Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1940. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ljutomer, stran 3034.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o krajevnih skupnostih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/96 in statuta Krajevne skupnosti Ljutomer je Svet krajevne skupnosti Ljutomer na seji dne 22. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ljutomer
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Ljutomer se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za finansiranje:
a) izgradnja nove mrliške vežice,
b) sofinansiranje čistilne naprave in kolektorjev
c) vzdrževanje in obnova mestnih ulic in vaških cest
d) sofinansiranje pločnika Ljutomer–Noršinci
e) širitev in obnova javne razsvetljave ter obnova strojne opreme na letnem kopališču,
f) sofinansiranje dejavnosti društev,
g) izvajanje nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz l. člena tega sklepa je po cenah januar 1997 ocenjen na 135.000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) namenja  54% zbranih sredstev,
b) namenja  10% zbranih sredstev,
c) namenja  15% zbranih sredstev,
d) namenja  5%  zbranih sredstev,
e) namenja  10% zbranih sredstev,
f) namenja  3%  zbranih sredstev,
g) namenja  3%  zbranih sredstev.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala s sredstvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Ljutomer in sredstvi upravljalca pokopališča Ljutomer.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 6. julija 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Ljutomer. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Ljutomer.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 8. 1997 do 30. 7. 2002.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Ljutomer, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji l,5% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5, upokojenci po stopnji l,5% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6, zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 1,5%;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Ljţutomer zgrajene hiše ali počitniške hiše in stalno prebivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Ljutomer dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Ljutomer in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Ljutomer, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Ljutomer. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS ter Davčna uprava Republike Slovenije izpostava Ljutomer v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Ljutomer
G L A S O V N I C A
Na referendum dne 6. 7. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od l. 8. 1997 do 30. 7. 2002, za financiranje programa KS Ljutomer.
g l a s u j e m
      PROTI                        ZA
                 (pečat)
Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ljutomer.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljutomer, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Sveta KS Ljutomer
Zdenko Sakelšek l. r.

AAA Zlata odličnost