Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2359. Pravilnik o uporabi meril in pogojev za izdelavo mnenj občinskega oddelka pristojnega za gostinstvo za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času, stran 3902.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi pravilnika o uporabi meril in pogojev za izdelavo mnenj občinskega oddelka, pristojnega za gostinstvo za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času
Objavljam pravilnik o uporabi meril in pogojev za izdelavo mnenj občinskega oddelka, pristojnega za gostinstvo za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. 7. 1997.
Celje, dne 1. julija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95), 16. in 17. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 15/95), ter na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 1. 7. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi meril in pogojev za izdelavo mnenj občinskega oddelka pristojnega za gostinstvo za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi katerih občinski oddelek, pristojen za gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: občinski oddelek) izda mnenje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
Pristojni občinski oddelek mora pri izdaji mnenja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
Merila in pogoji so enakovredni.
3. člen
Pristojni občinski oddelek v postopku izdaje mnenja pridobi tudi mnenje krajevne skupnosti oziroma četrtne skupnosti, na katere področju se gostinski obrat nahaja.
Pristojna krajevna skupnost oziroma četrtna skupnost mora mnenje posredovati v roku 7 dni. V nasprotnem primeru pristojni občinski oddelek izdela mnenje v skladu s tem pravilnikom brez mnenja krajevne skupnosti oziroma četrtne skupnosti.
4. člen
Merila in pogoji za oblikovanje pozitivnih mnenj so:
1. potrebe razvoja turizma v mestu:
a) oživitev mestnega jedra in bregov reke Savinje,
b) vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
c) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati v kulturnih ustanovah, športnih objektih);
2. potrebe specifičnih območij mesta:
a) neposredna bližina
– železniške in avtobusne postaje,
– kulturnih ustanov,
b) poslovno trgovska središča;
3. potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov.
5. člen
Merila in pogoji za oblikovanje negativnih mnenj:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez ponudbe hrane,
b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, bolnišnic, domov upokojencev, dijaških domov in šolskih ustanov,
c) utemeljene pritožbe meščanov oziroma bližnjih stanovalcev, naslovljene na župana oziroma mestno upravo,
d) hrup povezan z izvajanjem gostinske dejavnosti,
e) ponavljajoče se nekulturno vedenje gostov v gostinskem obratu,
f) onesnaževanje okolice gostinskega obrata.
6. člen
Pristojni občinski oddelek lahko ob oblikovanju mnenja opravi ogled gostinskega obrata.
Ogled opravi pooblaščeni delavec občinskega oddelka ter o tem napiše uradni zaznamek.
7. člen
Pristojni občinski oddelek mora merila in pogoje iz tega pravilnika upoštevati tudi pri izdaji mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času za gostinske obrate, ki gostom strežejo le z jedmi in pijačami in so v stanovanjskih objektih ali objektih v strnjenih pretežno stanovanjskih naseljih ali v strnjenih pretežno stanovanjskih delih naselja.
8. člen
Pri izdaji mnenja občinski oddelek upošteva tudi izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smislu:
– navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
– skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
– skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30700/0097/97
Celje, dne 1. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.