Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2350. Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru, stran 3889.

Študentje Univerze v Mariboru, z namenom učinkovito in sistematično uveljavljati študentske interese, razvijati najrazličnejše interesne dejavnosti, prispevati k boljšemu delovanju Univerze v Mariboru in aktivno sodelovati v njenem delu ter izhajajoč in upoštevajoč mednarodno primerljivost ter težnjo po integracijah v evropski in svetovni prostor, smo sprejeli
S T A T U T
Študentske organizacije Univerze v Mariboru
v katerem določamo demokratične temelje delovanja skupnosti študentov Univerze v Mariboru, naslednice Skupnosti študentov mariborskih visokošolskih zavodov, kasneje Zveze študentov Slovenije, ki se je ob združitvi z Zvezo socialistične mladine Slovenije preimenovala v Univerzitetno konferenco Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in je pod tem imenom delovala do preoblikovanja v demokratično organizacijo študentov Univerze v Mariboru.
I. SPLOŠNO
1. člen
Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru ureja položaj, delovanje in organiziranost Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
2. člen
Organizacija skupnosti študentov Univerze v Mariboru se imenuje: Študentska organizacija Univerze v Mariboru.
Skrajšano ime je: ŠOUM.
V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Univerze v Mariboru nastopa z imenom: Student Organisation of University of Maribor.
3. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je pravna oseba.
4. člen
Sedež Študentske organizacije Univerze v Mariboru je Gosposvetska cesta 83 v Mariboru.
5. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je v svojem delovanju avtonomna.
6. člen
Delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru je javno.
7. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru deluje v skladu z načeli mednarodne primerljivosti in uspešnosti, načelu solidarnosti, načelu ekonomičnosti in načelu javnih koristi.
8. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru deluje v interesu razvoja in napredka univerze, univerzitetnega mesta, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru sledi afirmaciji v mednarodnem prostoru upoštevajoč pri tem načelo mednarodne primerljivosti in uspešnosti.
9. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je neprofitna organizacija.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zastopa interese študentov in mladih ter se zavzema za njihovo uresničevanje.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zlasti:
1. ustvarja pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov v organih upravljanja univerze, njihovih delovnih telesih in v organih drugih skupnosti in organizacij, kjer imajo študentje svoje predstavnike;
2. opozarja javnost na probleme na področju izobraževanja, ekonomskega in socialnega položaja študentov in sodeluje pri njihovem reševanju;
3. pridobiva ugodnosti in opravlja storitve za študente ter v okviru svojih zmožnosti ustvarja pogoje za delovanje študentov na vseh področjih, razen delovanja v političnih strankah in verskih organizacijah;
4. aktivno sodeluje pri integracijah in tokovih v mednarodnem prostoru.
10. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru v skladu z zakonodajo opravlja dejavnosti ter lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
11. člen
Študentski organizaciji Univerze v Mariboru se lahko pridružijo tudi drugi pravni subjekti v skladu s pravilnikom.
II. ŠTUDENTSKI PARLAMENT
12. člen
Študentje so v Študentski organizaciji Univerze v Mariboru enakopravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
13. člen
Študentje Univerze v Mariboru, ki imajo status študenta v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji imajo pravico voliti in biti voljeni.
Člani predstavniških teles Študentske organizacije Univerze v Mariboru morajo imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s prejšnjim odstavkom.
V primeru prenehanja statusa študenta član predstavniškega telesa opravlja funkcijo do izvolitve novega člana.
14. člen
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru je najvišje predstavniško telo študentov združenih v Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru.
15. člen
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru tvorijo študentski poslanci, ki se volijo z neposrednimi in tajnimi volitvami.
Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila.
Študentski parlament se voli za mandatno dobo dveh let.
16. člen
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru sprejema odlok.
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru sprejema resolucijo na zahtevo Predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
17. člen
Volitve v Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru in za predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru razpiše generalni sekretar.
Volitve organizira volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana.
Volilno komisijo izvoli Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru z večino vseh študentskih poslancev do konca meseca junija.
Volilna komisija ima mandat dve leti.
18. člen
Volitve v Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru se praviloma izvajajo zadnjo sredo v mesecu oktobru.
19. člen
Mandat poslancev se konča s prvo sejo novega Študentskega parlamenta Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki jo skliče generalni sekretar najkasneje teden dni po izvolitvi večine vseh poslancev.
Kolikor se v treh mesecih po volitvah ne konstituira Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru in izvoli predsednika se razpiše nove volitve.
20. člen
Volitve nadzorujejo opazovalci.
Opazovalce imenuje volilna komisija.
21. člen
Volilna enota ima svoje ime in zaporedno številko.
V volilni enoti se voli vsaj enega poslanca, in sicer:
do 500 volilnih upravičencev – en študentski poslanec
od 501 do 1000 volilnih upravičencev – dva študentska poslanca
od 1001 do 2000 volilnih upravičencev – trije študentski poslanci
nad 2000 volilnih upravičencev – štirje študentski poslanci.
22. člen
Študentski poslanci se volijo v naslednjih volilnih enotah:
– Fakulteta za organizacijaske vede;
– Ekonomsko poslovna fakulteta;
– Fakulteta za gradbeništvo;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo;
– Fakulteta za kmetijstvo;
– Fakulteta za strojništvo;
– Pedagoška fakulteta;
– Pravna fakulteta;
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko;
– Visoka zdravstvena šola.
Odbori
23. člen
Študentski poslanci Študentske organizacije Univerze v Mariboru deluje v okviru odborov.
Študentski poslanec je član najmanj dveh odborov.
24. člen
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru je razdeljen v naslednje odbore:
1. odbor za fakultetno problematiko;
2. odbor za študente Fakultete za organizacijske vede Kranj;
3. odbor za izobraževanje;
4. odbor za mednarodno sodelovanje;
5. odbor za kulturo;
6. odbor za socialno-sindikalna vprašanja.
25. člen
Odbor se sestane najmanj enkrat mesečno.
Delovanje odborov ureja predpis.
Za delovanje v odboru študentskim poslancem pripada denarno nadomestilo.
Predsedstvo
26. člen
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvoli predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki je hkrati predsedujoči Študentskega parlamenta brez glasovalne pravice.
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru se razreši z izvolitvijo novega predsednika.
27. člen
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru imenuje podpredsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru ter sekretarje za posamezna področja delovanja odborov.
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru imenuje najmanj štiri in največ šest sekretarjev, ki so lahko poslanci.
Sekretarji vodijo delo odborov.
Predsednik, podpredsednik in sekretarji Študentske organizacije Univerze v Mariboru sestavljajo Predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
28. člen
Predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru sprejema predpise.
Predsedstvo obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega življenja ter pripravlja resolucijo.
29. člen
Predstavnike študentov v univerzitetne organe imenuje oziroma predlaga Predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
30. člen
Za delovanje Študentskega parlamenta in Predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru skrbi generalni sekretar.
Upravni odbor
31. člen
Upravni odbor je najvišji organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru in je odgovoren za delovanje.
32. člen
Upravni odbor zasleduje cilje in usmerja delovanje ter izhajajoč iz načel skrbi za nemoten in uspešen razvoj Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
Upravni odbor nadzira poslovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
33. člen
Upravni odbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru sestavljajo trije predstavniki študentov, trije predstavniki delavcev in sodelavcev Študentske organizacije Univerze v Mariboru in predstavnik javnosti.
34. člen
Člani Upravnega odbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru kot predstavniki v upravnem odboru odločajo po svoji vesti in niso vezani na nikakršna navodila.
35. člen
Mandatna doba članov Upravnega odbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru traja štiri leta, razen študentom, katerih mandatna doba traja dve leti.
36. člen
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru je predstavnik v upravnem odboru po položaju, ostala predstavnika študentov imenuje Predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
37. člen
Upravni odbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru sprejema pravilnike.
38. člen
Predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
Predsednik upravnega odbora predstavlja in zastopa upravni odbor in skrbi za uresničevanje ciljev.
39. člen
Kolikor upravni odbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru tudi v dveh poizkusih ne izvoli predsednika upravnega odbora, lahko predlagata kandidata za predsednika upravnega odbora predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru in direktor Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
40. člen
Delovanje upravnega odbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru ureja pravilnik.
Strokovne službe Študentske organizacije Univerze v Mariboru
41. člen
Za zagotavljanje delovanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru določenega s tem statutom so organizirane strokovne službe.
42. člen
Pri delovanju strokovnih služb Študentske organizacije Univerze v Mariboru lahko sodelujejo tudi študentje.
43. člen
Finančno-pravno poslovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru opravlja strokovna služba Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
44. člen
Strokovne službe vodi direktor Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
Za svoje delo so strokovne službe odgovorne direktorju Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
45. člen
Organizacija strokovne službe Študentske organizacije Univerze v Mariboru se opredeli s pravilnikom.
Poslovodni organ
46. člen
Delo strokovne službe Študentske organizacije Univerze v Mariboru vodi direktor, ki zastopa Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
47. člen
Direktor pri uresničevanju obveznosti glede vodenja dela in poslovanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru iz prejšnjega člena:
– predlaga delovni program;
– sprejme ukrepe za izvajanje delovnega programa Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
– odloča o razporejanju delavcev k posameznim delovnim nalogam;
– izvršuje sklepe upravnega odbora;
– daje na podlagi periodičnih obračunov poročilo upravnemu odboru;
– upravnemu odboru predstavi zaključni račun;
– sprejema predpise.
48. člen
Direktorja imenuje Upravni odbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru in strokovna služba Študentske organizacije Univerze v Mariboru podata mnenje.
49. člen
Postopek imenovanja in razrešitve direktorja se opredeli v pravilniku.
Mandatna doba direktorja Študentske organizacije Univerze v Mariboru je štiri leta.
Akti Študentske organizacije Univerze v Mariboru
50. člen
Akti Študentska organizacija Univerze v Mariboru so:
– pravilnik;
– predpis;
– odlok;
– resolucija.
51. člen
Pravilnik ureja pristojnosti in obveznosti posameznikov in organov Študentske organizacije Univerze v Mariboru v skladu z zakonodajo in s statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
52. člen
Predpis določa način izvrševanja določil pravilnika.
53. člen
Odlok ureja volitve v Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru ter postopek izvolitve in razrešitve predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
54. člen
Resolucija ocenjuje stanje in obravnava vprašanja na posameznih družbenih področjih študentske in mlade populacije ter zavzema stališča v zvezi s položajem le-teh na teh področjih.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
S sprejemom sprememb statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru prenehajo veljati druge določbe prej veljavnega statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
56. člen
Določbe drugih aktov, ki so v nasprotju s tem statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru, se morajo uskladiti v roku treh mesecev.
V tem roku ni mogoče sprožiti preverjanja skladnosti teh aktov s tem statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
57. člen
Spremembo tega statuta sprejme Upravni odbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru na predlog Študentskega parlamenta Študentske organizacije Univerze v Mariboru ali strokovne službe.
58. člen
Spremembe statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru začnejo veljati, ko jih sprejme upravni odbor.
59. člen
Predsednik Študentskega parlamenta in predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru po statutu pred uveljavitvijo sprememb tega statuta, sta predstavnika študentov v Upravnem odboru Študentske organizacije Univerze v Mariboru z potrditvijo teh sprememb.
Maribor, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Študentskega parlamenta
Študentske organizacije Univerze v Mariboru
Marko Diaci, inž. l. r.