili prve in tretje alinee drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ter na vključitev v program aktivne politike zaposlovanja skladno s posebnimi predpisi in navodili o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Šteje se, da je zavarovanec odklonil vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, s katerim se mu povečajo zaposlitvene možnosti, oziroma napotitev na usposabljanje ali izobraževanje in pravica do denarnega nadomestila preneha:
– če zavrne napotnico, vabilo ali sklep o napotitvi – z dnem zavrnitve;
– če se skladno z napotnico, vabilom ali sklepom o napotitvi ne javi in ne vključi v program, usposabljanje ali izobraževanje pri zavodu, delodajalcu oziroma drugi instituciji, ki program, usposabljanje ali izobraževanje izvaja – z dnem, ko bi se moral javiti;
– če se po vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, usposabljanje ali izobraževanje le-tega dvakrat zaporedoma ali v presledkih brez opravičljivih razlogov ne udeleži – z dnem, ko se drugič ni udeležil programa;
– če brez opravičljivega razloga prekine program aktivne politike zaposlovanja, usposabljanje ali izobraževanje – z dnem prekinitve;
– če programa aktivne politike zaposlovanja, usposabljanja ali izobraževanja ne zaključi iz razlogov, ki so na strani zavarovanca – z dnem, ko bi ga moral zaključiti.
12. člen
(druge oblike neizpolnjevanja obveznosti)
Šteje se, da se zavarovanec ne javlja zavodu in mu pravica do denarnega nadomestila preneha, če:
– se ne javi na dogovorjen rok – z dnem dogovorjenega roka;
– na dogovorjen rok ne predloži potrdil o iskanju zaposlitve – z dnem dogovorjenega roka;
– se ne javi na poziv zavoda – z dnem, ko bi se moral javiti;
– ni dosegljiv zavodu – z dnem, ko ni bil dosegljiv.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(uporaba kriterijev v postopkih, ki so v teku)
V postopkih odvzema pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči, ki so se začeli do uveljavitve tega pravilnika, se uporabljajo kriteriji, ki so veljali po pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 5/93).
14. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 5/93).
15. člen
(uveljavitev tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0008/97-004
Ljubljana, dne 1. septembra 1997.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost