Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2853. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti, stran 4747.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določbami odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 26. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja gospodarske javne službe za urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost na območju Občine Rogaška Slatina. Določajo se pravice in obveznosti uporabnikov storitev, pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje na podlagi koncesije, nadzor nad izvajanjem, viri financiranja, javna pooblastila koncesionarja, vrsta in obseg monopola, začetek in čas trajanja ter prenehanje koncesije, način plačila koncesionarja, organ ki opravi izbor koncesionarja, organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe ter druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana, načrtovana in nadzorovana lokalna gospodarska javna služba, katera se izvaja v skladu z zakoni, tem odlokom, tehničnimi pravili pristojnih organov in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev.
3. člen
V okvir opravljanja pokopališke dejavnosti po tem odloku sodi: urejanje pokopališč ter opravljanje pogrebnih dejavnosti in pokopaliških storitev.
4. člen
Urejanje pokopališč ter opravljanje pogrebnih dejavnosti in pokopaliških storitev se v skladu s tem odlokom izvaja na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče Brestovec,
– pokopališče Sv. Florijan.
5. člen
Pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališč in zajemajo:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Strokovna združenja izvajalcev lahko s posebnim kodeksom uredijo postopek izvajanja teh dejavnosti.
6. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– druge, krajevnim običajem primerne ter potrebne pokopališke storitve.
Postopek izvajanja pokopaliških storitev lahko občina natančneje opredeli s posebnim aktom.
7. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč. Urejanje pokopališč zajema predvsem naslednja dela:
– vodenje katastra pokopališč,
– določanje posameznih zvrsti grobov (samske, družinske, žarne, grobnice, prostor za raztrositev peska),
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega,
– odvoz odpadkov,
– košnja zelenic,
– urejanje ter vzdrževaje okrasnih rastlin in žive meje,
– vzdrževanje poti,
– opravljanje manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah,
– opravljanje ostalih del, ki sodijo v ta okvir.
Minimalne standarde obsega in kvalitete storitev pri urejanju pokopališč lahko občina podrobneje uredi z izdajo pokopališkega reda ali drugega ustreznega akta.
8. člen
Gospodarska javna služba urejanja pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost se zagotavljajo s podeljevanjem koncesij na podlagi zakona, občinskih predpisov in koncesijske pogodbe.
9. člen
Koncesija se podeli na osnovi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije izvede komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan.
Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi za občinski svet predlog izbire koncesionarja. Pri pripravi predloga je komisija dolžna iskati predhodno mnenje krajevnih skupnosti. Predhodno mnenje o izbiri koncesionarja lahko krajevna skupnost posreduje le za pokopališče, ki leži na njenem območju.
Sklep o izbiri koncesionarja sprejme Občinski svet občine Rogaška Slatina.
10. člen
Koncesija za urejanja pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost se podeljuje za dobo petih let in prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan.
11. člen
Za izvajanje pokopališke dejavnosti iz 3. člena tega odloka se na teritoriju občine podeli le ena koncesija.
12. člen
Temeljni elementi koncesijskega akta so naslednji:
– koncesionarji imajo javna pooblastila za izdajo soglasij za pokop, za postavitev spomenika in odstranjevanje dreves,
– za izvajanje urejanja pokopališč in pokopališke storitve se podeljuje monopol,
– za izvajanje pogrebne dejavnosti se ne zagotavlja monopol,
– koncesija se lahko podeli za dobo petih let,
– koncedent za izvajanje koncesije ne plačuje koncesionarju, prav tako koncesionar ne plačuje za izvajanje koncesije koncedentu.
13. člen
Občina bo predala koncesionarju za izvajanje urejanja pokopališč in pokopaliških storitev, vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni.
Koncesionar prevzame obveznosti izvajanja gospodarske javne službe ter gospodarjenja s temi objekti in napravami v skladu s koncesijsko pogodbo in po načelih dobrega gospodarja. Brez pisnega soglasja občine koncesionar ne sme dajati objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena v najem ali zakup.
Koncesionar mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim gospodarskim načrtom.
Za izvajanje pogrebne dejavnosti občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
14. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za izvajanje pogrebne dejavnosti, pokopaliških storitev ter dejavnosti urejanja pokopališč morajo izpolnjevati naslednje minimalne kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti oziroma storitev ter da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da podajo zagotovila, da bodo imeli ustrezno število delavcev usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo razvojni program in poslovni načrt,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti.
15. člen
Občina Rogaška Slatina ima kot koncedent ne glede na določbe koncesijske pogodbe naslednje posebne pravice:
– pravico soglasja in veta na odločitve koncesionarja, ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za dele objektov, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo,
– pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za področje izvajanja gospodarske javne službe.
Posebnih pravic Občine Rogaška Slatina določenih s tem členom ni mogoče omejiti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem.
16. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov,
– obveznosti uporabe storitev koncesionarja, ko gre za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev, če je tako določeno,
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in drugih prisilnih predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
V primeru, ko gre za grobnico, grobni prostor ali žarni prostor, za katerega vsaj tri leta ni bila plačana najemnina, preide lastninska pravica ali pravica uporabe na Občino Rogaška Slatina.
17. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka dejavnost in izvajanje pogrebnih storitev se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ Občine Rogaška Slatina še preden se uporabijo za financiranje javne službe.
18. člen
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev koncesionarjev, določenih s tem odlokom, določa Občinski svet občine Rogaška Slatina na podlagi utemeljenega predloga koncesionarjev.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Ceno pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa koncesionar prosto.
19. člen
Občina iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev pokopališč za funkcijo (razširitev pokopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz najemnin in drugih virov.
20. člen
Izvajalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih službah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ Občine Rogaška Slatina ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja, oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
21. člen
Občina daje v uporabo koncesionarjem vse objekte in vse naprave (nepremičnine in vse premičnine) s pripadajočo infrastrukturo, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks pokopališč ter pripadajoče ureditvene načrte in druge prostorske akte. O tem se izdela poseben seznam in prevzemni zapisnik.
22. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja pokopališke službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe, s pretekom časa za katerega je sklenjena koncesijska pogodba, z odpovedjo, z razdrtjem ali odvzemom koncesije.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če ne začne z opravljajem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku, če se s spremembo odloka o načinu izvajanja pokopališke službe predpiše, da se na posameznem področju preneha izvajati pokopališka služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe zaradi spremembe odloka je 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega odstavka.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
23. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Občine Rogaška Slatina.
24. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– ne ureja in ne vzdržuje pokopališča skladno s 7. členom tega odloka,
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 6. členom tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 5. členom tega odloka,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno s 17. členom tega odloka.
25. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– ne uporablja objekte in storitve ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-06/97
Rogaška Slatina, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost