Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o., stran 3027.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS) in 16., 79. in 82. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) ter v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), je Občinski svet občine Krško na 25. seji dne 15. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o.
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o. (Uradni list RS, št. 35/92), se 4. člen spremeni tako, da glasi:
Organi javnega zavoda so:
– direktor;
– svet;
– strokovni svet.
Pristojnosti in naloge direktorja zavoda in strokovnega sveta določi zavod na podlagi zakona in akta o ustanovitvi v statutu.
2. člen
V odloku se 5. člen spremeni tako, da glasi:
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov, od tega dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Krško.
Predstavnike uporabnikov na predlog direktorja imenuje zbor delavcev knjižnice.
Predstavnike delavcev knjižnice volijo delavci na neposrednih volitvah. Kandidate lahko predlagajo direktor in delavci knjižnice.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcij člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
3. člen
V odloku se 6. člen spremeni tako, da glasi:
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki jih določa zakon in akt o ustanovitvi, statut ali drugi splošni akti zavoda,
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo izvrševanje,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem.
4. člen
V odloku se 7. člen spremeni tako, da glasi:
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Pristojnosti in naloge direktorja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, če izpolnjuje naslednja pogoja:
– visoko izobrazbo ustrezne smeri z opravljenim bibliotekarskim strokovnim izpitom in z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj ali višja izobrazba ustrezne smeri z opravljenim strokovnim izpitom za višjega knjižničarja in z najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje vsaj enega tujega jezika.
5. člen
V odloku se 8. člen spremeni tako, da glasi:
Zavod ima strokovni svet.
Sestava, način imenovanja in trajanja mandata članov ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda v skladu z zakonodajo.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
6. člen
Zavod mora uskladiti statut v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Svet zavoda in strokovni svet morajo biti imenovani najkasneje v roku dveh mesecev po uskladitvi statuta zavoda s tem odlokom.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-3/97-1/18
Krško, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost