Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2850. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, stran 4738.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 1. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 1. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 1/95), je Občinski svet občine Mozirje na svoji 18. redni seji, dne 19. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Mozirje, s sedežem Savinjska cesta 7, Mozirje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Vzgojno-varstveni zavod Mozirje, ki je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje vpisanega v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod opr. št. Srg. 59/83 (v nadaljnjem besedilu: vrtec).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime vrtca je: Vzgojno-varstveni zavod Mozirje.
Skrajšano ime vrtca je: VVZ Mozirje.
Sedež vrtca je: Šolska ulica 25, Mozirje.
3. člen
Zaradi izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok na različnih lokacijah v Občini Mozirje, delujeta v sestavi vrtca dve enoti in sicer:
– Enota Mozirje,
– Enota Rečica ob Savinji.
– Matična enota je Mozirje, kjer je sedež vrtca.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Mozirje.
5. člen
Dejavnost vrtca je:
– M/60.101 – dejavnost vrtcev,
– H/55.51 – dejavnost menz.
6. člen
Vrtec opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je določen z zakonom.
7. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano VVZ Mozirje, Šolska ulica 25, Mozirje.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj vrtca,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Svet zavoda
9. člen
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje:
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema računovodske izkaze,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti vrtca določene naloge,
– imenuje ravnatelja.
11. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Mozirje.
Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah. V predstavnikih delavcev vrtca mora biti zastopana vsaka enota vrtca z najmanj enim predstavnikom. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev vrtca. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
12. člen
Svet vrtca najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu vrtca po njegovem konstituiranju.
13. člen
Članu sveta preneha mandat, pred potekom dobe za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– preneha otrok biti v vrtcu,
– preneha z delom v vrtcu.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojen organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov iz prvega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
Ravnatelj
14. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje vrtca ter vrtec zastopa in je odgovoren za zakonitost dela.
15. člen
Ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom ob predhodnem mnenju ustanovitelja.
16. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj vrtca izmed delavcev enote vrtca.
Strokovni organi zavoda
17. člen
Strokovni organi vrtca so vzgojiteljski zbor, strokovni aktiv in drugi z zakonom določeni organi.
18. člen
Za sestavo in pristojnosti organov vrtca se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
19. člen
Svet vrtca sprejme pravila, s katerimi se podrobneje urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti vrtca ob predhodnem soglasju ustanovitelja.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je vrtec uporabljal za opravljanje dejavnosti v Občini Mozirje do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v izkazu stanja za zadnje leto poslovanja.
Vrtec je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
21. člen
Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom ustanovitelja, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
22. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja na podlagi prejšnjega člena tega odloka.
VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
23. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov vrtca, razen v primerih kot je to določeno z zakonom, drugimi predpisi ali jih ravnatelj vrtca izrecno povabi.
O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
24. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet vrtca določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih vrtcu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
25. člen
Svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
Dosedanji ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uskladitve tega odloka.
Javni Vzgojno-varstveni zavod Mozirje je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Celje in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
Po uveljavitvi tega odloka sklene zavod v soglasju z ustanoviteljem pogodbo z zainteresiranimi občinami za opravljanje dejavnosti zavoda.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odloka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje z dne 7. 2. 1992 (Uradni list RS, št. 10/92, 36/92).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/97-13
Mozirje, dne 19. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

AAA Zlata odličnost