Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2343. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvih devet mesecev leta 1997, stran 3886.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), v skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92 – odl. US, 52/92 – odl. US, 7/93, 43/93 – odl. US in 80/93 – odl. US) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997 (Uradni list Republike Slovenije, št. 39/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvih devet mesecev leta 1997
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane se sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvih devet mesecev leta 1997 namenijo za:
A) pokritje pogodbenih obveznosti iz leta 1996 v skupnem znesku 39,502.958 SIT za naslednje namene:
----------------------------------------------------------------------------
Postav-
ka   Opis                               SIT 
----------------------------------------------------------------------------
1506  Raziskovalne naloge s področja celostnega
    urejanja prostora ter promocija CRPOV            3,503.899
1431  Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
    – dokumentacija 155.400
1458  Celostno urejanje podeželja in obnova vasi – izvedba    7,545.620
1494  Namakanje kmetijskih zemljišč                7,506.403
1497  Akumulacije                          822.260
1502  Komasacije                         1,620.156
1505  Izdelava predhodnih analiz in investicijsko
    tehnične dokumentacije                   3,329.075
3804  Kmetijska infrastruktura                  3,600.000
3805  Vinske ceste                         830.145
3807  Državni demonstracijski centri za namakanje         1,590.000
1508  Vzdrževanje akumulacije Vogršček              9,000.000
----------------------------------------------------------------------------
B) pokritje pogodbenih obveznosti iz programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za obdobje začasnega financiranja za prvih devet mesecev leta 1997 v skupnem znesku 190,021.414 SIT za naslednje namene:
---------------------------------------------------------------------------
Postav-
ka   Opis                               SIT
---------------------------------------------------------------------------
1506  Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja
    prostora ter promocija CRPOV                9,796.101
1431  Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
    - dokumentacija                      4,844.600
1458  Celostno urejanje podeželja in obnova vasi – izvedba     454.380
1491  Agromelioracije                      15,000.000
1494  Namakanje kmetijskih zemljišč               30,472.642
1497  Akumulacije                        9,317.232
1505  Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične 
    dokumentacije                       13,156.604
3804  Kmetijska infrastruktura                 11,400.000
3805  Vinske ceste                       14,169.855
3807  Državni demonstracijski centri za namakanje        5,410.000
6556  Sanacija nedokončanih komasacij              45,000.000
1508  Vzdrževanje akumulacije Vogršček              6,000.000
8227  Vzdrževanje melioracijskih sistemov            25,000.000
---------------------------------------------------------------------------
C) realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise, za naslednje namene:
------------------------------------------------------------------------
Postavka   Opis
------------------------------------------------------------------------
1506     Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora 
       ter promocija CRPOV
1431     Celostno urejanje podeželja in obnova vasi – dokumentacija
1458     Celostno urejanje podeželja in obnova vasi – izvedba
1491     Agromelioracije
1494     Namakanje kmetijskih zemljišč
1497     Akumulacije
1502     Komasacije
1505     Izdelava predhodnih analiz in investicijsko-tehnične 
       dokumentacije ter promocija
3804     Kmetijska infrastruktura
3805     Vinske ceste
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva iz točke A 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za pokritje pogodbenih obveznosti iz leta 1996 v nepovratni obliki.
Sredstva iz točke B 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za pokritje obveznosti iz programa ministrstva za obdobje začasnega financiranja za prvih devet mesecev leta 1997 v nepovratni obliki.
3. člen
1. Uvrstitev v program ministrstva za obdobje začasnega financiranja za prvih devet mesecev leta 1997
1.1. Upravičenci so uvrščeni v program, če je bil njihov zahtevek vložen v skladu s predpisi in izkazuje naslednje prednosti: boljšo ekonomičnost, ekološko ustreznost, tehnološko ustreznost in zajetost v širše razvojne programe (npr. CRPOV, vinske ceste, regionalne razvojne programe, programe razvoja za posamezne občine, ipd.).
2. Potrditev programa
2.1. Program za obdobje začasnega financiranja za prvih devet mesecev leta 1997 po posameznih namenih določi minister.
3. Sklenitev pogodbe
3.1. Z upravičenci, ki se uvrstijo v programe po posameznih namenih, ministrstvo sklene ustrezne pogodbe, s katerimi se natančneje določijo način in pogoji za porabo dodeljenih sredstev.
4. člen
Upravičenec lahko pridobi sredstva za posamezne namene v deležu od predračunske vrednosti iz vloge, revalorizirane z indeksom cen na drobno, ki ga je določil Statistični urad Republike Slovenije za obdobje od vložitve zahtevka do uveljavitve te uredbe in sicer za:
– raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora – do 100%
– celostno urejanje podeželja in obnova vasi – dokumentacija – do 50%
– celostno urejanje podeželja in obnova vasi – izvedba – do 50%
– agromelioracije – do 75%
– namakanje kmetijskih zemljišč (objekt za zbiranje in odvzem vode, sistem distribucije do območja namakanja vključno s hidrantom in napravami za grobo čiščenje vode) – do 100%
– akumulacije – do 100%
– komasacije – do 100%
– izdelavo predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije – do 100%
– kmetijsko infrastrukturo – do 50%
– vinske ceste – do 50%
– državne demonstracijske centre za namakanje – do 100%
– sanacijo nedokončanih komasacij – do 100%
– vzdrževanje akumulacije Vogršček – do 100%.
Upravičencu se sredstva za naslednje namene dodeljujejo na naslednji način:
– priprava in uvajanje nacionalnega programa namakanja: na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije (št. 324-04/95-1/2-8 z dne 21. 11. 1996) in zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 8/96 in 38/96) ter skladno s predvideno dinamiko stroškov za prvih devet mesecev leta 1997;
– sanacija nedokončanih komasacij: skladno s programom sanacije komasacij Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in letnim programom sanacije komasacij za leto 1997;
– državni demonstracijski center za namakanje – skladno s programom izgradnje centrov za namakanje;
– vzdrževanje akumulacije Vogršček v delu, ki služi za namakanje: skladno s programom nujnih in rednih vzdrževalnih del, opredeljenih s pravilnikom o rednih vzdrževalnih delih za leto 1997;
– vzdrževanje melioracijskih sistemov v skladu s programom vzdrževanja za leto 1997.
5. člen
Zahtevki iz točke C 1. člena te uredbe se bodo obravnavali v skladu s pogoji, ki bodo objavljeni v ustreznih javnih razpisih.
Višina sredstev za zahtevke, prispele na javne razpise, bo znana po sprejetju proračuna za leto 1997.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/97-22
Ljubljana, dne 10. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik