Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2837. Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, stran 4691.

Na podlagi tretjega odstavka 52. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), tretjega odstavka 36. člena in tretjega odstavka 41. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št 67/94) ter 1. člena uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 45/97) izdaja minister za obrambo
N A V O D I L O
za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
1. člen
S tem navodilom se določajo metodologija sporočanja, zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja in uporabe podatkov, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pogoji za izkazovanje in izmenjavo podatkov s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami.
S tem navodilom se ne spreminja obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, ki so s predpisi, meddržavnimi sporazumi ali mednarodnimi pogodbami v izrecni pristojnosti določenega ministrstva, upravnega organa ali upravne organizacije v njegovi sestavi.
2. člen
Podatki, ki se sporočajo po tem navodilu, so:
– podatki o naravnih in drugih pojavih, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, virih nevarnosti naravnih in drugih nesreč, naravnih in drugih nesrečah ter povzročeni škodi (v nadaljnjem besedilu: nevarnosti, nesreče in drugi pojavi);
– podatki o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljnjem besedilu: intervencije);
– podatki o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.
Pri sporočanju podatkov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo šifranti 1, 2, 3 in 4.
3. člen
Prvo sporočilo o nevarnosti, nesreči ali drugem pojavu iz prejšnjega člena, ki se posreduje centru za obveščanje, mora vsebovati podatke o vrsti, času in kraju nastanka nevarnosti, nesreče ali drugega pojava, škodljivih in drugih posledicah ter o sprejetih zaščitnih in drugih ukrepih. Sporočila o motnjah, omejitvah in prekinitvah oskrbe s pitno vodo, električno energijo in energetskim plinom ter javnih telefonskih in drugih zvez morajo vsebovati tudi podatke o trajanju teh motenj, omejitvah in prekinitvah ter napotke o ravnanju uporabnikov. Podatke morajo poročevalci sproti dopolnjevati.
Poročevalci iz prejšnjega odstavka so določeni s predpisi o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
4. člen
O intervenciji poroča vodja intervencije.
Vodja intervencije mora pristojni center za obveščanje obvestiti o času odhoda na intervencijo, o prihodu in razmerah na kraju nesreče ter o uspešnosti in koncu intervencije.
Vodja intervencije mora najpozneje v petih dneh po intervenciji pripraviti poročilo o intervenciji in ga poslati upravi za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: uprava), na območju katere je bila intervencija.
Poročilo o intervenciji mora vsebovati podatke o vrsti nesreče, času in kraju nesreče, domnevnem vzroku, poteku in drugih značilnostih nesreče, posledicah pri ljudeh in živalih, materialni škodi na premoženju in okolju, poteku intervencije, silah, ki so sodelovale pri zaščiti, reševanju in dajanju pomoči, osebah, ki so vodile posamezne zaščitne in reševalne aktivnosti, ter taktično skico dogajanj ob nesreči. V zaključku poročila vodja intervencije oceni, ali je potrebna nadaljnja sanacija posledic nesreče. Vsebina poročila za posamezno vrsto intervencije je določena z obrazci 1, 2, 3, 4 in 5.
O intervencijah, določenih v obrazcu 4, poročajo mesečno gasilske enote, ki so določene za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog širšega pomena. Druge gasilske enote poročajo o teh intervencijah polletno. O prevozih pitne vode v sušnem obdobju poročajo gasilske enote mesečno, v skladu z odločitvijo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje). O nesrečah v gorah, jamah in rudnikih poročajo Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba ter Rudniška reševalna služba na obrazcih, ki jih določijo same.
Ob velikih nesrečah, ko na prizadetem območju hkrati poteka več intervencij, morajo posamezni vodje intervencij poročati nadrejenemu poveljniku Civilne zaščite, ta pa mora pripraviti skupno poročilo in ga poslati upravi.
5. člen
Podatke o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč iz 2. člena tega navodila morajo sporočati državni organi, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki morajo po predpisih ustanoviti organe, enote in službe Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. Podatke zberejo uprave vsako leto do 15. januarja, upoštevajoč stanje 31. decembra preteklega leta. Način zbiranja podatkov določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Uprave morajo zbirne podatke o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč iz prejšnjega odstavka, ki so na njihovem območju, sporočiti Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.
6. člen
Za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in posredovanje podatkov iz 2. člena tega navodila (v nadaljnjem besedilu: podatki) so odgovorne uprave in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Podatki in njihove zbirke se obdelujejo in hranijo na elektronskih medijih v informacijskem sistemu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki določa tudi pogoje varovanja ter zaščite podatkov in njihovih zbirk.
Pogoje in način uporabe podatkov določa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu s tem navodilom in drugimi predpisi.
7. člen
Podatke o nevarnostih, nesrečah in drugih pojavih ter o intervencijah uprave in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje redno objavljajo v dnevno informativnih biltenih.
8. člen
Centri za obveščanje morajo o nevarnostih, nesrečah in drugih pojavih obveščati:
– izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči, skladno z načrti zaščite in reševanja,
– nadrejeni center za obveščanje,
– vodilne osebe v lokalnih skupnostih in državnih organih, skladno z načrti zaščite in reševanja.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi obliko in vsebino obvestil iz prejšnjega odstavka ter daje pojasnila za pošiljanje poročil iz 4. in 5. člena tega navodila.
Regijski centri za obveščanje obveščajo Center za obveščanje Republike Slovenije po elektronski pošti ali telefaksu, v nujnih primerih pa tudi po telefonu.
Centri za obveščanje in operativno-komunikacijski centri Ministrstva za notranje zadeve zagotavljajo sprotno neposredno izmenjavo podatkov o nevarnostih, nesrečah in drugih pojavih.
9. člen
Izkazovanje in izmenjava podatkov s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami se izvajata na podlagi meddržavnih sporazumov in drugih mednarodnih aktov v skladu z zakonom.
10. člen
Podatke za izkazovanje in izmenjavo z drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami določata poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
11. člen
Izkazovanje in izmenjava podatkov s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami potekata prek Centra za obveščanje Republike Slovenije.
Izkazovanje in izmenjava podatkov s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami potekata v angleškem jeziku, če z mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.
Za izkazovanje in izmenjavo podatkov o naravni nesreči iz prejšnjega odstavka se uporablja obrazec 6, za izkazovanje in izmenjavo podatkov o industrijski nesreči s čezmejnimi vplivi pa obrazec 7, če z meddržavnim sporazumom ali drugim mednarodnim aktom ni določeno drugače.
12. člen
Šifranti iz 2. člena ter obrazci iz 4., 5. in prejšnjega člena so objavljeni v prilogi tega navodila in so njegov sestavni del.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega navodila opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila prenehata veljati navodilo o podatkih in načinu vodenja evidenc o požarih (Uradni list SRS, št. 42/85) ter navodilo o vsebini in načinu poročanja o intervenciji (Uradni list RS, št. 39/94).
15. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-04-17/97
Ljubljana, dne 1. avgusta 1997.
Minister
za obrambo
Tit Turnšek l. r.
                            ŠIFRANT 1


      ŠIFRANT OBČIN, UPRAV ZA OBRAMBO IN IZPOSTAV
           MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Šifra  Uprave       Izpostave       UO Občine
     za obrambo
-----------------------------------------------------------------
1      2          3           4
-----------------------------------------------------------------

01    CELJE

0103             Celje

0103011                     Celje

0103127                     Štore

0103139                     Vojnik

0120             Laško

0120057                     Laško

0120099                     Radeče

0129             Mozirje

0129079                     Mozirje

0129062                     Ljubno

0129030                     Gornji Grad

0129067                     Luče

0129083                     Nazarje

0147             Slovenske Konjice

0147114                     Slovenske Konjice

0147144                     Zreče

0147137                     Vitanje

0148             Šentjur pri Celju

0148120                     Šentjur pri Celju

0150             Šmarje pri Jelšah

0150124                     Šmarje pri Jelšah

0150092                     Podčetrtek

0150106                     Rogaška Slatina

0150051                     Kozje

0150107                     Rogatec

0155             Velenje

0155133                     Velenje

0155126                     Šoštanj

0155125                     Šmartno ob Paki

0158             Žalec

0158145                     Žalec

02    KOPER

0213             Izola

0213040                     Izola

0217             Koper

0217050                     Koper

0235             Piran

0235090                     Piran

03    KRANJ

0314             Jesenice

0314041                     Jesenice

0314053                     Kranjska Gora

0318             Kranj

0318052                     Kranj

0318012                     Cerklje na
                        Gorenjskem

0318082                     Naklo

0318095                     Preddvor

0318117                     Šenčur

0339             Radovljica

0339102                     Radovljica

0339004                     Bohinj

0339003                     Bled

0349             Škofja Loka

0349122                     Škofja Loka

0349027                     Gorenja vas-
                        Poljane

0349146                     Železniki

0349147                     Žiri

0354             Tržič

0354131                     Tržič

04    KRŠKO

0402             Brežice

0402009                     Brežice

0419             Krško

0419054                     Krško

0443             Sevnica

0443110                     Sevnica

05    LJUBLJANA

0506             Domžale

0506023                     Domžale

0506068                     Lukovica

0506072                     Mengeš

0506077                     Moravče

0509             Grosuplje

0509032                     Grosuplje

0509039                     Ivančna Gorica

0509020                     Dobrepolje

0515             Kamnik

0515043                     Kamnik

0516             Kočevje

0516048                     Kočevje

0516088                     Osilnica

0523             Litija

0523060                     Litija

0524             Ljubljana

0524061                     Ljubljana

0524021                     Dobrova-Horjul-
                        Polh. Gradec

0524022                     Dol pri Ljubljani

0524037                     Ig

0524008                     Brezovica

0524071                     Medvode

0524123                     Škofljica

0524134                     Velike Lašče

0524138                     Vodice

0526             Logatec

0526064                     Logatec

0541             Ribnica

0541104                     Ribnica

0541066                     Loški Potok

0556             Vrhnika

0556140                     Vrhnika

0556005                     Borovnica

06    MARIBOR

0621             Lenart

0621058                     Lenart

0627             Maribor

0627070                     Maribor

0627026                     Duplek

0627098                     Rače-Fram

0627115                     Starše

0634             Pesnica

0634089                     Pesnica

0634055                     Kungota

0634118                     Šentilj

0642             Ruše

0642108                     Ruše

0646             Slovenska Bistrica

0646113                     Slovenska
                        Bistrica

07    MURSKA SOBOTA

0708             Gornja Radgona

0708029                     Gornja Radgona

0708100                     Radenci

0708116                     Sveti Jurij

0722             Lendava

0722059                     Lendava

0722132                     Turnišče

0722086                     Odranci

0722015                     Črenšovci

0722047                     Kobilje

0725             Ljutomer

0725063                     Ljutomer

0730             Murska Sobota

0730080                     Murska Sobota

0730010                     Cankova-Tišina

0730031                     Gornji Petrovci

0730056                     Kuzma

0730078                     Moravske Toplice

0730033                     Hodoš-Šalovci

0730097                     Puconci

0730105                     Rogaševci

0730002                     Beltinci

08    NOVA GORICA

0801             Ajdovščina

0801001                     Ajdovščina

0801136                     Vipava

0811             Idrija

0811036                     Idrija

0811014                     Cerkno

0831             Nova Gorica

0831084                     Nova Gorica

0831044                     Kanal

0831075                     Miren-
                        Kostanjevica

0831007                     Brda

0851             Tolmin

0851128                     Tolmin

0851046                     Kobarid

0851006                     Bovec

09    NOVO MESTO

0905             Črnomelj

0905017                     Črnomelj

0905109                     Semič

0928             Metlika

0928073                     Metlika

0932             Novo mesto

0932085                     Novo mesto

0932119                     Šentjernej

0932121                     Škocjan

0953             Trebnje

0953130                     Trebnje

10    POSTOJNA

1004             Cerknica

1004013                     Cerknica

1004065                     Loška Dolina

1012             Ilirska Bistrica

1012038                     Ilirska Bistrica

1036             Postojna

1036094                     Postojna

1036091                     Pivka

1044             Sežana

1044111                     Sežana

1044035                     Hrpelje-Kozina

1044049                     Komen

1044019                     Divača

11    PTUJ

1133             Ormož

1133087                     Ormož

1137             Ptuj

1137096                     Ptuj

1137028                     Gorišnica

1137045                     Kidričevo

1137069                     Majšperk

1137143                     Zavrč

1137042                     Juršinci

1137024                     Dornava

1137018                     Destrnik-Trnovska
                        vas

1137135                     Videm

12    SLOVENJ GRADEC

1207             Dravograd

1207025                     Dravograd

1238             Radlje ob Dravi

1238101                     Radlje ob Dravi

1238093                     Podvelka-Ribnica

1238081                     Muta

1238141                     Vuzenica

1240             Ravne na Koroškem

1240103                     Ravne na Koroškem

1240074                     Mežica

1240016                     Črna na Koroškem

1245             Slovenj Gradec

1245112                     Slovenj Gradec

1245076                     Mislinja

13    TRBOVLJE

1310             Hrastnik

1310034                     Hrastnik

1352             Trbovlje

1352129                     Trbovlje

1357             Zagorje ob Savi

1357142                     Zagorje ob Savi
-----------------------------------------------------------------

                            ŠIFRANT 2


     ŠIFRANT NEVARNOSTI, NESREČ IN DRUGIH POJAVOV

-----------------------------------------------------------------
Šifra Nevarnosti, nesreče in drugi pojavi
-----------------------------------------------------------------

0100 potres

0200 poplava, povodenj, visoko plimovanje morja

0300 zemeljski plaz

0400 visok sneg (nad 50 cm)

0500 snežni plaz

0600 neurje

0700 vihar, močan veter nad 8 Bf, burja nad 10 Bf

0800 toča

0900 udar strele

1000 žled

1100 pozeba

1200 suša

1300 epidemija človeške nalezljive bolezni

1400 epizootija

1500 epifitija

1600 infestacija

1700 nesreča v cestnem prometu

1800 nesreča v železniškem prometu

1900 nesreča v pomorskem prometu

2000 nesreča v zračnem prometu

2100 požar v naravnem okolju

2200 požar na objektih

2300 požar na prometnih sredstvih

2400 drugi požari

2500 eksplozija

2600 rudniška nesreča

2700 poškodba jezu, porušitev jezu

2800 nesreča na žičnici

2900 industrijska nesreča

3000 jedrska nesreča

3100 radiološka nevarnost

3200 nesreča z nevarno snovjo, druga ekološka nevarnost ali
nesreča

3300 nesreča v gorah

3400 nesreča v jami

3500 nesreča na vodi in v vodi

3600 najdba neeksplodiranega ubojnega sredstva

3700 vojaški napad (iz zraka, morja, kopnega), vojna

3800 motnja, omejitev, prekinitev oskrbe s pitno vodo

3900 motnja, omejitev, prekinitev oskrbe z električno energijo

4000 motnja, omejitev, prekinitev oskrbe z energetskim plinom

4100 motnja, prekinitev javne telefonske zveze

4200 drugo*
-----------------------------------------------------------------

* Drugi pojavi, ki lahko prizadenejo ali ogrozijo življenje ali
zdravje ljudi in živali ter povzročijo škodo ali ogrozijo
premoženje, kulturno dediščino in okolje v takem obsegu, da je za
njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe,
sile in sredstva.

                            ŠIFRANT 3


      ŠIFRANT SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

-----------------------------------------------------------------
 Šifra Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
-----------------------------------------------------------------

 8000 POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE IN NJIHOVI NAMESTNIKI

 8101 Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije

 8102 Namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije

 8104 Poveljnik Civilne zaščite regije

 8105 Namestnik poveljnika Civilne zaščite regije

 8107 Poveljnik Civilne zaščite mestne občine

 8108 Namestnik poveljnika Civilne zaščite mestne občine

 8110 Poveljnik Civilne zaščite občine

 8111 Namestnik poveljnika Civilne zaščite občine

 8113 Poveljnik Civilne zaščite sektorja

 8114 Namestnik poveljnika Civilne zaščite sektorja

 8116 Poveljnik Civilne zaščite kraja

 8117 Namestnik poveljnika Civilne zaščite kraja

 8123 Poveljnik Civilne zaščite gospodarske družbe, zavoda ali
druge organizacije

 8124 Namestnik poveljnika Civilne zaščite gosp. družbe, zavoda
ali druge organizacije


 1000 ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE

 1101 Štab Civilne zaščite Republike Slovenije

 1104 Štab Civilne zaščite regije

 1107 Štab Civilne zaščite mestne občine

 1110 Štab Civilne zaščite občine

 1113 Štab Civilne zaščite sektorja ali četrti

 1116 Štab Civilne zaščite kraja

 1123 Štab Civilne zaščite gospodarske družbe, zavoda ali druge
organizacije


 98000 POVERJENIKI ZA CIVILNO ZAŠČITO IN NJIHOVI NAMESTNIKI

 98301 Poverjenik CZ v stan. stavbi, poslovno-stan. stavbi,
ulici, delu nas., vasi

 98302 Namestnik poverjenika CZ v stan. stavbi, poslovno-stan.
stavbi, ulici, delu naselja, vasi in zaselku

 98303 Poverjenik CZ v gospodarski družbi, zavodu ali drugi
organizaciji

 98304 Namestnik poverjenika CZ v gospodarski družbi, zavodu ali
drugi organizaciji


 80000 TEHNIČNE REŠEVALNE ENOTE

 80001 Ekipa za izvidovanje

 80002 Oddelek za izvidovanje

 80003 Vod za izvidovanje

 80004 Oddelek za reševanje

 80005 Vod za reševanje

 80006 Četa za reševanje


 50000 ENOTE ZA RKB ZAŠČITO

 50001 Oddelek za RKB izvidovanje

 50002 Ekipa za RKB dekontaminacijo

 50003 Oddelek za RKB dekontaminacijo


 30000 ENOTE ZA PRVO POMOČ

 30001 Ekipa za prvo pomoč

 30002 Oddelek za prvo pomoč

 30003 Vod za prvo pomoč


 40000 ENOTE ZA PRVO VETERINARSKO POMOČ

 40001 Ekipa za prvo veterinarsko pomoč


 60000 ENOTE ZA VARSTVO PRED NEEKSPLODIRANIMI UBOJNIMI SREDSTVI

 60001 Vod za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi


 10000 GASILSKE ENOTE CIVILNE ZAŠČITE

 10001 Gasilska enota Civilne zaščite


 70000 SLUŽBE ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ

 70001 Služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč (od 25 do 199)

 70002 Služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč (od 200 do 399)

 70003 Služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč (od 400 do 599)


 11000 SLUŽBE ZA PODPORO

 11001 Oddelek za oskrbo

 11002 Intendantska ekipa

 11003 Ekipa za materialno-tehnično oskrbo

 11004 Ekipa za zveze

 11005 Ekipa za informacijsko podporo in administrativno delo

 11006 Kurirska ekipa


 86000 ENOTE ZA PROŽENJE SNEŽNIH PLAZOV

 86001 Ekipa za proženje snežnih plazov


 6000 ENOTE USTANOVLJENE PRI PODJETJIH, ZAVODIH IN DRUGIH
ORGANIZACIJAH

 6001 Mobilna bolnišnica

 6002 Enota za identifikacijo mrtvih

 6003 Enota za higiensko-epidemiološko delo

 6004 Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo

 6005 Ekološki laboratorij z mobilno enoto

 6006 Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih
nesrečah na morju

 6007 Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter
drugimi jedkimi snovmi

 6008 Enota za reševanje ob rudniških nesrečah


 13000 ENOTE, USTANOVLJENE PRI DRUŠTVIH IN DRUGIH NEVLADNIH
ORGANIZACIJAH

 13001 Oddelek za reševanje iz vode in na vodi

 13002 Ekipa kinologov z reševalnimi psi

 13003 Ekipa za postavitev zasilnih prebivališč

 13004 Oddelek za postavitev zasilnih prebivališč

 13005 Stacionarij Rdečega križa Slovenije

 13006 Enota za nastanitev Rdečega križa Slovenije

 13007 Gasilska enota gasilskega društva

 13008 Industrijska gasilska enota

 13009 Poklicna gasilska enota

 13010 Enota za reševanje v gorah, iz snežnih plazov in iz
visokih objektov

 13011 Postaja gorske reševalne službe

 13012 Jamarska reševalna služba

                            ŠIFRANT 4


               ŠIFRANT
     MATERIALNO TEHNIČNIH SREDSTEV CIVILNE ZAŠČITE

-----------------------------------------------------------------
 Šifra Pregled materialno tehničnih sredstev
-----------------------------------------------------------------

 800001 Agregat prenosni (do 1kW)

 800002 Agregat prenosni (1-3 kW)

 800003 Agregat prenosni (3-5 kW)

 800004 Agregat prenosni (5-10 kW)

 800005 Agregat prevozni (10-20 kW)

 800006 Agregat prevozni (20-30 kW)

 800007 Agregat prevozni (nad 30 kW)

 800008 Agregat prevozni s stolpom za razsvetljavo

 800003 Akumulator za radijsko postajo ročno rezervni

 100001 Aparat dihalni izolacijski

 70001 Aparat fotografski

 70002 Aparat fotografski - polaroidni

 100002 Aparat gasilni na CO2

 100003 Aparat gasilni na peno

 100004 Aparat gasilni na prah

 100006 Aparat gasilni ročni S6

 20002 Aparat telefonski

 800009 Aparat varilno-rezalni avtogeni

 500001 Aparat za striženje las

 30013 Avto bager hidravlični (do 0,5 m3)

 30014 Avto bager hidravlični (nad 0,5-0,8 m3)

 30015 Avto bager hidravlični (nad 0,8-1,5 m3)

 30016 Avto bager hidravlični (nad 1,5 m3)

 30017 Avto bager rovokopač

 30018 Avtocisterna za dekontaminacijo

 30019 Avtocisterna za gorivo

 30020 Avtocisterna za vodo (do 4000 l)

 30021 Avtocisterna za vodo (nad 4000 l)

 30022 Avtodvigalo (do 10 t)

 30023 Avtodvigalo (nad 10-20 t)

 30024 Avtodvigalo (nad 20-35 t)

 30025 Avtodvigalo (nad 35-50 t)

 30026 Avtodvigalo (nad 50 t)

 30001 Avto gasilski (cevno vozilo)

 30002 Avto gasilski tehnični

 30003 Avto gasilski za gašenje z vodo

 30004 Avto gasilski za prevoz orodja in opreme (orodno vozilo)

 10001 Avtoinjektor

 30027 Avtokombi

 30028 Avtokombi 4 x 4

 30011 Avtolestev gasilska (do 30 m)

 30012 Avtolestev gasilska (nad 30 m)

 30029 Avto osebni

 30030 Avto poltovorni

 30031 Avto poltovorni s podaljšano kabino

 30005 Avto poveljniški gasilski

 30032 Avtoprikolica (do 4 t)

 30033 Avtoprikolica (nad 4-7 t)

 30034 Avtoprikolica (nad 7-10 t)

 30035 Avtoprikolica (nad 10-15 t)

 30036 Avtoprikolica (nad 15 t)

 30037 Avto prikolica specialna

 30038 Avto terenski 4 x 4

 30039 Avto tovorni (do 4 t)

 30042 Avto tovorni (nad 4-7 t)

 30043 Avto tovorni (nad 7-10 t)

 30040 Avto tovorni (nad 10-15 t)

 30041 Avto tovorni (nad 15 t)

 30044 Avto tovorni prekucnik (do 3 t)

 30047 Avto tovorni prekucnik (nad 3-10 t)

 30045 Avto tovorni prekucnik (nad 10-15 t)

 30046 Avto tovorni prekucnik (nad 15 t)

 30048 Avto tovorni s ponjavo

 30007 Avto za gašenje in reševanje (drugi)

 30006 Avto za gašenje in reševanje v predorih

 30008 Avto za gašenje s prahom

 30009 Avto za gašenje s prahom in vodo

 30010 Avto za prevoz moštva

 30049 Avto za zveze

 30050 Avtobus (do 40 sedežev)

 30051 Avtobus (nad 40 sedežev)

 30053 Avtovlačilec (do 10 t)

 30054 Avtovlačilec (nad 10-20 t)

 30055 Avtovlačilec (nad 20 t)

 300002 Blazina za imobilizacijo vakuumska

 800011 Blazina za dvigovanje bremen reševalna

 800012 Boja

 100007 Brezrokavnik zaščitni B

 550016 Brisača za enkratno uporabo

 100008 Brizgalna motorna MB 8/8 s priborom prenosna

 800013 Brusilka kotna

 30056 Buldožer anglodozer (do 60 kW)

 30057 Buldožer anglodozer (nad 60-100 kW)

 30058 Buldožer anglodozer (nad 100-150 kW)

 30059 Buldožer anglodozer (nad 150 kW)

 100009 Cev sesalna A

 100010 Cev tlačna B 20 m

 100011 Cev tlačna C 15 m

 100012 Cev tlačna D 5 m

 100013 Čelada zaščitna gasilska

 800014 Čelada zaščitna

 800015 Čelada zaščitna s čelno svetilko

 500002 Čitalec osebnih dozimetrov

 550019 Črpalka ročna za gorivo

 70003 Daljnogled

 500003 Detektor kemijski

 600001 Detektor kovin ročni

 500004 Detektor radiološki

 500005 Detektor za merjenje rad. kont. hrane in vode

 600002 Detonator št. 8

 10004 Dozimeter osebni

 10005 Dozimeter poveljniški

 500006 Dozimeter termoluminiscentni

 800020 Drog lomilni 700 mm

 800021 Dvigalka ročna

 800024 Eksplozimeter

 550023 Folija PVC

 10006 Folija zaščitna

 800027 Geofon

 500007 Goba (spužva)

 550027 Hladilnik prenosni 12V

 600003 Hlače zaščitne

 550028 Hrana suhi obrok

 800029 Izvijači komplet

 800030 Jeklene vrvi in verige komplet

 800031 Jeklenka 1 x 18 l

 550029 Jeklenka plinska

 800032 Jeklenka rezervna

 100014 Jeklenka za izolacijski dihalni aparat

 600004 Jopič zaščitni

 600005 Kabel minerski na kolutu 50 m

 70004 Kasete za radiokasetofon

 100015 Kavelj za odp. pokr. kanalov z verigo

 800037 Kladivo težko

 800038 Klešče cevne

 800039 Klešče kombinirke

 800040 Klešče minerske

 800041 Klešče za prenašanje eksploziva

 800042 Klešče za rezanje žice

 800044 Ključ za nadtalni hidrant

 800045 Ključ za spajanje cevi ABC

 800046 Ključ za talni hidrant

 800047 Ključi natični komplet

 550034 Klop

 550035 Klop zložljiva

 100016 Koleno oporno

 10010 Kombinezon CZ

 500009 Kombinezon za RKB zaščito

 500008 Kombinezon za enkratno uporabo

 70005 Kompas

 800049 Kompenzator plovnosti

 10011 Komplet osebni za PP

 300004 Komplet za torbico za PP rezervni

 600006 Komplet za miniranje

 500014 Komplet za označevanje kont. zemljišča

 550036 Komplet za razsvetljavo

 500015 Komplet za vzorčevanje (biološke preiskave)

 500016 Komplet za vzorčevanje (kemijske preiskave)

 500017 Komplet za zatesnitev za preprečitev iztekanja nevarnih
snovi

 800053 Kompresor prevozni (do 6 m3/min.)

 800054 Kompresor prevozni (nad 6 m3/min.)

 800055 Konica za beton daljša

 800056 Konica za beton krajša

 70006 Kovček arhivski

 800057 Kovček z orodjem (kladiva, klešče, sekač, izvijači)

 500018 Kozarec za dekon. sluznice

 100017 Koš sesalni A

 550044 Koš za odpadke

 100018 Košara zaščitna za sesalni koš

 800058 Kramp

 550049 Krpa za čiščenje

 550050 Krtača za pranje

 550051 Krtača za umivanje rok

 550052 Kuhinja prenosna (do 20 l)

 550053 Kuhinja prenosna (nad 20 l)

 550054 Kuhinja prevozna (100 obrokov) komplet

 550055 Kuhinja prevozna (200 obrokov) komplet

 550056 Kuhinja s hladilnim sistemom

 70007 Kurvimeter (krivinomer)

 800060 Lestve zložljive komplet

 70008 Lokator satelitski (GPS)

 800061 Lopata

 800062 Lopata aluminijasta (majhna)

 800063 Lopata manjša

 800064 Lopata zložljiva

 800071 Manometer za jeklenko

 10012 Maska zaščitna

 20012 Megafon

 550058 Metla

 500019 Metlica

 600007 Minoiskalec

 550059 Miza delovna

 550060 Miza navadna

 550061 Miza za obedovanje

 300008 Miza zložljiva

 30060 Nakladač goseničar (do 0,8 m3)

 30061 Nakladač goseničar (nad 0,8-1,5 m3)

 30062 Nakladač goseničar (nad 1,5-2 m3)

 30063 Nakladač goseničar (nad 2 m3)

 30064 Nakladač kolesnik (do 0,8 m3)

 30065 Nakladač kolesnik (nad 0,8-1,5 m3)

 30066 Nakladač kolesnik (nad 1,5-2 m3)

 30067 Nakladač kolesnik (nad 2 m3)

 500020 Naprava visokotlačna

 600008 Naprava za izvlačenje

 500021 Naprava za ogrevanje vode

 550063 Naprava za prečiščevanje vode (do 1000 l/h)

 550064 Naprava za prečiščevanje vode (nad 1000 l/h)

 800077 Naprava za vleko in dvig

 100019 Nastavek hidrantni 2 B

 300011 Nosila

 800078 Nosilec traku

 600009 Nož minerski

 800079 Nož potapljaški

 800080 Obleka suha s podobleko

 800082 Obleka mokra 6 mm

 550065 Obleka rezervna in perilo

 550067 Odeja

 10015 Ogrinjalo zaščitno

 600010 Ohmmeter

 10016 Opasač z oprtačem CZ

 300013 Opornice komplet

 800084 Oprema ABC

 800085 Oprtnica za psa

 800086 Oprtnik transportni za psa

 300015 Oprtnik za nošenje ranjencev

 600011 Orodje Leatherman zložljivo

 800087 Orodje za avtomehanika komplet

 800088 Orodje elektr. komplet

 800089 Orodje mizarsko komplet

 800090 Orodje pnevmatsko komplet

 800091 Orodje reševalno komplet

 800092 Orodje ročno rešev. univer.

 800093 Orodje tesarsko komplet

 800094 Orodje vodoinšt. komplet

 800095 Orodje za R/TT mehanika

 500022 PH-meter prenosni

 100020 Pas delovni gasilski

 800096 Pas plezalni

 800097 Pas z utežmi 10 kg

 800098 Pas z utežmi in naramnicami 15 kg

 550074 Pekarna prevozna

 550070 Peč na kurilno olje

 550071 Peč na plin

 550072 Peč na trda goriva

 550079 Plošča tipa UMTECH

 600012 Ploščice plastične (bele) 6 x 6 cm

 550080 Podaljšek električni

 550081 Podaljšek električni na kolutu (3 x 2,5 mm2, d - do 10 m)

 550082 Podaljšek električni na kolutu (3 x 2,5 mm2, d - nad 10-
20 m)

 550083 Podaljšek električni na kolutu (3 x 2,5 mm2, d - nad 20-
50 m)

 550084 Podaljšek električni na kolutu (5 x 2,5 mm2, d - do 20m)

 550085 Podaljšek električni na kolutu (5 x 2,5 mm2, d - nad 20-
50 m)

 20003 Polnilec hitri za 6 radijskih postaj ročnih

 500023 Polnilec poveljniškega dozimetra

 30068 Polpriklopnik (do 10 t)

 30069 Polpriklopnik (nad 10-20 t)

 30070 Polpriklopnik (nad 20 t)

 550087 Posoda in pribor za pripravo jedi

 550090 Posoda termo (do 10 l)

 550091 Posoda termo (nad 10 l)

 550092 Posoda za odpadke

 550094 Posoda za vodo

 20005 Postaja radijska ročna

 20006 Postaja radijska stacionarna

 550095 Postelja

 550096 Postelja zložljiva

 10022 Potovalka (nahrbtnik)

 800099 Povodec s karabinom

 20007 Pozivnik

 550097 Pralnica prevozna

 500024 Predpasnik gumijasti

 550098 Prevleka za vzglavnik

 550099 Pribor jedilni

 400001 Pribor mesarski

 10024 Pribor za osebno dekontaminacijo

 800100 Pribor za prehrano psa

 30071 Priklopnik

 30072 Priklopnik gasilski

 30073 Prikolica počitniška

 30074 Prikolica vozila za zveze

 30076 Prikolica za prevoz NUS in MES

 30077 Prikolica za prevoz psov

 30078 Prikolica za traktor

 500025 Priročnik za klasifikacijo nevarnih snovi

 100021 Pritrdilec cevni

 800101 Prižema nožna

 800102 Prižema prsna

 800103 Prižema ročna

 550102 Puhalec vročega zraka

 70013 Radiokasetofon

 100022 Razdelilec B-CBC

 550103 Razdelilec električni

 550104 Razdelilec električni (3 x 2,5 mm2, 2-3 vtičnice)

 550105 Razdelilec električni (3 x 2,5 mm2, nad 3-5 vtičnic)

 550106 Razdelilec električni (5 x 2,5 mm2, 2-3 vtičnice)

 600013 Razstrelivo

 70009 Računalnik osebni

 70010 Računalnik osebni prenosni

 70011 Računalnik osebni s tiskalnikom

 800104 Računalnik podvodni

 70012 Računalnik žepni

 800105 Reflektor zunanji s stojalom

 800106 Regulator pomožni

 800107 Regulator glavni

 800108 Respirator

 800109 Respirator za prah

 800111 Rezalka električna

 800110 Rezalka motorna

 500026 Rezervoar za kontaminirano vodo

 550108 Rezervoar za vodo (od 100-1000 l)

 550109 Rezervoar za vodo

 550110 Rezervoar za vodo (nad 1000-2000 l)

 550111 Rezervoar za vodo (nad 2000-5000 l)

 550112 Rezervoar za vodo (nad 5000 l)

 550113 Rjuha

 500027 Rokavice gumijaste

 500028 Rokavice laboratorijske

 800112 Rokavice zaščitne

 550114 Ročka plastična za vodo (od 10-20 l)

 550115 Ročka plastična za vodo (od 20-50 l)

 550116 Ročka za gorivo

 550117 Ročka za olje

 100023 Ročnik z zasunom B

 100024 Ročnik z zasunom C

 100025 Ročnik z zasunom D

 550120 Sekač

 550121 Sekira

 550122 Sekira drvarska

 550123 Sekira mala tesarska

 100026 Sekirica gasilska

 500029 Sesalec

 550125 Sistem za vodo razvodni

 550127 Smetišnica

 500030 Snovi za dekontaminacijo ljudi

 500031 Snovi za dekontaminacijo pitne vode

 500032 Snovi za dekontaminacijo sredstev in opreme

 100027 Spojka prehodna A-B

 100028 Spojka prehodna B-C

 100029 Spojka prehodna C-D

 800115 Sponka

 70014 Sprejemnik TV

 550130 Stol navadni

 550131 Stol zložljivi

 800117 Stožci za označevanje

 550134 Stranišče kabina

 550135 Stranišče prenosno

 550136 Stranišče suho

 70015 Stroj fotokopirni

 800119 Stroj vrtalni električni

 800118 Stroj vrtalni ročni

 600014 Strojček za električni vžig

 100030 Svetilka ekspl. varna akumul.

 800120 Svetilka akumulatorska

 10028 Svetilka baterijska ročna

 800121 Svetilka baterijska čelna

 550138 Svetilka halogenska

 550139 Svetilka na bencin

 550140 Svetilka na plin

 550141 Svetilka ročna EX

 800122 Ščitnik za kolena

 800123 Škornji gumijasti

 800124 Škripec vrvni dvojni

 800125 Škripec vrvni enojni

 800127 Škripec vrvni

 500033 Škropilnica hrbtna ročna

 550142 Šotor tipa COMPACT

 550001 Šotor dvočlenski

 550002 Šotor tričlenski

 550003 Šotor štiričlenski

 550004 Šotor petčlenski

 550165 Šotor tipa TAJGA

 500034 Šotor dekontaminacijski s tuši

 550161 Šotor napihljiv

 550162 Šotor poveljniški (manjši)

 550163 Šotor poveljniški (večji)

 550164 Šotor sanitetni

 550006 Šotor skladiščni

 550009 Šotorka (šotorsko krilo)

 20008 Telefaks

 20009 Telefon mobilni

 20010 Telefon satelitski

 20011 Tiskalnik

 300020 Torba vodje ekipe prve pomoči

 800129 Torba za obleko

 10029 Torbica poveljniška

 300022 Torbica za prvo pomoč

 400002 Torbica za prvo veterinarsko pomoč

 800131 Trak za označevanje

 800132 Trak za označevanje (100 m)

 500035 Trak za označevanje kont. zemljišča

 30079 Traktor

 800133 Trikotnik varnostni

 800134 Trinožec

 550143 Tuš kabina

 10030 Uniforma CZ

 70017 Uniforma CZ svečana

 500036 Upijala za nevarne snovi

 30081 Valjar motorni statični (nad 9 t)

 30080 Valjar motorni statični (do 9 t)

 30082 Valjar motorni vibracijski (do 5 t udarne sile)

 30083 Valjar motorni vibracijski (nad 5-15 t udarne sile)

 30084 Valjar motorni vibracijski (nad 15 t udarne sile)

 300024 Vata

 550146 Vedro plastično

 550147 Vedrovka A 10

 70018 Videokamera

 70019 Videorekorder

 30085 Viličar (do 1,5 t)

 30086 Viličar (nad 1,5 t)

 550149 Vložek za posteljo

 800138 Vponka

 800139 Vponka aluminijasta z varovalko

 500037 Vreča plastična za kontaminirano obleko

 500038 Vreča plastična za osebne predmete z gumico

 550151 Vreča spalna

 800143 Vrv (10 mm x 50 m)

 800141 Vrv (6 mm x 50 m)

 800145 Vrv alpinistična (12 mm x 100 m)

 800147 Vrv reševalna (10 mm x 30 m)

 800144 Vrv statična (10 mm x100 m)

 800146 Vrv statična (12 mm x 25m)

 800148 Vrv vezalna in ventilna

 800153 Vrvica detonacijska

 800154 Vrvica lavinska

 800157 Vrvica pomožna

 800156 Vrvica počasi goreča

 800161 Vrvica za privezovanje (8 mm x 2 m)

 600015 Vžigalnik električni

 550037 Zabojnik bivalni

 550038 Zabojnik sanitarni

 550041 Zabojnik za odpadke

 800164 Zastavice za označevanje

 100031 Zbiralnik A-2B

 800168 Žaga električna

 800169 Žaga lisičji rep

 800166 Žaga lokarica 1m

 800167 Žaga motorna

 800170 Žaga za železo ročna

 800171 Žeblji - različni

 800172 Žica za vezanjeAAA Zlata odličnost