Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997

Kazalo

2778. Uredba o cestnini za uporabo določenih cest, stran 4556.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 27/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestnini za uporabo določenih cest
1. člen
(Opredelitev vsebine uredbe)
Ta uredba določa merila za določitev cest, za uporabo katerih se plačuje cestnina (v nadaljnjem besedilu: cestninske ceste) in za določitev višine cestnine, način njenega plačevanja, oprostitve plačevanja cestnine ter nadzor nad njenim plačevanjem in sankcioniranje kršitev uredbe.
2. člen
(Cestninske ceste)
Za cestninsko cesto je lahko določena avtocesta ali hitra cesta, ki izpolnjuje naslednje prometnotehnične pogoje:
– da je namenjena samo prometu motornih vozil,
– da ima dva fizično ločena vozna pasova z najmanj dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami,
– da ima križanja z drugimi prometnicami izvedena v različnih nivojih,
– da se druge ceste navezujejo nanjo samo preko posebnih priključkov,
– da je zavarovana proti prehajanju divjadi.
Za cestninsko cesto se lahko izjemoma določi cesta, namenjena daljinskemu prometu, ki je zgrajena kot polovična avtocesta in za katero je z nacionalnim programom gradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96) določeno, da se dogradi v avtocesto.
Cestninske ceste določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
3. člen
(Obveznost plačila cestnine)
Za prevoze po cestninskih cestah se plačuje cestnina.
4. člen
(Merila za določitev višine cestnine)
Merila za določitev višine cestnine so:
– povprečni letni stroški cestninskih cest,
– vrsta vozila, s katerim se opravlja prevoz po cestninski cesti,
– razdalja prevoza po cestninski cesti.
5. člen
(Stroški cestninskih cest)
Povprečni letni stroški cestninskih cest se do izdelave enotne metodologije za oceno stroškov cestne infrastrukture določajo kot seštevek:
– stroškov kapitala, izračunanih na podlagi mednarodno primerljive obrestne mere kot cene kapitala, vloženega v izgradnjo cestninskih cest,
– povprečnih stroškov obnavljanja, rednega vzdrževanja in obratovanja cestninskih cest.
6. člen
(Razvrstitev vozil v cestninske razrede)
Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi po cestninskih cestah, se glede na število osi in višino osi nad prvo osjo razvrščajo v štiri cestninske razrede:
– prvi razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 metra (motorna kolesa, osebni avtomobili brez priklopnega vozila),
– drugi razred: vozila z več kot dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 metra (osebni avtomobili s priklopnim vozilom in kombinirana vozila, namenjena prevozu oseb in/ali stvari,
– tretji razred: vozila z dvemi ali tremi osmi z višino vozila nad prvo osjo 1,30 metra ali več (avtobusi, tovorna vozila z ali brez priklopnega vozila s skupno dvema ali tremi osmi),
– četrti razred: vozila z več kot tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 metra ali več (tovorna vozila z ali brez priklopnega vozila s skupno štirimi ali več osmi).
7. člen
(Razdalja prevoza po cestninski cesti)
Razdalja prevoza po cestninski cesti je dolžina cestninske ceste ali njenega odseka, za katerega se plačuje cestnina na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri odprtem cestninskem sistemu.
Razdaljo prevoza za posamezne cestninske ceste ali njihove odseke določi Vlada Republike Slovenije v sklepu iz drugega člena te uredbe.
8. člen
(Določitev višine cestnine)
Višino cestnine določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
Višina cestnine iz prejšnjega odstavka se določi v znesku za kilometer prevozne razdalje po cestninski cesti za vozila prvega cestninskega razreda. Za drugi, tretji in četrti cestninski razred se cestnina določi tako, da se znesek cestnine za prvi cestninski razred pomnoži s faktorjem 1,5 za drugi, 3,0 za tretji in 6,0 za četrti cestninski razred.
Višina cestnine za cestninsko cesto iz drugega odstavka 2. člena te uredbe znaša 60 odstotkov zneskov iz prejšnjega odstavka.
Za odsek cestninske ceste, ki je deloma zgrajen kot avtocesta in deloma kot polovična avtocesta (kombinirana avtocesta), se v odvisnosti od dolžine obeh odsekov določi tehtano povprečje cestnine.
Cenik cestnin določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji. Cestnina za posamezen odsek cestninske ceste se določi tako, da se njen izračunani znesek po merilih iz te uredbe in sklepa Vlade Republike Slovenije, izdanega na podlagi te uredbe, zaokrožuje pri zneskih do tisoč tolarjev na deset tolarjev in pri zneskih nad tisoč tolarjev na petdeset tolarjev. Zaokroževanje do pet oziroma petindvajset tolarjev se opravi navzdol, pri pet oziroma petindvajset tolarjev ali več pa navzgor.
9. člen
(Gotovinsko plačevanje cestnine)
Cestnina se gotovinsko plačuje pri zaprtem cestninskem sistemu na izstopni cestninski postaji na podlagi dokumenta, ki ga voznik prejme na vstopni cestninski postaji, in pri odprtem cestninskem sistemu na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Cestnina se lahko plača s tujo valuto, če je tako določeno s sklepom Vlade Republike Slovenije.
10. člen
(Mesečna cestninska karta)
Uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki pogosto vozi po isti cestninski cesti ali njenem odseku med istima cestninskima postajama, lahko plača cestnino v pavšalnem mesečnem znesku. Mesečna cestninska karta se plačuje vnaprej za en koledarski mesec na vplačilnih mestih, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in o njih v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe obvesti javnost preko sredstev javnega obveščanja.
Pavšalni mesečni znesek cestnine se določi tako, da se znesek cestnine za cestninsko cesto ali njen odsek, kot je določen v prejšnjem odstavku, pomnoži s 40.
Ob vplačilu mesečne cestninske karte uporabnik prejme ustrezno listino z navedbo koledarskega meseca, za katerega velja listina, relacije prevoza in označb na registrski tablici vozila, s katero ob prehodu cestninske postaje dokazuje vnaprejšnje plačilo cestnine.
Z vplačilom mesečne cestninske karte je uporabnik upravičen do neomejenega števila voženj v času, na relaciji in z vozilom, za katero je listina izdana.
V primeru, da uporabnik prevozi daljšo relacijo od navedene v listini in da je pri vstopu na cestninsko cesto uporabil to listino kot dokazilo o vnaprej plačani cestnini, mora na izstopni cestninski postaji plačati cestnino za celotno prevoženo razdaljo, kot je določena s cenikom cestnin.
Uporabnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila že vplačanega pavšalnega mesečnega zneska cestnine.
11. člen
(Abonentski boni)
Uporabnik lahko plačuje cestnino z abonentskimi boni, ki jih kupi vnaprej na sedežu Podjetja za vzdrževanje avtocest kot izvajalca vzdrževanja cestninskih cest in v njegovih cestnih bazah ter v tehničnih bazah Avto moto zveze Slovenije. Vplačilna mesta podrobneje določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in o njih v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe obvesti javnost preko sredstev javnega obveščanja.
Najmanjšo vrednost nakupa abonentskih bonov določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
Ob nakupu abonentskih bonov je uporabnik upravičen do popusta v višini 10 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih bonov.
12. člen
(Elektronska tablica)
Uporabnik, katerega vozilo sodi v prvi cestninski razred, lahko plačuje cestnino z elektronsko tablico, ki omogoča cestninjenje brez ustavljanja vozila na cestninski postaji (avtomatski brezgotovinski način plačevanja cestnine, skrajšano ABC).
Najmanjša vrednost vplačila in vpisa dobroimetja na elektronsko tablico, pri kateri je uporabnik upravičen do popusta v višini 10 odstotkov nominalne vrednosti vplačanega in vpisanega dobroimetja na njej, je enaka kot za abonentske bone.
Za elektronsko tablico uporabnik plača največ polovico njene nabavne vrednosti. Če jo uporabnik v roku sedmih let vrne nepoškodovano, je upravičen do vračila sorazmernega deleža kupnine glede na njeno neamortizirano vrednost.
Znesek plačila in letna amortizacijska stopnja elektronske tablice se določi v ceniku iz petega odstavka 8. člena te uredbe.
Prevzem elektronske tablice uporabnik opravi s podpisom navodila o njeni uporabi in splošnih pogojev njene uporabe, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.
Vplačilna mesta za nakup elektronske tablice določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in o njih v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe obvesti javnost preko sredstev javnega obveščanja.
13. člen
(Oprostitve plačila cestnine)
Ne glede na določila te uredbe se cestnina ne plačuje za:
– vozila prve pomoči in gasilske službe,
– vozila cestnovzdrževalne službe,
– vozila Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo ter vozila Ministrstva za pravosodje, ki so vidno označena z emblemom ‘Pravosodje’,
– vozilo s prednostjo in vozila za spremstvo, določena s predpisi o varnosti cestnega prometa,
– vozila, s katerimi se prevozi opravljajo za potrebe izvajanja nalog mednarodnih mirovnih sil,
– vozila, s katerimi se opravlja prevoz humanitarne (materialne in zdravstvene) pomoči prizadetim v miru in vojni zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
– vozila, s katerimi se opravlja prevoz za potrebe krvodajalskih akcij,
– vozila Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki jih uporabljajo predstavniki teh organizacij pri opravljanju svojih nalog.
Voznik vozila iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka uveljavlja oprostitev obveznosti plačila cestnine na cestninski postaji, in sicer pri prevozu v državi na podlagi pravilno izpolnjenega potnega naloga in pri mednarodnem prevozu na podlagi carinske deklaracije, voznik vozila iz osme alinee prejšnjega odstavka pa na podlagi lastništva vozila, izkazanega v prometnem dovoljenju. Vsi dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na označbe na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev obveznosti plačila cestnine uveljavlja.
Oprostitve plačila cestnine za vozila, navedena v prvem odstavku tega člena, ni moč uveljavljati za brezgotovinski način plačevanja cestnine z elektronsko tablico. Vozniki teh vozil pri prehodu cestninske postaje ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej označen za ABC plačevanje cestnine.
14. člen
(Nadzor nad izvajanjem uredbe)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji za ceste. Nadzor nad določanjem cenika cestnin in prehodom cestninskih postaj opravljata tudi tržna inšpekcija in policija, vsaka v okviru svojih pooblastil.
15. člen
(Kazenske določbe)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, če:
– ne določi cenika cestnin v skladu z določbo petega odstavka 8. člena te uredbe,
– ne določi in v sredstvih javnega obveščanja v predpisanem roku ne objavi vplačilnih mest iz prvega odstavka 10. člena, prvega odstavka 11. člena in četrtega odstavka 12. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje voznik vozila, če:
– ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste (3. člen te uredbe),
– ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste v primeru, da prevozi daljšo razdaljo od vpisane v listini o plačilu mesečne cestnine (peti odstavek 10. člena te uredbe),
– uporablja elektronsko tablico v nasprotju z navodili za njeno uporabo in pogoji njene uporabe (tretji odstavek 12. člena te uredbe),
– prevozi cestninsko postajo v nasprotju z določbo zadnjega odstavka 13. člena te uredbe.
16. člen
(Prenehanje uporabe sklepov in veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati: sklep o določitvi plačevanja posebnega povračila za uporabo avtomobilskih cest ter o osnovah in merilih za določanje njegove višine (Uradni list SRS, št. 14/89), sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila, ki prevažajo humanitarno pomoč in vozila UNPROFOR (Uradni list RS, št. 11/93), sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila, s katerimi se opravljajo prevozi za potrebe izvajanja nalog humanitarnih organizacij (Uradni list RS, št. 1/95).
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odlok o določitvi višine in načina plačevanja cestnine (Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92, 27/96 in 19/97).
17. člen
(Začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-03/97-1
Ljubljana, dne 5. avgusta 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost