Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2841. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje, stran 4731.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovno šolo Polje (v nadaljevanju: šola).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime šole: Osnovna šola Polje.
Sedež šole: Polje 358, Ljubljana.
V šoli se za izvajanje izobraževalnega programa za učence od 1. do 4. razreda na drugi lokaciji organizira podružnica šole Zgornji Kašelj, ki deluje na lokaciji Kašeljska cesta 119a, Ljubljana.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole, ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ŠOLE
4. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Šola izvaja javnoveljavni izobraževalni program in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš:
Naziv ulice in hišna številka
ANŽURJEVA ULICA od 1 do 7, parne od 8 do 14, od 15 do 18, parne od 20 do 42,
AVGUSTINČIČEVA ULICA od 1 do 37, parne od 38 do 46,
BALINARSKA POT 1, 4, 6, 8, 10, 11,
BERČIČEVA ULICA od 1 do 10, 12, 14,
CESTA 30. AVGUSTA od 1 do 5,
CESTA ŠPANSKIH BORCEV 1, od 3 do 30, neparne od 31 do 77,
CIMERMANOVA ULICA od 1 do 13, parne od 14 do 20,
ČERNIVČEVA ULICA od 1 do 18, neparne od 19 do 25,
GRAJZERJEVA ULICA od 1 do 31,
GUSTINČARJEVA ULICA neparne od 1 do 13,
KAŠELJSKA CESTA neparne od 65 do 117, od 118 do 123, parne od 124 do 162,
KLEMENOVA ULICA od 1 do 109, parne od 110 do 188,
KRMČEVA ULICA od 1 do 5, parne od 8 do 12,
KUDROVA ULICA 2, 4,
LOVŠETOVA ULICA od 1 do 5, parne od 6 do 16,
MAZOVČEVA POT od 1 do 6,
MILČETOVA POT 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 31,
MOČILNIKARJEVA ULICA 1, 2, 2/a, neparne od 3 do 19,
OB STUDENCU od 1 do 8, neparne od 9 do 29, parne od 38 do 44, 45,
PAPIRNIŠKI TRG od 1 do 21,
PEČINSKA ULICA od 1 do 40, neparne od 41 do 75,
POLJE 1, 1/a, b, od 7 do 19, 21, od 343 do 370,
POLJE, CESTA V. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
POLJE, CESTA VI. parne od 2 do 28,
POLJE, CESTA VIII. 2, 3, 5, 5/a,
POLJE, CESTA X. od 1 do 17,
POLJE, CESTA XII. parne od 2 do 8,
POLJE, CESTA XIV. 1, 3, 5,
POLJE, CESTA XL. 2, 3, parne od 4 do 28,
POLJE, CESTA XLII. 1,
POLJE, CESTA XLIV. od 1 do 7, 11,
POLJE, CESTA XLVI. neparne od 1 do 7,
POLJE, CESTA XVI. od 1 do 19, 21,
POLJE, CESTA XVIII. od 1 do 9, parne od 10 do 30,
POLJE, CESTA XX. 1, 2, 3, od 5 do 19, 21,
POLJE, CESTA XXII. od 1 do 14, 14/a, b, 15, 17, 19, 21, 25/b, c, d, e, f, g, 27, 27/a, b, c, d, e, f, g,
POLJE, CESTA XXIV. neparne od 1 do 17,
POLJE, CESTA XXVI. neparne od 1 do 5 (od a–f),
POLJE, CESTA XXVIII. od 1 do 7,
POLJE, CESTA XXX. od 1 do 27,
POLJE, CESTA XXXII. od 1 do 8, neparne od 9 do 49,
POLJE, CESTA XXXIV. 1, 2, 3, 4, 6, 8,
POLJE, CESTA XXXVI. od 1 do 9, 11, 17, 19, 23,
POLJE, CESTA XXXVIII. od 1 do 16,
POT HEROJA TRTNIKA 32, 34, 38, 43, 45,
RJAVA CESTA od 1 do 33,
SKOJEVSKA ULICA od 1 do 13, parne od 14 do 32, 45,
SLAPE 1, parne od 2 do 30, 33, parne od 34 do 96, neparne od 97 do 103, parne od 104 do 150, od 153 do 159, 162, 163, 167, 169,
STUDENEC 15, 41, 48,
TRTNIKOVA ULICA od 1 do 10, neparne od 11 do 37,
ULICA MINKE BOBNAR od 1 do 14, neparne od 15 do 23,
ULICA MIRKA JURCE od 1 do 10,
ULICA PARIŠKE KOMUNE od 1 do 5, 7, 9, 10/f, 11, 13,
V SIGE 3, 4, 6, 7, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 27,
V TOPLICE 3, 4, 5, 6, 8, 9, od 11 do 15, 20, 23, 24, 25, 28,
V ZALAR 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
VEVŠKA CESTA od 1 do 57,
VIŠNJEVARJEVA ULICA od 1 do 7, 9, 10, neparne od 11 do 49,
ZADOBROVŠKA CESTA 7, 9, 14,
ZALOŠKA CESTA parne od 164 do 190, 191, 191/a, b, c, od 192 do 197.
Šolski okoliš podružnice Zgornji Kašelj:
Naziv ulice in hišna številka:
ANŽURJEVA ULICA od 1 do 17, parne od 18 do 42,
AVGUSTINČIČEVA ULICA 1, od 3 do 18, neparne od 19 do 29, od 30 do 37, parne 38 do 46,
BERČIČEVA ULICA od 1 do 10, 10/a, b, c, 12, 14,
CESTA 30. AVGUSTA 1, 3, 5,
CESTA ŠPANSKIH BORCEV od 1 do 30, neparne od 31 do 77,
ČERNIČEVA ULICA od 1 do 18, neparne od 19 do 25,
GRAJZERJEVA ULICA od 1 do 31,
GUSTINČARJEVA ULICA neparne od 1 do 13,
KAŠELJSKA CESTA neparne od 65 do 117, od 118 do 124, parne od 126 do 162,
KLEMENOVA ULICA od 1 do 110, parne od 114 do 188,
KRMČEVA ULICA od 1 do 5, parne od 6 d 12,
KUDROVA ULICA 2, 4,
LOVŠETOVA ULICA od 1 do 5, parne od 6 do 16,
MAZOVČEVA POT od 1 do 6,
MOČILNIKARJEVA ULICA 1, 2, 2/a, neparne od 3 do 19,
OB STUDENCU od 1 do 8, neparne od 9 do 29, parne od 38 do 44, 45,
PAPIRNIŠKI TRG od 1 do 21,
PEČINSKA ULICA od 1 do 40, neparne od 41 do 75,
SKOJEVSKA ULICA od 1 do 13, parne od 14 do 32, 45,
TRTNIKOVA ULICA od 1 do 10, neparne od 11 do 37,
ULICA MINKE BOBNAR od 1 do 15, neparne od 17 do 23,
ULICA MIRKA JURCE od 1 do 7, 7/a, 8, 10,
ULICA PARIŠKE KOMUNE od 1 do 5, 7, 9, 10/f, 11, 13,
VIŠNJEVARJEVA ULICA od 1 do 7, 9, 10, neparne od 11 do 49.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
VI. ORGANI ŠOLE
6. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet šole
7. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev šole, od katerih je 1 predstavnik delavcev podružnice šole, izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
8. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje se volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
9. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta šole ima najmanj 10% delavcev šole.
Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa o razpisu volitev. Predlogi morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
10. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
11. člen
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
12. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve predsednika sveta šole najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta šole.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenim z zakonom.
15. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
16. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
17. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor.
– razrednik,
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
18. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VII. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Šola je odgovorna ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Podružnica šole nima pooblastil v pravnem prometu.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ŠOLO
23. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
24. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
25. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku treh mesecev, od dneva uveljavitve tega odloka.
27. člen
Šola je pravni naslednik Osnovne šole Polje, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/239/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– določbe sklepa o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva, št. 012-2/92-01 z dne 27. 2. 1992 (Uradni list RS, št. 11/92), ki se nanašajo na Osnovno šolo Polje,
– druga točka 1. člena sklepa o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 36/81),
– statut šole.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-27/97
Ljubljana, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost