Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2356. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, stran 3900.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. julija 1997.
Celje, dne 1. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 1. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
1. člen
Zazidalni načrt Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87, 2/88 in Uradni list RS, št. 39/94, 49/95 in 75/96) se spremeni in dopolni po projektu RC – Planiranje, d.o.o., Celje št. 519/95-A.
2. člen
Na koncu 3. člena odloka o ZN Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87) se doda nova alinea:
– gradnja stanovanjskega objekta na parcelah 1193/13 in 1193/14 k.o. Škofja vas.
3. člen
Na koncu 4. člena se pogojem za urbanistično oblikovanje območja in za arhitektonsko oblikovanje doda nov odstavek
(h) za zazidavo poslovno-stanovanjskih objektov za nehrupno dejavnost:
– stanovanjska hiša v dimenzijah 16 m × 20,50 m,
– višinski gabariti: klet, pritličje in izzidano podstrešje,
– naklon strehe 30°.
4. člen
Na koncu 5. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
(13) za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo za stanovanjski objekt:
– izvedba priključka dovozne ceste iz Mariborske ceste,
– komunalni in energetski priključki morajo biti izvedeni v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– obvezno upoštevanje 30 m odmika od magistralnega plinovoda.
5. člen
Na koncu drugega odstavka 8. člena se doda naslednji tekst:
Pri gabaritih stanovanjskega objekta so dopustne tolerance, ki pa ne smejo poslabševati bivalnih pogojev stanovalcev v soseski in posegati v varovalne koridorje komunalne in energetske infrastrukture.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-112/94
Celje, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.