Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1642. Zakon o javnih cestah (ZJC)

Odloki

1643. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO-A)
1644. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
1645. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
1646. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
1647. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
1648. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
1649. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
1650. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
1651. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo
1652. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
1653. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
1654. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
1656. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
1657. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje
1658. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
1659. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport
1660. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije
1661. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1662. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1663. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1664. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1665. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1666. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1667. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1668. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1669. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1670. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1671. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1672. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1673. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1674. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1675. Odlok o imenovanju direktorja Triglavskega narodnega parka, Bled
1676. Odlok o imenovanju direktorja Spominskega parka Trebče
1677. Odlok o razrešitvi člana in imenovanju dveh članov Nadzornega sveta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
1678. Odlok o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega sodišča v Kopru
1679. Odlok o razrešitvi sodnic porotnic Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
1680. Odlok o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru
1681. Odlok o razrešitvi vrhovnega sodnika - svetnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1682. Ukaz o povišanju v generalski čin

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1693. Uredba o lokacijskem načrtu za železniško progo Puconci-Hodoš-državna meja z Republiko Madžarsko

Sklepi

1683. Sklep o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
1694. Sklep o javni razgrnitvi...

MINISTRSTVA

1684. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1685. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
1686. Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1687. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene organizacije za redno pregledovanje naprav in o rednem pregledovanju certificiranih naprav v času njihovega obratovanja

USTAVNO SODIŠČE

1688. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1689. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku

BANKA SLOVENIJE

1690. Dopolnitev navodila o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanju plačilnega prometa na tem računu
1695. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1696. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
1697. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenj za poslovanje bank

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1691. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o delovnem času za določena opravila plačilnega prometa v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet
1692. Poročilo o gibanju plač za marec 1997
AAA Zlata odličnost