Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2847. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec, stran 4736.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. v zvezi s 56. členom zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), določil statuta Krajevne skupnosti Zavratec, je Svet krajevne skupnosti Zavratec dne 22. 8. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec
1. člen
Za Krajevno skupnost Zavratec se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje dokončanja projekta asfaltacije cest v KS Zavratec.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 19. oktobra 1997, od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na račun Krajevne skupnosti Zavratec, uporabljala pa se bodo za dokončanje projekta asfaltacije cest v KS Zavratec.
Predračunska vrednost del znaša 28,000.000 SIT.
S samoprispevkom bo zbranih okvirno 5,800.000 SIT. Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov državnih organov in skladov, proračuna Občine Idrija, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora Svet krajevne skupnosti Zavratec redno poročati na zborih krajanov.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
– občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zavratec,
– lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skupnosti Zavratec
in sicer:
– po stopnji 3% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– po stopnji 3% od neto zavarovalne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
– po stopnji 3% od pokojnin,
– po stopnji 6% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti za občane, ki opravljajo samo kmetijsko dejavnost in stalno prebivajo na območju naselij Zadlog in Idrijski Log,
– po stopnji 2% od povprečne slovenske neto plače v tekočem letu lastniki počitniških hišic.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in samostojnim podjetnikom bo obračunaval in odtegovala samoprispevek Davčni urad Republike Slovenije, izpostava Idrija.
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik, s stalnim prebivališčem na območju KS Zavratec, oziroma lastniki počitniških hišic, in so starejši od 18 let, oziroma od 15 let, če so v delovnem razmerju.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Zavratec, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Zavratec
                   glasovnica
za referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 za financiranje dokončanja projekta asfaltacije cest v KS Zavratec.
glasujem
                  ZA      PROTI
                   (štampiljka)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka za asfaltacijo cest v KS Zavratec oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zavratec.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini).
12. člen
Ta sklep začne veljati 10. septembra 1997, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zavratec, dne 22. avgusta 1997.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Zavratec
Jože Lazar l. r.

AAA Zlata odličnost