Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2358. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, stran 3901.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. julija 1997.
Celje, dne 1. julija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 1. 7. 1997
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 15/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na legalizacijo in nadzidavo začete vrstne stanovanjske hiše na parceli št. 812/58 k. o. Ostrožno.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Ostrožno se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS. na sedežu KS Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Ostrožno naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-180/93
Celje, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.