Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1935. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za območja urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 Bokalce, stran 3024.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za območja urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 Bokalce
1. člen
V odloku o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 Bokalce (Uradni list RS, št. 8/95) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu pika spremeni v vejico in doda besedilo:
“ter spremembe ureditvenega načrta za območje urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 Bokalce, ki jih je izdelala Mestna občina Ljubljana, mestna uprava, oddelek za urbanizem in okolje v januarju 1997.”
2. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dovoljene so spremembe namembnosti objektov, ki iz vidika lokacijskih in ekoloških pogojev bistveno ne odstopajo od določil tega odloka.
Gabariti objektov opredeljeni v 10. členu niso obvezujoči, višinske kote se uskladijo z niveletami in skloni mestnih in napajalnih cest. Maksimalne višine objektov, kot so zapisane v 10. členu ostajajo v veljavi. Morebitne spremembe gabaritov objektov, ki bi nujno nastale v naslednjih fazah priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje so dovoljene, vendar največ + 1 m za vertikalni gabarit, medtem ko so horizontalni določeni z odmiki:
Za spremembo površin namenjenih gradnji na zahodni strani AC (ureditve funkcionalnih površin) veljajo naslednji odmiki:
– sprememba gozdnih površin za gradnjo (nizko ali visoko) je dovoljena na ta način, da je ohranjen gozdni pas v širini min. 30 m od roba ceste na Bokalce,
– sprememba gozdnih površin za gradnjo (nizko ali visoko) je dovoljena z odmikom min. 5 m od roba avtocestnega useka,
– napajalna cesta mora biti odmaknjena od obstoječega objekta na parceli št. 1522 in 1518 k.o. Brdo min. 21 m. Poteka južno od parcele št. 1523 k.o. Brdo. Visoka gradnja mora biti odmaknjena od obstoječega objekta za min. 50 m,
– sprememba gozdnih površin (ureditev funkcionalnega zemljišča) na severni strani lahko seže le do severne meje parc. št. 1529/2 k.o. Brdo.
Sprememba površin namenjenih gradnji na vzhodni strani AC je dopustna v okviru opredeljenih funkcionalnih zemljišč v ZN.
Drevesni fond, ki bo prizadet zaradi izgradnje predvidenih objektov in naprav se mora v celoti nadomestiti na območju tega ureditvenega načrta, tako da se ohrani krajinski motiv zelenega hrbta na obeh straneh avtoceste. Investitor je dolžan nadomestiti drevesni fond na degradiranih gozdnih površinah in na območjih, kjer bo z gradnjo prizadet tako, da kar največ novih urejenih površin prekrije z drevjem.
Pri vseh programih je treba zagotoviti izgradnjo normativnega števila odstavnih mest za avtomobile in sicer po naslednjih normativih:
– na 50 m2 koristne prodajne površine najmanj eno mesto,
– na 30 m2 koristne poslovne površine najmanj eno mesto.
Presojo skladnosti programov z določili tega odloka in prilagoditev gabaritov dovoljenim tolerancam opravi mestna uprava, oddelek za urbanizem in okolje. Investitor je dolžan, zaradi pomembnosti lokacije tega centra za Ljubljano, arhitekturne načrte pridobiti na podlagi več variant ali z javnim arhitekturnim natečajem.
Investitor mora upoštevati celovitost zasnove tega centra in skupaj z mestno občino zagotoviti istočasnost izgradnje za mesto pomembnega komunikacijskega omrežje (brv čez AC in povezovalne rekreacijske poti ter kolesarska steza.)
3. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
4. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-12/97
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost