Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997

Kazalo

2783. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenia Tourism promotion Center", stran 4565.

Na podlagi določil 3., 4. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo turizma Slovenije« – »Slovenia Tourism promotion Center«
1. člen
V naslovu uredbe o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo turizma Slovenije« – »Slovenia Tourism promotion Center« (Uradni list RS, št. 21/95) se besedilo
»Slovenia Tourism promotion Center« nadomesti z besedami »Slovenian Tourist Board«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Slovenia Tourism promotion Center« nadomesti z besedilom »Slovenian Tourist Board«.
V četrtem odstavku se za besedo »Ljubljani« postavi pika in črta ostalo besedilo.
4. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
5. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Sredstva zagotavlja ustanovitelj iz proračuna Republike Slovenije v okviru programa, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora Centra vsako leto do 15. 11. za prihodnje leto.«
6. člen
V drugem odstavku 20. člena se črtajo prva, druga, četrta, šesta, sedma in osma alinea.
Dvanajsta in trinajsta alinea drugega odstavka 20. člena se spremenita, tako da glasita:
»– predlaga spremembo ustanoviteljskih deležev, o njihovem prenosu med ustanovitelji ali na druge osebe in o sprejemu novih ustanoviteljev;
– odloča o ustanovitvi predstavništev zavoda v tujini.«
7. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da glasi:
»Upravni odbor ima 8 članov, ki jih imenuje oziroma razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog:
– ministra, pristojnega za turizem 4 člane,
– Gospodarske zbornice Slovenije 2 člana,
– delavcev zaposlenih v zavodu 2 člana«.
V tretjem odstavku se črta beseda »vseh«.
8. člen
V 24. členu se spremeni tretji odstavek, tako da glasi:
»Strokovni svet ima 6 članov.«
V četrtem odstavku se črtajo sedma, osma, deveta in deseta alinea.
9. člen
Center uskladi delovanje in statut v 60 dneh po sprejemu te uredbe in ga v nadaljnjih 15 dneh predloži v soglasje ustanovitelju.
Direktor nadaljuje z delom do konca mandatnega obdobja.
Ustanovitelj imenuje upravni odbor v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-04/97-1
Ljubljana, dne 31. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost