Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2852. Odlok o obliki in načinu uporabe grba in zastave ter pečatov Občine Osilnica, stran 4744.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in Uradni list RS, št. 26/97) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 27. seji dne 20. avgusta 1997 sprejel
O D L O K
o obliki in načinu uporabe grba in zastave ter pečatov Občine Osilnica
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Osilnica ima kot lokalna samoupravna skupnost svoj grb, zastavo in pečate, ki jih je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb Občine Osilnica ima obliko ščita v razmerju 2:3. V grb so zajeti trije značilni elementi pokrajine: reka, arhitektura in hribovje. Spodnja tretjina prikazuje reko Kolpo, ki vrezuje v strmo sotesko, osrednji del predstavlja cerkvico Sv. Egidija, kot primer tipične arhitekture, v zgornji tretjini pa so prikazane razpoznavne stene, ki se raztezajo ob reki Kolpi.
Pomen grba:
1. Reka Kolpa: Pomemben dejavnik življenja na tem področju. V preteklosti mlinarstvo in ribolov, danes predvsem turizem.
2. Cerkev Sv. Egidija: Osrednji element grba, ki se navezuje na preprosto vaško arhitekturo in kulturno dediščino tega področja.
3. Stene: Na grbu je prikazan sklop sten, ki imajo odprto pot z leve in z desne. Tako simbolično nakazujejo na odprtost dežele.
4. Oblika grba: Dve ukrivljeni liniji nakazujeta obliko soteske, spodaj sta prekrižani in s tem delujeta kot dve veji, ki poudarjata povezanost z naravo.
5. Barve: Barve grba so vzete iz narave in tako povdarjajo realnost pokrajine.
Vsi elementi so razporejeni simetrično, kar da grbu jasno berljivost in večjo moč simbolov.
Grafična podoba, barvna uporaba in način reprodukcije, so določeni v Priročniku celostne grafične podobe Občine Osilnica, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Zastava Občine Osilnica je v razmerju 3:6. Zgornja tretjina zastave je bele barve, spodnji dve tretjini pa prekriva zelena podlaga znotraj katere se pojavi tipičen detajl grba (simbol v sredini zastave): reka Kolpa, ki vrezuje sotesko.
Grafična podoba, barvna uporaba in način reprodukcije, so določeni v priročniku celostne grafične podobe Občine Osilnica, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Občina Osilnica ima svoj pečat, ki vsebuje razpoznavni znak Občine Osilnica (grb) ter spremni tekst. Tu je pečat predstavljen s črtno risbo (črno-bela varianta), dodana mu je obroba, kar ga razlikuje od grba. Besedilo pečata je pozicionirano horizontalno nad in pod grbom.
Pečat iz prejšnjega odstavka je črne barve in je lahko izdelan iz gumija, kovine ali drugega ustreznega materiala.
Grafična podoba, barvna uporaba in način reprodukcije, so določeni v priročniku celostne grafične podobe Občine Osilnica, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
V Občini Osilnica imajo svoje pečate župan, občinski svet, občinska uprava in občinska volilna komisija. Vsak od teh pečatov vsebuje opisani grb v prejšnjem členu tega odloka ter pripadajoči tekst.
1. Župan Občine Osilnica ima veliki pečat velikosti 18 x 36 mm. V zgornjem delu ima napis “OBČINA OSILNICA”, v spodnjem pa napis “ŽUPAN”.
2. Občinski svet občine Osilnica ima veliki pečat velikosti 18 x 36 mm. V zgornjem delu ima napis “OBČINA OSILNICA”, v spodnjem pa napis “OBČINSKI SVET”.
3. Občinska uprava občine Osilnica ima veliki pečat velikosti 18 x 36 mm ter mali pečat velikosti 13 x 25 mm. V zgornjem delu ima napis “OBČINA OSILNICA”, v spodnjem pa napis “OBČINSKA UPRAVA”.
4. Občinska volilna komisija občine Osilnica ima veliki pečat velikosti 18 x 36 mm. V zgornjem delu ima napis “OBČINA OSILNICA”, v spodnjem pa napis OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA”.
6. člen
Pečate Občine Osilnica, lahko izdelujejo samo izdelovalnice pečatov, ki imajo za to posebno dovoljenje.
Izdelovalnica pečatov mora matrico izdelanega pečata izročiti naročniku tj. občini.
Občina mora matrice izdelanih pečatov hraniti pri sebi ali jih komisijsko uničiti.
7. člen
Evidenca pečatov se mora voditi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše tekoča številka pečata, številka in datum naročila pečata, odtis pečata, podpis delavca, ki hrani pečat, datum, ko je pečat vzet iz uporabe ter morebitne pripombe.
8. člen
Kadar občinski organ uporablja več pečatov z istim besedilom, mora imeti drugi in vsi nadaljnji pečati v spodnjem delu zaporedno številko.
9. člen
Pečati, ki se prenehajo uporabljati se komisijsko uničijo. Uničenje pečata se zabeleži v evidenci pečatov.
Če se pečat izgubi, mora občinski organ to objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za neveljaven.
II. UPORABA GRBA, ZASTAVE IN PEČATOV
10. člen
Za pravilno uporabo grba, zastave in pečatov Občine Osilnica ter za izvajanje tega odloka skrbi občinska uprava. Le-ta daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo občinskega grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
11. člen
Grb, zastava in pečati Občine Osilnica se smejo uporabljati samo v obliki, ki je določena s tem odlokom ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Osilnica.
Prepovedana je uporaba poškodovanih ali po videzu drugače neprimernih simbolov Občine Osilnica.
12. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
– v pečatih občine in kot oznaka na uradnih dokumentih občine,
– na slovesnih (svečanih) sejah občinskega sveta,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na slovesnih (svečanih) listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina in na publikacijah, ki jih izdaja občina,
– za okrasitev prostorov, kjer je sedež občine oziroma so seje občinskega sveta,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– za oznako registracijskega območja na registrskih tablicah.
13. člen
Grb občine, odtisnjen na pismu, ovitku ali vizitki, lahko uporabljajo župan, predsednik občinskega sveta, tajnik občine in člani občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini.
Grb občine se na tiskanih gradivih, tiskovinah in na listinah uporablja na način, kot je določen v priročniku celostne grafične podobe Občine Osilnica, ki je sestavni del tega odloka.
14. člen
Podjetja, zavodi, društva, politične organizacije in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Osilnica, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa v:
– njihovi firmi ali imenu,
– njihovem zaščitnem znaku,
– obliki našitkov na društvenih praporjih, delovnih oblekah oziroma uniformah,
– obliki spominkov in značk.
15. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike (ofsettisk, sitotisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezanje, rezbarjenje, fotografija itd.) in naklado.
16. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje občinski svet, razen v primerih iz 13. in 19. člena tega odloka.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporabo samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju ali ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave, ali če s svojim poslovanjem škoduje ugledu občine ali če interes občine za podelitev ugasne.
Nepooblaščena uporaba simbolov Občine Osilnica se sankcionira.
17. člen
O vsakokratni uporabi grba in zastave Občine Osilnica v skladu s tem odlokom odloča Občinski svet občine Osilnica.
18. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi odločbe oziroma dovoljenja, ki ga predloži naročnik iz 16. člena tega odloka, podjetja ali samostojni podjetniki, ki opravljajo kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska, šiviljska (vezenje) in druga ustrezna dela.
19. člen
Zastava Občine Osilnica se izobesi v počastitev državnih praznikov in občinskega praznika, ob komemoracijah ter pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.
Zastava občine se izobesi v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku tega člena, na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. Zastava Občine Osilnica je lahko stalno izobešena na osrednjem trgu v Osilnici.
Župan lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesnih (svečanih) sejah občinskega sveta, prazniku občine in drugih priložnostih.
Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonskih zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
20. člen
Izobešene zastave morajo biti primernega videza in se odstranijo najkasneje v 24 urah za tem ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
III. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
Z denarno kaznijo 30.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravno ali fizično osebo, ki uporablja oziroma izdeluje grb ali zastavo Občine Osilnica v nasprotju z določili tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
IV. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 515/97
Osilnica, dne 20. avgusta 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost