Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1938. Odlok o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško, stran 3028.

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97), 24. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 25. seji dne 21. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško
1. člen
S tem odlokom se določa turistični znak Občine Krško ter pogoji, načini in postopki za njegovo uporabo.
2. člen
Turistični znak Občine Krško je kvadratne oblike, nagnjen za 30°, ki ga sestavlja lik metulja, s stiliziranim gričevjem, vodo in ravnico v ozadju. Ob znaku se na predpisan način izpiše napis Krško v črkopisu Friz Quadrata Bold.
Likovna podoba turističnega znaka ima naslednje značilne barve: modra HKS 42, rumena HKS 5, zelena HKS 54. Znak se izjemoma sme uporabiti tudi v ČB-rastrski in ČB-črtni različici.
Simbol in napis, ki skupaj tvorita znak, imata tri možnosti medsebojne postavitve:
a) primarna horizontalna postavitev,
b) sekundarna vertikalna postavitev,
c) terciarna postavitev, pri kateri je napis Krško v samem simbolu.
Ob številnih uporabnih aplikacijah znaka na različnih tiskovinah in izdelkih, ima primarna postavitev prednost pred ostalima dvema.
3. člen
Turistični znak občine je avtorsko delo Romana Stoparja iz grafične oblikovalnice AGENDA Krško, ki uveljavlja avtorske pravice v skladu z zakonom.
Osnovna razpoznavna sredstva, ki so predstavljena v priročniku osnovnih razpoznavnih sredstev, lahko spreminja avtor v soglasju z občinskim svetom.
4. člen
Lastnik turističnega znaka in njegove celostne podobe je Občina Krško, ki je znak zavarovala kot kolektivno znamko pri pristojnem republiškem organu.
5. člen
Dovoljene postavitve turističnega znaka – simbol in napis, barvni sistem in tipografsko okolje so obdelani in predstavljeni v Priročniku osnovnih razpoznavnih sredstev avtorja Romana Stoparja. Krajša in strnjena oblika priročnika je predstavljena na tiskani barvni zloženki z naslovom Celostna grafična podoba turistične ponudbe v Občini Krško.
6. člen
Turistični znak, tipične barve in s predpisanimi črkopisi je stalnica nastajajoče celostne podobe turistične in kulturne ponudbe Občine Krško. Uporaba predpisanih elementov je obvezna za Občino Krško ter vse nosilce turistične in kulturne ponudbe na območju Občine Krško s ciljem nastajanja skupne vizualne identitete in razpoznavnosti območja.
7. člen
Turistični znak je namenjen označevanju tiskovin in publikacij tržne in promocijske narave in drugih materialov, ki jih bo Občina Krško kot lastnik celostne grafične podobe izdajala in uporabljala v okviru turistične in kulturne promocije Občine Krško.
Ob vzpostavitvi turističnega usmerjevalnega sistema, bo turistični znak njegov osnovni razpoznavni element.
8. člen
Kot razpoznavni element območja bodo turistični znak območja Občine Krško uporabljali vsi nosilci turistične in kulturne dejavnosti v občini in to predvsem na tiskovinah in drugih izdelkih, namenjenih lastni promociji in s tem tudi promociji Občine Krško.
Vsak uporabnik turističnega znaka mora podati vlogo za izdajo soglasja. Iz vloge mora biti razviden namen in način uporabe turističnega znaka. Na popolno vlogo izda Občina Krško brezplačno pisno soglasje. Soglasje temelji na oceni kakovosti ponudbe prosilca, njegovi ustrezni ambientalni in tehnični urejenosti ter na doseženi stopnji turističnega ugleda znotraj turistične ponudbe območja Občine Krško.
Pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo izdano soglasje za uporabo turističnega znaka lahko uporablja ta znak le na način kot je opredeljeno v soglasju. Kolikor pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo izdano soglasje, uporabi turistični znak v nasprotju z izdanim soglasjem ali ga uporabi brez soglasja, stori prekršek in je odškodninsko odgovorna za vso povzročeno škodo, ki bi zaradi takega dejanja nastala Občini Krško.
9. člen
Občina Krško kot lastnik celostne grafične podobe bo z njo upravljala in nadzorovala uporabo njenih elementov in tako zagotavljala jasno razpoznavo območja Občine Krško v širšem prostoru.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in uporabo turističnega znaka opravljajo pooblaščene osebe za komunalni nadzor v Občini Krško.
10. člen
Na promocijskih materialih, namenjenih komuniciranju s tujino, je ob uporabi turističnega znaka Občine Krško, obvezna prisotnost elementov slovenske turistične podobe.
11. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če:
1. opravlja turistično ali drugo dejavnost v smislu turistične ponudbe, pa na lastnih promocijskih sredstvih ne uporablja elementov celostne turistične podobe občine oziroma predhodno ob pripravi le-teh ne zaprosi za soglasje o uporabi (prvi in drugi odstavek 8. člena),
2. uporablja turistični znak Občine Krško brez predhodnega pisnega soglasja Občine Krško oziroma v nasprotju z izdanim soglasjem (tretji odstavek 8. člena).
12. člen
Turistični znak se mora pričeti redno uporabljati v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13-02/97-1/14
Krško, dne 21. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost