Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1946. Odlok o uskladitvi zazidalnih načrtov in urbanističnega reda s srednjeročnim planom Občine Postojna za obdobje 1986-1990, stran 3039.

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93), 16. in 98. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Očinski svet očine Postojna na 20. seji dne 23. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o uskladitvi zazidalnih načrtov in urbanističnega reda s srednjeročnim planom Občine Postojna za obdobje 1986–1990
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Postojna ugotavlja, kateri deli zazidalnih načrtov in urbanističnega reda za območje Občine Postojna so v nasprotju s sprejetim srednjeročnim planom Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 15/87, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
Zazidalna načrta, ki sta bila sprejeta z:
– odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Kremenca II, Postojna (Uradne objave, št. 4/73, 7/74 in 23/89) in z
– odlokom o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni (Uradne objave, št. 15/70) ne veljata v tistem delu, za katerega bo po urbanistični zasnovi naselja Postojna (dolgoročni plan Občine Postojna za obdobje 1986–2000 – Uradni list SRS, št. 8/89 in Uradni list RS, št. 25/93, 30/95, 4/97) oziroma njenih prostorsko-planskih celotah izdelan poseben zazidalni načrt in v tistem delu, kjer je obseg pozidave zmanjšan in so ta zemljišča namenjena trajni kmetijski rabi.
3. člen
Urbanistični red v Občini Postojna (Uradne objave, št 34/81) ne velja v vseh tistih delih, kjer je obseg pozidave po dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89 in Uradni list RS, št. 25/93, 30/95, 4/97) zmanjšan, kar je detajlno razvidno iz grafičnih prilog.
4. člen
Vsi drugi zazidalni načrti, ki jih je z odloki sprejela Skupščina občine Postojna so usklajeni s srednjeročnim planom Občine Postojna za obdobje 1986–1990 in se lahko izvajajo na način in v obsegu, kot so bili sprejeti.
5. člen
Sestavni del tega odloka so:
– grafični del dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in urbanistične zasnove naselja Postojna (Uradni list SRS, št. 8/89 in Uradni list RS, št. 25/93, 30/95, 4/97);
– grafični del srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 15/87, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97).
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi zazidalnih načrtov in urbanističnega reda z družbenim planom Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 5/87).
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 23. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Vojko Bauman l. r.

AAA Zlata odličnost