Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2352. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Brežice, stran 3893.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 32. seji dne 9. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Brežice ustanavlja stanovanjski sklad Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, pristojnost, organizacijo ter način dela.
2. člen
Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa, pridobivanje socialnih, neprofitnih, profitnih stanovanj in stanovanjskih hiš ter drugih bivalnih površin, izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti občine, spodbujanje gradnje in prenove stanovanj, opravljanje drugih poslovnih storitev in pravnega prometa v zvezi s stanovanji, ki so v upravljanju sklada in po pooblastilu tudi opravljanje pravnega prometa in drugih pravnih poslov s stanovanji in drugimi nepremičninami, ki so last drugih pravnih in fizičnih oseb ter druge naloge skladno s stanovanjskim zakonom.
3. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim svojim premoženjem.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
4. člen
Sklad nastopa v pravnem prometu z imenom: Stanovanjski sklad Občine Brežice
Sedež sklada: Cesta prvih borcev 18, Brežice
Sklad upravlja Upravni odbor
Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora.
Sklad se vpiše v sodni register.
III. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna v višini določeni s programom:
1. iz sredstev pridobljenih s prodajo družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine,
2. iz najemnin stanovanj, v upravljanju sklada,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– iz najetih kreditov
– z vračili stanovanjskih posojil,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– iz drugih virov.
Sredstva se zbirajo na žiro račun sklada.
IV. DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Sklad ima naslednje naloge:
– upravlja in gospodari s sredstvi stanovanjskega sklada, skladno s finančnim načrtom,
– izvaja stanovanjsko politiko, sprejeto z občinskim stanovanjskim programom,
– financira graditev in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu z občinskim stanovanjskim programom,
– daje posojila z ugodno obrestno mero za nakup, izgradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš mladim družinam,
– skrbi za kontinuirano gradnjo in pridobivanje socialnih, neprofitnih in profitnih stanovanj,
– dodeljuje socialna, neprofitna in profitna stanovanja,
– oblikuje in spremlja najemnine za stanovanja v lasti občine,
– gospodari in upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Brežice po posebni pogodbi,
– samostojno ali po pooblastilu opravlja vse pravne posle in storitve v zvezi s pravnim prometom nepremičnin, ki so predmet tega odloka,
– opravlja druga strokovna dela, določena z zakonom, ter odlokom in drugimi predpisi.
7. člen
Podrobnejše kriterije za pridobitev sredstev sklada, za graditev in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter namen njihove porabe določa sklad s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z določbami stanovanjskega zakona in tega odloka.
Sredstva posojil se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom.
V. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov (skupaj sedem), ki jih imenuje Občinski svet občine Brežice za dobo štirih let.
Predsednik, namestnik predsednika in člani upravnega odbora ne smejo biti neposredno niti posredno povezani z uporabniki sredstev sklada.
9. člen
Upravni odbor je organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah z večino vseh članov odbora o vprašanjih poslovanja in delovanja sklada. Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja in spremlja letni program dela in finančni načrt sklada
– odloča o naložbeni politiki, v soglasju z občinskim svetom
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada
– sprejema statut in druge splošne akte stanovanjskega sklada
– sprejema pravilnike, ki so potrebni za poslovanje sklada ter pripravlja, objavlja in izvaja javne razpise iz delokroga sklada ter izbere najugodnejše kandidate,
– opravlja vse posle in naloge, ki so potrebne, da se opravi katerakoli od navedenih dejavnosti sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Brežice.
Predsednik upravnega odbora:
– zastopa in predstavlja sklad brez omejitev
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora
– usklajuje in vodi delo sklada.
10. člen
Poslovanje sklada nadzira nadzorni odbor Občine Brežice.
11. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo drugih strokovnih inštitucij.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Brežice.
12. člen
Predsednik in člani upravnega odbora ter njihovi sorodniki do druge linije dednega reda ne morejo opravljati storitev, ki predstavljajo katerokoli od dejavnosti tega sklada, dejavnosti, ki so konkurenčne dejavnosti sklada oziroma dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo, ki jo opravljajo pri skladu.
Predsednik in člani upravnega odbora sklada ter njihovi ožji sorodniki ne morejo kandidirati na katerikoli razpis, ki ga objavi sklad.
13. člen
Občinski svet občine Brežice daje soglasje k:
– statutu sklada
– naložbeni in investicijski politiki in finančnemu načrtu,
– letnemu poročilu o poslovanju sklada
– zaključnemu računu sklada.
14. člen
Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opravila za sklad opravlja ob njegovi ustanovitvi uprava Občine Brežice, kasneje jih sklad s soglasjem občinskega sveta lahko poveri tudi drugi domači pravni osebi, ali pa zaposli lastne delavce za opravljanje tehničnih storitev.
Vrsta in obseg nalog, ki jih za sklad opravlja upravni organ, se določijo s posebno pogodbo med županom in skladom.
Z navedeno pogodbo se določijo tudi osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordinacije dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
VI. KONSTITUIRANJE SKLADA
15. člen
Stanovanjski sklad Občine Brežice se konstituira z imenovanjem upravnega odbora sklada ter sprejetjem statuta.
Statut sklada določa:
– notranjo organiziranost sklada,
– način poslovanja sklada,
– odgovornost za obveznosti oziroma način pokrivanja izgube,
– naloge in pristojnosti organov sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta,
– druga vprašanja pomembna za delo sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z Občinskim svetom občine Brežice.
16. člen
Konstituiranje sklada ugotovi Občinski svet občine Brežice s sklepom.
Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena bo sklad zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije za izdajo sklepa o vpisu Stanovanjskega sklada Občine Brežice v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Občina Brežice prenese na sklad upravljanje z vsemi stanovanji, na katerih je pridobila lastninsko pravico in druga stanovanjska sredstva.
18. člen
V skladu s statutom lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.
19. člen
Predloge za predsednika, namestnika predsednika in člane upravnega odbora pripravi Komisija za volitve in imenovanja ter jih potrdi občinski svet po uveljavitvi odloka.
Do imenovanja predsednika upravnega odbora sklad v postopku registracije zastopa župan Občine Brežice.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-5/97-2/10
Brežice, dne 9. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.