Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2364. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, stran 3909.

Na podlagi 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95 in 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 28. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1. člen
Ustanoviteljica javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, C. m. Tita 78.
Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 20/93) dne 5. 4. 1993.
Zavod je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju pod vl. št. 1/165/00.
2. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda:
Zavod posluje pod imenom: Občinska knjižnica Jesenice.
Sedež zavoda: Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
3. člen
Občinska knjižnica Jesenice (v nadaljnjem besedilu: zavod) opravlja knjižnično dejavnost za območje Občine Jesenice. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene ustrezno pogodbo.
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
– O 92.511 dejavnost knjižnic.
Dejavnost knjižnice šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
5. člen
Organi zavoda so:
– ravnatelj zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
6. člen
Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Ravnatelj predstavlja in zastopa zavod, vodi poslovanje in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zastopa zavod neomejeno razen glede nakupa ter odtujitve nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja.
7. člen
Ravnatelja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnika uporabnikov imenuje strokovni svet zavoda izmed dolgoletnih stalnih bralcev.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo člani strokovnega sveta zavoda in reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
9. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
10. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
11. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru, da član sveta zavoda sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet zavoda.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
12. člen
Svet zavoda sprejema statut, programe dela, finančni načrt in zaključni račun, splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu ter opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi, akt o ustanovitvi ter statut zavoda.
13. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu s predpisi, s prodajo storitev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
15. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale pri opravljanju dejavnosti kot javne službe, do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.
16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
17. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje. Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
18. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
19. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
20. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
21. člen
Svet zavoda mora v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka sprejeti statut v soglasju z ustanoviteljem.
22. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno. Ustanoviteljske pravice, razen sprejema odloka, soglasja k statutu zavoda in imenovanja ravnatelja zavoda, izvaja župan občine.
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 20/93).
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot odlok.
24. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-10/97-21101
Jesenice, dne 30. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.