Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2366. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kozje, stran 3913.

Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 17. redni seji dne 26. 6. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kozje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo:
– pogoji in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem;
– normativi in standardi za socialna stanovanja;
– merila za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji za pridobitev socialnega stanovanja v najem, ki jih mora prosilec izpolnjevati so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče v Občini Kozje in dejansko prebivanje na tem naslovu,
– prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi,
– prosilec ali ožji družinski član ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja.
3. člen
Prosilec ni upravičen do socialnega stanovanja, če je prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva:
– kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga potem odtujil,
– lastnik ali solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– lastnik stanovanja, pa ga je odtujil.
4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v najmanj dve leti trajajoči življenjski skupnosti,
– otroci in posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca,
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati,
– sorodniki do vključno drugega dednega reda, ki je stalno, več kot dve leti živel v ekonomski skupnosti s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice.
III. POSEBNI POGOJI
5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki je po zakonu o socialnem varstvu določena za upravičenost do denarnega dodatka.
Skupni prihodek na člana ne sme presegati višine:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% povprečne plače – za otroke od 7. leta do dopolnjenega 14. leta 34% povprečne plače,
– za otroke od 15. leta do zaključka rednega šolanja 42% povprečne plače,
– za odrasle osebe 52% povprečne plače.
IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih normativov:
--------------------------------------------------------------
Število       Površina     Vrsta stanovanja
družinskih      stanovanja
članov        v m2
--------------------------------------------------------------
1          do 24       soba ali garsonjera
2          do 30       garsonjera ali enosobno
3          do 55       enosobno ali dvosobno
4          do 65       dvosobno ali trisobno
5          do 70       trisobno ali štirisobno
--------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča za največ 5 m2.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor, in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske in socialno zdravstvene razmere.
Od površinskih standardov se lahko odstopi navzdol, če po sprejetju prednostne liste ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo, da se strinja z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od normativov odloča občinska uprava po predhodnem mnenju Centra za socialne zadeve.
8. člen
Če je stanovanje namenjeno družini z invalidom je treba v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju in zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
V. OBČINSKA LISTA ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
9. člen
Občina Kozje glede na razpoložljiva stanovanja oddaja socialna stanovanja v najem na podlagi javnega razpisa za dodelitev socialnih stanovanj v najem, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
10. člen
Občinska uprava oblikuje razpis, ki mora določati:
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivosti teh stanovanj,
– razpisni rok.
11. člen
Prosilci morajo priložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču in številu družinskih članov,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi dokumenti, ki izkazujejo premoženjske, socialne in zdravstvene razmere.
12. člen
Po poteku razpisnega roka uprava preuči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb pri pristojnih organih, organizacijah in posamezniki (center za socialno delo, zdravstveni zavodi, zavod za zaposlovanje...).
13. člen
V primeru, da je vloga nepopolna, uprava določi udeležencu dodaten rok za dopolnitev vloge.
Če udeleženec v določenem roku vloge ne popravi, se vloga zavrže s sklepom.
Dokler predpisani rok za dopolnitev vloge ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo stanovanj v najem.
14. člen
Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled dejanskih stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na seznam upravičencev do socialnega stanovanja.
V komisijo se imenuje:
– delavca uprave, ki je obenem poročevalec komisije,
– strokovnega delavca Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah,
– delavca patronažne službe, ki ga določi Center za socialno delo.
15. člen
Komisija izpolni točkovni zapisnik na podlagi meril za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem določenim v tem pravilniku. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod se vroči udeležencu razpisa.
16. člen
Na podlagi točkovnih zapisnikov, uprava najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi prednostni red upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem.
Prednostni red se objavi na enak način kot razpis.
17. člen
Udeleženec se lahko pritoži županu v roku osmih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj.
18. člen
Uprava vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali so vloge vložili po razpisnem roku, zavrže.
19. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na listo, odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje, izda občinska uprava sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste.
20. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
VI. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
21. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda tajnik občine in o tem obvesti vse udeležence.
22. člen
Uprava mora pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveriti, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
23. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se tudi opredeli v najemni pogodbi.
Rok za izselitev mora biti opredeljen v najemni pogodbi in ne sme biti krajši od 90 dni.
Uprava preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti.
VII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
24. člen
V primeru izjemno nujnega reševanja stanovanjskega problema, se prizadetim lahko socialno stanovanje odda v najem za določen čas mimo prednostne liste na podlagi odločitve občinskega sveta.
Za izjemno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost sedanjega stanovanja,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu,
– hujša socialnovarstvena stiska, ki se dokazuje z mnenjem Centra za socialno delo.
VIII. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
25. člen
Merila iz stanovanjskega zakona (102. člen), ki se točkujejo so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki stalno živijo s prosilcem,
– socialne razmere,
– socialno-zdravstvene razmere.
26. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja, kar dokazuje
 s pravnomočno sodno odpovedjo                150
– prosilec stanuje z družino pri starših
 ali sorodnikih                        100
– prosilec stanuje v samskem domu ali je
 podnajemnik ali najemnik za določen čas           120
2. Kvaliteto bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
 provizoriju ali baraki                    120
– bivanje v kletnem in podstrešnem stanovanju
 (kota bivalnega prostora je vsaj 1,2 m pod
 nivojem terena, 50% površin ima poševen strop)        80
– bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju            20
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana                 120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana             80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana             60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana            20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                    40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov             40
– stanovanje s souporabo kuhinje                20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
 ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja          20
Souporaba se točkuje le takrat, kadar uporabniki niso družinski člani.
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje s arhitektonskimi ovirami (če gre za
 invalida, ki je gibalno oviran)                50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča           20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropi
 (nad 3m) in z nestandardno nizkimi stropi (pod 2,1m)     10
27. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo stalno s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci          60
– družina z enim mladoletnim otrokom              30
– družina z ožjim družinskim članom starim
 nad 65 let                          30
28. člen
Ocenjevanje socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
 otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
 (rejništvo, zavod, oskrba v tuji družini)           60
– roditelj, ki sam živi z mladoletnim otrokom
 in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
 (samohranilec)                        40
– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
 stanovanjskih razmer                     40
– status prosilca z družinskim članom,
 za katerega je po predpisih o zaposlovanju
 ocenjeno, da je nezaposljiv                  30
29. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
– trajna obolenja otrok pogojena s slabimi
 stanovanjskimi razmerami                   80
– trajna obolenja drugih oseb, pogojena
 s slabimi stanovanjskimi razmerami              60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
30. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi socialnega stanovanja v najem upoštevajo še naslednja merila za:
– družino, v kateri roditelja nista starejša
 od 35 let (mlada družina)                   60
– družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno
 težjo ali težko duševno bolezen ali težko
 telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji      60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec
 ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno
 življenje in delo in je ugotovljeno s pristojno komisijo   50
31. člen
Doba bivanja prosilca v Občini Kozje se vrednoti:
– do  5 let        0
– nad  5 let do 10 let  20
– nad  10 let do 15 let  40
– nad  15 let do 20 let  60
– nad  20 let       80
32. člen
V primeru, da imata dva ali več udeležencev razpisa enako število točk, ima prednost udeleženec z daljšo dobo bivanja v Občini Kozje.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-17-017/97
Kozje, dne 26. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.