Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2434. Pravilnik o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju, stran 4064.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in petega odstavka 101. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju
1. člen
Delavcem državnih organov v skladu z obrambnimi načrti pripada naslednja osebna oborožitev in oprema za delo v vojni:
1. pištola in strelivo (1 b/k),
2. osebni komplet za prvo pomoč,
3. zaščitna maska in zaščitno ogrinjalo,
4. šotorsko krilo,
5. spalna vreča in terenska podloga,
6. nahrbtnik,
7. komplet obleke OLZ M-88/B,
8. terenski čevlji,
9. žepna svetilka in
10. oznaka civilne obrambe.
V skladu s tem pravilnikom pripada oborožitev tudi inštruktorjem ter pripadnikom enotne kurirske službe med opravljanjem kurirskih nalog.
2. člen
Oborožitev in opremo iz prejšnjega člena nabavlja in hrani Ministrstvo za obrambo.
Ministrstvo za obrambo hrani tudi oborožitev, ki je last gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je po odločitvi vlade posebnega pomena za obrambo države in jo v svojih v obrambnih načrtih načrtujejo za delo v vojni.
Oborožitev in oprema se izdaja uporabnikom v skladu z obrambnimi načrti.
3. člen
Ob izročitvi orožja in streliva izda minister za obrambo oziroma oseba, ki jo pooblasti minister, pooblastilo za nošenje orožja.
Pooblastilo se izda na obrazcu velikosti 75 × 105 mm (obrazec št. 1).
O izdanih pooblastilih za nošenje orožja se vodi evidenca (obrazec št. 2).
Obrazca št. 1 in 2 sta sestavna dela tega pravilnika.
4. člen
Orožje in oprema se uporabnikom lahko izroči tudi v miru, zaradi varovanja objektov, materialnih sredstev in obrambnih zaupnih podatkov ter izvajanja vaj.
Uporabnik je dolžan oborožitev in opremo vrniti takoj, ko prenehajo razlogi za njeno uporabo iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Oborožitev in pooblastilo za nošenje orožja se lahko izroči samo tistim delavcem in pripadnikom enotne kurirske službe, ki so opravili preizkus znanja ravnanja z orožjem pri pristojnem poveljstvu Slovenske vojske ter izpolnjujejo pogoje za posest in nošenje orožja po zakonu o orožju.
6. člen
Osebe iz prejšnjega člena, katerim je izročeno orožje, ga lahko uporabijo le izjemoma, če ne morejo drugače:
– zavarovati življenja ljudi,
– odvrniti od sebe neposredni napad, s katerim je ogroženo njihovo življenje,
– odvrniti napad na objekte, premoženje oziroma listine, ki varujejo.
7. člen
Delavec ali pripadnik enotne kurirske službe, ki mu je zaupana oborožitev in oprema v skladu s tem pravilnikom, mora skrbeti, da se le-ta nahaja v brezhibnem stanju in se ne uporablja v nasprotju s tem pravilnikom.
8. člen
Delavci, ki jim je zaupano orožje za opravljanje nalog iz 5. člena tega pravilnika, so dolžni na zahtevo pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve ali Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo pokazati pooblastilo za nošenje orožja skupaj z drugim uradnim dokumentom, ki vsebuje fotografijo.
Pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka lahko zasežejo orožje in strelivo, če delavec pri sebi nima pooblastila za nošenje orožja oziroma je orožje uporabil v nasprotju z določili tega pravilnika.
Pregled orožja in opreme iz prvega odstavka tega člena opravi najmanj enkrat na dve leti pristojna organizacijska enota Ministrstva za obrambo.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oborožitvi in opremi državnih organov (Uradni list RS, št. 54/92) ter merila za oborožitev in opremo državnih organov, št. Z-806-01/412 z dne 23. 11. 1992.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-24/97
Ljubljana, dne 9. julija 1997.
Tit Turnšek l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost