Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997

Kazalo

1686. Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, stran 2580.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti
P R A V I L N I K
o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in način kategorizacije nastanitvenih obratov in se uporablja za:
– nastanitvene gostinske obrate: hotel, motel, apartma, penzion, kamp, gostilna s sobami (gostišče) in prenočišče;
– kmetije in stanovanjske prostore sobodajalcev in
– marine.
2. člen
(1) Kategorizacija je razvrščanje nastanitvenih obratov po vrsti in kakovosti opremljenosti in storitev v različne kakovostne skupine – kategorije. Kategorija nastanitvenih obratov se označuje z zvezdicami.
(2) Kategorizacija nastanitvenega obrata se izvaja v skladu s standardi opremljenosti in storitev, ki so določeni v prilogi A tega pravilnika. Priloga A je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
3. člen
(1) Nastanitveni obrat se lahko v skladu z določbami tega pravilnika poteguje tudi za podelitev znaka kakovosti in specializacije kot neobveznih simbolov za označevanje kakovosti obrata.
(2) Ocenjevanje kakovosti obrata za pridobitev znaka kakovosti in specializacije po prejšnjem odstavku se izvede na podlagi predhodne kategorizacije obrata.
(3) Znak kakovosti in specializacije je možno pridobiti:
– na podlagi izpolnjenih zahtev, ki se nanašajo na opremljenost in storitve;
– na podlagi doseženega najnižjega potrebnega števila točk ocenjene ravni kakovosti opremljenosti in storitev.
(4) Kakovostne norme za znak kakovosti so določene v prilogi B tega pravilnika. Priloga B je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(5) Zahteve glede opremljenosti in storitev za pridobitev znaka specializacije so določene v prilogi C tega pravilnika. Priloga C je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
4. člen
Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora predhodno izpolniti tudi splošne in posebne pogoje, predpisane s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).
II. OBVEZNI DEL KATEGORIZACIJE NASTANITVENEGA OBRATA
5. člen
(1) Kategorija nastanitvenega obrata se določi po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
(2) Kategorije, ki se nanaša na ime določenega nastanitvenega obrata, znotraj iste firme ni mogoče prenašati ali jo uporabljati za druge podobne obrate.
6. člen
(1) Minimalne tehnične pogoje opremljenosti in minimalne storitve za posamezno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata je treba izpolniti v celoti.
(2) Minimalni pogoji opremljenosti in minimalne storitve so opredeljeni po posameznih vrstah in kategorijah nastanitvenih obratov različno, in sicer za:
– nastanitvene gostinske obrate: hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče;
– apartma;
– kamp;
– kmetijo z nastanitvijo;
– sobo, stanovanje in hišo sobodajalca in
– marino.
7. člen
Na podlagi ocene o minimalnih pogojih opremljenosti in minimalnih storitvah po posameznih kategorijah se nastanitveni obrat razvrsti v kategorijo z eno, dvema, tremi, štirimi ali petimi zvezdicami.
8. člen
(1) Obrat, ki zagotovi najvišjo zahtevano opremljenost in največji obseg storitev, se označi s petimi zvezdicami (hotel, motel, penzion, gostišče).
(2) Obrat, ki najvišje ravni zahtevane opremljenosti in največjega obsega storitev ne doseže, se označi z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdicami (garni hotel ali motel, apartma, kmetija z nastanitvijo, prenočišče).
(3) Kamp oziroma stanovanjski prostor sobodajalca se označi z eno, dvema ali tremi zvezdicami.
(4) Marina mora izpolniti minimalne tehnične pogoje in minimalne storitve, ki so predpisani s tem pravilnikom.
(5) Nastanitveni obrat, ki ima posebno ponudbo (kmetija z nastanitvijo, soba, počitniško stanovanje in počitniška hiša ipd.), se lahko označi z drugačnimi kategorizacijskimi simboli. Število teh simbolov označuje stopnjo dosežene kakovosti.
9. člen
Nastanitveni obrat mora imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov vidno označeno kategorijo oziroma pridobljeno število zvezdic ali drug kategorizacijski simbol. Nastanitveni obrat mora biti označen s kategorijo tudi v cenikih in v drugih poslovnih tržnih publikacijah.
10. člen
(1) Nastanitvenemu obratu, ki opravlja gostinsko dejavnost v spomeniško zaščitenih objektih, pogojev, ki so predpisani za pridobitev določenega števila zvezdic v okviru kategorije, ni potrebno v celoti izpolnjevati. Odstopanje se nanaša na:
– klimatizacijo;
– dvigala;
– minimalne površine in višine sob in drugih prostorov (kopalnica, predprostor, balkon itd.);
– kopalno kad v kopalnici.
(2) Nastanitveni obrat iz prvega odstavka tega člena, ki ostalih minimalnih tehničnih pogojev ne izpolnjuje, ne more biti razvrščen v kategorijo s petimi zvezdicami.
11. člen
Nastanitveni obrat, ki že opravlja gostinsko dejavnost, se uvrsti v kategorijo na podlagi ocene dejanske opremljenosti in dejanskega obsega storitev.
III. POSTOPEK KATEGORIZACIJE
12. člen
Postopek za izdajo odločbe o kategoriji nastanitvenega obrata vodi v skladu z 11. členom zakona o gostinstvu za gostinstvo pristojna enota upravne enote.
13. člen
(1) Postopek se prične na zahtevo stranke. Vloga stranke mora vsebovati prijavni list s podatki o nastanitvenem obratu ter kategorizacijski list.V prijavnem listu stranka označi podatke glede opremljenosti in storitev, ki jih nastanitveni obrat izpolnjuje oziroma zagotavlja, in označi kategorijo, s katero želi poslovati.
(2) Upravni organ iz 12. člena tega pravilnika z odločbo ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za poslovanje nastanitvenega obrata s predlagano kategorijo. Ocenjevanje glede izpolnjevanja zahtev opremeljenosti in storitev se izvede s strokovnjaki, izvedenci.
14. člen
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote vodi register vseh kategoriziranih nastanitvenih obratov z vsemi potrebnimi podatki. Register se vodi po posameznih skupinah nastanitvenih obratov, določenih v drugem odstavku 6. člena tega pravilnika.
15. člen
(1) Kategorija obrata velja tri leta.
(2) Ocenitev kategorizacije, izvedena pred vložitvijo vloge za kategorizacijo upravnemu organu, ne sme biti starejša od šest mesecev.
IV. NEOBVEZNI DEL KATEGORIZACIJE NASTANITVENEGA OBRATA
1. Znak kakovosti
16. člen
Znak kakovosti se dodeli kategoriziranemu nastanitvenemu obratu, ki ima tri, štiri ali pet zvezdic (standardni, udobni ali zelo udobni nastanitveni obrat) ali kak drug kategorizacijski simbol.
17. člen
(1) Kakovost se oceni na podlagi norm, ki se uporabljajo za kategorizacijo nastanitvenih obratov in norm, ki veljajo za dopolnilne opremne elemente in storitve.
(2) Podlaga za ocenjevanje opremnih elementov in storitev so:
– nematerialne prvine kakovosti opremnih elementov in storitev (čistoča, učinkovitost, prijaznost, vonj, prijetno okolje ipd.);
– materialne prvine kakovosti (tudi količine) zahtevanih opremnih elementov in storitev, ki so obvezni za kategorizacijo nastanitvenega obrata (soba, postelja, klimatizacija, telefon, TV, razsvetljava, pranje, likanje ipd.);
– materialne prvine kakovosti (tudi količine) dodatne opreme, naprav in storitev, ki za kategorizacijo določenega nastanitvenega obrata niso zahtevane (lep razgled, več opreme in storitev, kot se zahteva, večje velikosti in udobje ipd.).
18. člen
(1) Ocenjevanje kakovosti poteka s pomočjo ocenjevalnega lista in priročnika za ocenjevanje kakovosti.
(2) V ocenjevalnem listu se za posamezno kategorijo nastanitvenega obrata ugotavlja raven pomembnosti elementov, označena od 1 do 5, in doseženo raven elementov, označena od –1 do 3 (–1 = pomanjkljivo, 1= sprejemljivo, 2 = dobro, 3 = zelo dobro). Zmnožek vrednosti elementov iz ravni pomembnosti in dosežene ravni elementov predstavlja vrednost posameznega elementa in je izražena v točkah.
19. člen
(1) Najnižje potrebno število točk za pridobitev znaka kakovosti je:
– za nastanitveni obrat s 3 zvezdicami (standardni) 600 točk;
– za nastanitveni obrat s 4 zvezdicami (udobni) 750 točk;
– za nastanitveni obrat s 5 zvezdicami (zelo udobni) 900 točk.
(2) Točke iz prejšnjega odstavka se pridobi na podlagi:
– povprečne ocene dosežene ravni kakovosti vseh opremnih elementov in storitev, ki so obvezni za določeno kategorijo nastanitvenega obrata in
– dodatnih točk, ki jih nastanitveni obrat pridobi z dodatno opremo, napravami in storitvami, ki niso obvezne za njegovo kategorijo.
(3) Pri ocenjevanju ne sme biti nobena postavka ocenjena negativno.
2. Znak specializacije
20. člen
Znak specializacije se dodeli kategoriziranemu nastanitvenemu obratu, ki ima najmanj dve zvezdici ali kak drug kategorizacijski simbol.
21. člen
Zahtevano opremljenost in storitve za specializirani nastanitveni obrat se ugotovi na podlagi predpisanih količin in tehničnih lastnosti opremnih elementov in storitev.
V. POSTOPEK OCENJEVANJA
22. člen
Znak kakovosti in znak specializacije se podeli na zahtevo stranke. Stranka predlaga z vlogo tudi lastno ocenitev. Postopek za izdajo odločbe o podelitvi znaka kakovosti in znaka specializacije vodi za gostinstvo pristojni organ upravne enote. Ocenjevanje glede izpolnjevanja zahtev za znak kakovosti in specializacije (priloga B in C) se izvede s strokovnjaki, izvedenci.
23. člen
(1) Ocenjevanje poteka po tem zaporedju:
– ugotovi se prisotnost zahtevanih opremnih elementov in storitev (znak kakovosti) oziroma opremne značilnosti in minimalne storitve (znak specializacije) po posameznih elementih iz ocenjevalnega lista;
– oceni se dosežena raven kakovosti v skladu z ocenjevalnim listom in priročnikom za ocenjevanje kakovosti oziroma se ugotovi prisotnost posameznih elementov specializacije;
– raven pomembnosti se pomnoži z oceno dosežene ravni vsakega opremnega elementa ali storitve. Tako dobljena vrednost predstavlja število točk za posamezni opremni element oziroma storitev. Skupno število točk je seštevek točk vseh posameznih opremnih elementov in storitev, ki jih je dobil ocenjeni nastanitveni obrat.
(2) Negativno oceno katerekoli izmed postavk iz seznama elementov kakovosti mora ocenjevalec obrazložiti.
(3) Ocene članov komisije ne smejo odstopati za več kot dve točki. Če je razlika večja, je treba elemente ponovno oceniti.
24. člen
(1) Najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je bila vloga stranke vložena, izda pristojni organ odločbo z navedbo vseh ocen posameznih opremnih elementov in storitev.
(2) Zoper odločbo se stranka lahko pritoži.V primeru pritožbe se izvede ponoven postopek ocenjevanja z novimi ocenjevalci. Odločba po ponovni ocenitvi je dokončna.
(3) Vlogo za pridobitev znaka kakovosti ali znaka specializacije je možno ponovno vložiti po preteku enega leta od dokončne ocene.
25. člen
(1) Znak kakovosti velja dve leti.
(2) Ocenitev za znak kakovosti, izvedena pred vložitvijo vloge pristojnemu organu, ne sme biti starejša od šest mesecev.
26. člen
(1) Znak specializacije velja tri leta.
(2) Ocenitev za znak specializacije, izvedena pred vložitvijo vloge pristojnemu organu, ne sme biti starejša od šest mesecev.
27. člen
(1) Simbole in obliko zvezdic za kategorijo, znaka kakovosti in znaka specializacije določi s sklepom na podlagi predloženih grafičnih in pisnih predlogov minister, pristojen za gostinstvo.
(2) Simboli za označevanje kategorije, znaka kakovosti oziroma znaka specializacije se po izteku veljavnosti obvezno vrnejo izdajatelju simbola.
VI. PREVERJANJE OCENJENE KATEGORIZACIJE
28. člen
V času veljavnosti kategorije, znaka kakovosti ali znaka specializacije se lahko elementi, ki so bili podlaga za pridobljeno oceno, spremenijo. Preverjanje dejanskega stanja se lahko opravi na predlog za gostinstvo pristojnega organa upravne enote ali na zahtevo nosilca dejavnosti nastanitvenega obrata.
29. člen
(1) Če nastanitveni obrat pogojev za svojo kategorijo ne izpolnjuje več, se mora kategorija obrata po opravljeni kontroli spremeniti.
(2) Če nastanitveni obrat kakovostnih norm ter zahtevane opremljenosti in storitev za specializacijo ne izpolnjuje, se mu znak kakovosti oziroma znak specializacije odvzame.
(3) O ugotovitvah na podlagi prejšnjih določb tega člena se izda odločba.
30. člen
Nosilec dejavnosti nastanitvenega obrata mora pristojnemu organu sporočiti vsako spremembo glede izpolnjevanja pogojev, ki se nanašajo na kategorijo, znak kakovosti in znak specializacije.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Obstoječi nastanitveni obrati se morajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika prilagoditi določbam tega pravilnika, ki se nanašajo na minimalno opremo, naprave in storitve.
(2) Velikost opreme, s katero so opremljeni obstoječi nastanitveni obrati, sme odstopati od zahtev največ 10%. Po preteku petih let mora gostinec opremo prilagoditi določbam tega pravilnika.
(3) Če je prilagoditev vezana na gradbeno tehnične preureditve, se morajo take preureditve izvršiti v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0105/017-22/96
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
               Priloga

                A

           KATEGORIZACIJSKI LISTI


             KATEGORIZACIJA

        OZNAČEVANJE NASTANITVENIH OBRATOV
           Z * DO ***** ZVEZDIC

         NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI

              APARTMAJI

               KAMPI

            TURISTIČNE KMETIJE

        SOBE, STANOVANJA, HIŠE SOBODAJALCEV

               MARINE


         NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI

      HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE
           OD * DO ***** ZVEZDIC


NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE,
GOSTIŠČE
                                  KATEGORIJA *
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5

2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 8 m2, dvoposteljna 12
m2,
za vsako dodatno ležišče 4 m2
- Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni z ustrezno
opremo

3. Soba mora imeti:
- okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 190 cm za enojno ležišče
       135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
- zaveso za popolno zatemnitev sobe
- mizo
- stol na osebo
- omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo na osebo
- dodatno odejo na željo gosta
- predposteljno preprogo (ni obvezno, če so tla iz tekstilnih
vlaken)
- garderobno omaro s 5 obešalnikov na osebo
- pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
- posodo za odpadke
- informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se
zagotavljajo v sobi, v slovenskem in enem tujem jeziku
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti

Soba, ki nima lastne kopalnice, mora imeti: umivalnik s tekočo
hladno in toplo vodo, ogledalo z osvetlitvijo, pred umivalnikom
položeno talno brisačo, obešalnik za brisače, 2 brisači na osebo,
polico za toaletni pribor, 1 milo na osebo ali tekoče milo

V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in
stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 5 sob 1 kopalnica, 1
žensko in 1 moško stranišče

4. Kopalnica v nastanitvi mora imeti:
-  stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
-  umivalnik
-  toplo in hladno vodo 24 ur na dan
-  kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
-  obešalnik za obleko
-  splošno razsvetljavo
-  ogledalo z osvetlitvijo
-  električno vtičnico
-  polico za toaletni pribor
-  milo na osebo ali tekoče milo
-  držalo za brisače
-  2 zvitka toaletnega papirja
-  metlico za stranišče
-  plastično vrečko za odpadke
-  posodo za odpadke

5. Javni telefon za zunanje klice (v in iz hotela, tudi za
mednarodne pogovore)
-  Informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in enem
tujem jeziku

6. Stranišče v javnih prostorih

7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v
recepciji

8. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji

9. Dnevni prostor za goste, opremljen s sedeži in mizicami

10. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in javnih prostorih
(izjema so obrati, ki ne poslujejo v zimski sezoni)

11. Vezni hodniki (stopnišča), če je v objektu več nastanitvenih
prostorov in v več etažah

STORITVE
12. Nudenje recepcijskih storitev 16 ur dnevno oziroma
dosegljivost kontaktne osebe 24 ur na dan
-  možnost hrambe prtljage

13. Čuvanje vrednostnih predmetov

14. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste

15. Služba za vzdrževanje 8 ur na dan

16. Prostor za pripravo in strežbo zajtrka

17. Nudi se kontinentalni zajtrk:
-  topli napitki (kava, čaj, mleko in čokolada)
-  2 vrsti kruha
-  marmelada ali med
-  maslo oziroma margarina
-  2 vrsti sladila

18. Menjava posteljnega perila enkrat tedensko oziroma po vsaki
menjavi gosta

19. Menjava brisač vsak drugi dan oziroma na željo gosta
-  perilo mora biti brezhibne kakovosti
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)


NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE,
GOSTIŠČE
                                  KATEGORIJA **
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5

2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 8 m2, dvoposteljna 12
m2, za vsako dodatno ležišče 4 m2 površine
- Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni z ustrezno in
zadostno opremo

3. Soba mora imeti:
- okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 190 cm za enojno ležišče
       135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
- zaveso za popolno zatemnitev sobe
- mizo
- stol ali naslanjač na osebo
- omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo
- dodatno odejo na osebo
- dodatno blazino na osebo
- predposteljno preprogo (ni obvezno, če so tla iz tekstilnih
vlaken)
- garderobno omaro s 5 obešalniki na osebo
- pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
- posodo za odpadke
- informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se
zagotavljajo v sobi, v slovenskem in enem tujem jeziku
- znak "Ne moti"
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti

4. Soba s kopalnico ima naslednjo opremo:
(najmanj 50% sob s kopalnico in straniščem; za ostale sobe so
kopalnice in stranišča urejeni v etaži)
- stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
- 1 umivalnik
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
- 1 obešalnik za obleke
- polico za toaletni pribor
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- 1 kozarec na oseb
- ogledalo z osvetlitvijo
- splošno razsvetljavo
- električno vtičnico
- držalo za brisače
- 2 brisači na osebo (1 ročna, 1 kopalna)
- talno brisačo pri tušu ali kadi
- 2 zvitka toaletnega papirja
- posodo za odpadke
- metlico za stranišče
- plastično vrečko za odpadke

5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za
mednarodne pogovore)

6. Stranišče v javnih prostorih

7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo na
recepciji

8. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji

9. Možnost direktne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje in
notranje klice, tudi za mednarodne klice (neobvezno)
- informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in enem tujem
jeziku

10. Dnevni prostor za goste, opremljen s sedeži, mizicami in
pepelniki

11. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in javnih prostorih
(izjema so obrati, ki ne poslujejo v zimski sezoni)

12. Vezni hodniki (stopnišča, hol), če je v objektu več
nastanitvenih prostorov in v več etažah

STORITVE
13. Receptor 16 ur na dan oziroma dosegljivost kontaktne osebe 24
ur na dan

14. Možnost hrambe prtljage

15. Hramba vrednostnih predmetov

16. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste

17. Služba za vzdrževanje 8 ur na dan

18. Prostor za pripravo in strežbo zajtrka

19. Nudi se kontinentalni zajtrk:
-  topli napitki (kava, čaj, mleko, čokolada)
-  2 vrsti kruha (polnovredni in navadni)
-  marmelada ali med
-  maslo oziroma margarina
-  2 vrsti sladila
-  pomarančni sok
-  1 vrsto peciva (rogljiček)

20. Menjava posteljnega perila enkrat tedensko oziroma po vsaki
menjavi gosta

21. Menjava brisač vsak drugi dan oziroma na željo gosta
-  perilo mora biti solidne kakovosti
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)


NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE,
GOSTIŠČE
                  KATEGORIJA ***/STANDARDNI NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5

2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 8 m2 - novogradnja 10
m2; dvoposteljna 12 m2
  - novogradnja 15 m2 (v novih zgradbah min. 80% sob); za vsako
dodatno ležišče 4 m2 površine
-  Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni s primerno
opremo

3. Soba mora imeti:
- okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 200 cm za enojno ležišče
       150 cm x 200 cm za dvojno ležišče
- zaveso za popolno zatemnitev sobe
- 1 mizo
- 1 stol ali naslanjač na osebo
- 1 omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo
- 1 dodatno odejo na osebo
- dodatno blazino na osebo
- predposteljno preprogo
- garderobno omaro s 5 obešalniki na osebo
- pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
- posodo za odpadke
- informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se
zagotavljajo v sobi v slovenskem in enem tujem jeziku
- telefon z navodili o telefonskih storitvah v slovenskem in
dveh tujih jezikih
- znak "Ne moti"
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- 1 veliko ogledalo
- barvni televizor (najmanj 50% sob)
- radio v sobi (najmanj 70% sob)
- stojalo za prtljago
- prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in
vhodu (obvezno pri novogradnjah)
- pisalni pribor (ovojnica, listi papirja in svinčnik/pero)
- plastično vrečko za umazano perilo

4. Soba s kopalnico ima naslednjo opremo:
90% sob s kopalnico in straniščem - po 3 letih 100%; za ostale
sobe so kopalnice in stranišče urejeni v etaži)
- 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
- 1 umivalnik
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
- 1 obešalnik za obleke
- polico za toaletni pribor
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- 1 kozarec na osebo
- splošno razsvetljavo
- ogledalo z osvetlitvijo
- električno vtičnico
- šampon, kapo za tuširanje
- sušilnik za lase
- držalo za brisače
- 2 brisači na osebo (1 ročna, 1 kopalna)
- talno brisačo pri tušu ali kadi
- 2 zvitka toaletnega papirja
- posodo na odpadke
- metlico za stranišče
- plastično vrečko za odpadke

5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za
mednarodne klice)

6. Ponoči centrala ali možnost neposredne telefonske zveze iz
vsake sobe za zunanje in notranje klice, tudi za mednarodne klice

7. Stranišče v javnih prostorih

8. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v
recepciji

9. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji

10. Dnevni prostor za goste, opremljen s sedeži, mizicami,
pepelniki, najmanj 1 televizor (neobvezno, če imajo vse sobe TV)

11. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih
(razen v nastanitvenih obratih, ki ne poslujejo v zimskem času)

12. Vezni hodniki (stopnišča, hol...), če je v objektu več
nastanitvenih prostorov in v več etažah

13. Dvigala (v objektu, višjem od 2 nadstropij)

14. Parkirni prostori na voljo

STORITVE
15. Receptor 16 ur na dan, 1 receptor ponoči, ki govori 1 tuj
jezik

16. Sef za vrednostne predmete v recepciji ali v sobi

17. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste

18. Služba za vzdrževanje 16 ur na dan

19. Plačilo s kreditno kartico

20. Portir na voljo za prenašanje prtljage
-  možnost hrambe prtljage

21. Faks storitve so na voljo gostom v recepciji

22. Osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še 2
tuja jezika (v recepciji, pri telefonu, pri hrani, pijači...)

23. Pranje, likanje od ponedeljka do petka (dostavljivo v manj
kot 48 urah)

24. Menjava posteljnega perila dvakrat tedensko

25. Vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta
-  perilo mora biti solidne kakovosti

26. Prostor za pripravo in strežbo zajtrka

27. Nudi se pojačani zajtrk:
-  topli napitki (kava, čaj, mleko in čokolada)
-  2 vrsti kruha (polnovredni in navadni)
-  marmelada ali med
-  maslo ali margarina
-  2 različni vrsti sladila
-  sok (pomarančni, jabolčni...)
-  1 vrsta peciva (rogljiček...)
-  2 vrsti hladnih jedi (sir, šunka, salama...)
-  1 vrsta toplih jedi (klobase, slanina, jajca ali omleta...)
-  2 vrsti žitaric
-  2 vrsti svežega sadja
-  1 vrsta jogurta

28. Jedilnik v restavraciji v slovenskem in enem tujem jeziku
(neovezno, če je garni)

29. Pri polpenzionu ali polnem penzionu se kosilo ali večerja
servira v restavraciji (neobvezno, če je garni)
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat;  K = Komisija za ocenitev kategorizacije)
 

NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE,
GOSTIŠČE
                    KATEGORIJA ****/UDOBEN NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5

2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 10 m2 - 13 m2
novogradnja, dvoposteljna 12 m2 - 18 m2
  - novogradnja; za vsako dodatno ležišče 5 m2 površine
-  Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni s
prvorazredno opremo

3. Soba mora imeti:
- okno z naravno svetlobo v velikosti 1/10 sobne površine
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 200 cm za enojno ležišče
       150 cm x 200 cm za dvojno ležišče
- zaveso za popolno zatemnitev sobe
- 1 mizo
- 1 stol ali naslanjač na osebo
- 1 omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo
- pregrinjalo
- 1 dodatno odejo na osebo
- 1 dodatno blazino na osebo
- predposteljno preprogo (copate za enkratno uporabo)
- garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
- pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
- posodo za odpadke
- informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se
zagotavljajo v sobi, v slovenskem in dveh tujih jezikih
- telefon z navodilom o telefonskih storitvah v slovenskem in
najmanj dveh tujih jezikih
- znak "Ne moti"
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- 1 veliko ogledalo
- barvni televizor (najmanj 80% sob)
- radio v vseh sobah oziroma radijski ali glasbeni kanal na TV
- stojalo za prtljago
- prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in
vhodu
- pisalni pribor (ovojnica, listi papirja in svinčnik/pero)
- vrečko za umazano perilo
- klimatizacijo z individualno nastavitvijo glede na zunanje
klimatske pogoje (obvezno pri novogradnjah in v mestu)
- cenik sobnih storitev, ki se zagotavljajo ponoči, v slovenskem
in dveh tujih jezikih

4. Vsaka soba ima kopalnico z naslednjo opremo:
- 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
- 2 umivalnika ali dvojni umivalnik oziroma 1 umivalnik z veliko
odlagalno površino (obvezno v novogradnjah)
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- 30% sob s kadjo in tušem, ostale s tušem z zaslonom (kabino)
- obešalnik za obleke
- polico za toaletni pribor
- ogledalo z osvetlitvijo
- 1 kozarec na osebo
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- splošno razsvetljavo
- 1 električno vtičnico
- 3 brisače na osebo (2 ročni, 1 kopalna)
- držalo za brisače
- šampon, kapo za tuširanje in penečo kopel
- sušilnik za lase
- dodatne toaletne potrebščine so na voljo proti plačilu na
recepciji (zobna ščetka, zobna pasta, pribor za britje, vata
ipd...)
- talno brisačo pri tušu in kadi
- 2 zvitka toaletnega papirja
- metlico za stranišče
- plastično vrečko za odpadke (higienske vložke)
- posodo za odpadke

5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za
mednarodne klice)
- telefonska centrala ima za prvih 20 sob 2 zunanji liniji, za
vsakih nadaljnjih 20 sob

6. Stranišče v javnih prostorih

7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v
recepciji

8. Knjiga pripomb je na voljo v recepciji

9. Možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje
in notranje klice, tudi za mednarodne klice

10. Klimatske naprave v skupnih prostorih upoštevajoč zunanje
klimatske pogoje (obvezno pri novogradnjah in v mestu)

11. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih

12. Dnevni prostor za goste, opremljen z oblazinjenimi sedeži,
mizicami, pepelniki, najmanj 1 televizor

13. Dvigala (v objektu, višjem od 1 nadstropja); na vsakih 60 sob
1 dvigalo (pri novogradnjah)

14. Vezni hodniki (stopnišča, holi), če je v objektu več
nastanitvenih prostorov in v več etažah

15. Na voljo zasebni parkirni prostor

16. Na vsakih 50 sob 1 apartma (spalni in bivalni prostor fizično
ločena), najmanj 30 m2 (brez predprostora in kopalnice)

STORITVE
17. 2 receptorja 16 ur (v vsaki izmeni) na dan, če ima hotel več
kot 50 sob (sicer 1 oseba 16 ur), 1 receptor ponoči (nad 60
postelj)

18. Sef v vseh sobah oziroma pri sprejemu

19. Plačilo s kreditno kartico

20. Faks storitve so na voljo gostom v recepciji

21. Osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še 2
tuja jezika (v recepciji, pri telefonu, pri hrani, pijači...)

22. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste

23. Služba za vzdrževanje 16 ur na dan

24. Hotelski sluga/portir na voljo za prenašanje prtljage 16 ur
na dan

25. Hramba prtljage

26. Fotokopiranje

27. Perilo oddano v pranje in likanje pred 9. in 18. uro, vrnjeno
v 12 urah

28. Vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta

29. Menjava posteljnega perila 2 krat na teden
-  perilo mora biti prvovrstne kakovosti

30. Pripravljalnica in jedilnica za zajtrke

31. Nudijo se samopostrežni zajtrki:
-  topli napitki (kava, čaj, mleko, čokolada)
-  3 vrste kruha (polnovredni in navadni)
-  3 vrste marmelade in 1 vrsta medu
-  maslo ali margarina
-  2 različni vrsti sladila
-  2 vrsti naravnega sadnega soka (pomarančni...)
-  3 vrste peciva (rogljiček...)
-  3 vrste hladnih jedi (sir, meso, salame...)
-  2 vrsti toplih jedi (klobase, slanine...)
-  3 vrste žitaric
-  2 vrsti pripravljenih jajc (omleta ali po naročilu)
-  2 vrsti svežega sadja
-  2 vrsti jogurta

32. Jedilnik v restavraciji v slovenskem in dveh tujih jezikih
(neobvezno za garni)

33. Pri pol ali polnem penzionu so pri kosilu ali večerji 4 hodi
z 2 možnostima izbire pri glavnem hodu, ponudba a la carte
(neobvezno, če je garni)

34. Bar, odprt 16 ur, obvezno zvečer (od 17. ure do 24.
ure),vinska karta z najmanj 15 kakovostnimi vini, strokovni
nasvet

35. Mini bar v vsaki sobi ali 24-urni etažni servis

36. Postrežba zajtrka v sobo na željo gosta

37. Časopisi, revije in razgledice so na voljo v hotelu (na
recepciji ali posebni trgovini)

38. Najem avtomobila, informacije glede potovanja neposredno na
recepciji

39. Čiščenje čevljev - avtomat na razpolago brezplačno (ali
oseba, ki čisti)

40. Poseben vhod za uslužbence in dobavitelje (nad 30 postelj)
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)


NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE,
GOSTIŠČE
                 KATEGORIJA *****/ZELO UDOBEN NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
1. Najmanjše število sob: hotel 15, motel 10, penzion 5

2. Najmanjša površina sobe: enoposteljna 10 m2 - novogradnja 14
m2, dvoposteljna 16 m2
-  novogradnja 20 m2 (v novih zgradbah najmanj 80% sob); za
vsako dodatno ležišče 5 m2 površine
-  Vsi nastanitveni prostori morajo biti opremljeni z
ekskluzivno, luksuzno opremo

3. Soba mora imeti:
- okno z naravno svetlobo - najmanj v velikosti 1/10 sobne
površine
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 200 cm za enojno ležišče
       180 cm x 200 cm za dvojno ležišče
- zaveso za popolno zatemnitev sobe
- 1 mizo
- 1 stol ali naslanjač na osebo
- 1 omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo, posteljni nadvložek
- pregrinjalo
- 1 dodatno odejo na osebo
- 1 dodatno blazino na osebo
- predposteljno preprogo (copate za enkratno uporabo)
- garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
- pepelnik (če soba ni označena za nekadilce)
- sef za vrednostne predmete
- informacije o hotelskih storitvah in cenik storitev, ki se
zagotavljajo v sobi, v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih
- telefon z navodilom o telefonskih storitvah v slovenskem in
najmanj dveh tujih jezikih
- znak "Ne moti"
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- 1 veliko ogledalo
- barvni televizor v vsaki sobi
- radio v vseh sobah oziroma radijski ali glasbeni kanal na TV
- stojalo za prtljago
- prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in
vhodu
- pisalni pribor (ovojnica, listi papirja in svinčnik/pero)
- vrečko za umazano perilo
- klimatizacijo z individualno nastavitvijo (v novogradnjah in v
mestih)
- cenik sobnih storitev, ki se zagotavljajo ponoči, v slovenskem
in najmanj dveh tujih jezikih
- posodo za odpadke

4. Vsaka soba ima kopalnico z naslednjo opremo:
  najmanjša velikost 6 m2 (pri novogradnjah)
- 1 stranišče (v novogradnjah 30% ločeno od kopalnice)
- 1 bide
- 2 umivalnika ali dvojni umivalnik oziroma 1 umivalnik z veliko
odlagalno površino
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- 70% sob s kadjo in tušem, ostale s tušem z zaslonom (kabino)
- obešalnik za obleke
- kopalni plašč
- polico za toaletni pribor
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- 1 kozarec na osebo
- ogledalo z osvetlitvijo
- povečevalno ogledalo
- stol ali taburet
- splošno razsvetljavo
- 1 električno vtičnico
- šampon, kapo za tuširanje in penečo kopel
- dodatne toaletne potrebščine, ki so na voljo v recepciji
(zobna ščetka, zobna pasta, pribor za britje itd.)
- sušilnik za lase
- držalo za brisače
- 3 brisače na osebo (2 ročni, 1 kopalna)
- talno brisačo pri tušu in kadi
- 2 zvitka toaletnega papirja
- posodo za odpadke
- metlico za stranišče
- plastično vrečko za odpadke

5. Javni telefon za zunanje klice (v hotel in iz njega, tudi za
mednarodne klice); telefonska centrala ima za prvih 20 sob 2
zunanji liniji; za vsakih nadaljnjih 20 sob 1 zunanjo linijo

6. Stranišče v javnih prostorih

7. Cenik nastanitvenih storitev na vidnem mestu ali na voljo v
recepciji

8. Knjiga pripomb, ki je na voljo v recepciji

9. Možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje
in notranje klice, tudi za mednarodne klice
- informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in najmanj
dveh tujih jezikih

10. Klimatske naprave v celotnem hotelu (obvezno za novogradnje
in v mestu)

11. Sef v vseh sobah oziroma pri sprejemu

12. Ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah v javnih prostorih
(možnost individualne nastavitve)

13. Dnevni prostori za goste, opremljeni z naslanjači, mizicami,
TV, pepelniki

14. Dvigala (v objektu, višjem od 1 etaže); na vsakih 60 sob 1
dvigalo (v novogradnjah)

15. Vezni hodniki (stopnišča, holi), če je v objektu več
nastanitvenih prostorov in v več etažah

16. Na voljo zasebni parkirni prostor

17. Poseben vhod za uslužbence in dobavitelje (nad 30 postelj)

18. Na vsakih 30 sob 1 apartma (spalni in bivalni prostor fizično
ločena), najmanj 40 m2 (brez kopalnice in predprostora), ločen WC
(pri novogradnjah)

STORITVE
19. 2 receptorja 24 ur (v vsaki izmeni), če ima hotel več kot 50
sob (sicer 2 osebi 16 ur) z dobrim znanjem dveh tujih jezikov

20. Plačilo s kreditno kartico

21. Hotelski sluga/portir na voljo za prenašanje prtljage 24 ur
na dan

22. Hramba prtljage

23. Fax storitve so na voljo gostom v recepciji

24. Osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še dva
tuja jezika (v recepciji, pri telefonu, pri hrani, pijači...)

25. Poštne storitve in posredovanje sporočil za goste

26. Fotokopiranje

27. Služba za vzdrževanje 24 ur na dan

28. Najem avtomobila, informacije o potovanjih neposredno v
recepciji

29. Časopisi, revije in razglednice so na voljo v hotelu (na
recepciji ali v posebni trgovini), brezplačni dnevni časopis, ki
je na razpolago v vsakem prostoru (slovenski in vsaj 1 tuj
časopis)

30. Perilo oddano v pranje in likanje pred 9. uro ali 18. uro
vsak dan, vrnjeno v 12 urah. Ekspresno likanje z dostavo v manj
kot 2 urah
- Perilo in ostali pribor mora biti ekskluzivne kakovosti

31. Vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta

32. Menjava posteljnega perila 2 krat na teden

33. Pripravljalnica in jedilnica za zajtrk

34. Samopostrežni zajtrk se servira do 11. ure
-  topli napitki (kava, čaj, mleko, čokolada)
-  3 vrste kruha (polnovredni in navadni)
-  3 vrste marmelade in 1 vrsta medu
-  maslo in margarina
-  2 različni vrsti sladila
-  2 vrsti naravnega sadnega soka (pomaranča in še en)
-  4 vrste peciva (rogljiček...)
-  4 vrste hladnih jedi (sir, meso...)
-  3 vrste toplih jedi (klobase, slanine...)
-  4 vrste žitaric
-  3 vrsti pripravljenih jajc (omleta ali po naročilu)
-  3 vrste svežega sadja in 1 vrsta sadne solate
-  3 vrste jogurta

35. Jedilnik v restavraciji v slovenskem in 2 tujih jezikih

36. Topla kosila ali večerje se servirajo v restavraciji ali v
snack baru; štiridelni meni s 3 možnostmi izbire pri vseh jedeh,
ponudba a la carte

37. Bar, odprt 16 ur, obvezno zvečer (od 17. ure do 24. ure);
vinska karta z najmanj 30 kakovostnimi vini, domača in tuja
ponudba vin; strokovno svetovanje

38. Mini bar v vsaki sobi ali 24-urni etažni servis

39. Postrežba v sobo časovno neomejena

40. Čiščenje čevljev; avtomat na razpolago brezplačno ali za to
zaposlen delavec
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev kategorizacije)


              APARTMAJI

           OD * DO **** ZVEZDIC

APARTMA
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI                      NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
- apartma je enosobni (studio) ali več sobni nastanitveni
poslovni prostor, kjer gosti sami pripravljajo jedi in pijače
- apartma ima: skupni vhod, prostor(e) za spanje, dnevno sobo,
kopalnico in stranišče, prostor za pripravo jedi in pijač, hrambo
živil in čistilnih pripomočkov
- dovoljeno število oseb za bivanje v apartmaju: enosobni (do 2
osebi), z eno spalnico (do 4 osebe), z dvema spalnicama (do 6
oseb)
- ogrevanje v vseh prostorih (izjema so apartmaji, ki poslujejo
samo v poletni sezoni)
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- informacije o storitvah in cenik storitev

Spalni prostor:
je zvočno izoliran in oddeljen od ostalih prostorov

Spalni prostor ima:
- enojno ali dvojno ležišče (dvojno ležišče mora biti dostopno z
obeh strani)
- okno z naravno svetlobo
- zaveso za popolno zatemnitev sobe
- omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- predposteljno preprogo, če tla niso iz tekstilnih vlaken
- garderobno omaro
- enosobni apartma (studio) ima spalni prostor urejen v dnevnem
bivalnem prostoru. Opremljen mora biti z zložljivimi posteljami,
ki se čez dan zaprejo v omaro ali z raztegljivim kavč ležiščem

Kopalnica:
je oddeljena od ostalih prostorov in dostopna iz spalnega
prostora

Kopalnica ima:
- kopalno kad s tušem ali tuš kabino
- stranišče (če ni urejeno v posebnem prostoru)
- umivalnik
- splošno razsvetljavo
- vtičnico za britje in sušenje las
- polico za toaletni pribor
- 1 kozarec na osebo
- ogledalo z osvetlitvijo
- obešalnik za obleke
- držalo za brisače
- 2 zvitka toaletnega papirja
- metlico za stranišče
- posodo za odpadke, vrečko za odpadke
- neoporečno izvedeno vodovodno inštalacijo s toplo in hladno
vodo (kopalna kad ali tuš s kabino, umivalnik), priključeno na
vodovod in kanalizacijo
- vsi prostori morajo biti naravno ali umetno prezračevani

Dnevna soba (salon):
je oddeljena od ostalih prostorov in mora biti opremljena z
ustrezno opremo (v skladu s
številom oseb, ki smejo bivati v apartmaju)

Dnevna soba ima:
- okno z naravno svetlobo v velikosti najmanj 1/10 sobne površine
- splošno razsvetljavo in dodatno svetilko pri sedežni garnituri
- električno vtičnico
- stole, naslanjače, oblazinjene klopi ali kavč, in drugo
potrebno funkcionalno opremo (omaro, mizico, dekorativne elemente, cvetje
ipd.)
- večnamensko mizo (če ni oddeljen jedilni prostor)
- preprogo ali tla obložena s tekstilno oblogo

Priprava jedi:
je urejena v oddeljenem prostoru (kuhinji) ali v delu dnevne sobe
(kuhinjska niša)

Priprava jedi ima:
- opremo, inštalacije in naprave, ki se lahko čistijo
- pomivalno korito z odcejevalnikom, vodovodno inštalacijo s
hladno in toplo vodo ter odtok za odpadno vodo
- urejeno hrambo in hlajenje živil in pijač, hrambo čistil in
čistilnih sredstev ter hrambo
 odpadkov (shrambo ali omaro oziroma police)
- delovni pult
- kuhinjske pripomočke, lonce, ponve, kotličke
- štedilnik s pečico in najmanj dvema kuhalnima ploščama (plinsko
ali električno)
- hladilnik
- posodo za odpadke

Jedilni prostor:
je oddeljen prostor (jedilnica) ali del dnevnega bivalnega
prostora (jedilni kot)

Jedilni prostor ima:
- najmanj 1 stol na osebo (z ali brez naslona)
- mizo ali jedilni pult
- namizno opremo, jedilni pribor, porcelan in stekleno posodo
(vrči, kozarci)


ZAHTEVANA OPREMA IN PRIBOR ZA VSE KATEGORIJE APARTMAJEV
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI              *  **  ***  ****  NO  K
--------------------------------------------------------------------------------
oprema in pribor morajo biti prilagojeni
številu oseb, ki bivajo v apartmaju      X   X   X    X

na 1 posteljo:
- najmanj 2 odeji ali prešita odeja      X   X   X    X
- pregrinjalo                        X    X
- 2 blazini (ne sesekljana pena)           X   X    X
- število obešalnikov za obleke        5   5   10   10

na 1 osebo:
serviranje jedi in pijač:
- 2 žlici (za juho in čajna)          X   X   X    X
- vilica (velika, mala)            1   1   2    2
- 1 nož                    X   X   X    X
- 2 krožnika (veliki in mali)         X   X   X    X
- 1 skodelica za juho ali kompot        X   X   X    X
- 1 skodelia s krožnikom (za čaj ali kavo)   X   X   X    X
- kozarci (za vodo, vino*, žgane pijače)    3   3   4    5*
- 1 posodica za kuhano jajce          X   X   X    X

na nastanitveno enoto:
- čajnik s pokrovom                     X    X
- kotliček za led                          X
- garnitura za začimbe                X   X    X
- skodelica za sladilo             X   X   X    X
- odpiralec steklenic (plutinih in kronskih
zamaškov)                   X   X   X    X
- servirni pladenj                     X    X
- namizni podstavek ali prtiček           X   X    X
- košarica za kruh               X   X   X    X
- svečnik                          X    X
- vaza za cvetje                   X   X    X

priprava jedi:
- pečica z vročim zrakom                      X
- toaster                          X    X
- cedilnik za čaj               X   X   X    X
- kavni mlinček                       X    X
- posoda za kuhanje kave (aparat s filtrom
za kavo*)                   X   X   X*   X*
- lonci s pokrovom (velik, srednji, mali
z ročko)                    X   X   X    X
- 1 veliki lonec za 6 ali več oseb (v
apartmaju z eno ali več spalnicami)      X   X   X    X
- ponev za cvrtje (velika, srednja, mala
z ročko)                    X   X   X    X
- cedilo za zelenjavo             X   X   X    X
- garnitura nožev               X   X   X    X
- kladivo za meso               X   X   X    X
- strgalo                   X   X   X    X
- 1 lesena žlica                X   X   X    X
- 2 žlici za mešanje oziroma serviranje jedi        X    X
- kuhinjski valjar               X   X   X    X
- kuhinjske škarje                     X    X
- deska za rezanje               X   X   X    X
- nož za lupljenje zelenjave (lupilec
krompirja)                   X   X   X    X
- odpiralec pločevink             X   X   X    X
- stepalec                   X   X   X    X
- vrč za vodo                 X   X   X    X
- skleda za mešanje              X   X   X    X
- steklena skleda (velika in mala*)      X   X   X*   X*
- vrček za mleko                   X   X    X
- zajemalka                  X   X   X    X
- košara ali predal s pregradami za jedilni
pribor in kuhinjsko orodje              X   X    X
- pomivalno korito z odcejevalnikom      X   X   X    X
- ščetka ali gobica za pomivanje posode    X   X   X    X
- krpa za brisanje posode           X   X   X    X
ostala oprema:
- omelo, metla, smetišnica           X   X   X    X
- vedro in brisalo za tla z držajem      X   X   X    X
- krpa za prah                 X   X   X    X
- rezervne električne žarnice                X    X
- stojalo za sušenje perila          X   X   X    X
- kljukice za obešanje perila         X   X   X    X
- likalnik in likalna miza*                 X    X*
- pepelniki                  X   X   X    X
- izobesek "Ne moti"                    X    X
-------------------------------------------------------------------------------
X = obvezno za nastanitveno enoto); (vino* = belo, rdeče, šampanjec)


APARTMA
                                  KATEGORIJA *
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
- s skupnimi opremnimi značilnostmi,
- z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam
ter
- z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo z eno
zvezdico. Te so:
- dovozna cesta mora biti primerno utrjena (najmanj popeskana) in
osvetljena do vhoda za goste
- zunanje površine morajo biti primerno ograjene oziroma označene
(če ima nastanitveni obrat več apartmajskih enot - apartmajsko
naselje), in opremljena z opremo za sprostitev (ozelenitev,
klopi ipd.)
- 1 parkirno mesto na apartmajsko enoto (če je apartma v naselju,
mora biti parkiranje zagotovljeno v okviru skupnih parkirnih
površin)
- najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 26 m2, z eno
spalnico 38 m2, z dvema spalnicama 50 m2
- recepcija (če je več kot 20 apartmajskih enot)
- javni telefon za zunanje klice (etažni ali na recepciji)
- vsi prostori morajo biti opremljeni z ustrezno opremo
- dvigalo, če je apartma višje od tretjega nadstropja
- najmanjša velikost postelje:
       90 x 190 cm za enojno ležišče
       135 x 190 cm za dvojno ležišče
- otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
- kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo
biti brezhibne kakovosti
                           
STORITVE
- nudenje recepcijskih storitev 12 ur na dan oziroma dosegljivost
kontaktne osebe 24 ur na dan
- turistične in druge lokalne informacije v slovenskem jeziku
- telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega
vzdrževalca (velja za apartmajsko naselje), prve pomoči,
dežurnega zdravnika ipd.
- brezhibna kakovost perila in pribora
- menjava posteljnine enkrat tedensko oziroma po vsaki menjavi
gostov
- 2 brisači na osebo (1 mala, 1 večja)
- zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na trdo
gorivo ali plin
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenitev obrata)


KAMP
                                  KATEGORIJA **
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
- s skupnimi opremnimi značilnostmi,
- z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam
ter
- z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo z 2
zvezdicama. Te so:
- dovozna cesta mora biti primerno urejena in utrjena
(asfaltirana) in osvetljena do vhoda za goste
- mednarodna oznaka za invalide, če je apartma prilagojen
invalidom
- zunanje površine morajo biti primerno ograjene oziroma označene
(če ima nastanitveni obrat več apartmajskih enot - apartmajsko
naselje, aparthotel), in opremljene z opremo za sprostitev
(ozelenitev, klopi, igrala ipd.)
- 1 parkirno mesto na apartmajsko enoto (če je apartma v naselju,
mora biti parkiranje zagotovljeno v okviru skupnih parkirnih
površin)
- najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 28 m2, z eno
spalnico 40 m2, z dvema spalnicama 55 m2
- recepcija (če je več kot 20 apartmajskih enot)
- javni telefon za zunanje klice oziroma možnost direktne
telefonske zveze iz apartmaja za zunanje in notranje klice
- navodilo za uporabo telefona v slovenskem in enem tujem jeziku
- vsi prostori morajo imeti ustrezno in zadostno opremo
- dvigalo, če je apartma višje od tretjega nadstropja
- najmanjša velikost postelje:
       90 x 190 cm za enojno ležišče
       135 x 190 cm za dvojno ležišče
- otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
- opremljenost prostorov s slikami, ustrezna dekoracija (cvetje)
- oblazinjeni sedeži, sedežna garnitura
- 1 dodatna odeja na osebo
- 1 dodatna blazina na osebo
- kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo
biti brezhibne kakovosti in količinsko prilagojeni številu oseb,
ki bivajo v apartmaju
- talna brisača pri kadi ali tušu
- plastične vrečke za odpadke
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti

STORITVE
- nudenje recepcijskih storitev 16 ur na dan oziroma dosegljivost
kontaktne osebe 24 ur na dan (v apartmajskem naselju)
- turistične in druge lokalne informacije v slovenskem in enem
tujem jeziku
- telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega
vzdrževalca, prve pomoči, dežurnega zdravnika ipd.
- hramba vrednostnih predmetov (v apartmajskem naselju)
- posredovanje sporočil za goste
- brezhibna kakovost perila in pribora
- menjava posteljnine enkrat tedensko oziroma po vsaki menjavi
gostov
- 2 brisači na osebo (1 mala, 1 kopalna)
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na trdo
gorivo ali plin
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = Nastanitveni obrat; K = Komisija za ocenjevanje)
           

APARTMA
                                 KATEGORIJA ***
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
- s skupnimi opremnimi značilnostmi,
- z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam
ter
- z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo s 3
zvezdicami. Te so:
- dovozna cesta mora biti primerno urejena in utrjena (popločena)
in osvetljena do vhoda za goste
- mednarodna oznaka za invalide, če je apartma prilagojen
invalidom
- 1 parkirno mesto za vsako apartmajsko enoto (ob apartmaju ali
na skupnih parkirnih prostorih. Če je apartma v naselju, mora
biti zagotovljeno parkiranje v okviru javnih parkirnih površin)
- lep razgled in urejeno okolje
- zunanje površine (če ima nastanitveni obrat več apartmajskih
enot - apartmajsko naselje, aparthotel) morajo biti primerno
ograjene (označene) in opremljene z opremo za sprostitev
(ozelenitev, klopi, bazen, igrala ipd.)
- zunanja razsvetljava pred vsemi vhodi
- najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 30 m2, z eno
spalnico 45 m2, z dvema spalnicama 60 m2 (obvezno pri
novogradnjah)
- recepcija (če je več kot 15 apartmajskih enot)
- javni telefon za zunanje klice
- možnost neposredne telefonske zveze v in iz apartmaja, tudi za
mednarodne klice
- navodilo za uporabo telefona v slovenskem in dveh tujih jezikih
- dvigalo, če je apartma višje od drugega nadstropja
- primerna kakovost pohištva, inštalacij in notranje ureditve
prostorov
- najmanjša velikost postelje:
      90 x 200 cm za enojno ležišče
      150 x 200 cm za dvojno ležišče
- otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
- opremljenost prostorov s slikami, ustrezna dekoracija (cvetje)
- preproge oziroma druge ustrezne talne obloge primerne kakovosti
- predposteljnik, oblazinjeni sedeži, sedežna garnitura
- 1 dodatna odeja na osebo
- 1 dodatna blazina na osebo
- toaletna mizica ali druga ustrezna oprema v spalnici
- 1 veliko ogledalo
- barvni televizor (dnevni prostor)
- dnevni in spalni prostori morajo imeti funkcionalno in
kakovostno razsvetljavo na steni ali stoječo ob mizi oziroma
sedežni garnituri
- dodatni grelec v kopalnici
- kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo
biti primerne kakovosti in količinsko prilagojeni številu oseb,
ki bivajo v apartmaju
- steklena posoda izbrana po namenu in primerne kakovosti
- stojalo za prtljago
- dodatna kopalnica v apartmaju z več kot 2 spalnicama (pri
novogradnjah)
- talna brisača pri kadi oziroma tušu
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- šampon, kapa za tuširanje
- 2 brisači na osebo (1 mala, 1 kopalna)
- sušilnik za lase
- plastične vrečke za odpadke

STORITVE
- nudenje recepcijskih storitev 16 ur na dan, ponoči 1 receptor -
čuvaj, ki govori en tuj jezik (obvezno v aparthotelu oziroma
apartmajskem naselju)
- lastnik ali vodja apartmajev mora biti dosegljiv med delovnim
časom oziroma preko telefona 24 ur na dan
- turistične in druge lokalne informacije v slovenskem in dveh
tujih jezikih
- telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega
vzdrževalca, prve pomoči, dežurnega zdravnika ipd.
- hramba vrednostnih predmetov oziroma sef v apartmaju
- posredovanje sporočil za goste in poštne storitve
- prvorazredna kakovost perila in pribora
- menjava posteljnine dvakrat tedensko oziroma po vsaki zamenjavi
gostov
- vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta (ekološki
program)
- vsakodnevno čiščenje in ureditev prostorov
- zagotovljena kurjava, če je vgrajen štedilnik na trdo gorivo,
olje ali plin
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = nastanitveni obrat; K = komisija za ocenjevanje)


APARTMA
                                 KATEGORIJA ****
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Apartmajska enota mora biti urejena v skladu:
- s skupnimi opremnimi značilnostmi,
- z zahtevano opremo in priborom, ki so skupni vsem kategorijam
ter
- z opremnimi značilnostmi, ki so obvezne za kategorijo s 4
zvezdicami. Te so:
- atraktiven razgled iz vseh prostorov, urejeno okolje in
zagotovljena nastanitvena zasebnost
- dovozna cesta mora biti primerno urejena in utrjena (popločena)
ter osvetljena do vhoda za goste
- mednarodna oznaka za invalide, če je apartma prilagojen
invalidom
- zunanje površine in dvorišče, morajo biti urejene, ograjene in
označene (če ima nastanitveni obrat več apartmajskih enot -
apartmajsko naselje, aparthotel)
- zunanja oprema za sprostitev (ozelenitev, klopi, bazen, igrala
ipd.)
- 1 parkirno mesto na apartmajsko enoto (če je apartma v naselju,
mora biti zagotovljeno parkiranje
 v okviru skupnih parkirnih površin)
- zunanja razsvetljava pred vsemi vhodi
- najmanjša površina apartmaja: enosobni (studio) 32 m2, z eno
spalnico 48 m2, z dvema spalnicama 66 m2 (obvezno pri
novogradnjah)
- prvorazredna kakovost pohištva, inštalacij in notranje ureditve
prostorov
- dvigalo, če je apartma višje od prvega nadstropja
- recepcija (če je več kot 10 apartmajskih enot)
- čuvanje vrednostnih predmetov
- javni telefon za zunanje klice, tudi mednarodne zveze
- možnost neposredne telefonske zveze v in iz apartmaja, tudi za
mednarodne klice
- navodilo za uporabo telefona v slovenskem in najmanj dveh tujih
jezikih
- opremljenost prostorov s slikami, ustrezna dekoracija (cvetje)
- preproge oziroma druge ustrezne talne obloge visoke kakovosti
- predposteljnik, oblazinjeni sedeži, sedežna garnitura
- najmanjša velikost postelje:
       90 x 200 cm za enojno ležišče
       150 x 200 cm za dvojno ležišče
- postelja mora biti udobna (kakovostna vzmetnica, velikost,
posteljni nadvložek)
- otroško ležišče (na željo gosta, če so prisotni otroci)
- stojalo za prtljago v vsaki spalnici
- dnevni in spalni prostori morajo imeti funkcionalno in
kakovostno razsvetljavo, na steni ali stoječo ob mizi oziroma
sedežni garnituri
- 1 dodatna odeja na osebo
- 1 dodatna blazina na osebo
- rezervna posteljnina
- barvni televizor (v dnevnem prostoru in v spalnici, če sta dve
ali več spalnic)
- toaletna mizica ali druga ustrezna oprema v vsaki spalnici
- najmanj eno veliko ogledalo
- kuhinjska posoda, porcelan, steklo in jedilni pribor morajo
biti visoke kakovosti in količinsko prilagojeni številu oseb, ki
bivajo v apartmaju
- opremljenost kuhinje s pomivalnim strojem in čistilnimi
sredstvi (obvezno za apartma z več kot eno spalnico)
- jedilnica opremljena s prvorazredno opremo, posodo, jedilnim
priborom in namiznim perilom
- enotna steklena posoda, izbrana po namenu in visoke kakovosti
- vsak spalni prostor ima kopalnico in stranišče (obvezno za
novogradnjo)
- talna brisača pri kadi oziroma tušu
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- šampon, kapa za tuširanje
- 3 brisače na osebo (2 manjši, 1 kopalna)
- dodatni grelec v kopalnici
- sušilnik za lase
- pralni stroj za perilo (v apartmaju, ki ima več kot eno
spalnico oziroma, če v apartmajskem
 naselju ni urejen skupni pralni servis)
- individualno nastavljivo centralno ogrevanje prostorov
- navodilo za ravnanje ob morebitni nevarnosti

STORITVE
- nudenje recepcijskih storitev 24 ur na dan
- turistične in druge lokalne informacije v slovenskem in najmanj
dveh tujih jezikih
- telefonska številka recepcije oziroma lastnika, pooblaščenega
vzdrževalca, prve pomoči, dežurnega zdravnika ipd.
- posredovanje sporočil za goste in poštne storitve
- paket za dobrodošlico (čaj, kava, sladilo, mleko, sok, kruh,
maslo)
- dnevno čiščenje in urejevanje prostorov
- ekskluzivna kakovost perila in pribora
- menjava posteljnine dvakrat tedensko oziroma na željo gostov
- vsakodnevna menjava brisač oziroma na željo gosta
(okoljevarstveni program)
- zagotovljena oskrba z gorivom, če je vgrajen štedilnik na trdo
gorivo, kurilno olje ali plin
--------------------------------------------------------------------------------
(NO = nastanitveni obrat; K = komisija za ocenjevanje


               KAMPI

            OD * DO *** ZVEZDIC

KAMP
                                  KATEGORIJA *
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         Kamp   K
--------------------------------------------------------------------------------
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan
prostor. Gostu nudi:
- prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice
ali hišice ter osebnega avtomobila
- nastanitev v že postavljenem šotoru, počitniški prikolici ali
hišici

1. Kamp mora imeti:
- napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje)
- vstopno zapornico oziroma vrata
- načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov
- sprejemni prostor (recepcijo)
- dovozno cesto in dovozne poti, najmanj 3 m širine
- ravne in urejene kampirne površine
- električne priključke (najmanj za 50% kampirnih prostorov)
- razsvetljene poti do recepcije in sanitarij
- tekočo vodo (200 l/kampirni prostor/dan)
- posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom
- povprečno velikost kampirnega prostora 65 m2 (brez glavnih
dovoznih poti in objektov)
- najmanjši odmik med šotori 3 m (če je strnjeno šotorišče)
- parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni možnosti postavitve
avtomobila na kampirnem prostoru

2. Umivalnica
- 1 umivalnik s toplo vodo in za vsakih 12 kampirnih prostorov
še 1 umivalnik
- 1 zaprto tuš kabino s toplo vodo in za vsakih 15 kampirnih
prostorov še 1 tuš

3. Stranišče
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 žensko stranišče s
predprostorom
- za vsakih 20 kampirnih prostorov 1 moško stranišče s
predprostorom
- za vsakih 60 kampirnih prostorov 1 pisoar

4. Pranje posode in perila
- 1 dvodelno korito z odcejalnikom s toplo vodo za pranje posode
oziroma za vsakih 40 kampirnih prostorov še 1 dvodelno pomivalno
korito z odcejalnikom (ločeno od stranišča)
- 1 korito s toplo vodo za pranje perila oziroma na vsakih 40
kampirnih prostorov še 1 pralnik (ločeno od stranišča)

5. Pitna voda
- za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pipa s pitno vodo (ločeno
od stranišča)

6. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
- za vsakih 200 kampirnih prostorov 1 prostor

7. Prostor za odpadke
- za vsakih 50 kampirnih prostorov 1 odlagalno mesto s pokritimi
posodami ali kontejnerjem za odpadke

8. Minimalne storitve
- sprejem na recepciji 12 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna
oseba
- javni telefon za zunanje klice s telefonsko kabino
- oskrba z živili, če v oddaljenosti 2 km ni trgovine z živili
- omarica za prvo pomoč na recepciji

9. Invalidne osebe (če ima kamp mednarodno oznako)
- urejen dostop z invalidskim vozičkom do stranišča in objektov
z živili
- 1 stranišče prilagojeno invalidom
--------------------------------------------------------------------------------
(Kamp; K = komisija za ocenjevanje)


KAMP
                                  KATEGORIJA **
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         Kamp   K
--------------------------------------------------------------------------------
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan
prostor. Gostu nudi:
- prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice
ali hišice ter osebnega avtomobila
- nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah
ali hišicah

1. Kamp mora imeti:
- napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje)
- vstopno zapornico oziroma vrata
- načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov
- sprejemni prostor (recepcijo) pri vhodu v kamp
- dovozno cesto 5,5 m in dovozne poti 3 m (priporočljiva dolžina
do 100 m)
- ravne in urejene kampirne površine
- električne priključke (minimalno 70% kampirnih prostorov)
- razsvetljene poti do recepcije in sanitarij
- tekočo vodo (200 l/kampirni prostor/dan)
- povprečno velikost kampirnega prostora 75 m2 (brez glavnih
dovoznih poti in objektov)
- minimalni odmik med šotori 3 m (če je strnjeno šotorišče)
- posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom
- parkirni prostor pred vhodom v kamp

2. Umivalnica
- za vsakih 12 kampirnih prostorov 1 umivalnik (50% s toplo vodo
in 10% s pregradno steno ali kabino)
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 tuš (od skupnega števila
tušev 30% z zaprto kabino in s toplo vodo)

3. Stranišče
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 žensko stranišče s
predprostorom
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 moško stranišče s
predprostorom
- za vsakih 60 kampirnih prostorov 1 pisoar

4. Pranje posode in perila
- za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 dvodelno pomivalno korito z
odcejalnikom (50% s toplo vodo) ločeno od stranišča
- za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pralnik (50% s toplo vodo)
ali pralni stroj (ločeno od stranišča)

5. Pitna voda
- za vsakih 25 kampirnih prostorov 1 pipa s pitno vodo (ločeno
od stranišča)

6. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
- za vsakih 150 kampirnih prostorov 1 prostor

7. Prostor za odpadke
- za vsakih 40 kampirnih prostorov 1 odlagalno mesto s pokritimi
posodami ali kontejnerjem za odpadke

8. Minimalne storitve
- sprejem na recepciji 16 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna
oseba
- znanje najmanj enega tujega jezika
- javni telefon za zunanje klice s telefonskimi kabinami
- čuvanje vrednostnih predmetov
- poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
- vzdrževalna služba 12 ur na dan
- omarica prve pomoči na recepciji
- organizirana prodaja živil, če v oddaljenosti 2 km ni trgovine
z živili oziroma če ima kamp več kot 150 kampirnih prostorov
- organizirana gostinska ponudba v gostinskem obratu (če ima
kamp več kot 150 kampirnih prostorov in če v oddaljenosti več kot 500
m ni gostinskega obrata z jedmi in pijačami)

9. Invalidne osebe (če ima kamp mednarodno oznako)
- urejen dostop z invalidskim vozičkom do stranišča in objektov
z živili
- 1 stranišče prilagojeno invalidom
-------------------------------------------------------------------------------
(Kamp; K = komisija za ocenjevanje)


KAMP
                                 KATEGORIJA ***
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         Kamp   K
--------------------------------------------------------------------------------
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan
prostor. Gostu nudi:
- prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice
ali hišice ter osebnega avtomobila
- nastanitev v že postavljenem šotoru, počitniški prikolici ali
hišici

1. Kamp mora imeti:
- napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje)
- vstopno zapornico oziroma vrata
- načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov
- sprejemni prostor (recepcijo) pri vhodu v kamp
- dovozno cesto, širine 5,5 m in dovozne poti 3 m (priporočljiva
dolžina do 100 m)
- ravne, urejene in označene kampirne površine
- električne priključke (najmanj 80% kampirnih prostorov)
- razsvetljene poti do recepcije, sanitarij in parkirnega
prostora
- tekočo vodo (250 l/kampirni prostor/dan)
- povprečno velikost kampirnega prostora 90 m2 (brez glavnih
dovoznih poti in objektov)
- najmanjši odmik med šotori 3 m (če je strnjeno šotorišče)
- posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom
- parkirni prostor, če ni možnosti postavitve avtomobila na
kampirnem prostoru

2. Umivalnica
- za vsakih 12 kampirnih prostorov 1 umivalnik (s toplo vodo 70%
in 30% umivalnikov s pregradno steno ali kabino)
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 tuš (od skupnega števila
tušev 50% z zaprto kabino in s toplo vodo)

3. Stranišče
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 žensko stranišče s
predprostorom
- za vsakih 15 kampirnih prostorov 1 moško stranišče s
predprostorom
- za vsakih 50 kampirnih prostorov 1 pisoar

4. Pranje posode in perila
- za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 dvodelno pomivalno korito z
odcejalnikom s toplo vodo (ločeno od stranišča)
- za vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pralnik s toplo vodo in
pralni stroj (ločeno od stranišča)

5. Pitna voda
- za vsakih 25 kampirnih prostorov 1 pipa s pitno vodo (ločeno
od stranišča)

6. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
- za vsakih 100 kampirnih prostorov 1 opremljen prostor

7. Prostor za odpadke
- za vsakih 40 kampirnih prostorov 1 odlagalno mesto s pokritimi
posodami ali kontejnerjem za odpadke

8. Storitve
- sprejem na recepciji 16 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna
oseba
- znanje najmanj 2 tujih jezikov
- javni telefoni za zunanje klice s telefonskimi kabinami, tudi
za mednarodne klice
- čuvanje vrednostnih predmetov
- poštne storitve in posredovanje sporočil za goste
- vzdrževalna služba 16 ur na dan
- omarica prve pomoči na recepciji in zagotovljena zdravniška
pomoč
- organizirana prodaja živil in drugih proizvodov
- organizirana gostinska ponudba v gostinskih obratih (če ima
kamp več kot 100 kampirnih prostorov in če v oddaljenosti več kot
500 m ni gostinskih obratov z jedmi in pijačami)
- organizirane rekreacijske površine za goste kampa
- pranje avtomobilov na za to urejenem prostoru

9. Invalidne osebe (kamp ima mednarodno oznako)
- urejen dostop z invalidskimi vozili do recepcije, stranišča in
ostalih objektov preskrbe z živili
- 1 stranišče prilagojeno invalidom
- umivalnico (tuš kabino) za invalide
- parkirno mesto širine 3,2 m
--------------------------------------------------------------------------------
(Kamp; K = komisija za ocenjevanje)


        TURISTIČNE KMETIJE Z NASTANITVIJO

            OD * DO **** JABOLK

KMETIJA Z NASTANITVIJO
                                  KATEGORIJA *
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         TK    K
--------------------------------------------------------------------------------
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi z enim jabolkom.

Kmetija je upravičena do enega jabolka, če je splošna urejenost
kmetije ustrezna tej kategoriji in najmanj 80% sob za goste
ustreza tej kategoriji.

Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane
opremljenosti, ne more opravljati nastanitve
gostov.

Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60%
predvidene opremljenosti in storitev te kategorije.

Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.

1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
- splošen vtis kmetije                zadovoljiv
- ustreznost arhitekture hiše in gospodarskih
poslopij (1)
(1 Upoštevanje krajevne tipike, nakloni streh,
kritina, velikost oken, polkna, uporaba
naravnih materialov)                sprejemljiva
- red na kmetiji                   zadovoljiv
- čistoča                      zadovoljiva
- urejenost dostopa k hiši              zadovoljiv
- urejenost dostopa na kmetijo            zadovoljiv
- osvetlitev vhoda                  najnujnejša

Urejenost zunanjih površin za goste
- mize, klopi                       delno
- parkirišče                  možno parkiranje

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
- skupni prostori za goste imajo: jedilnico,
kuhinjo, vežo, stopnišče in hodnike

Jedilnica ima:
- opremo                         skladno
- vtis domačnosti                   zadovoljiv
- kmečko peč (za avtohtona območja)
- število miz/število sob                  enako

Kuhinja:
- je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave
ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah

Veža, stopnišče in hodniki imajo:
- prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
- varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
- osvetljenost

3. Soba za goste ima:
- površino enoposteljne sobe najmanj 8 m2
- površino dvoposteljne sobe najmanj 12 m2
- površino dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 16 m2
- okno z naravno svetlobo
- velikost postelje najmanj
      90 x 190 cm (enojno ležišče)
      135 x 190 cm (dvojno ležišče)
- zaveso za zatemnitev sobe
- mizo
- 1 stol na ležišče
- omarico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- garderobno omaro z obešalniki

Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
- umivalnik s toplo in hladno vodo
- ogledalo z osvetlitvijo
- polico za toaletne potrebščine
- zaščiten zid pri umivalniku
- držalo za brisače
- brisačo na osebo
- 1 kozarec na osebo

4. SKUPNE SANITARIJE
Na vsakih 20 postelj mora biti najmanj ena kopalnica, eno moško
in eno žensko stranišče

Kopalnica mora imeti:
- toplo in hladno vodo
- umivalnik
- kad oziroma tuš kabino
- ogledalo
- električno vtičnico
- posodo za odpadke
- zračenje
- splošno razsvetljavo

Stranišče mora imeti:
- straniščno školjko
- držalo za toaletni papir
- 2 zvitka toaletnega papirja
- pribor za čiščenje
- zračenje
- posodo za odpadke
- obešalnik za obleko
- umivalnik za roke
- milo
- brisačo ali sušilnik

5. KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
- izbira hrane zadovoljiva

6. DODATNA PONUDBA
- otroška posteljica po želji gosta

7. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
- vzdrževanje osebne higiene zadovoljivo
- obleka urejena
- lasje čisti
- odnosi med družinskimi člani dobri
--------------------------------------------------------------------------------
(TK = turistična kmetija; K = komisija)


KMETIJA Z NASTANITVIJO
                                  KATEGORIJA **
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         TK    K
--------------------------------------------------------------------------------
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi z dvema
jabolkoma.

Kmetija je upravičena do dveh jabolk, če je splošna urejenost
kmetije ustrezna tej kategoriji in najmanj 80% sob za goste
ustreza tej kategoriji.

Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane
opremljenosti in storitev, se avtomatično uvrsti en razred nižje,
kot ji pripada po kakovosti namestitve.

Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60%
predvidene opremljenosti in storitev te kategorije.

Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.

1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
- splošen vtis kmetije                   dober
- arhitektura hiše in gospodarskih poslopij (1)
(1 Upoštevanje krajevne tipike, nakloni streh, kritina,
velikost oken, polkna, uporaba naravnih materialov)   ustrezna
- red na kmetiji                     urejena
- čistoča                          čisto
- urejenost dostopa k hiši              sprejemljiva
- urejenost dostopa na kmetijo            sprejemljiva
- osvetlitev vhoda                    urejena
- zasaditev s cvetjem in zelenjem             urejena

Urejenost zunanjih površin za goste
- mize, klopi          
- igrala za otroke                     delno
- rekreacijske površine                   delno
- parkirišče                je možnost parkiranja

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
Skupni prostori za goste imajo:
- jedilnico, družabni prostor za goste, kuhinjo, skupne
sanitarije, vežo, stopnice, hodnik
- ogrevane prostore, kjer se zadržujejo gosti (v primeru, da
kmetija sprejema goste izključno v poletnih mesecih, ogrevanje ni
obvezno)

Jedilnica ima:
- opremo                         skladno
- vtis domačnosti                   zadovoljiv
- kmečko peč (za avtohtona območja)
- število miz/število sob                  enako

Družabni prostor za goste ima:
- skladno opremo
- TV sprejemnik
- družabne igre
- informacijski material o kraju in okolici

Kuhinja:
- je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave
ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah

3. SKUPNE SANITARIJE
Predprostor ima:
- umivalnik s hladno vodo
- ogledalo
- brisačo oziroma sušilnik za roke
- milo
- koš za odpadke
- obešalnik

Stranišče ima:
- straniščno školjko
- pisoar (moško stranišče)
- pribor za čiščenje školjke
- držalo za toaletni papir
- 2 zvitka toaletnega papirja
- obešalnik
- posoda za odpadke
- zračenje

Veža, stopnišče in hodniki (če je hiša večetažna) imajo:
- vtis domačnosti                   zadovoljiv
- hišni red
- posodo za dežnike
- obešalnik
- osvetljenost
- prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
- varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
- ustrezno smer stopnic (če so stopnice)

4. SOBA ZA GOSTE
Soba za goste ima: bivalni prostor, kopalnico, stranišče (v sobi
ali v isti etaži kot je soba), predprostor (če ima soba
kopalnico)

Bivalni prostor ima:
- notranjo opremo                    skladno
- površino enoposteljne sobe najmanj 8 m2
- površino dvoposteljne sobe najmanj 12 m2
- površino dvoposteljne sobe s tretjim
ležiščem najmanj 16 m2
- okno z naravno svetlobo
- velikost postelje najmanj
      90 x 190 cm (enojno ležišče)
      135 x 190 cm (dvojno ležišče)
- zaveso za zatemnitev sobe
- mizo
- 1 stol na ležišče
- omarico pri vsakem ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- dodatno odejo in blazino
- topli pod oziroma tekstilno preprogo pred posteljo
- garderobno omaro v predprostoru ali v sobi,
z ogledalom in z obešalniki
- posodo za odpadke

5. KOPALNICA
- najmanj 50% sob mora imeti lastno kopalnico in stranišče
(lahko izven sobe), ostale sobe morajo imeti na vsakih 20 postelj
najmanj eno skupno kopalnico, eno žensko in eno moško stranišče

Kopalnica mora imeti:
- toplo in hladno vodo
- umivalnik
- kad oziroma tuš kabino
- ogledalo z osvetlitvijo
- polico za toaletni pribor
- obešalnik za obleko
- splošno razsvetljavo
- električno vtičnico
- držalo za brisače
- držalo za milo
- rešetko pred kadjo oz. tušem (talno brisačo)
- naravno ali prisilno zračenje
- posodo za odpadke

Stranišče mora imeti:
- straniščno školjko
- držalo za toaletni papir
- 2 zvitka toaletnega papirja
- umivalnik za roke (če je stranišče izven kopalnice)
- milo
- brisačo ali sušilnik
- obešalnik za obleko
- naravno ali prisilno zračenje
- pribor za čiščenje
- posodo za odpadke

Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
- umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo
- umivalnik z ogledalom in osvetlitvijo
- polico za toaletne potrebščine
- zaščito zidu pri umivalniku
- držalo za brisače
- milo
- brisačo na osebo
- 1 kozarec na osebo

6. KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
- pestra izbira hrane
- okusna hrana
- estetski izgled hrane
- uporaba normativov

7. DODATNA PONUDBA
- otroška posteljica

8. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
- vzdrževanje osebne higiene                dobro
- obleka                         urejena
- lasje                          čisti
- odnosi med družinskimi člani               dobri
--------------------------------------------------------------------------------
(TK = turistična kmetija; K = komisija)


KMETIJA Z NASTANITVIJO
                                 KATEGORIJA ***
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         TK    K
--------------------------------------------------------------------------------
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi s tremi jabolki.

Kmetija je upravičena do treh jabolk, če je splošna urejenost
kmetije ustrezna tej kategoriji in najmanj 80% sob za goste v tej
kategoriji.

Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane
opremljenosti in storitev, se avtomatično uvrsti eno kategorijo
nižje, kot ji pripada po kakovosti namestitve.

Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60%
predvidene opremljenosti in storitev te kategorije.

Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.

1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
- splošen vtis kmetije                 zelo dober
- arhitektura hiše in gospodarskih poslopij (1)
(1 Ustreznost arhitekture: upoštevanje krajevne
tipike, nakloni streh, kritina, velikost oken,
polkna, uporaba naravnih materialov)        zelo ustrezna
- red na kmetiji                  vzorno urejena
- čistoča                      vzorno čisto
- dostop k hiši                      urejen
- dostop na kmetijo                    urejen
- osvetlitev vhoda                    urejena
- zasaditev s cvetjem in zelenjem       skladna in urejena
- vtis domačnosti                      dober

Urejenost zunanjih površin za goste
- senčnica
- mize, klopi
- igrala za otroke
- rekreacijske površine
- parkirišče                       urejeno

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
Skupni prostori za goste imajo:
- jedilnico, družabni prostor za goste, kuhinjo, skupne
sanitarije, vežo, stopnice, hodnik - telefon za zunanje klice
(tudi za mednarodne klice)
- ogrevane prostore, kjer se zadržujejo gosti (v primeru, da
kmetija sprejema goste izključno v poletnih mesecih, ogrevanje
ni obvezno)

Jedilnica ima:
- opremo                skladna, naravni materiali
- vtis domačnosti                      dober
- kmečko peč (za avtohtona območja)
- število miz/število sob                  enako
- otroški stolček

Družabni prostor za goste ima:
- skladno in udobno opremo           naravni materiali
- TV sprejemnik
- družabne igre
- informacijski material o kraju in okolici
- knjižnico - knjige, revije, časopis

Kuhinja:
- je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave
ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah

3. SKUPNE SANITARIJE
Predprostor ima:
- umivalnik
- ogledalo z osvetlitvijo
- brisače oziroma sušilnik za roke
- milo ali tekoče milo
- koš za odpadke
- polico za odlaganje predmetov
- obešalnik

Stranišče ima:
- straniščno školjko
- pisoar (moško stranišče)
- pribor za čiščenje školjke
- držalo za toaletni papir
- 2 zvitka toaletnega papirja
- obešalnik
- posoda za odpadke
- zračenje

Veža, stopnice in hodnik (če je hiša večetažna) imajo:
- vtis domačnosti                     dober
- odlagalno površino za prtljago
- posodo za dežnike
- obešalnik
- police za obutev
- stol ali klop
- osvetljenost
- hišni red
- prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
- varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
- ustrezno smer stopnic (če so stopnice)

4. SOBA ZA GOSTE
Soba za goste ima: bivalni prostor, predprostor (če ima soba
kopalnico), kopalnico, stranišče (najmanj 70% sob ima svojo
kopalnico)

Bivalni prostor ima:
- notranjo opremo           skladno, naravni materiali
- površino enoposteljne sobe najmanj 8 m2
- površino dvoposteljne sobe najmanj 12 m2
- površino dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 16 m2
- okno z naravno svetlobo
- velikost postelje najmanj
      90 x 190 cm (enojno ležišče)
      135 x 190 cm (dvojno ležišče)
- zaveso za zatemnitev sobe
- mizo
- 1 stol na ležišče
- omarico pri vsakem ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- dodatno odejo in blazino na osebo
- topli pod oziroma tekstilno preprogo pred posteljo

Predprostor ima:
- ogledalo in garderobno omaro z najmanj 5 obešalniki
- stojalo (polico) za odlaganje prtljage
- posodo za odpadke

5. KOPALNICA
- najmanj 70% sob mora imeti lastno kopalnico in stranišče,
ostale sobe morajo imeti na vsakih 20 postelj najmanj eno skupno
kopalnico, eno žensko in eno moško stranišče

Kopalnica mora imeti:
- naravno ali prisilno zračenje
- umivalnik ter mešalno pipo s toplo
in hladno vodo                    24 ur na dan
- kad oziroma tuš kabino
- talno brisačo pri tušu ali kadi
- splošno razsvetljavo
- električno vtičnico
- ogledalo z osvetlitvijo
- obešalnik za obleko
- polico za toaletni pribor
- 1 kozarec na osebo
- držalo za milo
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- držalo za brisače
- 2 brisači na osebo
- posodo za odpadke

Stranišče mora imeti:
- naravno ali prisilno zračenje (če je stranišče izven
kopalnice)
- straniščno školjko
- držalo za toaletni papir
- 2 zvitka toaletnega papirja
- umivalnik za roke (če je stranišče izven kopalnice)
- milo ali tekoče milo
- obešalnik za obleko
- brisačo
- pribor za čiščenje
- posodo za odpadke, plastično vrečko

Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
- umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo      24 ur na dan
- ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico
- polico za toaletne potrebščine
- talno brisačo pred umivalnikom
- milo na osebo ali tekoče milo
- držalo za brisače
- 2 brisači na osebo
- 1 kozarec na osebo

6. KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
- izbira hrane          pestra, raznolika, polnovredna
- biološko pridelana
- vegetarijanska prehrana
- dietna prehrana
- okus                        zelo okusno
- estetski izgled                   zelo dober
- uporaba normativov

7. DODATNA PONUDBA
- otroška posteljica
- previjalna miza za dojenčke
- možnost likanja
- spalnice samo za nekadilce
- športni rekviziti
- organizirane dodatne aktivnosti za goste na kmetiji (domača
obrt, peka kruha, nabiranje zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev
itd.)
- možnosti za bivanje mačk in psov
- spominki
- ponudba za določene skupine gostov (za otroke, družine z
dojenčki, upokojence...)


8. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
- vzdrževanje osebne higiene               odlično
- obleka                        ustrezna
- lasje urejeni                      čisti
- odnosi med družinskimi člani            zelo dobri
--------------------------------------------------------------------------------
(TK = turistična kmetija; K = komisija)


KMETIJA Z NASTANITVIJO
                                 KATEGORIJA ****
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                         TK    K
--------------------------------------------------------------------------------
Kategorizirana kmetija z nastanitvijo se označi s štirimi
jabolki.

Kmetija je upravičena do štirih jabolk, če je splošna urejenost
kmetije ustrezna tej kategoriji in najmanj 80% sob za goste v tej
kategoriji.

Kolikor kmetija v celotni oceni ne doseže 80% zahtevane
opremljenosti in storitev, se avtomatično uvrsti eno kategorijo
nižje, kot ji pripada po kakovosti namestitve.

Pri dodatni ponudbi mora kmetija zagotoviti najmanj 60%
predvidene opremljenosti in storitev te kategorije.

Pri kategorizaciji se upošteva kmetija kot celota.

1. KMETIJA
Urejenost okolja in zunanji izgled
- splošen vtis kmetije                 zelo dober
- ustreznost arhitekture hiše in gospodarskih
poslopij (1)
(1 Ustreznost arhitekture: upoštevanje krajevne
tipike, nakloni streh, kritina, velikost oken,
polkna, uporaba naravnih materialov)        zelo ustrezna
- red na kmetiji                  vzorno urejena
- čistoča                      vzorno čisto
- dostop k hiši                   dober, urejen
- dostop na kmetijo                 dober, urejen
- osvetlitev vhoda                    urejena
- zasaditev s cvetjem in zelenjem     zelo skladna in urejena
- vtis domačnosti                   zelo dober

Urejenost zunanjih površin za goste
- senčnica 
- mize, klopi                  naravni materiali
- igrala za otroke
- rekreacijske površine
- parkirišče                       urejeno

2. HIŠA
Urejenost in opremljenost kmečke hiše
Skupni prostori za goste imajo:
- jedilnico, družabni prostor, kuhinjo, skupne sanitarije, vežo,
stopnice, hodnik
- telefon za zunanje klice (tudi za mednarodne klice)
- ogrevane prostore, kjer se zadržujejo gosti (v primeru, da
kmetija sprejema goste izključno v poletnih mesecih, ogrevanje ni
obvezno)

Jedilnica ima:
- opremo skladna                naravni materiali
- vtis domačnosti                   zelo dober
- kmečko peč (za avtohtona območja)
- število miz/število sob                  enako
- otroški stolček

Družabni prostor za goste ima:
- skladno in udobno notranjo opremo       naravni materiali
- TV sprejemnik                satelitski program
- družabne igre
- informacijski material o kraju in okolici
- knjižnico - knjige, revije, časopis

Kuhinja:
- je urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave
ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
- čajna kuhinja za goste

3. SKUPNE SANITARIJE
Predprostor ima:
- umivalnik s tekočo vodo
- ogledalo z osvetlitvijo
- brisače oziroma sušilnik za roke
- milo ali tekoče milo
- koš za odpadke
- polico za odlaganje predmetov
- obešalnik

Stranišče ima:
- straniščno školjko
- pisoar (moško stranišče)
- pribor za čiščenje školjke
- držalo za toaletni papir
- 2 zvitka toaletnega papirja
- obešalnik
- posoda za odpadke
- zračenje

Veža ima:
- vtis domačnosti                   zelo dober
- hišni red
- odlagalno površino za prtljago
- posodo za dežnike
- obešalnik
- police za obutev
- stol ali klop
- osvetljenost

Stopnice in hodnik (če je hiša več etažna) imajo:
- prostornost, ustrezno številu oseb, ki bivajo v hiši
- varno ograjo na stopnicah (če so stopnice)
- ustrezno smer stopnic (če so stopnice)
- osvetljenost

4. SOBA ZA GOSTE
Soba za goste ima: bivalni prostor, predprostor, kopalnico in
stranišče (vse sobe s kopalnico in straniščem)

Bivalni prostor ima:
- površino enoposteljne sobe najmanj 10 m2
- površino dvoposteljne sobe najmanj 15 m2
- površino dvoposteljne sobe s tretjim ležiščem najmanj 19 m2
- okno z naravno svetlobo
- velikost postelje najmanj
      90 x 190 cm - priporočena velikost 90 x 200 cm za
enojno ležišče
     150 x 190 cm - priporočena velikost 150 x 200 cm za
dvojno ležišče
- zaveso za zatemnitev sobe
- 1 mizo
- 1 stol na ležišče
- omarico pri vsakem ležišču
- svetilko pri ležišču
- splošno razsvetljavo z možnostjo prižiganja pri vratih in pri
postelji
- dodatno odejo in blazino na osebo
- topli pod oziroma tekstilno preprogo pred posteljo

Predprostor ima:
- garderobno omaro z najmanj 10 obešalniki
- veliko ogledalo
- posodo za odpadke

5. KOPALNICA
Kopalnica v sobi mora imeti:
- naravno ali prisilno zračenje
- umivalnik ter mešalno pipo s tekočo toplo
in hladno vodo                    24 ur na dan
- tuš s kabino ali kad s tušem
- ogledalo z osvetlitvijo
- polico za toaletni pribor
- 1 električno vtičnico
- splošno razsvetljavo
- držalo za brisače
- talno brisačo pri tušu ali kadi
- milo na osebo ali tekoče milo
- 3 brisače na osebo (2 mali, 1 kopalno)
- 1 kozarec na osebo
- straniščno školjko (če stranišče ni urejeno v posebnem
prostoru)
- 2 zvitka toaletnega papirja
- pribor za čiščenje stranišča
- posodo za odpadke, plastična vrečka

6. KAKOVOST IN NAČIN PONUDBE HRANE
- izbira hrane          pestra, raznolika, polnovredna
- biološko pridelana
- vegetarijanska prehrana
- dietna prehrana
- okus                        zelo okusno
- estetski izgled                   zelo dober
- uporaba normativov

7. DODATNA PONUDBA
- otroška posteljica
- previjalna miza za dojenčke
- možnost likanja
- možnost uporabe pralnega stroja
- ureditev za gibalno motene osebe (če je kmetija opremljena in
ima mednarodno označbo za invalide)
- posebna ponudba za duševno motene (če je kmetija opremljena in
označena za takšno ponudbo)
- spalnice samo za nekadilce
- športni rekviziti
- organizirana vodniška služba
- organizirane dodatne aktivnosti za goste na kmetiji (domača
obrt, peka kruha, nabiranje zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev
itd.)
- varstvo otrok
- možnosti za bivanje mačk in psov
- spominki
- ponudba za določene skupine gostov
  (za otroke, družine z dojenčki, upokojence...)

8. UREJENOST DRUŽINSKIH ČLANOV
- vzdrževanje osebne higiene               odlično
- obleka                      zelo ustrezna
- lasje urejeni                 urejeni in čisti
- odnosi med družinskimi člani            zelo dobri
--------------------------------------------------------------------------------
(TK = turistična kmetija; K = komisija)


          SOBE, STANOVANJA ALI HIŠE

            OD * DO *** ZVEZDIC

SOBA, STANOVANJE ALI HIŠA SOBODAJALCA
                                  KATEGORIJA *
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPNE ZNAČILNOSTI                          SD    K
--------------------------------------------------------------------------------
- Soba, stanovanje ali hiša sobodajalca, so stanovanjski
prostori, ki so grajeni v skladu z zakonodajo o gradnji
stanovanjskih objektov.

- Stanovanjske prostore, označene v prospektu in v ceniku kot
turistična soba, počitniško stanovanje ali počitniška hiša, je
mogoče koristiti v času objave le za nastanitev gostov.

- Kot nastanitev gostov se šteje nastanitev, ki ni daljša od treh
zaporednih koledarskih mesecev oziroma največ šest mesecev, če je
bil takšen dogovor predhodno pisno sklenjen s turistom oziroma
turistično agencijo.

- Stanovanje ali hiša sobodajalca se lahko kategorizira tudi kot
apartma, če zagotovi opremljenost in storitve, ki so predpisane
za apartma.

- Kategorizirana soba, stanovanje ali hiša se označi z eno
zvezdico.

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Stanovanje oziroma hiša mora imeti:
- dovozno cesto oziroma pot, primerno urejeno, utrjeno (najmanj
popeskano) in osvetljeno do vhoda za goste
- 1 parkirno mesto na nastanitveno enoto (če je nastanitvena
enota v naselju, mora biti parkiranje zagotovljeno v okviru
skupnih parkirnih površin)
- skupni vhod, prostor za: spanje, dnevno bivanje, kopalnico in
stranišče, pripravo jedi in pijač, hrambo živil in pijač, hrambo
čistilnih pripomočkov
- brezhibno kakovost opreme in pribora za pripravo oziroma
strežbo jedi in pijač, ustrezno številu oseb, ki bivajo v
stanovanju oziroma hiši
- navodila za ravnanje v primeru nevarnosti
- vse prostore opremljene z ustrezno opremo
- telefon za zunanje klice
- knjigo pripomb
- ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih
(razen v sobah, ki ne poslujejo v zimskem času)
- dvigalo, če je stanovanje oziroma soba višje od četrtega
nadstropja

2. Soba mora imeti:
- najmanjšo površino (brez kopalnice in stranišča): enoposteljna
8 m2, dvoposteljna 12 m2 in za vsako dodatno ležišče 4 m2
- okno z naravno svetlobo
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 190 cm za enojno ležišče
       135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
- možnost popolne zatemnitve sobe
- 1 mizo
- 1 stol na osebo
- 1 omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo
- 1 dodatno odejo na željo gosta
- 1 dodatno blazino na željo gosta
- garderobno omaro z najmanj 5 obešalniki na osebo
- cenik storitev
- knjigo pripomb
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- posodo za odpadke

- Soba, ki nima lastne kopalnice, mora imeti: umivalnik s tekočo
hladno in toplo vodo, ogledalo z osvetlitvijo, pred umivalnikom
položeno talno brisačo, obešalnik za brisače, 2 brisači na osebo,
polico za toaletni pribor, 1 milo na osebo ali tekoče milo

V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in
stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 5 sob 1 kopalnica, 1
žensko in 1 moško stranišče

3. Kopalnica (v sobi ali v etaži)
Kopalnica ima:
- 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
- 1 umivalnik
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- kopalno kad ali prho
- 1 obešalnik za obleke
- splošno razsvetljavo
- 1 električno vtičnico
- ogledalo z osvetlitvijo
- polico za toaletni pribor
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- 1 kozarec na osebo
- 2 brisači na osebo (1 malo, 1 veliko)
- držalo za brisače
- 2 zvitka toaletnega papirja
- metlico za stranišče
- posodo za odpadke
- plastično vrečko za odpadke

STORITVE
- Sprejem gostov najmanj 12 ur
- Dosegljivost 24 ur na dan
- perilo mora biti brezhibne kakovosti
- Menjava posteljnega perila po vsaki menjavi oziroma 1-krat
tedensko
- Menjava brisač po želji gosta
--------------------------------------------------------------------------------
(SD = sobodajalec; K = komisija)


SOBA, STANOVANJE ALI HIŠA SOBODAJALCA

                                  KATEGORIJA **
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPNE ZNAČILNOSTI                          SD    K
--------------------------------------------------------------------------------
- Soba, stanovanje ali hiša sobodajalca, so stanovanjski
prostori, ki so grajeni v skladu z zakonodajo o gradnji
stanovanjskih objektov

- Stanovanjske prostore, označene v prospektu in v ceniku kot
turistična soba, počitniško stanovanje ali počitniška hiša, je
mogoče koristiti v času objave le za nastanitev gostov

- Kot nastanitev gostov se šteje nastanitev, ki ni daljša od treh
zaporednih koledarskih mesecev oziroma največ šest mesecev, če je
bil takšen dogovor predhodno pisno sklenjen s turistom oziroma
turistično agencijo

- Stanovanje ali hiša sobodajalca se lahko kategorizira tudi kot
apartma, če zagotovi opremljenost in storitve, ki so predpisane
za apartma

- Kategorizirana soba, stanovanje ali hiša se označi z dvema
zvezdicama.

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Stanovanje oziroma hiša mora imeti:
- dovozno cesto oziroma pot, primerno urejeno in utrjeno
(popločeno) in osvetljeno do vhoda za goste
- dvorišče in okolico primerno urejeno
- 1 parkirno mesto na nastanitveno enoto (če je nastanitvena
enota v naselju, mora biti parkiranje zagotovljeno v okviru
skupnih parkirnih površin)
- skupni vhod, prostor za: spanje, dnevno bivanje, kopalnico in
stranišče, pripravo jedi in pijač, hrambo živil in pijač, hrambo
čistilnih pripomočkov
- ustrezno in zadostno opremo in pribor za pripravo oziroma
strežbo jedi in pijač, ustrezno številu oseb v nastanitvi
- možnost telefonske zveze iz sobe za zunanje in notranje klice,
tudi za mednarodne klice (priporočilo)
- dnevni prostor za goste opremljen s sedeži, mizicami,
pepelniki, najmanj 1 televizor (če je več kot pet sob v istem
nastanitvenem objektu in sobe nimajo TV)
- ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih
(razen v sobah, ki ne poslujejo v zimskem času)
- knjiga pripomb

2. Soba mora imeti:
- najmanjšo površino: enoposteljna 8 m2, dvoposteljna 12 m2 in
za vsako dodatno ležišče 4 m2
- okno z naravno svetlobo
- najmanjšo velikost postelje:
       90 cm x 190 cm za enojno ležišče
       135 cm x 190 cm za dvojno ležišče
- možnost popolne zatemnitve sobe
- 1 mizo
- 1 stol ali naslanjač na osebo
- 1 omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in
vhodu (priporočilo)
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo
- 1 dodatno odejo na osebo
- 1 dodatno blazino na osebo
- predposteljno preprogo, če tla niso obložena s tekstilno
oblogo
- garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
- stojalo za prtljago
- informacije in cenik storitev v slovenskem in enem tujem
jeziku
- knjiga pripomb
- znak "Ne moti"
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- 1 veliko ogledalo
- barvni televizor (v sobi ali v skupnem prostoru)
- posodo za odpadke

3. Kopalnica (vsaka soba)
Kopalnica v sobi ima:
- 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
- 1 umivalnik
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
- 1 obešalnik za obleke
- polico za toaletni pribor
- ogledalo z osvetlitvijo
- 1 električno vtičnico
- splošno razsvetljavo
- držalo za brisače
- talno brisačo pri tušu ali kadi
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- 1 kozarec na osebo
- 2 brisači na osebo (1 ročna, 1 kopalna)
- 2 zvitka toaletnega papirja
- posodo za odpadke
- metlico za stranišče
- plastično vrečko za odpadke

STORITVE
- sprejem gostov najmanj 16 ur
- dosegljivost 24 ur na dan
- zagotovljeno čuvanje vrednostnih predmetov
- posredovanje sporočil za goste
- obvezna objava načina plačila
- perilo in pribor solidne kakovosti
- menjava posteljnega perila po vsaki menjavi oziroma 1-krat
tedensko
- menjava brisač po želji gosta
--------------------------------------------------------------------------------
(SD = sobodajalec; K = komisija)


SOBA, STANOVANJE, HIŠA SOBODAJALCA

                                 KATEGORIJA ***
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPNE ZNAČILNOSTI                          SD    K
--------------------------------------------------------------------------------
- Soba, stanovanje ali hiša sobodajalca, so stanovanjski
prostori, ki so grajeni v skladu z zakonodajo o gradnji
stanovanjskih objektov

- Stanovanjske prostore, označene v prospektu in v ceniku kot
turistična soba, počitniško stanovanje ali počitniška hiša, je
mogoče koristiti v času objave le za nastanitev gostov

- Kot nastanitev gostov se šteje nastanitev, ki ni daljša od treh
zaporednih koledarskih mesecev oziroma največ šest mesecev, če je
bil takšen dogovor predhodno pisno sklenjen s turistom oziroma
turistično agencijo

- Stanovanje ali hiša sobodajalca se lahko kategorizira tudi kot
apartma, če zagotovi opremljenost in storitve, ki so predpisane
za apartma

- Kategorizirana soba, stanovanje ali hiša se označi s tremi
zvezdicami.

OPREMNE ZNAČILNOSTI
1. Stanovanje oziroma hiša mora imeti:
- dovozno cesto oziroma pot, primerno urejeno in utrjeno
(popločeno) in osvetljeno do vhoda za goste
- dvorišče in okolica lepo in funkcionalno urejeno
- 1 parkirno mesto na nastanitveno enoto (če je nastanitvena
enota v naselju, mora biti parkiranje zagotovljeno v okviru
skupnih parkirnih površin)
- skupni vhod, prostor za: spanje, dnevno bivanje, kopalnico in
stranišče, pripravo jedi in pijač, hrambo živil in pijač, hrambo
čistilnih pripomočkov
- primerno kakovost opreme in pribora za pripravo oziroma
strežbo jedi in pijač, ustrezno številu oseb v nastanitvi
- navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti
- vse prostore opremljene s primerno opremo
- možnost neposredne telefonske zveze iz vsake sobe za zunanje
klice, tudi za mednarodne klice
- informacije o telefonskih storitvah v slovenskem in dveh tujih
jezikih
- dvigalo, če je soba ali stanovanje višje od drugega nadstropja
- dnevni prostor za goste opremljen s sedeži, mizicami,
pepelniki, najmanj 1 televizor (če je več kot pet sob oziroma več
kot dve stanovanji v istem nastanitvenem objektu)
- ogrevanje v vseh sobah, kopalnicah in v javnih prostorih
(razen v sobah, ki ne poslujejo v zimskem času)
- knjiga pripomb

2. Soba mora imeti:
- najmanjšo površino (brez kopalnice in stranišča): enoposteljna
10 m2, dvoposteljna 15 m2 in za vsako dodatno ležišče 4 m2
- okno z naravno svetlobo
- najmanjšo velikost postelje:
   90 cm x 190 cm za enojno ležišče (priporočeno 90 x 200 cm)
   150 cm x 190 cm za dvojno ležišče (priporočeno 150 x 200 cm)
- možnost popolne zatemnitve sobe
- 1 mizo
- 1 stol ali naslanjač na osebo
- omarico ali polico pri ležišču
- splošno razsvetljavo
- svetilko pri ležišču
- 2 odeji ali prešito odejo
- posteljno pregrinjalo
- 1 dodatno odejo na osebo
- 1 dodatno blazino na osebo
- predposteljno preprogo, če tla niso obložena s tekstilno
oblogo
- garderobno omaro z 10 obešalniki na osebo
- stojalo za prtljago
- barvni televizor
- cenik storitev, ki se zagotavljajo v sobi v slovenskem in dveh
tujih jezikih
- knjiga pripomb
- prižiganje in ugašanje splošne razsvetljave pri postelji in
vhodu (priporočilo)
- posodo za odpadke

3. Kopalnica (v vsaki sobi)
Kopalnica v sobi ima:
- 1 stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru)
- 1 velik umivalnik z večjo odlagalno površino
- toplo in hladno vodo 24 ur na dan
- kopalno kad ali prho z zaslonom (steno)
- obešalnik za obleke
- polico za toaletni pribor
- ogledalo z osvetlitvijo
- 1 električno vtičnico
- splošno razsvetljavo
- držalo za brisače
- talno brisačo pri tušu ali kadi
- 1 milo na osebo ali tekoče milo
- 1 kozarec na osebo
- 2 brisači na osebo (1 malo, 1 kopalno)
- sušilnik za lase
- 2 zvitka toaletnega papirja
- šampon, kapo za tuširanje
- metlico za stranišče
- posodo za odpadke
- plastično vrečko za odpadke

STORITVE
- sprejem gostov najmanj 16 ur
- dosegljivost odgovorne osebe 24 ur na dan
- zagotovljeno čuvanje vrednostnih predmetov (sef v sobi ali pri
sprejemu)
- posredovanje sporočil za goste
- obvezna objava načina plačila
- prvorazredna kakovost perila in pribora
- menjava posteljnega perila po vsaki menjavi oziroma dvakrat
tedensko
- menjava brisač po želji gosta
- če se nudi zajtrk, mora biti urejen prostor za pripravo in
strežbo zajtrka, kolikor se ne streže v sobo
-------------------------------------------------------------------------------
(SD = sobodajalec; K = komisija za ocenjevanje)


               MARINE

KATEGORIZACIJA MARIN - MINIMALNI POGOJI
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                          M    K
--------------------------------------------------------------------------------
Marina je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in
varovan
prostor, ki nudi gostom:
- prostore za privez plovil
- vzdrževalne in tehnične storitve, vezane na plovila
- oskrbo z živili in tehničnimi izdelki - navtično opremo

Marina mora imeti:
1. Zunanja ureditev - vodni del
- zaščiten akvatorij pred valovi in vetrovi (naravno ali umetno)
- globina vode omogoča privez in manever jaht ob najnižji oseki
- manevrski prostor za izogibanje največjih jaht, ki jih marina
sprejme
- plovne poti omogočajo nemoteno plovbo v obeh smereh

2. Zunanja ureditev - kopni del
- napis in ponoči osvetljen vhod (kadar marina obratuje)
- načrt marine, kadar ima več kot 100 privezov
- parkirni prostor za najmanj 30% plovil
- pešpoti ločene od cestnega prometa
- urejene pristope do pomola
- signalizacijo za pešce in za ostali promet
- osvetlitev komunikacijskih površin in pešpoti do recepcije in
sanitarij
- prostor za popravilo plovil, ločen od sprehajalnih poti
- dvigalo za dvig in spust večine plovil v marini

3. Recepcija
- sprejemni prostor za goste
- javni telefon za zunanje klice s telefonsko kabino
- omarico za prvo pomoč
- splošni red v marini
- VHF radijsko zvezo za kontaktiranje s plovili

4. Umivalnica
- 1 umivalnik s toplo vodo za vsakih 12 privezov, polico za
toaletni pribor, ogledalo, obešalnik za brisačo in obleko
- 1 zaprto tuš kabino s toplo vodo za vsakih 15 privezov, polico
za toaletni pribor, obešalnik za brisačo in obleko
- 1 vtičnico (za brivnik oziroma sušilec za lase) na vsake 3
umivalnike

5. Stranišče
- za vsakih 30 privezov 1 žensko stranišče s predprostorom
- za vsakih 30 privezov 1 moško stranišče s predprostorom (od
tega 25% kot pisoar)

6. Pranje posode in perila
- 1 dvodelno korito z odcejalnikom s toplo vodo za pranje posode
oziroma za vsakih 100 privezov še 1 dvodelno pomivalno korito z
odcejalnikom (ločeno od stranišča)
- 1 korito za pranje perila oziroma 1 pralni stroj na vsakih 150
privezov

7. Prostor za čiščenje kemičnega stranišča
- organiziran sprejem vsebine kemičnih stranišč

8. Prostor za odpadke
- za vsakih 50 privezov 1 odlagalno mesto s pokritimi posodami
ali kontejnerjem

9. Pomoli in privezi
- direkten dostop pešcev do plovila
- širino pomola minimalno 200 cm
- osvetlitev pomola ter poti do recepcije in sanitarij
- označitev pomolov in privezov vidno z morja in kopnega
- opremo za privez plovil (bitva, privezni koli ali mrtvi vezi)
- širino priveza, ki ne sme biti manjša od širine plovila z
bokobrani na eni strani
- plovni prostor med dvema pomoloma (med dvemi plovili
privezanimi na nasprotnih pomolih) najmanj 1,5 dolžine privezanih
plovil
- 1 električni priključek na 2 privezni mesti
- 1 vodni priključek na 4 privezna mesta

MINIMALNE STORITVE
10.Marina mora nuditi:
- sprejemanje in odjavo plovil in gostov 12 ur na dan in 24 ur
dosegljivo osebo
- mornarsko čuvajno službo 24 ur na dan
- pomoč pri privezu plovil
- nudenje osnovnih informacij
- vremensko napoved
- zagotovitev najnujnejših popravil plovil
- oskrbo z gorivom za plovila na primerni oddaljenosti od marine
- oskrbo z živili, če v oddaljenosti 2 km ni trgovine z živili
oziroma, če ima marina več kakor 150 privezov
- zagotovljeno oskrbo plovil v marini z navtično opremo
- organizirano gostinsko oskrbo, če ima marina več kakor 150
privezov oziroma ni v oddaljenosti 500 m gostinskega obrata z
jedmi in pijačami
- posredovanje sporočil in poštnih storitev za goste
- čuvanje vrednostnih predmetov
- menjalnico v primerni oddaljenosti
--------------------------------------------------------------------------------
(M = marina; K = komisija za ocenjevanje)

            ZNAK SPECIALIZACIJE

               Priloga

                C


            ZNAK SPECIALIZACIJE

         KONFERENČNI NASTANITVENI OBRAT

          POSLOVNI NASTANITVENI OBRAT

         NASTANITVENI OBRAT ZA SESTANKE

          KLUBSKI NASTANITVENI OBRAT

         DRUŽINSKI NASTANITVENI OBRAT

         ZDRAVILIŠKI NASTANITVENI OBRAT

      NASTANITVENI OBRAT BREZ OVIR/ZA INVALIDE

          FITNESS NASTANITVENI OBRAT

          ŠPORTNI NASTANITVENI OBRAT

         IGRALNIŠKI NASTANITVENI OBRAT

          LUKSUZNI NASTANITVENI OBRAT

         ZGODOVINSKI NASTANITVENI OBRAT

          TIPIČNI NASTANITVENI OBRAT


KONFERENČNI NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Nastanitveni obrat ima najmanj dve zvezdici. Nudi prostore,
specializirano opremo in storitve, za organiziranje konferenc in
kongresov, v konferenčnem centru, ki je v sestavi ali izven
nastanitvenega obrata. Prostori in oprema so lahko v lasti
konferenčnega obrata ali pa je njihova uporaba pogodbeno
zagotovljena.

Nastanitveni obrat mora imeti:
- površino konferenčnega centra najmanj 500 m2
- osrednjo konferenčno dvorano v velikosti najmanj 280 m2, z
možnostjo pregraditve
- najmanj 3 dodatne konferenčne prostore, vsak z najmanj 30
sedeži

Tehnična oprema in naprave, ki so vedno na voljo:
- grafoskopi
- diaprojektorji
- table s papirjem
- barvni televizorji
- video (VHS) projektorji
- profesionalna video kamera
- mikrofoni in ozvočenje
- tehnične naprave in oprema za snemanje
- osebni računalniki s tiskalniki
- izdelovanje filmov (če je vsebina kongresa vezana na filmsko
produkcijo)

MINIMALNE STORITVE
- posebna recepcija za udeležence in prireditelje
- osebje, ki prihaja v stik z gosti, govori slovensko in še 2
tuja jezika
- zagotovljeno simultano prevajanje najmanj v 2 tujih jezikih
- tajniške storitve
- faks storitve 24 ur na dan (v času kongresa)
- fotokopiranje
- oblikovanje informacijskih sporočil in označb
- priprava in dekoracija kongresnih prostorov
- organiziranje obkongresnih aktivnosti (izleti, družabna
srečanja ipd.)
--------------------------------------------------------------------------------


POSLOVNI NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Nastanitveni obrat ima najmanj dve zvezdici. Nudi specializirano
opremo in storitve za poslovne goste.

Nastanitveni obrat ima:
- 1 sobo za sestanke na vsakih 15 sob, velikosti 20 m2
- najmanj 10% hotelskih sob mora imeti v sestavu sobe prostor za
manjša srečanja 3 do 4 ljudi

Tehnično opremo in pripomočke na zahtevo gosta:
- grafoskop
- dia projektor
- table s papirjem in pisalnim priborom
- barvni televizor
- video (VHS) projektor
- osebni računalnik
- tiskalnik
- fotokopirni stroj

Soba ima: (najmanj 50% od skupnega števila sob)
- udobno pisalno mizo in stol,
- telefonski priključek blizu pisalne mize,
- priključek za osebni računalnik/faks blizu pisalne mize,
- telefon z direktno zunanjo linijo,
- nekaj električnih vtičnic poleg pisalne mize,
- svetilko, posebej za pisalno mizo

MINIMALNE STORITVE
- možnost plačila z vsaj 3 različnimi, svetovno znanimi
kreditnimi karticami
- faks storitve, 24 ur na dan na recepciji
- ekspresno likanje z dostavo v manj kot 2 urah


NASTANITVENI OBRAT ZA SEMINARJE IN SESTANKE
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Nastanitveni obrat nudi opremo, naprave in storitve za
organiziranje sestankov in seminarjev

Nastanitveni obrat ima:
- najmanj eno opremljeno učilnico, velikosti najmanj 35 m2
- najmanj eno sobo za sestanke, velikosti najmanj 30 m2
- najmanj dve sobi za sestanke, velikosti najmanj 20 m2
- seminarskih sedežev za najmanj 60% vseh postelj v nastanitvenem
obratu

Tehnična oprema in pripomočki:
- grafoskop
- dia projektor
- table s papirjem in pisalnimi pripomočki
- video projektor(VHS) z barvnim televizorjem
- ojačevalci z mikrofoni
- osebni računalnik
- tiskalnik
- fotokopirni stroj

Tehnične naprave in oprema po predhodnem naročilu naročnika:
- tehnične naprave in opremo za snemanje
- izdelovanje filmov
- oprema za simultano prevajanje
- profesionalna video kamera

MINIMALNE STORITVE
- posebna recepcija za udeležence
- fax storitve 24 ur na dan
- ekspres likanje (manj kot 2 uri)
--------------------------------------------------------------------------------

KLUBSKI NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Nastanitveni obrat nudi specializirano opremljenost in izvaja
animacijske aktivnosti za svoje goste.

Nastanitveni obrat ima:
- najmanj 2 zvezdici
- najmanj 1 večnamenski prostor za izvajanje animacijskega
programa
- površine za preživljanje prostega časa
- posebno notranje otroško igrišče (igralnica)
- vrt in zelene površine
- najmanj 5 različnih športnih igrišč na območju hotela
- fitness, savna, (bazen)

MINIMALNE STORITVE
- coctail za dobrodošlico
- 1 dnevni program za zabavo/prosti čas otrok
- 1 dnevni program za zabavo/prosti čas/šport odraslih
- 1 večerni program za zabavo/prosti čas odraslih
- družabno-kulturne prireditve
- brezplačno nočno predstavo z zabavnim programom
- tečaje s poklicnimi trenerji za vsaj 5 različnih športov
- najmanj 1 usposobljen animator na 40 ljudi, ki je navzoč v
dnevnem času
--------------------------------------------------------------------------------

DRUŽINSKI NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Nastanitveni obrat nudi opremljenost in storitve za družine z
otroki.

Nastanitveni obrat ima:
- zunanje in notranje igrišče za otroke
- otroški vrtec in igralnico z animatorjem, če ima več kot 30 sob
- otroško sobo - prostor namenjen negi dojenčka in pripravi
otroške hrane
- 30% sob mora imeti prehod v sosednjo sobo
- 30% sob mora imeti dodatna ležišča za otroke
- soba ali kopalnica mora imeti na željo gosta opremo za
preoblačenje dojenčka
- posebne stole (mizice) namenjene prehranjevanju otrok v
jedilnici

MINIMALNE STORITVE
- varstvo otrok (z vzgojitelji) najmanj 8 ur dnevno
- otroške porcije jedi z otroškim jedilnikom
- zdravniška oskrba (dosegljivost zdravnika pediatra po telefonu)
--------------------------------------------------------------------------------

ZDRAVILIŠKI NASTANITVENI OBRAT
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Zdraviliški nastanitveni obrat mora ustrezati pogojem, ki jih
določa zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in naravnih
zdraviliščih (Uradni list RS, št. 36/64) ter pravilnik o
strokovnih, tehničnih pogojih glede opremljenosti in kadrov v
naravnih zdraviliščih ter o načinu, postopku in rokih za
izpolnitev pogojev za verifikacijo naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 54/72).

Ustreznost opremljenosti in storitev se ugotavlja glede na
indikacijsko področje, ki ga opravlja zdravilišče, na katerega se
nastanitveni obrat navezuje.

Nastanitveni obrat nudi:
- specializirano zdraviliško opremo in urejenost prostorov, ki
zagotavljajo nemoteno gibanje starejših gostov in ljudi s
telesnimi okvarami
- zdravniške, terapevtske in kopališke storitve
- izvajanje zdraviliškega programa za najmanj 35% vseh hotelskih
postelj
- posebne površine (prostore) za zdravniške storitve in
intenzivno nego v hotelu ali poleg hotela
- notranjo opremo prilagojeno standardom, ki jih zahteva
nacionalni zdravstveni organ
- dvigalo, ki povezuje vse etaže
- vrata v vse prostore z najmanjšo širino 75 cm (priporoča se 90
cm), če to zahteva indikacijsko področje
- vsa vrata se odpirajo pod kotom večjim od 90 stopinj
- vidne in čitljive oznake na javnih površinah, restavracijah in
terapevtskih prostorih
- prilagojeno prižiganje luči iz invalidskega vozička
- sedeže na hodnikih, restavracijah in terapetskih prostorih s
prilagojeno višino in čvrstimi oprijemali

Soba, namenjena invalidom, mora imeti:
- nočno luč v kopalnici
- stranišče prilagojeno za invalide
- oprijemala v kopalnicah
- z lahkoto vidljive in dosegljive kljuke na vratih
- višja ležišča z ustreznim oblazinjenjem
- široke vhode v sobo in kopalnico (90 cm) za invalidske vozičke
s spremstvom
- nedrseče talne obloge

MINIMALNE STORITVE
- zdraviliški center mora nuditi preventivno in kurativno
zdravljenje oziroma terapevtske storitve za določena indikacijska
področja
- fitness (lepotilni program)
- zagotovljene ambulantne storitve
- 24 urna dosegljivost zdravnika
- dietna prehrana - jedilnik
- prilagojene porcije in sestava jedi (redukcijske)
--------------------------------------------------------------------------------

NASTANITVENI OBRAT BREZ OVIR (ZA INVALIDE)
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Nastanitveni obrat zagotavlja specializirano opremo in urejenost
prostorov za nemoteno gibanje starejših gostov in ljudi s
telesnimi okvarami.

Nastanitveni obrat ima:
- dvigalo do vseh nadstropij
- vrata v vse prostore z najmanjšo širino 75 cm (priporoča se 90
cm)
- vsa vrata se odpirajo pod kotom, večjim od 90 stopinj
- vidni in čitljivi znaki na javnih površinah, hodnikih in
restavracijah
- prilagojeno prižiganje luči iz invalidskega vozička
- čitljiv tisk na urnikih, informativnih sporočilih in jedilnikih
- fotelji in kavči na hodnikih s prilagojeno višino in čvrstimi
oprijemali/nasloni
- nizke preproge

Soba ima (najmanj 30% vseh sob):
- nočno luč v kopalnici
- stranišče prilagojeno za invalide
- oprijemala v kopalnicah
- z lahkoto vidljive in dosegljive kljuke na vratih
- dodatne odeje v sobi
- višja ležišča z ustreznim oblazinjenjem
- široke vhode v sobo in kopalnico za invalidske vozičke s
spremstvom
- nedrseče talne obloge

MINIMALNE STORITVE
- dietno prehrano - jedilnik
- prilagojene porcije jedi (redukcijske)
- zagotovljeno zdravniško intervencijo
- zagotovljeno nego in oskrbo invalidov (na zahtevo gosta), če
nima svojega spremstva
--------------------------------------------------------------------------------

FITNESS HOTEL
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Hotel nudi specializirano opremo, naprave in storitve za
psihofizično terapijo, psihološko sprostitev in lepotno
ukvarjanje s telesom.

Hotel mora imeti:
- prostore in opremo za izvajanje psihofizične terapije
- telovadnico in opremo za izvajanje športnih aktivnosti
- suho in parno savno
- prostor in opremo za izvajanje vseh vrst masaže
- lepotilni center
- notranji plavalni bazen

MINIMALNE STORITVE
- coctail za dobrodošlico
- nudenje hrane in pijače z dietetičnim jedilnikom, ki ga sestavi
dietetični strokovnjak
- nudenje storitev v dopoldanskem in popoldanskem času glede na
vrste aktivnosti
- animacija gostov
- zagotovljen obseg storitev opreme in naprav za najmanj 25% vseh
hotelskih postelj
--------------------------------------------------------------------------------

ŠPORTNI HOTEL
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Hotel nudi specializirano opremo, naprave in storitve, ki so
prilagojene potrebam profesionalnih in amaterskih športnikov ter
drugim gostom hotela za izvajanje določenih športnih aktivnosti.

Hotel mora imeti:
- kategorijo najmanj 2 zvezdici
- vse športne naprave in opremo atestirano po mednarodnih normah
- športno infrastrukturo v sestavi hotela ali v neposredni
bližini hotela
- za vsako posamezno disciplino vse elemente športne
infrastrukture, ki so potrebni za celovito pripravo športnika
- razpoložljivo športno infrastrukturo, ki omogoča 50% hotelskih
gostov treniranje neke športne
 discipline 8 ur na dan
- kabinet z opremo za medicinsko oskrbo športnikov (testiranje
psihofizičnih sposobnosti, trim naprave z obremenitvijo, masažo,
savno, bazen) najmanj 5 različnih športnih igrišč na območju
 hotela
- garderobne prostore s tuši
- prostor za shranjevanje opreme
- fitness kabinet

MINIMALNE STORITVE
- zagotovljen najem športnih rekvizitov in opreme na predhodno
zahtevo gosta
- izposojanje rekvizitov glede na vrsto športne aktivnosti hotela
- športni animator ves čas obratovanja športnih objektov
- po predhodnem naročilu nudenje trenerskih in vaditeljskih
storitev
- zagotovljena zdravstvena pomoč
--------------------------------------------------------------------------------

IGRALNIŠKI HOTEL (KAZINO)
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Hotel nudi opremo, naprave in storitve za goste - igralce iger na
srečo.

Hotel mora imeti:
- kategorijo z najmanj 2 zvezdicama
- prostore, opremo in naprave za igre na srečo
- igralniški prostori morajo biti v zgradbi hotela oziroma mora
biti hotel povezan z igralnico z zaprtim hodnikom
- sefi so na voljo gostom v sobah ali v recepciji
- zagotovljeno varnostno službo
- brezplačen vstop ali znižane cene vstopnic za hotelske goste
- jedilnico in točilnico

MINIMALNE STORITVE
- a la cart izbiro jedi in pijač
- animacijo gostov
- družabne prireditve
- menjalnico
- znanje najmanj 2 tujih jezikov vseh delavcev, ki delajo v
igralnici
--------------------------------------------------------------------------------

LUKSUZNI HOTEL
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Hotel je opremljen z luksuzno opremo in napravami ter nudi
storitve najvišje kakovosti in prilagojene posebni ponudbi.

Hotel mora imeti:
- notranjo opremo: starinsko pohištvo ali narejeno v starem slogu
iz dragocenega lesa
- pohištvo in oprema morajo biti priznane blagovne znamke in
poznan tudi oblikovalec
- talne, stenske in stropne obloge
- visoko kakovostni zglajeni ometi
- marmor ali visokokakovostni kamen
- parket in visokokakovostne lesene obloge
- visokokakovostne tapete svetovno znanih blagovnih znamk
- ploščice svetovno znanih proizvajalcev
- okviri oken in vrat
- star slog, iz dragocenih materialov (les, kovina, tekstil)
- dragocene slike priznanih slikarjev
- ostala oprema iz visokokakovostnih materialov in od priznanih
svetovnih proizvajalcev
- vrt, ki mora biti brezhibno in izvirno vzdrževan
- opremljenost in storitve morajo biti zagotovljene v najmanj 80%
sob in na vseh javnih prostorih

MINIMALNE STORITVE
- sprejem na recepciji in coctail
- servis iz porcelana
- kozarci iz kristalnega stekla
- jedilni pribor najvišje kakovosti
- prenos prtljage od avtomobila do sobe in obratno
- restavracija (če je) nudi:
- izbor vin najmanj 30 vrst
- šef strežbe sprejema naročila jedi
- a la cart postrežba
--------------------------------------------------------------------------------

ZGODOVINSKI HOTEL
--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Hotel je urejen v zgodovinsko pomembni zgradbi in s pomembnimi
kulturno zgodovinskimi sporočili in značilnostmi.

- hotel je kulturni spomenik in pod nadzorstvom strokovne
organizacije za zaščito kulturne dediščine
- če je obnovljen mora ohranjati vse zgodovinske značilnosti
- oprema in dekoracija je urejena v kulturno zgodovinskem značaju
--------------------------------------------------------------------------------

TIPIČNI HOTEL

--------------------------------------------------------------------------------
OPREMNE ZNAČILNOSTI                           NO   K
--------------------------------------------------------------------------------
Hotel nudi za kraj in določeno območje značilno opremljenost in
posebnost (atmosfero).


Objekt je izgrajen in urejen v tipičnem in tradicionalnem
arhitekturnem slogu.

Hotel nudi:

- jedi in pijače iz tradicionalne kuhinje za območje
- oskrbo z lokalnimi izdelki
- osebje je oblečeno v tipične obleke

- družabne prireditve, ki izražajo tipične folklorne običaje in
melodije

--------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina