Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1936. Odlok o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Gornji Petrovci, stran 3025.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 23. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Gornji Petrovci
1. člen
Ta odlok ureja ureditev avtobusnih postajališč, njihove okolice, izgled in postavitev čakalnic za potnike.
2. člen
Avtobusno postajališče je prometna površina izven vozišča, namenjena za vstopanje in izstopanje potnikov. Le izjemoma se lahko uporablja kot postajališče samo vozišče.
3. člen
Avtobusno postajališče smejo uporabljati vozila, ki opravljajo javni prevoz potnikov v skladu z zakonom.
4. člen
Avtobusna postajališča morajo biti zgrajena v skladu z normativi in standardi za tovrstne objekte. Avtobusna postajališča morajo biti označena s prometnim znakom v skladu s predpisi.
5. člen
Avtobusno postajališče izven vozišča mora biti opremljeno s čakalnico, ki služi izključno kot prostor za potnike.
Čakalnica mora biti take konstrukcije, da omogoča ustrezno zaščito za potnike.
Velikost čakalnice mora ustrezati številu potnikov, ki se na takem postajališču predvidevajo.
V primeru, da je avtobusno postajališče obojestransko, prečkanje ceste na tem delu pa varno, je mogoče čakalnico postaviti samo na enem postajališču in to na tistem, ki je glede na število čakajočih potnikov bolj obremenjeno.
6. člen
Lokacijo postavitve čakalnic na posameznih postajališčih bo določil Občinski svet občine Gornji Petrovci s posebnim sklepom na predlog odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo za vsako leto posebej.
Kjer avtobusna postajališča niso zgrajena v skladu z normativi in standardi za tovrstne objekte, se tako avtobusno postajališče zgradi na novo.
Lokacijo na novo zgrajenih avtobusnih postajališč bo določil Občinski svet občine Gornji Petrovci s posebnim sklepom na predlog odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo po predhodnem posvetovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi na območju Občine Gornji Petrovci za vsako leto posebej.
Občina Gornji Petrovci financira gradnjo postajališča, krajevna skupnost na območju katere se le-to nahaja pa zagotovi ustrezno zemljišče.
7. člen
Izgled in konstrukcija na novo postavljenih čakalnic mora biti enotna za območje celotne Občine Gornji Petrovci in mora sovpadati v naravno in arhitektonsko okolje. Tip oziroma izgled in konstrukcije čakalnic določi Občinski svet občine Gornji Petrovci s posebnim sklepom, nakar se opravi javni razpis za izbiro izvajalca.
Za odpiranje ponudb se zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo, ki pripravi ustrezen predlog Občinskemu svetu občine Gornji Petrovci, ki le-tega sprejme.
8. člen
Čakalnica mora biti postavljena v sredini prostora za potnike (hodnika) in ustrezno stabilno nameščena oziroma pritrjena.
Namestitev oziroma pritrditev mora biti izdelana tako, da ni nevarnosti za poškodbe.
Oddaljenost najbolj izpostavljenega dela čakalnice od notranjega dela postajališča (zunanjega roba robnika) mora biti najmanj 1,6 m.
9. člen
Ob čakalnici mora biti postavljen vsaj en koš za smeti ustrezne velikosti in primernega izgleda.
Nabava, namestitev in čiščenje le-tega je v pristojnosti Občine Gornji Petrovci.
10. člen
Na vidnem mestu čakalnice mora biti naziv kraja, kjer se postajališče nahaja in izobešen vozni red, ki se nanaša na postajališče, na katerem čakalnica stoji.
11. člen
Tako zunaj kot znotraj čakalnice je prepovedano vsakršno plakatiranje in oglaševanje.
V ta namen bo v neposredni bližini čakalnice postavljen pano, ki bo služil temu namenu. Nabava, postavitev in vzdrževanje le-tega je v pristojnosti Občine Gornji Petrovci.
12. člen
Občina Gornji Petrovci bo sofinancirala nabavo in postavitev avtobusnih čakalnic v višini 70%, ostali del pa krajevna skupnost, na območju katere se postajališče nahaja.
Krajevna skupnost mora zagotoviti svoj delež v roku tridesetih dni po podpisu pogodbe.
Kolikor ne pride do realizacije plačila se postavitev avtobusne čakalnice ne opravi.
Občina Gornji Petrovci bo izvedla potrebna dela za ureditev platoja, kjer bo čakalnica postavljena.
Zemljišče za ureditev platoja zagotovi krajevna skupnost na področju katere se dela izvajajo.
Vzdrževanje na novo postavljenih avtobusnih čakalnic je v pristojnosti Občine Gornji Petrovci.
13. člen
Za izvajanje vseh določil tega odloka je zadolžena Občina Gornji Petrovci, razen drugega in petega odstavka 12. člena tega odloka za izvajanje katerih so odgovorne posamezne krajevne skupnosti.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Odbor za urejanje prostora, gospodarstvo in cestno infrastrukturo Občine Gornji Petrovci skupaj z županom.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka je prepovedano na vseh na novo zgrajenih avtobusnih postajališčih na območju Občine Gornji Petrovci postavljati stare oziroma čakalnice, ki so v nasprotju s tem odlokom oziroma ustreznim sklepom.
Vse čakalnice, ki niso v skladu s tem odlokom je potrebno odstraniti oziroma zamenjati do leta 2003.
16. člen
Občina Gornji Petrovci lahko z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika:
– če čakalnico uporabi za plakatiranje oziroma v druge propagandne namene;
– če odstrani ali raztrga v čakalnici označbo kraja ali vozni red;
– če čakalnico uporablja v druge namene, kot je namenjena;
– če v čakalnici shrani kolo ali druge neprimerne predmete;
– če v koš za smeti vrže prižgano vžigalico ali cigaretni ogorek;
– če čakalnico nehote poškoduje;
– če postavlja staro ali čakalnico, ki ni v skladu s tem odlokom.
Na gornje nepravilnosti opozarjajo in jih evidentirajo delavci javnih del Občine Gornji Petrovci in o tem tekoče obveščajo župana Občine Gornji Petrovci.
17. člen
Za vsako namerno ali hujše poškodovanje čakalnice se zahteva povrnitev celotne povzročene škode.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1069/97
Gornji Petrovci, dne 13. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost