Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2342. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997, stran 3874.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), v skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92 – odl. US, 30/92, 52/92 – odl. US in 7/93, 43/93 – odl. US in 80/94 – odl. US) in v skladu s uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997 (Uradni list RS, št. 39/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane namenijo:
A) neposredno na podlagi vlog za naslednje namene:
a) 1401 Obnova črede plemenskih krav
Višina sredstev za ta namen je 84,000.000 SIT.
b) 1406 Plemenske živali – prašiči
Višina sredstev za ta namen je 77,500.000 SIT.
c) 1414 Plemenske živali – drobnica
Višina sredstev za ta namen je 10,500.000 SIT.
č) 1419 Selekcioniranje čebelje matice
Višina sredstev za ta namen je 4,000.000 SIT.
d) 1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
Višina sredstev za ta namen je 90,000.000 SIT.
e) 1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje
Višina sredstev za ta namen je 511,486.010 SIT.
f) 1471 Sadike hmelja
Višina sredstev za ta namen je 46,000.000 SIT.
g) 1486 Izravnava stroškov pridelave, podpora gor. višin. območju
Višina sredstev za ta namen je 1.795,000.000 SIT.
h) 1859 Ulov plave ribe
Višina sredstev za ta namen je 17,000.000 SIT.
i) 2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
Višina sredstev za ta namen je 1.750,026.000 SIT.
j) 6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice
Višina sredstev za ta namen je 1.170,000.000 SIT.
k) 6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
Višina sredstev za ta namen je 16,560.000 SIT.
Višina sredstev pod točko A) znaša skupaj 5.572,072.010 SIT.
B) na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
1. subvencije:
a) 1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
Višina sredstev za ta namen je 320,000.000 SIT.
b) 1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
Višina sredstev za ta namen je 60,000.000 SIT.
c) 1454 Sadne sadike
Višina sredstev za ta namen je 175,000.000 SIT.
č) 7294 Obnova vinogradov
Višina sredstev za ta namen je 450,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko B) znaša skupaj 1.005,000.000 SIT.
C) na podlagi letnega programa ministrstva za naslednje namene:
1. dotacije javnim zavodom in ustanovam:
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
Višina sredstev za ta namen je 40,000.000 SIT.
2. plačila storitev javnim zavodom:
a) 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 106,500.000 SIT.
b) 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 313,500.000 SIT.
c) 6767 Sofinanciranje konjerejskega turističnega centra Lipica
Višina sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
č) 6768 Monitoring ribolovnih fondov v Slovenskem morju
Višina sredstev za ta namen je 3,500.000 SIT.
3. plačila storitev:
a) 1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in vinogradništvo
Višina sredstev za ta namen je 116,250.000 SIT.
b) 1457 Vrtnarski centri
Višina sredstev za ta namen je 9,300.000 SIT.
c) 1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
Višina za ta namen je 39,000.000 SIT.
č) 1498 Razvoj konjereje
Višina sredstev za ta namen je 15,000.000 SIT.
d) 1851 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
Višina sredstev za ta namen je 612,600.000 SIT.
e) 2622 Genska banka v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 20,250.000 SIT.
4. investicije – kmetijstvo:
a) 6557 Usposobitev javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu:
– za kmetijska šolska posestva in druge kmetijske centre je namenjeno 50,000.000 SIT
– za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je namenjeno 10,000.000 SIT
b) 6559 PHARE – lastna udeležba
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko C) znaša skupaj 1.375,900.000 SIT.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, živilsko ali trgovsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.
3. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v dveh delovnih dneh po njihovem prejemu.
4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže.
5. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja, vendar največ do višine 1% uveljavljenih sredstev.
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz te uredbe, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ne plačuje zamudnih obresti.
6. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva po tej uredbi na podlagi pisne vloge.
Vlogi mora biti priložen predpisan obrazec, določen za posamezni namen in predpisana dokumentacija.
Vlagatelj, ki uveljavlja sredstva za druge upravičence, mora vlogi priložiti tudi njihovo pooblastilo. Vlagatelji zahtevkov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi.
Zahtevke se vlaga in obrazce se dobi pri:
Poslovnem združenju prehrane Slovenije – GIZ
1000 Ljubljana, Slovenska c. 54 (v nadaljnjem besedilu: PZPS).
7. člen
Vloge, na podlagi katerih se sredstva dodelijo za posamezen namen iz točke A 1. člena, morajo vlagatelji vložiti najkasneje do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec razen če je s to uredbo določeno drugače. Zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. september 1997.
8. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezen namen iz točke B 1. člena te uredbe vodi komisija, ki jo za posamezen namen imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledovanju in ocenitvi vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepozno,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih minister s sklepom.
9. člen
Program dela za posamezen namen iz točke C 1. člena uredbe sprejme minister na podlagi letnih programov zainteresiranih vlagateljev, ki jih oceni posebna komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija izdela predlog programa, v katerem določi tudi višino sredstev za posameznega upravičenca.
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih in letnih programov ministrstva sklene ministrstvo z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja dodeljenih sredstev.
10. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 8 dni od njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja sredstev. O rezultatih ponovne preveritve postopka ministrstvo vlagatelja zahteve obvesti v roku 15 dni od dneva vložitve zahteve.
11. člen
Če upravičenec sredstev iz neopravičljivih razlogov ne uporabi v roku, določenem s pogodbo ali sklepom o dodelitvi le-teh, ali če jih uporabi nenamensko ali kako drugače krši to uredbo, je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila ministrstva vlagatelju zahtevka do dneva vračila.
Upravičenec mora vrniti tudi vsa sredstva, pridobljena na podlagi 25. člena te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil ta sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih določa 4. člen uredbe o kriterijih za oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96).
Ministrstvo lahko pobota terjatve z obveznostmi do istega vlagatelja.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do sredstev po tej uredbi za šest mesecev.
12. člen
Ministrstvo izplačuje vlagateljem sredstva po tej uredbi samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen s to uredbo.
Zahtevki, ki presežejo skupno vrednost iz prejšnjega odstavka se zavrnejo.
13. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za zahtevke, ki so bili vloženi v prvem polletju leta 1997 in do 15. julija 1997 za mesec junij 1997 se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje v prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 2/97, 14/97, 21/97, 33/97 in 35/97).
II. UKREPI
14. člen
1401 Obnova črede plemenskih krav
1. Namen ukrepa:
– izboljšanje proizvodnje mleka in mesa, s spodbujanjem obnove staleža plemenskih krav s kakovostnimi prvesnicami in plemenskimi brejimi telicami kombiniranih in mesnih pasem iz lastne reje in iz nakupa.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih krav – prvesnic kombiniranih in mesnih pasem,
– kupci brejih plemenskih telic kombiniranih ali mesnih pasem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– urejena hlevska knjiga (dokumentacija o kontroli proizvodnje, o oštevilčenju in proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81)
4. Regres pripada za:
Plemenske krave – prvesnice in breje telice kombiniranih in mesnih pasem, ki:
a) so vključene v A kontrolo prireje mleka ali mesa in so potomke krav iz A kontrole ali matične mesne črede;
b) so po telitvi najmanj 100 dni v kontroli mlečnosti, mesni kontroli ali breje najmanj 3 mesece;
c) so znanega porekla: potomke krav iz A kontrole in imajo znanega očeta ali iz matične črede (za meso);
č) jih je območna selekcijska služba, v skladu z merili za oceno po selekcijskem programu za kombinirane in mesne pasme ocenila kot primerne za rejo.
5.Višina regresa na žival:
– obnova iz lastne črede 13.500 SIT,
– nakup 15.000 SIT.
Predvideno je regresiranje 3,207 živali iz lastne reje in 1,500 živali iz nakupa.
6. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, ločeno za obnovo iz lastne črede ali za nakup, potrjen s strani območne selekcijske službe,
– zaporedno številko ocenjevalnega zapisnika območne selekcijske službe,
– kopijo računa z natančnim naslovom kupca in prodajalca pri nakupu,
– kopijo rodovnika, potrjenega s strani območne selekcijske službe pri nakupu živali.
15. člen
1406 Plemenske živali – prašiči
1. Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali,
– farme in rejska središča.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih upravičenci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in namenijo za obnovo osnovne črede;
– obnova črede se regresira le do 45% redne letne obnove;
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov;
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiškim selekcijskim programom.
Priznana cena plemenskih živali se določa v razmerju povprečne odkupne cene pitovnih prašičev, ki jo tedensko izračunava PZPS, in ceno plemenskih prašičev. Za izračun cen plemenskih prašičev za posamezne kategorije se uporablja naslednje količnike:
----------------------------------------------------------------------------------
Kategorija               Potrjena           Čistopasemski
                    križanja              prašiči
----------------------------------------------------------------------------------
– nebreje mladice             1,50                1,80
– breje mladice              1,85                2,20
– merjasci s testiranimi starši      2,30                2,30
– s testom lastne proizvodnosti      3,30                3,30
– pleme ohranitev linije         3,60                3,60
----------------------------------------------------------------------------------
4. Višina regresa po kategorijah na posamezno plemensko žival:
--------------------------------------------------------------------------
                Nakup     Obnova iz lastne črede
               vrednost   število   vrednost  število
              v SIT/kom   živali   v SIT/kom   živali
--------------------------------------------------------------------------
Mladice potrjenih
križanj:
– breje            13.600    1155     3.400   4.500
– nebreje            5.950    450
Mladice čistopasemske:
– breje            17.000    562     4.250    1500
– nebreje           11.900    113     2.550    300
Merjasci*:
– merjasci s testiranimi
starši             25.500    150
– s testom lastne
proizvodnosti         38.250    112     17.000     60
– za ohranitev linije     42.500     23     17.000    150
--------------------------------------------------------------------------
* Pri nakupu merjascev za potrebe osemenjevalnega centra v Ptuju in Murska Sobota se prizna dvojna višina podpore, vendar skupno za največ 45 živali v letu 1997.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa prodajalca plemenskih prašičev v primeru prodaje, ali pa ustrezno dokumentacijo o prevedbi ali obnovi iz lastne črede (račun mora vsebovati natančen naslov rejca ali kupca, datum, podpis odgovorne osebe);
– potrdilo od BF – Oddelka za zootehniko o poreklu živali in, da rejci vzrejajo živali v skladu s selekcijskim programom;
– izjavo oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov;
– list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF – Oddelek za zootehniko.
16. člen
1414 Plemenske živali – drobnica
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje reje drobnice v za to primernih območjih;
– spodbujanje prireje mladih živali za obnovo osnovne črede.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali za obnovo iz lastne črede ali za vse živali iz genske banke;
– pri prodaji testna postaja Logatec za tam vzrejene ovne oziroma rejec – prodajalec plemenskih živali.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres, morajo biti oštevilčene, izhajati morajo iz kontroliranih tropov;
– plemenske samice smejo biti stare največ tri leta, iz programa genske banke pa so lahko tudi starejše;
– plemenjaki morajo biti znanega porekla, in sicer:
a) plemenjake, vzrejene na testni postaji v Logatcu, mora pregledati in potrditi republiška komisija za licenciranje,
b) plemenjaki, vzrejeni pri drugih rejcih, morajo imeti potrdilo komisije na upravni enoti v skladu s 13. členom zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86);
– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj 5 let;
– rejec – prodajalec plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov.
4. Višina podpore:
----------------------------------------------------------------------
                    Število     Višina podpore
                     živali        SIT/kom
----------------------------------------------------------------------
Samice
– obnova iz lastne črede         1950          3.000
– nakup za obnovo ali prvo naselitev    600          4.800
Samci                   150         10.000
----------------------------------------------------------------------
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe o poreklu živali in upravičenosti do regresa;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko o direktnem testu na rastnost, če gre za plemenske samce (ovne, kozle) iz testne postaje;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko, če so živali vključene v kontrolo ali program genske banke.
17. člen
1419 Selekcionirane čebelje matice
1. Namen ukrepa:
A – regresiranje nakupa selekcioniranih čebeljih matic pri vzrejevalcih zaradi zatiranja divje vzreje matic, boljšega izkoriščanja razpoložljive čebelje paše in obnavljanje čebeljih družin, prizadetih zaradi bolezni;
B – regresiranje nakupa čebeljih matic z namenom ugotovitve genetskega potenciala matic za pridelavo medu in pasemske čistosti.
2. Upravičenci:
Registrirani vzrejevalci čebeljih matic.
3. Pogoji za pridobitev regresa:
A – nakup matice pri registriranem vzrejevalcu čebeljih matic;
B – nakup čebeljih matic za potrebe progenega testa matic.
4. Višina regresa:
A – 6322 matic po 450 SIT = 2,844.900 SIT
B – 1050 matic po 1100 SIT = 1,155.000 SIT
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– zahtevke se vloži do 30. septembra 1997.
6. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga mora preveriti in potrditi pristojna selekcijska služba pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa in nalepke, ki jo prejme upravičenec ob nakupu matice,
– dokazilo, da je vzrejevalec, pri katerem so bile matice kupljene, registriran.
18. člen
1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
1. Namen ukrepov in višine podpor:
A – Pokrivanje 50% stroškov analiz kakovosti odkupljene pšenice in rži letine 1997 Zavodu RS za blagovne rezerve, v skladu z veljavnim sklepom o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž ter uredbo o pogojih odkupa pšenice in rži letine 1997.
B – Pokrivanje razlike med prodajno ceno sladkorja, namenjenega za krmo čebel, in ceno, določeno z uredbo o določitvi cene belega kristalnega sladkorja (Uradni list RS, št. 21/97) Zavodu RS za blagovne rezerve v višini 15 SIT/kg prodanega sladkorja.
C – Podpora organiziranju pridelave pšenice in rži v zadrugah
Podporo v višini 1,585 SIT/kg prodane pšenice uveljavljajo zadruge, ki so imele v letu 1997 organizirano pogodbeno pridelavo pšenice in rži za namen prodaje te pšenice in rži v okviru veljavnega tržnega reda za pšenico in rž Zavodu RS za blagovne
2. Pogoji za pridobitev sredstev in način vlaganja zahtevkov:
A – Sredstva se pridobijo na podlagi izstavljenega računa Zavoda RS za blagovne rezerve in priloženih dokazil o izvršenih analizah ter poročila o odkupu pšenice in rži letine 1997.
B – Sredstva se pridobijo na podlagi izstavljenega računa Zavoda RS za blagovne rezerve in priloženih dokazil o prodaji sladkorja za krmo čebel.
C – Sredstva pridobijo zadruge na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu, ki mu je treba priložiti:
– dokazila o organizirani pogodbeni pridelavi pšenice in rži (sklenjena pogodba za leto 1997),
– dokazila o prodaji te pšenice in rži Zavodu RS za blagovne rezerve v okviru tržnega reda za pšenico in rž 1997,
– izjavo zadruge, da članom zadruge za opravljeno delo pri pogodbeni organizaciji pridelave pšenice in rži, za katero uveljavlja zahtevek, ni obračunala nobenih stroškov.
3. Višina sredstev:
A – 30,000.000 SIT
B – 25,942.000 SIT
C – 30,000.000 SIT
19. člen
1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje
1. Namen ukrepa:
– regresiranje dela obresti za najeta kratkoročna posojila za pitanje govedi in prašičev v lastni ali kooperacijski proizvodnji;
– regresiranje pridelave sladkorne pese, krompirja, koruze, pšenice, rži, ječmena in oljnic;
– regresiranje dela obresti za najete kratkoročne kredite za vzdrževanje tekoče proizvodnje v sadjarstvu.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo;
– kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in kmetijske družbe za zaloge krompirja iz lastne proizvodnje oziroma odkupa,
– pravne osebe, ki so pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vpisane v register pridelovalcev in dodelovalcev semena kmetijskih rastlin in so imele v letu 1996 v Sloveniji organizirano semensko pridelavo žit, krmnih rastlin, vrtnin oziroma krompirja.
3. Vlagatelji:
– finančne organizacije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
– sklenjena kreditna pogodba s finančno organizacijo za financiranje kmetijske proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov, od domačih proizvajalcev.
Višina priznanega posojila v obdobju od 1. 7. do 30. 9. 1997:
----------------------------------------------------------------
Proizvod                    Višina priznanega
                        posojila /v SIT/
----------------------------------------------------------------
1. goveji pitanci                  42.000/glavo
2. osemenjevalni centri, vzrejališča in
  progeno testne postaje v govedoreji       87.000/glavo
3. prašiči – pitanci*                8.500/glavo
4. sladkorna pesa                   50.000/ha
5. krompir                       45.000/ha
6. koruza                       50.000/ha
7. pšenica, rž, ječmen in oljnice           35.000/ha
8. vzdrževanje proizvodnje v sadjarstvu        392.000/ha
----------------------------------------------------------------
* Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ do višine 4% letno.
5. Regresira se realna obrestna mera /r/, vendar največ do višine 8% letno. Obračun obresti se izvede na konformni način od višine priznanega posojila, ki je določena za posamezni proizvod v tabeli iz 4. točke tega člena.
6. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevke se vlaga na predpisanem obrazcu.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti seznam upravičencev z obračunom obresti.
20. člen
1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
1. Namen ukrepa
– pospeševanje strukturnih sprememb v pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov s ciljem povečevanja njihove konkurenčne sposobnosti na domačem trgu in izvozu.
2. Sredstva se namenijo za:
A) pokrivanju obveznosti v letu 1997, ki izhajajo iz sklenjenih dolgoročnih pogodb v letih 1994, 1995 in 1996.
Višina sredstev za ta namen je 320,000.000 SIT.
B) podpora investicijam v živinorejski prireji in rastlinski pridelavi ter predelavi in dodelavi kmetijskih pridelkov in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Višina sredstev za ta namen bo določena z zakonom o proračunu za leto 1997.
C) podporo investicijam v izgradnjo hladilnic za sveže sadje.
Višina sredstev za ta namen bo določena z zakonom o proračunu za leto 1997.
Č) podporo namenskim investicijam za gensko banko v živinoreji ter rejska središča.
Višina sredstev za ta namen bo določena z zakonom o proračunu za leto 1997.
D) podporo investicijam v obnovo in ureditev pašnikov.
Višina sredstev za ta namen bo določena z zakonom o proračunu za leto 1997.
E) financiranje prestrukturiranja kmetij.
Višina sredstev za ta namen bo določena z zakonom o proračunu za leto 1997.
3. Pogoji za pridobitev sredstev pod B), C), Č), D) in E) se določijo z javnim razpisom.
21. člen
1471 Sadike hmelja
1. Namen ukrepa:
– obnova proizvodnih nasadov hmelja z brezvirusnimi sadikami stopnje elita in saditev matičnih nasadov s sadikami stopnje super elita.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva pridobi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, ki sadike proda pridelovalcem.
3. Višina regresa:
-------------------------------------------
Vrsta        Število
materiala       sadik    SIT/kos
-------------------------------------------
superelita      80.000      195
elita        380.000       80
-------------------------------------------
4. Način vlaganja zahtevka:
– zahtevek vloži Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo na predpisanem obrazcu;
– zahtevku je treba priložiti kopije izdajnic prodanih sadik.
22. člen
1486 Izravnava stroškov pridelave
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo ter na strmih kmetijah in planinah;
– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na teh območjih;
– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planinske paše in skupnih pašnikov;
– pospeševanje rajonizacije kmetijske proizvodnje in
– povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske proizvodnje na teh območjih.
a) Podpora se daje živalim za prirejo mesa (govedo, konji, ovce in koze).
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Skupni pogoji:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tiste živali (klavne, pitovne in plemenske), ki so bile prirejene na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz dokumentacije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;
– upravičenec iz območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, morajo imeti živali, za katere uveljavljajo podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo, živali iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;
– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski program oziroma njih reja ne sme biti v nasprotju z zakonom o ukrepih v živinoreji;
– živali morajo biti označene v skladu s predpisi;
– za živali, ki so bile zaklane, mora biti priložen dokument kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostne razrede v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94).
B) Dodatni pogoji po posameznih vrstah živali:
1.1. Govedo
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji najmanj 250 kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na višjo težo (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri območni selekcijski službi;
– plemenske telice, ki gredo v nadaljnjo rejo, ali so v reji na podlagi pogodbenih odnosov, morajo biti v reji na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo najmanj 6 mesecev;
– plemenske telice, ki se na podlagi pogodbenega odnosa med lastnikom iz nižinskega območja ter rejcem, ki te živali vzreja v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, in so v reji v teh območjih najmanj 15 mesecev, se prizna posebna premija;
– v primeru porabe za turizem na kmetijah ali za prodajo na domu, morajo biti priloženi dokumenti, iz katerih je razvidno, da so bile živali zaklane v registrirani klavnici v smislu usluge klanja, ter zapisnik pooblaščene kontrolne organizacije z linije klanja o razvrstitvi v kakovostni razred z navedbo teže trupov, ob tem se upošteva za preračun na živo maso 54 % klavnost.
1.2. Konji
– za živali hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
a) ki se pitajo za meso in so vzrejene ob kobili,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki so ob prodaji težke najmanj:
– pri haflinški pasmi 200 kg žive teže;
– pri hladnokrvnih pasmah 300 kg žive teže;
– v primeru za turizem na kmetijah ali prodaje na domu veljajo smiselno isti pogoji kot za govedo (zakol v klavnici, zapisnik kontrolne organizacije).
1.3. Drobnica
– živali tistih pasem:
a) ki so določene s slovenskim rejskim in selekcijskim programom,
b) ki niso starejše od enega leta;
c) ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg žive teže;
– v primeru porabe za turizem na kmetiji ali prodajo na domu veljajo smiselno isti pogoji kot za goveje meso (zakol v klavnici, zapisnik kontrolne organizacije).
2. Načini vlaganja zahtevkov:
– na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o izvoru države izvoznice, seznam živali, potrdilo, da je bila karantena po uvozu negativna in redno ukinjena pri živalih iz uvoza;
– izjavo upravičenca za živali slovenskega porekla, rojene v Sloveniji, da je imel prodano žival v reji v teh območjih najmanj 6 mesecev, z navedbo starosti živali ob oddaji;
– kopijo računa za odkupljene živali ali obračuna kooperacijskega pitanja ali obračuna pogodbene reje plemenskih telic, ali obračuna usluge klanja, če gre za porabo na registriranem turizmu na kmetijah;
– potrdilo o nadaljnji uporabi, s strani kupca, izjava za porabo za turizem na kmetijah;
– kopijo računa za nakup živali, če tega ni, pa zdravstvenega spričevala za te živali, če gre za storitveno pitanje, pogodbeno rejo, ali za živali v lasti rejca in niso bile rojene na isti lokaciji – kmetiji;
– potrdilo območne selekcijske službe, da upravičenec redi živali v skladu s selekcijskim programom.
3. Višina podpore:
----------------------------------------------------------------------------
 Območje         SIT/kg prirasta SIT/žival
                ž.t. klavne ali
                 plemenske
                 živine
                 govedo       konji     drobnica
---------------------------------------------------------------------------
– gričevnato-hribovsko in
 druga območja z omejenimi
 naravnimi dejavniki za
 kmetijstvo            15*       10.500      1.000
– gorsko višinsko, strme
 kmetije in kraško območje     20*       15.000      1.400
---------------------------------------------------------------------------
* V primeru reje plemenskih telic iz tretje alinee 3.1. točke velja posebna premija, ki je enaka dvojni višini, navedeni v zgornji tabeli.
b) Podpora za živali na planinski paši
1. Pogoji za pridobitev podpore:
– upošteva se paša pitovnih in plemenskih živali na planinskih pašnikih;
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se je pasla na planini najmanj 80 dni oziroma 75 dni na planinah, katerih minimalna nadmorska višina je 1.400 m;
– za planinski pašnik se šteje pašnik, ki ima status planine in je naveden v seznamu, ki ga določi in objavi ministrstvo;
– za vsako planino mora biti izdelan zapisnik o datumu prigona živali na pašo (planino) in datumu odgona, popis staleža z navedbo evidenčnih številk za posamezne živali, kar mora biti dokumentirano in potrjeno s strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja planine;
– vse živali, za katere se uveljavlja podpora, morajo biti oštevilčene v skladu s predpisi;
– za živali se premija lahko uveljavlja le enkrat v enem letu. V primeru, da se žival pase na več planinah, se uveljavlja premija le za pašo na eni planini;
– sredstva za posamezno planino se izplačajo le do največje dovoljene zgornje obremenitve pašnih površin, in sicer: 2,5 GVŽ/ha planinskega pašnika, upoštevajoč vse živali na paši;
– pravico do vlaganja zahtevkov za podporo imajo le tisti, ki so do 20. junija 1997 prijavili planinsko pašo na predpisanem obrazcu.
2. Višina podpore znaša:
----------------------------------------------------------------
Kategorija živali                 Višina podpore
                           (SIT/žival)
----------------------------------------------------------------
molzna krava, kobila z žrebetom              8.000
presuš. krava, MPG*, telica, dojilja            5.500
konj in kobila brez žrebeta                5.500
mlečna drobnica                      1.500
mesna drobnica                       1.000
----------------------------------------------------------------
*MPG – mlado pitano govedo.
3. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 30. septembra 1997.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
23. člen
1859 Ulov plave ribe
1. Namen ukrepa:
– plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o morskem ribolovu;
– nadomestilo za delež ulova plave ribe, ki se predela v ribje konzerve.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložene posebne carinske deklaracije uvoza rib iz Republike Hrvaške;
– predložene fakture odkupljenih rib za predelavo iz ulova v Republiki Sloveniji in v odprtih vodah Jadranskega morja.
3. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju;
– do 20% cene odkupljene ribe za predelavo v ribje konzerve.
4. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
24. člen
2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem izvozu;
– vlagatelj ni upravičen do sredstev, če je za blago za katerega vlaga zahtevek uveljavljal carinski postopek uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz skladno z 89. členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in je to razvidno iz k zahtevku priloženih carinskih dokumentov.
3. Višina podpore:
– je določena v seznamu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
25. člen
4970 – Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih
1. Namen ukrepa:
– pomoč pri zbiranju mleka na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo (gorsko višinska, gričevnato hribovska in kraška območja ter druga območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo), zaradi večjih stroškov pri zbiranju mleka.
2. Upravičenci:
– rejci oziroma kmetijske zadruge na teh območjih in mlekarne.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokument o odkupu mleka,
– vložen anketni list o odkupu mleka,
– vloga za pridobitev sredstev na predpisanem obrazcu,
– mlečne proge, za katere se lahko uveljavlja regres, določi ministrsvo na podlagi ankete in jih razvrsti v tri težavnostne skupine.
4. Višino podpore za posamezne proge določi ministrstvo na podlagi predhodne razvrstitve prog v posamezne težavnostne skupine, in sicer v razmerju:
– prva težavnostna skupina 2,
– druga težavnostna skupina 1,5 in
– tretja težavnostna skupina 1.
5. Rok za vložitev anketnih listov:
– anketni listi se vložijo do 15. septembra 1997.
6. Način vložitve anket:
– anketo se vloži na predpisanem obrazcu.
26. člen
6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice
1. Namen:
Povečana prireja mesa govedi, konj in drobnice, preusmeritev iz mlečne reje v prirejo mesa in s tem predvsem razbremenitev trga z mlekom ter posredna ohranitev travnatih površin v funkciji proizvodnje.
2. Pogoji za pridobitev sredstev so:
– vodenje hlevske knjige, vpis v register pri območni selekcijski službi (poseben seznam vseh živali v hlevu, datum pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve, jagnitve, jaritve, žrebitve);
– vse živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti označene v skladu s predpisi; najmanj 6 mesecev pred uveljavitvijo premije mora imeti rejec stalež živali, za katerega uveljavlja premijo; stalež živali, za katere je bila uveljavljena premija se ne sme spremeniti še najmanj 9 mesecev po vložitvi sredstev;
– pri vsaki naslednji vlogi razen pri prvem uveljavljanju sredstev za dojilje in kobile, mora biti priloženo poročilo o uporabi teleta ali žrebeta iz prejšnje sezone.
3. Vrste živali
3.1. Govedo
3.1.1. Teleta
3.1.1.1. Število živali in višina podpore:
Pitanje telet na višjo težo (teleta mlečnih pasem ali teličke kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadaljnjo rejo)
750 telet x 10.000 SIT/žival/leto 7,500.000 SIT
3.1.1.2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– registrirana reja na območni selekcijski službi;
– prijava teleta najkasneje 30 dni po rojstvu teleta na območni selekcijski službi;
– zakol teleta pri minimalni živi teži 200 kg.
3.1.2. Klavne prvesnice
3.1.2.1. Reja klavnih prvesnic kombiniranih pasem ali križank z mesno pasmo
600 živali x 20.000 SIT/žival/leto 12,000.000 SIT.
3.1.2.2. Pogoji:
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni po telitvi;
– dokazilo o zakolu v klavnici, ocena razvrstitve s strani kontrolne organizacije.
3.1.3. Pohorje Beef
Premiranje reje Pohorje Beef ob prodaji klavne živali, težje od 300 kg:
75 pitovnih živali x 20.000 SIT/žival/leto 1,5000.000 SIT.
3.2. Progeni test bikov in premiranje plemenskih bikov v testih na prirast mesa, direktni testi za potrebe vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta.
3.2.1. Namen:
Zagotavljanje kakovostnega napredka pri prireji govejega mesa kombiniranih in mesnih pasem ter mesa drobnice skozi direktni test na plemenskih živalih v vzrejališčih in na kmetijah po programu ter zagotavljanje genetskega napredka za rastnost in klavne lastnosti skozi progeni test za meso na progenotestnih postajah.
3.2.2. Višina podpore:
----------------------------------------------------------------------------
Namen                Št.     Višina    Skupaj (SIT)
                 živali     podpore
                        (SIT/ žival)
----------------------------------------------------------------------------
1. vhlevitev bikov v vzrejališče   126      66.400     5,644.000
2. osemenjevalni center        22     346.300     5,194.500
3. pripust              44     205.000     6,150.000
4. izločitve iz testa         55      60.000     2,220.000
5. test bikov, prevozi, odbira    225      26.400     3,960.000
6. progeni test bikov Rogoza     90      42.160     2,529.600
7. progeni test bikov Logatec     79      68.960     3,654.880
8. vhlevitev ovnov          70      6.000      420.000
9. pripust ovnov           50      20.000     1,000.000
10. izločitev ovnov iz testa     30      6.000      180.000
----------------------------------------------------------------------------
Skupaj                              45,087.240
----------------------------------------------------------------------------
3.2.3. Upravičenci do sredstev iz tabele pod točko 3.2.2.:
pod 1: rejci bikovskih mater preko območne govedorejske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče;
pod 2, 3 in 4: zrejališči Murska Sobota in Nova Gorica, obrat Logatec ter rejci, če imajo z območno govedorejsko službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča, za pripust oziroma v zakol;
pod 5: selekcijske službe območnih zavodov na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo;
pod 6: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
pod 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakolu ob zaključenem progenem testu;
pod 8, 9 in 10: testna postaja za ovne v Logatcu.
27. člen
6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
1. Namen ukrepa:
Podpora ustanavljanja in delovanja strojnih krožkov, kot oblike racionalnejše uporabe kmetijske mehanizacije na kmetijah, Zveze strojnih krožkov in strokovnih prireditev.
2. Upravičenci do sredstev:
a) podpora ustanavljanju strojnih krožkov:
– sofinancirajo se stroški ustanovitve strojnega krožka v enkratnem znesku za:
– krožke z najmanj 30 člani v višini 100.000 SIT/krožek,
– krožke z najmanj 50 člani v višini 150.000 SIT/krožek;
b) podpora delovanja strojnih krožkov:
– podpira se delovanje strojnih krožkov, ki imajo več kot:
– 50 članov v drugem letu,
– 75 članov v tretjem letu,
– 100 članov v nadaljnjih letih;
– minimalna aktivnost opravljenih strojnih ur na 1 ha kmetijskih površin, ki jih imajo v lasti oziroma v obdelavi člani strojnih krožkov je:
– 1 v prvem letu,
– 1,5 v drugem letu,
– 2 v nadaljnjih letih;
– financira se 50% stroškov strojnih krožkov s tem, da maksimalna podpora ne more preseči 500.000 SIT na strojni krožek;
c) podpora Zvezi strojnih krožkov:
– podpora se daje na podlagi programa, ki ga potrdi ministrstvo;
d) podpora strokovnim prireditvam se daje na podlagi programa, ki ga potrdi ministrstvo.
3. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. septembra 1997.
4. Način vlaganja zahtevkov za točko 2.a in 2.b:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– račun o plačilu materialnih stroškov, plač vodij strojnih krožkov, opreme, zavarovanja in drugih stroškov;
– izpisek iz evidence strojnega krožka o opravljenih storitvah.
28. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/97-21
Ljubljana, dne 10. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik