Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997

Kazalo

2569. Zakon o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND), stran 4213.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND)
Razglašam zakon o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. julija 1997.
Št. 001-22-89/97
Ljubljana, dne 1. avgusta 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAČASNEM ZADRŽANJU IZVAJANJA NEKATERIH DOLOČB ZAKONA O DENACIONALIZACIJI IN ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZZZIND)
1. člen
Do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US in 23/97 – odločba US), najkasneje pa do 20. 12. 1997, se zadrži izvajanje določb zakona o denacionalizaciji, ki se nanašajo na:
– vračanje denacionalizacijskim upravičencem zemlje, gozdov in drugega premoženja fevdalnega izvora z izjemo premoženja verskih skupnosti,
– vrnitev premoženja osebam, ki so postale denacionalizacijski upravičenci s podelitvijo državljanstva, na podlagi 63. člena zakona.
Primere iz prejšnjega odstavka so dolžni po uradni dolžnosti ugotoviti pristojni upravni organi. V teh primerih ne smejo v roku iz prejšnjega odstavka izdati ali izvršiti upravnih odločb.
2. člen
Do uveljavitev sprememb in dopolnitev zakona o denacionalizaciji ali zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, najkasneje pa do 20. 12. 1997, se zadrži vodenje postopka v zvezi z vračilom premoženja ali plačilom odškodnine na podlagi razveljavljenih kazenskih sodb, če je bila razveljavljena kazenska sodba izdana do 31. 12. 1958, s katero je bila izročena kazen zaplembe premoženja.
Sodni postopki v primerih in rokih iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti mirujejo. Že začeti roki pričnejo znova teči po prenehanju veljavnosti tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/97-9/1
Ljubljana, dne 24. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost