Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2360. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, stran 3903.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95 in 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 28. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, C. m. Tita 78.
Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) dne 27. 5. 1992.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/4392/00.
2. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda:
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice.
Sedež zavoda: Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35.
3. člen
V sestavi zavoda deluje enota varstvenega delovnega centra za odrasle z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (v nadaljevanju: varstveno delovni center). Enota nima pooblastil v pravnem prometu.
4. člen
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (v nadaljnjem besedilu: šola) opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za območje Občine Jesenice. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene ustrezno pogodbo.
5. člen
Dejavnost šole je v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– N 85.314 dejavnost varstveno delovnih centrov,
– K 70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O 92.61 obratovanje športnih objektov.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
6. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
7. člen
Organi šole so:
1. svet šole,
2. ravnatelj šole,
3. strokovni organi:
– učiteljski zbor,
– razrednik,
4. svet staršev.
8. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah. Od petih predstavnikov delavcev mora biti en predstavnik delavcev iz varstvenega delovnega centra. Kandidate predlagajo učiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev. En predstavnik staršev mora biti predstavnik staršev varovancev varstveno delovnega centra.
9. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
10. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
11. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
12. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu s predpisi, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Sredstva, zbrana iz prispevkov staršev učencev, lahko šola uporablja samo za nadstandardne storitve.
13. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo zavoda.
Občina in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
14. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
15. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
16. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata.
17. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme sveta zavoda in s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
18. člen
Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
19. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje šole in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, imenovanje članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela šole, izvršuje župan občine.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92) ter statut šole.
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot sam odlok.
21. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-11/97-21101
Jesenice, dne 30. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti