Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2367. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Stročja vas za vasi Presika, Nunska Graba, Rinčetova Graba, Podgradje in Stročja vas, stran 3916.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka KS Stročja vas (Uradni list RS, št. 33/97) in izida referenduma z dne 22. 6. 1997 objavlja Svet krajevne skupnosti Stročja vas
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Stročja vas za vasi Presika, Nunska Graba, Rinčetova Graba, Podgradje in Stročja vas
1. člen
Krajevni samoprispevek se uvede v vaseh: Presika, Nunska Graba, Rinčetova Graba, Podgradje in Stročja vas, v denarju in delovni obveznosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju in delovni obveznosti bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 15. 7. 1997 do 15. 7. 2002.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa po vaseh, in sicer:
Stročja vas: za kanalizacijo 8,415.000 SIT, za komunalne zadeve,asfaltiranja, širitev ceste proti vrtcu, javno razsvetljavo in komunalna vzdrževanja 10,455.000 SIT, za izgradnjo gasilskega doma 2,550.000 SIT, za delovanje društev 1,530.000 SIT in redno dejavnost KS 2,550.000 SIT. Letno bi se tako zbralo 5,100.000 SIT, v petih letih pa 25,500.000 SIT.
Presika: za komunalne zadeve, asfaltiranja cest, priključitev na vodovod, vzdrževanja in gramoziranja v vrednosti 2,838.000 SIT, za investicijo v gasilski dom Stročja vas 559.000 SIT, za delovanje društev 344.000 SIT in redno dejavnost KS 559.000 SIT. Letno bi se zbralo 860.000 SIT, v petih letih pa 4,300.000 SIT.
Podgradje: za komunalne zadeve, asfaltiranje ulic, kanalizacijo, ulično razsvetljavo in vzdrževanje cest skupno 8,524.800 SIT, za delovanje društev v vasi 1,065.600 SIT in redno dejavnost KS 1,065.600 SIT.
Skupno bi se zbralo v enem letu 2,131.000 SIT, v petih letih pa 10,656.000 SIT.
Nunska Graba: komunalne zadeve in prevleka asfalta, asfaltiranja dovoznih poti v vrednosti 6,391.000 SIT, investicija v gasilski dom Stročja vas 500.500 SIT, delovanje društev 308.000 SIT in redna dejavnost KS 500.500 SIT. Skupno bi se zbralo letno 1,540.00 SIT, v petih letih pa 7,700.000 SIT.
Rinčetova Graba: za asfaltiranje ceste 8,000.000 SIT in ostalo komunalno dejavnost 854.000 SIT, ter za društveno dejavnost in redno dejavnost KS 386.000 SIT.
Skupno bi se zbralo na leto 1,848.000 SIT, v petih letih pa 9,240.000 SIT.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, s stalnim bivališčem na območju KS ter krajani, ki nimajo stalnega prebivališča v KS, ki so lastniki delavnic, zemljišč, vikendov.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
Stročja vas:
3% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
1,5% od pokojnin (upokojenci), razen pokojnin z varstvenim dodatkom
4,5% od zavarovalne osnove obrtniki
9% od katastrskega dohodka – lastniki zemljišč v k.o. Stročja vas
60 DEM protivrednost SIT zdomci mesečno
180 DEM protivrednost SIT lastniki vikendov letno
400 DEM protivrednost SIT letno obrtniki, ki imajo delavnico v vasi, živijo pa drugje
3 delovne dni za delo sposobna oseba, ki ni zajeta v gornjih postavkah in ima stalno bivališče v vasi.
Presika:
2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
1% od pokojnin (upokojenci), razen pokojnin z varstvenim dodatkom
3% od zavarovalne osnove obrtniki
6% od katastrskega dohodka – lastniki zemljišč v k.o. Presika
40 DEM protivrednost SIT zdomci mesečno
120 DEM protivrednost SIT lastniki vikendov letno
250 DEM protivrednost SIT letno obrtniki, ki imajo delavnico v vasi, živijo pa drugje
2 delovna dneva za delo sposobna oseba, ki ni zajeta v gornjih postavkah in ima stalno bivališče v vasi.
Podgradje:
3% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
1,5% od pokojnin (upokojenci), razen pokojnin z varstvenim dodatkom
4,5% od zavarovalne osnove obrtniki
9% od katastrskega dohodka – lastniki zemljišč v k.o. Podgradje
60 DEM protivrednost SIT zdomci mesečno
180 DEM protivrednost SIT lastniki vikendov letno
400 DEM protivrednost SIT letno obrtniki, ki imajo delavnico v vasi, živijo pa drugje
3 delovne dni za delo sposobna oseba, ki ni zajeta v gornjih postavkah in ima stalno bivališče v vasi.
Nunska Graba
4% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
2% od pokojnin (upokojenci), razen pokojnin z varstvenim dodatkom
6% od zavarovalne osnove obrtniki
12% od katastrskega dohodka – lastniki zemljišč v k.o. Nunska graba
80 DEM protivrednost SIT zdomci mesečno
240 DEM protivrednost SIT lastniki vikendov letno
500 DEM protivrednost SIT letno obrtniki, ki imajo delavnico v vasi, živijo pa drugje
4 delovne dni za delo sposobna oseba, ki ni zajeta v gornjih postavkah in ima stalno bivališče v vasi.
Rinčetova Graba
5% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
2,5% od pokojnin (upokojenci), razen pokojnin z varstvenim dodatkom
7,5% od zavarovalne osnove obrtniki
15% od katastrskega dohodka – lastniki zemljišč v k.o. Nunska Graba
100 DEM protivrednost SIT zdomci mesečno
300 DEM protivrednost SIT lastniki vikendov letno
500 DEM protivrednost SIT letno obrtniki, ki imajo delavnico v vasi, živijo pa drugje
5 delovnih dni za delo sposobna oseba, ki ni zajeta v gornjih postavkah in ima stalno bivališče v vasi.
5. člen
Nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu znaša za delovni dan 50 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, davčni urad – izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Stročja vas dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek. Iz seznama mora biti razvidno iz katere vasi je zavezanec in višina samoprispevka.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezancem, ki plačujejo samoprispevek enkrat letno, bodo samoprispevek plačali na žiro račun krajevne skupnosti. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo. Tisti, ki so zavezanci za plačilo enkrat letno, morajo svojo obveznost poravnati do 31. 12. tekočega leta.
8. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Stročja vas, št. 51930-842-063-82817.
9. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku določenem v zakonu in v tem sklepu, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Stročja vas, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance RS, davčni urad, izpostava – Ljutomer.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohodnini Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 7. 1997.
Št. 45/97
Stročja vas, dne 22. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS
Stročja vas
Stanko Rakuša l. r.