Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1941. Odlok o uporabi razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter njihovih aplikacij Občine Medvode, stran 3035.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 29. seji dne 20. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o uporabi razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter njihovih aplikacij Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja uporabo razpoznavnega slikovnega znaka (v nadaljnjem besedilu: simbola), grba, zastave, insignij in pečata Občine Medvode, ki so določeni s statutom Občine Medvode in se smejo izvajati le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.
2. člen
Grb, znak, zastava, insignije in pečat označujejo pripadnost Občini Medvode. Simbola, grba, zastave, insignij in pečata ali njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev. V imenu firme, zavoda, družbe ali gospodarskega združenja in v imenu društva ni dovoljeno uporabljati simbola, grba, zastave, insignij in pečata Občine Medvode ali znakov, ki vsebujejo ali posnemajo uradne oznake Občine Medvode.
Ob pogojih in po postopku, ki ga določa ta odlok, se lahko dovoli uporaba simbola Občine Medvode kot dodatne sestavine blagovnega ali storitvenega simbola za kakovostne proizvode ali storitve z območja Občine Medvode.
3. člen
Ta odlok določa tista pravila za oblikovanje simbola, grba, zastave, insignij in pečata, ki niso določena s statutom Občine Medvode.
Grafični priročnik je priloga tega odloka.
4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo, oziroma s katerimkoli sestavnim delom odstopata od predpisanega v grafičnem priročniku.
II. RAZPOZNAVNI SLIKOVNI ZNAK
5. člen
Razpoznavni slikovni znak je upodobljen na ščitnem polju.
Je v obliki črke Y, ponazarja obliko sotočja. Vsaka od rek je ponazorjena s svojo modro barvo. Barvni trakovi so rahlo upognjeni, tako, da ponazarjajo gibanje vode in prispodobo lokacije. Prepletanje ponazarja zlitje ene reke v drugo, kar je razvidno iz prepleta dveh modrih barv.
6. člen
Znak Občine Medvode se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, osimbolkah dokumentov in znakih občinskih organov,
2. za označevanje območja Občine Medvode,
3. v prostorih in na poslopju Občine Medvode ter uradnih objektih Občine Medvode,
4. v obvestilih Občine Medvode,
5. na vabilih, čestitkah, priznanjih, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo župan, predsednik in člani občinskega sveta ter sekretar občinskega sveta,
6. na pismu in ovitku, ki ga uporabljata župan in predsednik občinskega sveta,
7. na promocijskem gradivu, ki obravnava Občino Medvode,
8. na protokolarnih darilih,
9. na avtomobilskih registrskih tablicah,
10. na ostalih aplikacijah.
Kot suhi žig se znak uporabi le na vabilih, čestitkah in drugih listinah, ki jih izdajata župan in predsednik občinskega sveta.
7. člen
Zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode in društva ter organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Medvode, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbola, v naslednjih primerih:
1. na priznanjih in zahvalah ter drugih listinah, ki se podeljujejo na kulturnih, turističnih, športnih ter drugih prireditvah,
2. na društvenem praporu,
3. na vozilih, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti zavoda ali društva (npr. gasilski avtomobili),
4. ostale aplikacije.
Zavodi in društva iz prejšnega odstavka tega člena lahko uporabljajo znak izključno v nekomercialne namene.
8. člen
Zavodi in podjetja, katerih ustanovitelj je Občina Medvode ter obrtniki, samostojni podjetniki, družbe in gospodarska združenja, ki imajo sedež v Občini Medvode, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbola v komercialne namene.
Uporaba simbola se dovoli ob že zavarovani blagovni ali storitveni znamki. Uporaba simbola se dovoli le za določen čas, največ za pet let. Po poteku dovoljene dobe uporabe se dovoljenje lahko obnovi.
Za uporabo simbola v komercialne namene plača uporabnik ustrezno nadomestilo. Višino nadomestila se določi v pogodbi, ki jo skleneta uporabnik in župan.
9. člen
Izdelek ali storitev, za katero se vloži prošnja za uporabo simbola, morata biti kakovostna in uveljavljena na območju Občine Medvode. Prosilec mora uživati ugled in zaupanje svojih strank, proti njemu ne sme teči sodni postopek, ki bi ga sprožili upniki zaradi neizplačanih terjatev, ne sme biti v likvidacijskem ali stečajnem postopku, proti njemu ne smejo teči postopki zaradi gospodarskih prestopkov ali gospodarskega kriminala.
10. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbola mora biti priložena ustrezna dokumentacija z naslednjimi podatki:
– namen uporabe simbola,
– podroben opis izdelka ali storitve, opis že zavarovane blagovne znamke z grafičnim prikazom uporabe simbola na izdelku ali pri opisu storitve,
– ime in naslov izdelovalca simbola z opisom tehnike izdelave in količina.
11. člen
Prošnja za uporabo simbola in raznih aplikacij se vloži pri strokovni komisiji pri županovem uradu, ki preveri izpolnjevanje pogojev, določenih s tem odlokom. Svoje ugotovitve pošlje županu.
Člane strokovne komisije imenuje župan.
Na podlagi ugotovitev in po predhodni uskladitvi višine nadomestila pri uporabi simbola v komercialne namene, se župan odloči, da se prošnji za uporabo grba ugodi. Zoper odločitev župana je možna pritožba na občinski svet.
V sklepe s katerim se dovoli uporaba simbola, se določi čas in pogoji ter način uporabe simbola.
12. člen
Izdano dovoljenje se prekliče s strani župana na predlog strokovne komisije, če se ugotovi:
– da je prosilec v prošnji navedel neresnične podatke,
– če prosilec, ki mu je bila dovoljena uporaba simbola le v nekomercialne namene le-tega uporabi v komercialne namene,
– če pri uporabniku nastanejo okoliščine iz 9. člena tega odloka,
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti določene v pogodbi o nadomestilu za uporabo simbola,
– če uporabnik ne skrbi za primeren izgled simbola,
– če uporabnik ne upošteva drugih pogojev določenih v sklepu o dovolitvi uporabe simbola.
III. GRB
13. člen
Grb sestavljata razpoznavni slikovni znak Občine Medvode in ščitno polje. Njegovo podobo podrobneje določa grafični priročnik.
Grb se uporablja:
– na žigu,
– v dopisnem papirju,
– pomembnih listinah,
– drugih dokumentih.
Likovna podoba grba je v pisarni župana, v sejni sobi občinskega sveta, v poročni dvorani in na pročelju občinske stavbe.
Gradivo izdelave grba ni predpisano, popolnoma pa je potrebno upoštevati določila v grafičnem priročniku.
IV. ZASTAVA
14. člen
Zastava Občine Medvode je pravokotne pokončne oblike. Na njej je upodobljen znak z logotipom v zgornji četrtini pravokotnika. V ostalih treh četrtinah je upodobljen povečan izsek prepleta na znaku.
Zastava je stalno izobešena povsod tam, kjer je postavljen tudi občinski grb.
15. člen
Zastava se izobeša v počastitev:
– občinskega praznika,
– pri državnih praznikih skupaj z državno zastavo,
– tradicionalnih turističnih, kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
– ob drugih priložnostih, ko tako odloči župan in o tem obvesti javnost.
V primerih iz prvega odstavka tega člena se zastava izobesi na zgradbah občinskih in krajevnih organov, na javnih občinskih zgradbah in na zgradbah zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Občina Medvode.
Zastava se izobesi na dan žalovanja, ki ga določi župan, spuščena na pol droga.
Zastava se uporablja tudi v žalnih sprevodih skupaj z žalnim trakom.
V. PEČAT
16. člen
Obliko in velikost pečata določa grafični priročnik.
Sestavlja ga grb in besedilo.
17. člen
Kadar Občina Medvode uporablja več pečatov z istim besedilom, morajo imeti drugi in vsi nadaljnji pečati v spodnjem delu zaporedno številko.
Oddelek za splošne pravne zadeve vodi posebno evidenco o pečatih Občine Medvode, ki jih uporablja ali hrani.
Za izdelavo pečatov, vodenje evidence in njihovo uničevanje v Občini Medvode, se smiselno uporabljajo določila predpisov, ki urejajo ravnanje s pečati državnih organov v Republiki Sloveniji.
18. člen
Pečat Občine Medvode lahko uporabljajo le organi Občine Medvode. S pečatom se potrjuje verodostojnost občinskih aktov, dopisov in dokumentov.
VI. INSIGNIJE
19. člen
Insignije Občine Medvode so:
– županova ogrlica,
– likovna podoba občinskega grba.
Izdelavo insignij razpiše občinski svet s posebnim razpisom.
Obvezna sestavina županove ogrlice je občinski grb.
20. člen
Županove insignije se uporabljajo ob
– vseh slovesnih priložnostih,
– protokolarnih srečanjih,
– drugih za Občino Medvode pomembnih dogodkih.
Insignije se ne spreminjajo in so prenosljive s funkcijo.
Županova ogrlica in originalni občinski grb se hranita v županovi pisarni.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja znak Občine Medvode brez dovoljenja,
2. če uporablja znak Občine Medvode v komercialne namene, pa ima dovoljenje le za uporabo v nekomercialne namene,
3. če uporablja zastavo Občine Medvode brez dovoljenja,
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec za označevanje blaga ali storitev znak ali zastavo Občine Medvode ali njene sestavne dele.
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba:
1. če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
2. če uniči, poškoduje, odstrani ali odtuji iz javnega mesta grb ali zastavo Občine Medvode.
Višino denarne kazni določi občinski svet vsako leto s posebnim odlokom.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1205/97
Medvode, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost