Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997

Kazalo

2586. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga, stran 4232.

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
1. člen
V uredbi o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96) se za 18.a členom doda nov 18.b člen, ki se glasi:
“18.b člen
(1) Dobavitelji blaga v notranjem prometu (v nadaljevanju: domači dobavitelj) mora na zahtevo kupca izdati dokazilo o poreklu blaga – izjavo dobavitelja, če je blago, ki ga dobavlja namenjeno izvozu v države EU, EFTA-e, Litvo, Latvijo, Estonijo, Romunijo, Bolgarijo, Češko, Slovaško, Poljsko, Madžarsko, San Marino ali Andoro, ne glede na to ali bo blago izvoženo v nespremenjenem stanju ali bo predelano, dodelano ali vdelano v drugo blago.
(2) Izjava dobavitelja se lahko izda za vsak posel posebej (kratkoročna izjava) ali za obdodje, ki ne sme biti daljše od 12 mesecev (dolgoročna izjava).
(3) Izjava dobavitelja iz prvega odstavka tega člena se izda na ustreznem obrazcu, katerega vsebina ustreza vzorcu iz priloge 1 k tej uredbi in je njen sestavni del.”
2. člen
Za 19. členom se doda novo III.a poglavje ter novi 19.a člen, ki se glasi:
“III.a KAZENSKE DOLOČBE
19.a člen
(carinski prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti sestavi ali povzroči, da se sestavi lažno dokazilo o poreklu blaga (drugi odstavek 10. člena, 18.b člen in 19. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke z namenom, da bi se za proizvode na katere se dokument nanaša neupravičeno pridobilo preferencialno poreklo (18.b člen in drugi odstavek 10. člena v zvezi z 19. členom).
(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena”.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-07/97-1
Ljubljana, dne 31. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
PRILOGA I

(1) .......................

1. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo
preferencialno poreklo

Blago .........(2) navedeno na priloženem računu ........(3), je
pridobilo status blaga s poreklom iz ............(4) in
zadostuje pravilom o poreklu zajetih v Protokolih o poreklu
blaga iz medsebojnih sporazumov Slovenije z državami naštetimi v
18b. členu Uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu
dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96)
za namene preferencialne trgovine 7:

EU - Švica - Liechtenstein - Islandija - Norveška - Poljska -
Madžarska - Češka - Slovaška - Romunija - Bolgarija - Litva -
Latvija - Estonija - San Marino - Andora(5)

Ustrezni EUR 1 oziroma izjava dobavitelja na računu št.
........(6) se nahaja pri ...........(7).

Zavezujem se, da bom na zahtevo pristojnih oblasti priložil vsa
dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
tega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s
strani pristojnih oblasti.

...............(8)        ....................(9)
                 ....................(10)

----------------------------------------------------------------

OPOMBA

Besedilo tega obrazca, primerno izpolnjeno v skladu s spodaj
navedenimi opombami, tvori izjavo dobavitelja. Opomb ni treba
navajati v izjavi.

Izjavo je mogoče uporabiti za blago iz več različnih tarifnih
številk, vendar je z njo mogoče opredeliti samo poreklo blaga iz
ene države.

---------------------------------------------

(1) Naziv oziroma firma in sedež dobavitelja.

(2) opis blaga, ki mora biti ustrezen in zadosti podroben, da
dovoljuje uvrstitev blaga v carinsko nomenklaturo.

(3) številka računa. Če gre samo za nekaj od blaga, navedenega
na računu, mora to biti jasno označeno in ta oznaka mora biti
vnešena v izjavo kot sledi:

"............... navedeno na tem računu in označeno ..........,
je pridobilo .........."
Če se uporablja drug dokument, kot je račun ali priloga računa,
je treba omeniti naziv zadevnega dokumenta namesto besede
"račun".

(4) države članice EU, EFTA-e, Slovenija, Litva, Latvija,
Estonija, Romunija, Bolgarija, Češka, Slovaška, Poljska,
Madžarska, San Marino in Andora.

(5) prečrtajo se tiste države, na katere se zadevno potrdilo ne
nanaša.

(6) navedba številke dokumenta EUR 1 oziroma računa z izjavo.

(7) navedba carinske izpostave oziroma drugega kraja, kjer se
zadevni dokumenti hranijo.

(8) kraj in datum.

(9) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja.

(10) podpis.

(1).....................

2. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo
preferencialno poreklo

Blago ...........(2) iz tarifne številke ..............(3), ki
ga redno dobavljamo ...............(4), je pridobilo status
blaga s poreklom iz ..................(5) in zadostuje pravilom
o poreklu zajetih v Protokolih o poreklu blaga iz medsebojnih
sporazumov Slovenije z državami naštetimi v 18b. členu Uredbe o
kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
(Uradni list RS št. 56/95 in 33/96) za namene preferencialne
trgovine z:

EU - Švica - Liechtenstein - Islandija - Norveška - Poljska -
Madžarska - Češka - Slovaška - Romunija - Bolgarija - Litva -
Latvija - Estonija - San Marino - Andora (6)

Ustrezni EUR 1 oziroma izjava dobavitelja na računu se nahaja
pri ...............(7).

Ta izjava velja za vse nadaljnje pošiljke teh proizvodov,
poslane od .............. do ..............(8).
Obvezujem se, da bom obvestil .............(9) takoj, če izjava
ni več veljavna.

Zavezujem se, da bom na zahtevo pristojnih oblasti priložil vsa
dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
tega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s
strani pristojnih oblasti.

...................(10)      .......................(11)
                 .......................(12)

----------------------------------------------------------------

OPOMBA

Besedilo tega obrazca, primerno izpolnjeno v skladu s spodaj
navedenimi opombami, tvori izjavo dobavitelja. Opomb ni treba
navajati v izjavi.

Izjavo je mogoče uporabiti za blago iz več tarifnih številk,
vendar je z njo mogoče opredeliti samo poreklo blaga iz ene
države.

----------------------------------------------------------------

(1) naziv oziroma firma in sedež dobavitelja.

(2) kratek opis blaga.

(3) navedba tarifne številke.

(4) ime podjetja, kateremu se dobavlja.

(5) države članice EU, EFTA-e, Slovenija, Litva, Latvija,
Estonija, Romunija, Bolgarija, Češka, Slovaška, Poljska,
Madžarska, San Marino in Andora.

(6) prečrtajo se tiste države, na katere se zadevno potrdilo ne
nanaša.

(7) navedba carinske izpostave oziroma drugega kraja, kjer se
zadevni dokumenti hranijo.

(8) vpisati datume. Obdobje običajno ne sme biti daljše od 12
mesecev, upoštevaje pogoje, ki so jih predpisali carinski
organi.

(9) ime podjetja, kateremu se dobavlja.

(10) kraj in datum.

(11) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja.

(12) podpis.

(1)......................

3. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo
preferencialnega porekla

Blago .............(2), navedeno na priloženem računu
...........(3), ni pridobilo status blaga s preferencialnim
poreklom, ker ne zadostuje pravilom o poreklu blaga zajetih v
Protokolih o poreklu blaga iz medsebojnih sporazumov Slovenije z
državami, naštetimi v 18b. členu Uredbe o kriterijih za
ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS
št. 56/95 in 33/96) in vsebuje naslednje komponente, ki nimajo
slovenskega porekla za namene preferencialne trgovine:

...............(4)  ................(5)  ...............(6)
.................   ..................   .................
.................   ..................   .................

...............................................(7)
.................................................
.................................................

Zavezujem se, da bom na zahtevo oblasti priložil vsa dodatna
dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo tega
potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s
strani pristojnih oblasti.

................(8)      ..................(9)
                ..................(10)

----------------------------------------------------------------

OPOMBA

Besedilo tega obrazca, primerno izpolnjeno v skladu s spodaj
navedenimi opombami, tvori izjavo dobavitelja. Opomb ni treba
navajati v izjavi.

Izjavo je mogoče uporabiti za dobavljeno blago iz več tarifnih
številk.

---------------------------------------------

(1) naziv oziroma firma in sedež dobavitelja.

(2) opis blaga, ki mora biti ustrezen in zadosti podroben, da
dovoljuje uvrstitev blaga v carinsko nomenklaturo.

(3) številka računa. Če gre samo za nekaj od blaga, navedenega
na računu, mora to biti jasno označeno in ta oznaka mora biti
vnešena v izjavo kot sledi: "........... navedeno na tem računu
in označeno ............., ni pridobilo ..........." . Če se
uporablja drug dokument, kot je račun ali priloga računa, je
treba omeniti naziv zadevnega dokumenta namesto besede "račun".

(4) opis komponent mora biti podan za vse primere. Opis mora
biti ustrezen in zadosti podroben, da dovoljuje uvrstitev blaga
v carinsko nomenklaturo.

(5) carinska vrednost, samo če se ta informacija zahteva od
kupca.

(6) navede se država porekla blaga. Če je blago po poreklu iz
ene izmed navedenih držav v 18b. členu uredbe, se označi to
državo, sicer se vpiše "tretja država".

(7) "in so bili na njih opravljeni naslednji postopki predelave
v Sloveniji ....................." vpiše se besedilo skupaj z
opisom opravljenih predelav, če se taka informacija zahteva od
kupca.

(8) kraj in datum.

(9) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja.

(10) podpis.

(1).......................

4. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo
preferencialnega porekla

Blago ...............(2) iz tarifne številke ...............(3),
ki se redno dobavlja ...............(4), ni pridobilo statusa
blaga s preferencialnim poreklom, ker ne zadostuje pravilom o
poreklu blaga, zajetih v Protokolih o poreklu blaga iz
medsebojnih sporazumov Slovenije z državami naštetimi v 18b.
členu Uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja
porekla blaga (Uradni list RS št. 56/95 in 33/96) in vsebuje
naslednje komponente, ki nimajo slovenskega porekla za namene
preferencialne trgovine:

.................(5) ...................(6) ..............(7)
...................  .....................  ................
...................  .....................  ................

..................................................(8)
....................................................
....................................................

Ta izjava velja za vse nadaljnje pošiljke teh proizvodov,
poslane od .............. do ...............(9).
Zavezujem se, da bom obvestil ..............(10) takoj, če
izjava ni več veljavna.

Zavezujem se, da bom na zahtevo pristojnih oblasti priložil vsa
dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
tega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s
strani pristojnih oblasti.

................(11)     ....................(12)
               .....................(13)

----------------------------------------------------------------

OPOMBA

Besedilo tega obrazca, primerno izpolnjeno v skladu s spodaj
navedenimi opombami, tvori izjavo dobavitelja. Opomb ni treba
navajati v izjavi.

Izjavo je mogoče uporabiti za dobavljeno blago iz več tarifnih
številk.

---------------------------------------------

(1) naziv oziroma firma in sedež dobavitelja.

(2) kratek opis blaga.

(3) navedba tarifne številke.

(4) ime podjetja, kateremu se dobavlja.

(5) opis mora biti podan za vse primere. Opis mora biti ustrezen
in zadosti podroben, da dovoljuje uvrstitev blaga v carinsko
nomenklaturo.

(6) carinska vrednost, samo če se ta informacija zahteva od
kupca.

(7) navede se država porekla blaga. Če je blago po poreklu iz
ene izmed navedenih držav v 18b. členu uredbe, se označi to
državo, sicer se vpiše "tretja država".

(8) "in so bili na njih opravljeni naslednji postopki predelave
v Sloveniji ................." vpiše se besedilo skupaj z opisom
opravljenih predelav, če se taka informacija zahteva od kupca.

(9) vpisati datum. Obdobje običajno ne sme biti daljše od 12
mesecev, upoštevaje pogoje, predpisane s strani carinskih
organov.

(10) ime podjetja, kateremu se dobavlja.

(11) kraj in datum.

(12) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja.

(13) podpis.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina