Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2354. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997, stran 3898.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997
Objavljam odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 1. 7. 1997.
Celje, dne 1. julija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 1. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 1997 zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog na osnovi prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o proračunu Mestne občine Celje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 3.791,083.832 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki             3.776,367.240 SIT
– rezerve Mestne občine Celje           7,116.592 SIT
– tekoča proračunska rezerva           7,600.000 SIT,
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov. Bilanca prihodkov in odhodkov po glavnih virih in odhodkih se objavi sočasno s tem odlokom.
3. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z določili 28. člena zakona o financiranju občin. Obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar delitvene bilance med novo nastalimi občinami Celje, Vojnik, Štore, oziroma prevzema sorazmernega dela obveznosti po ključu zagotovljene porabe iz leta 1995.
4. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo v sredstva rezerv občine do 1,5% za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
O razporejanju sredstev rezerv odločata župan in občinski svet skladno s 47. členom statuta Mestne občine Celje.
5. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren župan.
8. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, a financiranja ni mogoče zagotoviti po 13. členu.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna na prvi seji.
9. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Občinski svet mestne občine Celje na prvi seji sveta in nadzorni odbor Mestne občine Celje.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom, s pogodbo oziroma na podlagi javnega razpisa.
11. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni svetu Mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 1997, ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerv Mestne občine Celje,
– najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer odloča Občinski svet mestne občine Celje na predlog župana,
– najame posojilo največ do 2% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano v roku 30 dni, o čemer odloča župan.
O najetju kredita pod tretjo alineo je treba obvestiti nadzorni odbor Mestne občine Celje.
14. člen
Župan in nadzorni odbor Mestne občine Celje opravljata nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.