Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2355. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas, stran 3900.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas
Objavljam odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. julija 1997.
Celje, dne 1. julija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 1. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Prekorje (Uradni list SRS, št. 25/88) se spremenijo in dopolnijo po projektu št. 85/95-IUP, ki ga je izdelal RC – IUP, d.o.o. Celje.
2. člen
5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas se dopolni z novim odstavkom:
– spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč v coni 9 b na zemlj. parc. št. 670/4 in 670/12, k. o. Arclin.
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-145/95
Celje, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.