Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2362. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, stran 3906.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95 in 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 28. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, C. m. Tita 78.
Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) dne 27. 5. 1992.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/01789/00.
2. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda:
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza Jesenice.
Sedež zavoda: Jesenice, Cesta m. Tita 86.
3. člen
Ljudska univerza Jesenice (v nadaljnjem besedilu: zavod) opravlja dejavnost izobraževanja odraslih za območje Občine Jesenice. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene ustrezno pogodbo.
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
– M 80.102 predšolsko izobraževanje,
– M 80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M 80.21 srednješolsko splošno izobraževanje,
– M 80.22 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– M 80.301 višješolsko izobraževanje,
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.40 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor,
3. strokovni organi:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
7. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidata predlagajo andragoški zbor in reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah.
8. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
9. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu s predpisi, iz prispevkov odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov.
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo zavoda.
13. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju andragoške dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
14. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
15. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
16. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
17. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
Ustanoviteljske pravice do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, imenovanja članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem direktorja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela, izvršuje župan občine.
18. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) ter statut zavoda.
20. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-13/97-21101
Jesenice, dne 30. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.