Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2848. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1997, stran 4737.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 103. člena statuta Občine Kuzma, je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 30. avgusta 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Kuzma za leto 1997 (v nadaljevanju: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in načrtovani odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1997 se določajo v višini 232,765.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti               122,004.000 SIT
– investicijske obveznosti            110,761.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna občine.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni Občinskemu uradu občine Kuzma predložiti finančne načrte za leto 1997, ter zaključne račune za leto 1996 do 30. aprila 1997.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1996 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ni sprejet ustrezni predpis.
18. člen
Občinski urad lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v prvih devetih mesecih leta 1997 (Uradni list RS, št. 45/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.
Št. 160/97
Kuzma, dne 30. avgusta 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost