Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997

Kazalo

1693. Uredba o lokacijskem načrtu za železniško progo Puconci-Hodoš-državna meja z Republiko Madžarsko, stran 2679.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območja novih občin Puconci, Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci, sprejme lokacijski načrt za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko.
Lokacijski načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota, d.o.o., v aprilu 1997, pod številko projekta 20/95-LN/MS.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje železniške proge ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občin Puconci, Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci,
– funkcija območja,
– ureditve infrastrukturnih objektov in naprav,
– seznam objektov predvidenih za odstranitev,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništva,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– faznost izvajanja lokacijskega načrta,
– soglasja in mnenja organov in organizacij,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M 1:25000,
– prikazi iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za območja novih občin Puconci, Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci M 1: 25000 in 1: 5000,
– pregledna situacija M 1:25000,
– ureditveno situacijo M 1:1000, prva faza,
– ureditveno situacijo M 1:1000, tretja faza,
– karakteristični prečni profili M 1:100 in normalni vzdolžni profil M 1:25000/100 in M 1:2000/200,
– obodna parcelacija (načrt gradbenih parcel) M 1:2500,
– tehnične elemente za zakoličbo M 1:2500.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega v prvi fazi gradnje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Puconci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1335, 1331, 1327, 2281, 1234, 1231, 1230, 1227, 1226, 1223, 1222, 1219, 1218, 1215, 1214, 1210, 1205, 1204, 1201, 1200, 1235, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 2060, 2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 2046, 2045, 2061, 925/1, 926/1, 926/2, 902, 1796, 2415, 2414, 2403, 2401, 2402, 2400, 2399, 1716, 1714, 1717, 1719, 1725, 1585/3, 539, 531, 528, 523, 519, 515, 512, 508, 504, 499, 494, 489, 486, 483, 318, 312, 309, 295, 290, 289, 286, 285, 282/2, 281/4, 281/1, 278, 276, 272, 267, 263, 262, 259, 258, 255, 254, 251, 250, 49, 48, 45, 44, 41, 40, 36, 33/2, 29, 28/4, 28/1, 25/1, 24, 20/2, 20/1, 18, 15, 13, 10, 8, 7, 6/2, 67, 78, 68, 73, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 2261, 2260, 2252, 2250, 2258, 2257, 2256, 2254, 2072, 2077, 2032, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2062, 2031, 2281, 2282, 2283, 2284, 1788, 1787, 1784, 1781, 1766, 1764, 1762, 1760, 1759, 1743, 1741, 1738, 1740, 1736, 1731, 1732, 1730/2, 1730/1, 1729, 1727, 1728, 1726, 538, 530, 529, 522, 521, 520, 514, 515, 507, 505, 498, 495, 488, 487, 482, 319, 313, 308, 307, 300, 297, 294, 291, 288, 287, 284, 283, 280/2, 280/1, 279, 275, 274, 269, 268, 264, 292, 299, 303, 304, 260, 256, 249, 50, 47, 46, 43, 42, 39, 35, 34, 30, 27/2, 27/1, 26, 22, 21/2, 21/1, 17, 16, 12, 11, 55, 59, 60, 62, 63/1, 66/2, 69/2, 72, 63/2, 75, 76, 80, 81, 84
Območja začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, priključki cest in poti)
parc. št. 2281, 2400, 1716, 1714, 1717, 1718, 1719, 1740, 1739, 1780/1, 1737, 1734, 1735, 1580/2, 1279, 1246, 1718, 2250
k.o. Vaneča:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1851, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1610, 1611, 1612/1, 1613, 1617, 1409, 1406, 1405, 1404, 1402, 1401, 1400, 1388, 1387, 1386, 1385, 1303, 1306/1, 961, 962, 937, 938, 940, 824, 825, 826, 95, 96, 97, 98, 1854, 87, 89/1, 89/2, 62, 60, 59, 1677, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1680, 1681, 1667, 1666, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1652, 1651, 1650, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1637, 1636, 1632, 1631, 1628, 1380, 1379, 1375, 1374, 1849, 1318, 1317, 1312, 1311, 1309, 1308, 955, 953, 945, 944, 947/3, 942, 1849/1, 823, 822, 115, 114, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99
Prestavitev potoka:
parc. št. 1317, 1318, 1380, 1379, 1375, 1374, 944, 942, 947/3
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, vodovoda, regulacije, priključki cest)
parc. št. 59, 1858, 1641, 1858, 1641, 1849/1, 963, 952, 959
k.o. Moščanci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1214/1, 1214/2, 1167, 1166, 1168, 1092, 1093, 1094, 1080, 1078, 1079/1, 1079/2, 1075, 1074, 1073, 1072, 1071, 1237/3, 1019, 954, 955, 956, 964, 965, 972, 43, 42, 31, 14, 13, 9, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159, 1160, 1238, 1098/1, 1239, 1237/2, 1237/1, 1099, 952/1, 951, 957, 950, 949, 948, 947, 946, 944, 952/2, 931, 932, 933, 934, 935, 1233, 945, 943, 44, 46, 49, 55, 56, 1289
Prestavitev potoka
parc. št. 947, 944, 931, 932, 933, 934, 935, 952/2
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, vodovoda, priključki cest, regulacije
parc. št. 959, 960/1, 960/2, 944, 946, 1233, 1099, 1070, 1071, 1072
k.o. Dankovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1567, 1560, 1527, 1526, 1377, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1567, 1329, 1330, 1331, 1328, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260, 1262, 1264, 1269, 1265, 525, 524, 522, 520, 493, 492, 489, 1567, 404, 386, 387, 388, 389, 401, 397, 396, 395, 390, 391, 392, 393, 394, 106, 115, 113, 110, 109, 105, 104/2, 104/1, 102 101, 100, 1575, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1510, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1562, 1220, 1221, 1225, 1226, 1230, 1231, 1232, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 544, 543, 382, 381, 380, 378, 377, 373, 372, 371, 370, 120, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 132, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 146, 145, 144, 143, 276, 275/2, 269, 268, 1572, 194, 149, 154, 156, 150, 155, 1566, 1568
Regulacija potoka
parc. št. 1242, 1220, 1221, 1225, 1226, 1230, 1231, 1232
Ureditev nadvoza regionalne ceste
parc. št. 135, 136, 137, 132, 142, 147, 148, 146, 145, 144, 143, 140, 141, 276, 275/2, 269, 268, 194, 149, 150, 155, 1381/1
Gradnja nove transformatorske postaje
parc. št. 493
Območje začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, vodovoda, cestni priključki, regulacije)
parc. št. 522, 520, 519, 493, 547, 546, 549, 135, 136, 101, 1562, 1233, 1568,
k.o. Mačkovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 987/1, 871, 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2, 910/1, 912, 913, 916, 917, 918, 924, 925, 926, 763, 927/1, 927/9, 998/1, 928/3, 986/2, 714, 715, 716, 717, 988/10, 988/11, 988/5, 988/4, 988/2, 998/1,589, 587, 590, 589, 587, 586, 588, 590, 581, 582, 583, 986/1, 986/2, 584, 585, 431, 432, 433, 434, 430, 426, 428, 429, 427, 423, 95, 98, 97, 96, 100, 41, 42, 43, 44, 45, 39, 40, 2, 38, 988/1, 932, 931, 986/2, 987/2, 939, 988/9, 990, 989, 988/7, 991, 988/6, 631, 630, 629, 988/5, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 339, 338, 340, 341, 343, 301, 345, 347, 348, 352, 354, 356, 357, 373, 376, 375, 374, 995, 996, 378, 379, 380, 381, 300, 297, 1002, 396, 397, 395, 394, 398, 999, 400, 401, 412, 413, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 113, 939, 988/8
Ureditev nadvoza
parc. št. 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2, 910/1, 912, 916, 917, 918, 924, 925, 926
Nadomestni vodnjak
parc. št. 245
Ureditev podvoza in priključnih cest
parc. št. 432, 433, 426, 433, 585, 986, 684, 998/1, 581, 582, 583, 373, 376, 375, 374, 999, 378, 396, 397, 988/2, 395, 398, 394, 1002, 379, 380, 381
Ureditev Mačkovskega potoka
parc. št. 986/1, 933, 934, 945, 944, 946, 935, 943, 936, 937, 930, 938, 939, 940, 930, 986/2, 939, 987/2, 988/1, 928/3, 928/2, 928/1, 714, 715, 927/9, 927/8, 927/7, 927/6, 927/5, 927/4, 927/3, 927/2, 927/1, 718, 719, 717, 623, 622, 621, 988/9, 986/2, 624, 988/11, 625, 626, 627, 628, 620 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 609, 608, 607, 606, 597, 598/3, 598/2, 596, 598/1, 595, 594, 591, 592, 593, 986, 998/1, 587, 586, 584, 585, 581, 582, 435, 433, 432, 434
Nadomestno mrestišče
parc. št. 34, 113
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, ureditev priključkov, regulacija)
parc. št. 930, 987/2, 998/1, 928/2, 928/1, 928/3, 927/9, 927/8, 988/4, 993, 994, 988/1, 998/1, 986, 585, 241, 999, 1002
k.o. Kuštanovci:
Območje začasne rabe za deponijo odvečnega materiala
parc. št. 359, 360, 383, 384, 388, 389, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
k.o. Stanjevci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 4676, 4677, 4678, 2521, 2528, 2533, 2529, 2844, 2534/2, 2531/1, 2530/1, 2843/1, 4702, 2842/1, 2841, 2851, 2850, 2849, 2848, 2847, 2846, 2845, 2889, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2896, 2895, 2894, 2920, 2897, 2898, 2921, 2901, 4675/1, 4679/1, 4683, 2926, 2923, 2922, 2899, 2900, 2916, 2903, 2917, 2918, 2919, 2924, 2925, 2927, 2915, 2960, 2961, 2930, 2962, 2951, 2950, 2952, 2953, 2954, 2955, 2968, 2963, 2931, 2929, 2939, 2938, 2946, 2947, 2949, 2932, 2933, 2965, 2964, 2967, 2969, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2978, 2979, 2980, 2982, 4701, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3007, 3008, 3006, 3005, 3004, 3017, 3003, 3002, 3001, 3000, 2807, 4671, 2999, 2998/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3041, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3072, 3075, 3076, 3078, 3079, 3080, 3083, 3089, 3091, 3092, 3097, 3098, 3403, 3404, 3096, 2809, 2808, 2806, 2805, 2804, 2803, 3095, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2793, 2792/2, 2792/1, 2791, 2792/4, 4704, 2790, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3134, 3126, 3127, 3128, 3130, 3131, 3132, 3133, 3135, 3136, 3139, 3142, 3143, 3145, 3147, 3148, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 4679/2, 2789, 2788, 2787, 2777/1, 2776/1, 2775/1, 2774, 2768/1, 2767, 2766/1, 2765/1, 2764/1
Območje začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, ureditev priključkov, podvoza)
parc. št. 3026, 3028, 3029, 3041, 3004, 3002, 3000, 3099
k.o. Gornji Petrovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2992, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827/1, 2827/2, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2841, 2662, 2660, 2968, 2870, 2624, 2242, 2838, 2843, 2842, 2869, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2623, 2624, 2622, 2620, 2619, 2226, 2228, 2229, 2231, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2249, 2250, 2251, 2252, 2276, 2275, 2279, 2282, 2281, 2280, 2286, 2287, 2292, 2293, 2297, 2298, 2301, 2302, 2306, 2309, 2315, 2316, 2318, 2335, 2111, 2110, 2108, 2109, 2319, 2105, 2104, 2102, 2103, 2080, 2083, 2101, 2084, 2085, 2088, 2087, 2096, 2095, 2091, 2009, 2027, 2028, 2029, 2036, 2037, 2035, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2011, 2012, 2004, 2003, 1975, 2000, 1965, 1964, 1960, 1962, 1963, 1967, 1961, 2625, 2621, 2305, 2019, 1966, 1959
Ureditev nadvoza
parc. št. 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1976, 1981, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2008, 2007, 2006, 2005, 1933, 1942, 1943, 1946, 1945, 1944, 1940, 1939
Prestavitev potoka
parc. št. 2844, 2968, 1917, 1923, 1924, 1927, 1928, 1931, 1932, 2020, 2009
Območja začasnega odvzema zemljišč (ureditev cest, regulacije)
parc. št. 2662, 2968, 1981, 1944, 1975, 2001
k.o. Križevci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 619, 620, 622, 631, 628, 627, 636, 637, 638, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 645, 1189, 1190, 1185, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1184, 1183, 1181, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220, 1229, 1230, 1228, 1226, 1225, 1224, 1223/2, 1300, 1357, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1369, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1385
Nadomestno mrestišče
parc. št. 1379, 1380
Območja začasnega odvzema (gradnja mostu)
parc. št. 1222, 1223/1, 1300, 1358
k.o. Peskovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2586/2, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2583, 2575, 2581, 2580, 2578, 2579, 2577, 2576, 2710, 2573, 2709, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2723, 2724, 2725, 2726, 2762, 2763, 2764, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2651
Območja začasnega odvzema zemljišč (gradnja mostu)
parc. št. 8064, 2549, 2550
k.o. Šalovci:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 6536, 6535, 6525, 6524, 6523, 6522, 6521, 6601, 6517, 6516, 6513, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6599, 6248, 6249, 6271, 6270, 6252, 6253, 6269, 6268, 6267, 6265, 6264, 5731, 5732, 6603, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5579, 5580, 5581, 5582, 5584, 5585, 5588/1, 5589, 6599, 5570, 5571, 5572, 5565, 5564, 5573, 5563, 5560/2, 5116, 5115, 5113, 5114, 5109, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5103, 5102, 6596/1, 2734, 2735, 2737, 2738, 2740, 2742, 2741/2, 2743, 6608/1, 2746, 2747, 2748, 2750, 2752, 6608/3, 2755, 2757, 2758, 2760, 2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 6606, 2769, 2770, 2771, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 2571, 6670, 6671, 2568, 2566, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676/1, 6678, 6679, 6682, 6683, 6687, 6690, 6691, 6694, 6707, 6618, 2496, 2495, 2493, 6711, 6712, 6717, 6716, 2492, 6621, 3651, 3648, 6620, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6726, 6727, 6730, 6731, 6732, 6735, 6622, 6744/1, 6745, 6749/2, 6749/1, 6750, 6751, 6752, 6754, 6757, 6623, 6758/2, 6758/1, 6759, 6760, 6761, 6764, 5560/1, 5119, 6708, 3000, 6606, 3747, 3746, 3745, 3735, 3652, 3650, 3649, 3647, 3645, 3644, 3643/2, 2555, 2554, 2553, 2550, 2551, 2549, 2547, 2545, 2541, 2528, 2525/1, 2526, 2524, 2523, 2509, 2502, 2501, 2500, 2499, 2498, 2497, 2495, 2480, 2478, 6256, 6272, 6263, 5590, 5592, 2573/2, 2572/2, 2565, 2564, 2563, 2561, 2560, 2559, 2556, 5574, 5560/1, 5099, 5098, 2575, 6686, 6694, 6695
Ureditev nadvoza
parc. št. 6646/1, 2723, 2722, 2724, 2727, 2728, 2731, 6604, 6599, 6605, 5116, 5114, 5109, 5106, 5105, 5104, 5103, 5101, 5102, 5100, 5099, 5097, 5098, 5094, 5095, 5093, 5092, 5090, 5089, 5088, 5087, 5086, 5084, 6855, 6766, 5119
Ohranitev biotopa
parc. št. 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 6605, 6599, 6604
Nadomestne povezovalne ceste in poljske poti
parc. št. 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6726, 2753, 2756/2, 2757, 2759, 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2768, 2767
Nadomestno igrišče
parc. št. 1994/2, 1995, 1996, 1997
Območje začasnega odvzema zemljišč (prestavitev elektrike, ureditev cestnih priključkov, nadvoza)
parc. št. 2719, 5573, 6599, 5564, 5563, 5560/1, 5560/2, 5103, 5102, 5099, 5098, 6646/1, 2722, 6650/1, 2753, 2493, 6707, 6708
k.o. Krplivnik:
Nadomestno mrestišče
parc. št. 100/2
Območje začasnega odvzema (ureditev lokalne ceste, ureditev vodovoda)
parc. št. 2699, 2694, 741, 742, 827, 2556, 816, 817, 779, 778, 780, 781, 782, 352, 353, 336, 335, 332, 330, 312
k.o. Hodoš:
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 3443/1, 3441, 3422/1, 3453, 3452, 3451,3454, 3423/5, 3455, 3416/1, 3416/8, 3417, 3418, 3419, 3416/10, 3416/11, 3416/5, 3416/6, 3421, 3420, 2332, 2331, 2330, 3416/7, 2329, 2328, 3457/2, 3457/1, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3474, 3463, 2806, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3416/2, 3473/2, 3473/1, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 2334, 2333, 2327, 2395, 2396, 2397, 3416/3, 3443/2, 2828, 2827, 2826, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2843, 2317/2, 2318/2, 3415/1, 3415/2, 3416/12, 2402/1, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2410, 2411, 2413, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425, 2468, 2426, 2469, 2473, 2474, 2475, 2476,2823, 3416/4
Območje začasnega odvzema (prestavitev elektrike, ureditev cestnih priključkov, vodovodni priključek)
parc. št. 2327, 2328, 2329, 3416/7, 3474, 3458, 3457/1, 3457/2, 3469, 3470, 3471, 3416/3, 3472, 3473/1, 3473/2, 3475, 3476, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 3453, 3415/2, 3415/1, 2468, 2665, 2701, 3447, 3451, 3449, 3455, 3456, 3458, 3457/1, 3456
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta v tretji fazi gradnje, ko bodo izvedena vsa izvennivojska križanja, razširitev trupa za drugi tir in dodatne regulacije vodotokov, bo obsegalo dodatne parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Markišavci
Deviacija ceste
parc. št. 83, 82, 91, 90
k.o. Puconci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2269, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 1215, 1214, 1213, 1242, 1243, 1244, 1245, 925/1, 540, 533, 532, 526, 527, 524, 518, 516/2, 511/2, 509, 503, 500, 493, 492, 485, 484, 317, 311, 310, 306, 305, 302, 301, 303, 299, 298, 293, 241, 244, 292, 245, 294, 291, 288, 287, 284, 283, 280/2, 280/1, 279, 275, 274, 269, 268, 264, 260, 256, 249, 50, 47, 46, 43, 42, 39, 35, 34, 30, 27/2, 27/1, 26, 22, 21/2, 21/1, 17, 16, 12, 11
Nadomestno mrestišče
parc. št. 270, 272, 273
k.o. Vaneča
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1598, 1599, 1645, 1644, 1643, 1642, 1647, 791, 792, 793, 1849/3, 953, 949, 952, 945, 962, 966
k.o. Moščanci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 1073, 1069/1, 1069/2, 1068, 1063, 1060, 1059, 1070, 1071, 1072, 955, 956, 957, 958, 952/1, 951, 950
k.o. Dankovci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 564, 565, 561, 562, 560, 533, 534, 535, 536, 531, 529, 527, 526
k.o. Gornji Petrovci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2253, 2274, 2308, 2078/2, 2079, 2038, 2041
k.o. Šalovci
Območje odkupa zemljišč
parc. št. 2500, 2499, 2498/1, 2497/1, 2496, 2498/2, 2497/2, 2495, 2494, 2493, 2492, 6705, 6707, 6708, 6711, 6710, 6715, 6767, 6766, 6855, 2715/2, 2711/1, 2711/2, 2710, 2704, 2701, 2716, 2717, 2718, 2719.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje iz 3. in 4. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe železniške proge z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami
– območja vodnogospodarskih ureditev,
– območja obstoječih in nadomestnih mrestišč,
– območja prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja rekultivacije obstoječega nasipa ter gozdnih in kmetijskih zemljišč,
– območja spremljajočih površin.
6. člen
Trasa železniške proge
Trasa železniške proge poteka v koridoru, kjer je do leta l968 že potekala železniška proga, vendar z odmiki od obstoječega nasipa, kjer to narekuje nova tehnologija proge.
Železniška proga je zasnovana kot dvotirna, elektrificirana proga, trasirana za računsko hitrost V = 160 km/h.
Gradnja proge bo potekala v treh fazah. Faznost gradnje je definirana v 35. členu te uredbe.
Obravnavani odsek železniške proge meri 26354 m. Začne se na jugu, na meji med katastrskima občinama Puconci in Murska Sobota in poteka proti severu po dolini Mačkovskega potoka, zavije proti vzhodu, poteka po dolini Peskovskega potoka in Velike Krke do vzhodne meje katastrske občine Hodoš, oziroma do državne meje z Republiko Madžarsko.
Obravnavani odsek je nadaljevanje železniške proge Ormož–Puconci, ki ima izhodiščno točko v Ormožu v km 0 + 000. Odsek železniške proge je sestavljen iz pododseka obstoječe proge od km 42 + 820 do km 44 + 595 v dolžini 1775 m, ki bo rekonstruirana in pododseka od km 44 + 595 do km 69 + 114 v dolžini 24569 m, ki je obravnavan kot novogradnja.
Najmanjši horizontalni radij proge je 1200 m.
Širina planuma za enotirno progo je 6,50 m, za dvotirno progo je širina planuma 10,70 m. Brežine nasipov in ukopov se izvedejo v naklonu 2:1.
Med Mačkovci in Stanjevci ob prehodu doline Mačkovskega potoka v dolino Peskovskega potoka, se izvede predor, dolžine 320 m.
Od Puconcev do predora se niveleta proge dviguje. Od predora do državne meje se niveleta proge znižuje. Maksimalni vzdolžni sklon proge je 10‰, na postajališčih in mejni postaji Hodoš je 2,5%o.
Večinoma poteka proga v nasipu, razen v Mačkovcih pred predorom in v Stanjevcih za predorom, kjer so visoki preduseki ter na odseku v Gornjih Petrovcih, kjer poteka proga po robu doline.
7. člen
Objekti
Na celotnem odseku proge se izvede 99 objektov na progi (1 predor, 3 podvozi, 12 nadvozov, 5 podhodov, 6 mostov in 72 prepustov pod progo). Izvede se tudi 12 mostov na cestnih deviacijah. V 1. fazi se izvede 8 nivojskih cestnih prehodov, zavarovanih z avtomatskimi polzapornicami (ACpr), ki se v 2. fazi nadomestijo z nadvozi.
Predor
V prvi fazi se izvede predor med Mačkovci in Stanjevci od km 55 + 305 do km 55 + 625.
Podvozi
V prvi fazi se izvede podvoze na naslednjih lokacijah:
– v km 53 + 050, v Mačkovcih kot znižan podvoz svetle višine 2,50 m, na vaški cesti v Mačkovcih,
– v km 53 + 635, v Mačkovcih na lokalni cesti št. 5663 Mačkovci–Kuštanovci,
– v km 56 + 441, v Stanjevcih na vaški cesti, ki povezuje zaselek z regionalno cesto.
Nadvozi
V prvi fazi se izvede nadvoze na naslednjih lokacijah:
– v km 52 + 314, med Dankovci in Mačkovci na regionalni cesti R-355 Murska Sobota–Hodoš,
– v km 59 + 247, v Gornjih Petrovcih na lokalni cesti št. 4210 Gornji Petrovci–Križevci,
– v km 64 + 109, v Šalovcih na lokalni cesti št. 5666 Šalovci–Domanjševci,
– v km 67 + 545, na Hodošu za povezavo naselja Krplivnik s Hodošem, oziroma regionalno cesto, namesto ukinjenega prehoda lokalne ceste št. 5693 Hodoš–Krplivnik.
Nivojski cestni prehodi
V prvi fazi se izvede nivojske cestne prehode, zavarovane z avtomatskimi polzapornicami (ACpr), na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, v Puconcih na lokalni cesti,
– v km 44 + 434, v Puconcih na lokalni cesti,
– v km 46 + 254, v Vaneči na lokalni cesti,
– v km 47 + 410, v Vaneči na lokalni cesti,
– v km 49 + 263, v Moščancih na lokalni cesti,
– v km 51 + 000, v Dankovcih na lokalni cesti,
– v km 61 + 493, v Peskovcih na lokalni cesti,
– v km 65 + 330, v Šalovcih na lokalni cesti.
V drugi fazi se zavarovane nivojske cestne prehode nadomesti z nadvozi na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, v Puconcih na lokaciji ukinjenega nivojskega prehoda na deviaciji lokalne ceste št. 5645 Puconci– Gorica–Skakovci,
– v km 44 + 640, v Puconcih namesto ukinjenega nivojskega prehoda v km 44 + 434 na lokalni cesti št. 5646 Puconci –Šalamenci,
– v km 46 + 254, v Vaneči namesto nivojskega prehoda v istem km na lokalni cesti št. 5649 Vaneča–Šalamenci,
– v km 47 + 410, v Vaneči namesto nivojskega prehoda v istem km na lokalni vaški cesti, ki povezuje dva dela naselja,
– v km 49 + 263, v Moščancih namesto nivojskega prehoda na istem mestu na lokalni cesti št. 5646 Moščanci–Pečarovci,
– v km 51 + 150, v Dankovcih namesto nivojskega prehoda v km 51 + 000 na lokalni cesti, ki povezuje zaselke z regionalno cesto,
– v km 61 + 857, v Peskovcih namesto nivojskega prehoda v km 61 + 493 na vaški cesti, ki povezuje naselje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči in Fazanerijo Kompas z regionalno cesto,
– v km 65 + 330, v Šalovcih namesto nivojskega prehoda v istem km na lokalni cesti, ki povezuje naselje s kmetijskimi in gozdnimi površinami in zaselki na južni strani proge.
Podhodi za pešce in kolesarje
V prvi fazi se izvede podhode za pešce in kolesarje na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 811, v Puconcih na lokalni cesti, ki povezuje naselje z vaškim pokopališčem,
– v km 48 + 380, v Vaneči na lokalni cesti pod Slivnjekovim bregom (podhod z obojestranskima klančinama),
– v km 53 + 445, v Mačkovcih na vaški cesti, ki povezuje dva dela naselja (podhod z obojestranskima klančinama).
V drugi fazi se izvede podhod za pešce in kolesarje na lokaciji:
– v km 68 + 256, na Hodošu pod mejno postajo kot službeni podhod.
V tretji fazi se izvede podhod za pešce na lokaciji:
– v km 64 + 515, na postajališču v Šalovcih.
Mostovi
V prvi fazi se izvede mostove na naslednjh lokacijah:
– v km 52 + 577, v Mačkovcih za prečkanje Mačkovskega potoka,
– v km 56 + 556, v Stanjevcih za prečkanje Peskovskega potoka,
– v km 57 + 671, v Gornjih Petrovcih za prečkanje Peskovskega potoka in poljske poti,
– v km 60 + 760, v Gornjih Petrovcih – Peskovcih za prečkanje Peskovskega potoka,
– v km 64 + 185, v Šalovcih za prečkanje Velike Krke,
– v km 67 + 685, na Hodošu za prečkanje Dolenskega potoka.
Mostovi na cestnih deviacijah in obstoječih cestah
V prvi fazi se izvede mostove na cestnih deviacijah in povezovalnih poteh na naslednjih lokacijah:
– v km 53 + 180, 53 + 250 in 53 + 450, v Mačkovcih na vaških poteh za prečkanje Mačkovskega potoka in v km 53 + 400, ki se izvede kot brv,
– na deviaciji lokalne ceste Mačkovci–Kuštanovci za prečkanje Mačkovskega potoka,
– v km 59 + 247, v Gornjih Petrovcih ob izgradnji nadvoza,
– v km 60 + 520, v Peskovcih na obstoječi poti pravokotno na progo, za prečkanje Peskovskega potoka.
V drugi fazi se izvede mostove na cestnih deviacijah in povezovalnih poteh na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, na deviaciji lokalne ceste 5645 Puconci –Gorica ob gradnji nadvoza,
– v km 44 + 725, v Puconcih vzporedno s progo, južno od nakladališča za prečkanje Puconskega potoka
– v km 47 + 410, na Vaneči ob gradnji nadvoza,
– v km 49 + 263, v Moščancih ob gradnji nadvoza,
– v km 51 + 150, v Dankovcih ob gradnji nadvoza.
Prepusti
V prvi fazi se izvede vse prepuste pod progo za odvodnjavanje železniške proge. V tretji fazi, ob dograditvi drugega tira železniške proge, se prepusti ustrezno podaljšajo.
Lokacije prepustov so razvidne iz ureditvenih situacij v M 1:1000.
8. člen
Postajni objekti in tirne naprave
V prvi fazi se izvede postajne objekte in tirne naprave na naslednjih lokacijah:
– postajališča Puconci, Mačkovci, Gornji Petrovci in Šalovci (peron dolžine 150 m z zavetiščem velikosti 3,0 × 3,0 m),
– izogibališče v Dankovcih s pritličnim postajnim objektom velikosti 14,0 × 10,0 m,
– mejna postaja Hodoš v dolžini 1660 m z vsemi objekti in napravami za mejne, carinske, fitopatološke, sanitarne in železniške službe (velikost objekta 89,0 × 18,0 m, objekt bo enonadstropen podkleten.
V drugi fazi se izvede postajne objekte in tirne naprave na naslednjih lokacijah:
– nakladališče z izogibališčem in postajnim objektom v Puconcih,
– postajališče v Moščancih,
– izogibališče v Gornjih Petrovcih,
– dograditev mejne postaje Hodoš.
9. člen
Deviacije cest in poti
V prvi fazi se izvede prestavitve obstoječih cest in poti ter gradnja novih nadomestnih cest in poti na naslednjih lokacijah:
– od km 42 + 820 do km 43 + 000 v Puconcih (povezovalna poljska pot v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 180 m),
– v km 43 + 130 v Puconcih (deviacija obstoječe lokalne ceste Markišavci–Puconci–Gorica, izvedena kot zavarovan nivojski prehod v asfaltni izvedbi, širine 5,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 480 m),
– od km 43 + 700 do km 44 + 480 v Puconcih (zahodna obvozna cesta v asfaltni izvedbi, širine 5,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 780 m),
– od km 44 + 425 do km 44 + 925 v Puconcih (cesta vzporedna s progo na vzhodni strani v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 500 m),
– od km 45 + 480 do km 46 + 260 med Puconci in Vanečo (cesta vzporedna s progo na vzhodni strani, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m (4,00 m), dolžine 780 m),
– od km 46 + 260 do km 46 + 648 v Vaneči (nadomestna pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 388 m),
– od km 47 + 060 do km 47 + 410 v Vaneči (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 350 m),
– od km 47 + 820 do km 48 + 380 v Vaneči (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 560 m, v dolžini 460 m poteka obstoječem nasipu),
– od km 48 + 380 do km 48 + 960 med Vanečo in Moščanci (poljska pot za dostop do kmetijskih na zahodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 580 m),
– od km 48 + 380 do km 48 + 955 v Vaneči (poljska pot za dostop do kmetijskih na vzhodni strani proge površin, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 575 m, v dolžini 50 m poteka po obstoječem nasipu),
– od km 49 + 000 do km 49 + 220 v Moščancih (nadomestna povezovalna cesta, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,50 m, dolžine 220 m),
– od km 49 + 200 do km 49 + 940 med Moščanci in Dankovci (nadomestna dovozna pot na zahodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 640 m),
– od km 49 + 200 do km 49 + 940 med Moščanci in Dankovci (poljska pot za dostop do kmetijskih zemljišč na vzhodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 640 m, v dolžini 500 m poteka po obstoječem nasipu).
– od km 50 + 555 do km 51+130 v Dankovcih (dostopna cesta, v makadamski izvedbi
širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 585 m, v dolžini 385 m poteka po obstoječem nasipu),
– v km 51 + 000 pred izogibališčem v Dankovcih (nadomestna lokalna cesta – deviacija obstoječe lokalne ceste preko nivojskega prehoda, v makadamski izvedbi, širine 3,0 m + 2 × 0,5 m, dolžine 170 m),
– od km 51 + 085 do km 51 + 430 v Dankovcih (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 435 m),
– od km 51 + 430 do km 52 + 600 med Dankovci in Mačkovci (nadomestna cesta za prekinjene lokalne dovoze do zaselkov in dovozna pot do izogibališča v Dankovcih, v asfaltni izvedbi, širine 4,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 1800 m),
– od km 51 + 820 do km 52 + 300 v Dankovcih (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča na vzhodni strani proge, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 480 m),
– v km 51 + 950 do km 52 + 680 v Mačkovcih vzporedno s progo (deviacija obstoječe regionalne ceste v nadvozu, v asfaltni izvedbi, širine 6,0 + 2 × 0,30 + 1,00, severno od viadukta dolžine 350 m, južno od viadukta dolžine 250 m.
Rekonstrukcija zajema ureditev priključkov lokalnih cest ter ureditev obojestranskih nadomestnih avtobusnih postajališč na južni strani nadvoza v Dankovcih;
– od km 53 + 100 do km 53 + 680 v Mačkovcih (povezovalna cesta na vzhodni strani proge, v asfaltni izvedbi, širine 4,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 800 m),
– od km 52 + 960 do km 53 + 100 v Mačkovcih (povezovalna pot nove ceste in obstoječih vaških, v asfaltni izvedbi, širini 3,00 m + 2 × 0,5 m, dolžine 140 m),
– od km 53 + 100 do km 53 + 240 v Mačkovcih (poljska pot od priključka ceste N6C do obstoječe vaške poti v zaselku na vzhodni strani naselja, v makadamski izvedbi, širine 3,0 m + 2 × 0,5 m, dolžine 140 m),
– v km 53 + 635 v Mačkovcih (deviacija obstoječe lokalne ceste za Kuštanovce zaradi izgradnje podvoza, v asfaltni izvedbi, širine 5,0 + 2 × 0,50, dolžine 525 m),
– od km 53 + 660 do km 54 + 275 v Mačkovcih (nadomestna gozdna pot, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 615 m, v dolžini 170 m poteka po obstoječem nasipu),
– v km 56 + 400 v Stanjevcih vzporedno s progo (deviacija obstoječe vaške ceste, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,50 m, dolžine 580 m),
– od km 56 + 380 do km 56 + 460 v Stanjevcih (priključna cesta na deviacijo lokalne ceste v podvozu, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 80 m),
– od km 56 + 950 do km 57 + 650 v Stanjevcih in Gornjih Petrovcih (povezovalna cesta južno od proge, ki povezuje obstoječo vaško cesto pri igrišču z novim podvozom, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5, dolžine 700 m),
– v km 57 + 650 v Gornjih Petrovcih (ureditev obstoječe ceste, ki povezuje kmetijska in gozdna zemljišča z regionalno cesto, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 120 m),
– od km 57 + 650 do km 59 + 250 v Gornjih Petrovcih (poljska pot za dostop do gozdnih zemljišč na južni strani proge, priključena na podvoz, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 1658 m),
– v km 59 + 250 v Gornjih Petrovcih (nadvoz lokalne ceste Gornji Petrovci–Križevci, v asfaltni izvedbi, širine 5,5 + 2 × 0,5 m, dolžine 580 m),
– od km 59 + 145 do km 59 + 250 v Gornjih Petrovcih (dostopna pot do postajališča z enostranskim pločnikom, v asfaltni izvedbi, širine 4,0 + 1,25 + 0,5 m, dolžine 110 m in enostranski pločnik od dostopne poti do regionalne ceste R-355, širine 1,25 m,
– od km 59 + 700 do km 60 + 520 v Gornjih Petrovcih (nadomestna gozdna pot za dostop na gozdna zemljišča, v makadamski izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 820 m),
– od km 60 + 600 do km 60 + 750 v Peskovcih (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča, v makadamski izvedbi, šir. 3 + 2 × 0,5 m, dolžine 150 m),
– od km 61 + 230 do km 61 + 490 v Peskovcih (nadomestna pot na južni strani proge za dostop do kmetijskih zemljišč in do dvorišča Gojitveno lovišče Kompas priključena na nivojski prehod v km 61 + 493, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 170 m in asfaltna pot šir. 3 + 2 × 0,5 m, dolžine 150 m),
– v km 64 + 109 v Šalovcih (nadvoz lokalne ceste Šalovci – Domanjševci, v asfaltni izvedbi, širine 5,5 + 2 × 0,5 m, dolžine 510 m),
– od km 64 + 480 do km 64 + 700 v Šalovcih vzporedno s progo (poljska pot za dostop na kmetijska zemljišča na južni strani parcel ob potoku, v makadamski izvebi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 220 m),
– od km 65 + 510 do km 65 + 670 v Šalovcih vzporedno s progo (obstoječa poljska pot kot služnostna pot po zasebnih parcelah, za katero je potrebno urediti lastništvo,
širine 3,00 m + 2 × 0,5 m, dolžine 160 m),
– od km 67 + 660 do km 68 + 680 na Hodošu vzporedno s progo (servisna cesta na postajnem platoju, ki služi tudi za dostop na kmetijska zemljišča in v naselje Krplivnik, v asfaltni izvedbi, širine 5,0 m, dolžine 1040 m),
– od km 68 + 680 do km 68 + 770 na Hodošu (podaljšana servisna cesta od postajnega platoja do obstoječe ceste za dostop na kmetijska zemljišča, v makadamski izvedbi, šir. 3,0 + 2 × 0,5 m, dolžine 90 m),
– v km 67 + 545 na Hodošu (nadvoz lokalne ceste Hodoš –Krplivnik, v asfaltni izvedbi, širine 5,5 + 2 × 0,5 m, dolžine 480 m),
– od km 67 + 246 do km 68 + 514 (od priključka na cesto parc. št. 2702 k.o. Krplivnik do priključka na cesto parc. št. 2607 k.o. Krplivnik), asfaltiranje obstoječe ceste Hodoš–Krplivnik, dolžine 1268 m.
10. člen
V drugi fazi se izvede ceste in poti na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 130, v Puconcih (nadomestna lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v dolžini 470 m),
– v km 44 + 640, v Puconcih (nadomestna lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v dolžini 330 m),
– v km 46 + 254 v Vaneči (lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v dolžini 400 m),
– v km 46 + 254 v Vaneči (lokalna cesta ob priključku nadvoza, v dolžini 350 m),
– v km 47 + 410 v Vaneči (lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v dolžini 330 m),
– v km 49 + 263 (lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v dolžini 520 m),
– v km 51 + 150 (dovozna pot v dolžini 400 m),
– v km 61 + 857 (lokalna cesta v predvidenem nadvozu, v dolžini 640 m),
– v km 65 + 330 v Šalovcih (lokalna cesta v nadvozu, v dolžini 430 m).
Vse deviacije se izvede v asfaltni izvedbi in v širini obstoječih cest.
V drugi fazi se izvede nadomestne in povezovalne poti na naslednjih lokacijah:
– od km 44 + 640 do km 45 000, v Puconcih (povezovalna cesta ob novem nakladališču, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5m, v dolžini 360 m),
– v km 47 + 390, v Vaneči (povezovalna cesta ob priključku nadvoza, v asfaltni izvedbi, širine 3,0 + 2 × 0,5 m, v dolžini 350 m),
– v km 61 + 875, v Peskovcih (nadomestna cesta ob priključku nadvoza, v asfaltni izvedbi, v dolžini 640 m).
11. člen
Signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave
V prvi fazi bodo za delovanje železniške proge in za zagotavljanje potrebne varnosti vsa službena mesta (mejna postaja, postajališča, nakladališča, izogibališča) in proga opremljeni s signalno varnostnimi (SV) in telekomunikacijskimi (TK) napravami, povezanimi s progovnimi, optičnimi in energetskimi kabli, položenimi ob celotni progi.
Od državne meje z Republiko Madžarsko do mejne postaje Hodoš in na postaji, bodo vgrajene tudi SV in TK naprave za potrebe madžarskih železnic in madžarskih mejnih organov.
Signalno varnostne (SV) naprave so:
– postajne SV naprave z vsemi pripadajočimi zunanjimi elementi,
– naprave za električno ogrevanje kretnic s pripadajočimi kabli,
– progovne SV naprave (avtomatski progovni blok APB, medpostajna odvisnost MO, telekomanda TKO),
– avtomatsko zavarovanje nivojskih cestnih prehodov (ACpr).
Telekomunikacijske (TK) naprave so:
– postajni telekomunikacijski sistem (PTS) s pripadajočimi zunanjimi elementi,
– avtomatska telefonska centrala železniškega telefonskega omrežja (ŽAT),
– prenosni sistemi,
– naprave za obveščanje potnikov (ozvočenja, ure, informacijski sistemi),
– naprave železniških informacijskih sistemov,
– progovne telefonske naprave,
– javne in funkcionalne zveze (policija, carina, fitopatologija, železnica),
– funkcionalne zveze osebja madžarskih železnic MAV (povezava z MAV),
– radiodispečerski sistem (RDZ) s progovnimi postajami (betonska hišica in antenski stolp višine 20 m),
– lokalne postajne UKV radijske naprave.
Progovni in postajni kabli so:
– standardni progovni kabel,
– optični kabel,
– progovni energetski kabel,
– lokalni postajni SV kabli, položeni v površinska korita,
– lokalni postajni TK kabli, položeni v površinska korita.
Dve vlakni optičnega kabla sta predvideni za potrebe Ministrstva za obrambo.
Na mejni postaji Hodoš je predvidena nova avtomatska telefonska centra (ATC) s 50 priključki z 10 zunanjimi linijami za službe na mejni postaji (carina, policija, fitopatologija, železnica).
Za potrebe madžarske železnice in mejnih organov bo na mejni postaji Hodoš zgrajena posebna telefonska centrala, ki bo povezana z madžarskim telekomunikacijskim sistemom.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev železniške proge mora vsebovati krajinsko ureditveni načrt, ki mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.
Objekti na progi
Pri oblikovanju nadvozov, podhodov, mostov in postajnih objektov je treba upoštevati krajinske in arhitekturne značilnosti obravnavanega prostora.
Za ohranitev vizualnih kvalitet krajine je treba nadvoze in mostove izvesti kot transparentne, kontinuirne konstrukcije preko več polj z minimalnim nasipom v peti mostne konstrukcije.
Pri oblikovanju postajnih objektov je treba upoštevati:
– podolgovati ali zalomljeni tloris,
– nizko etažnost,
– enakostranične dvokapne strehe z opečno (rdečo) kritino,
– obdelava fasad delno obdelavo v ometu, lesu in opeki,
– okolica objektov mora biti urejena z ustrezno zasaditvijo.
Protihrupne ograje
Tipe protihrupnih ograj je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora. Možni načini izvedbe protihrupnih ograj so: protihrupne ograje iz različnih materialov (les, beton ipd.), transparentne protihrupne ograje, obsajene protihrupne ograje in ozelenjene protihrupne ograje.
Na mestih, kjer protihrupna ograja zastira poglede iz stanovanjskih objektov, ki jih ščiti, se izvede transparentna protihrupna ograja.
Zaščitne ograje
Za zavarovanje nekaterih objektov in površin ob progi se izvedejo zaščitne ograje, višine 2 m, v kovinski ali leseni izvedbi z zasaditvijo, na naslednjih lokacijah:
– od 43 + 90 do km 43 + 730 v Puconcih, ob igrišču pri šoli, vzporedno s progo na vzhodni strani,
– od km 44 + 140 do km 44 + 165 v Puconcih ob otroškem vrtcu, vzporedno s progo na vzhodni strani,
Nasipi, useki in brežine
Pri izvedbi nasipov, usekov in brežin je treba upoštevati:
– nasipi se izvedejo v naklonu 2:1;
– useki ob predvidenem predoru morajo biti v naklonu 2:1 z vmesno bermo širine 3 m;
– odvodnjavanje nasipov se izvede z odvodnimi jarki;
– nasipi in useki morajo biti zatravljeni;
– brežine v območju gozda morajo biti zatravljene in delno zasajene z nizko vegetacijo ob upoštevanju veljavnih predpisov o varnosti v železniškem prometu.
Zasaditve
Rob železniškega sveta se zasadi z avtohtonim listnatim nizkim drevjem in grmičevjem na naslednjih lokacijah:
– od 42 + 850 do km 43 + 810 v Puconcih, na vzhodni strani vzporedno s progo, kot zelena bariera proti naselju,
– od km 50 + 780 do 51 + 000 v Dankovcih, vzporedno s progo, kot obsaditev reguliranega Puconskega potoka,
– od km 52 + 220 do 52 + 580 in od 52 + 960 do 53 + 695 v Mačkovcih, vzporedno s progo, kot obsaditev reguliranega Mačkovskega potoka,
– od km 53 + 110 do km 53 + 320 v Mačkovcih, na vzhodni strani vzporedno s progo,
– od km 56 + 560 do km 57 + 450 v Stanjevcih in Gornjih Petrovcih, na severni strani proge,
– od km 61 + 150 do km 61 + 400 in od km 62 + 750 do km 63 + 000 v Peskovcih, med progo in regionalno cesto R-355,
– od km 64 + 000 do km 64 + 170 v Šalovcih, kot nadomestna zasaditev biotopa po izgradnji nadvoza.
Pri izbiri drevnin in zasaditvi je treba upoštevati veljavne predpise o saditvi v varovalnem progovnem pasu.
Med gradnjo se vegetacija odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. Nove zasaditve morajo upoštevati obstoječe značilnosti oblike vegetacije in vrstno njeno sestavo.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
13. člen
Prečkanja in prestavitve obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav
V prvi fazi se zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov ter naprav izvede vse prestavitve in prečkanja z zavarovanjem električnih vodov in naprav, vodov in naprav sistemov zvez, cevovodov lokalnih vodovodov in vodnjakov. Pri pripravi dokumentacije za prestavitve tangiranih infrastrukturnih objektov in naprav ter pri izvedbi je treba upoštevati soglasja upravljalcev.
14. člen
Elektrika
Zaradi gradnje železniške proge in drugih ureditev določenih s to uredbo, se izvede zaščita in prestavitev energetskih vodov in kablov ter transformatorske postaje na naslednjih lokacijah:
daljnovodi:
– v km 44 + 402 v Puconcih, 20 kV Brezovci,
– v km 49 + 425 v Moščancih, 20 kV Pečarovci,
– v km 51 + 579 v Dankovcih, 20 kV Mačkovci,
– v km 52 + 555 v Mačkovcih, 35 kV Murska Sobota– Mačkovci,
– v km 53 + 040 v Mačkovcih, 20 kV Mačkovci–Hodoš,
– v km 56 + 530 v Stanjevcih, 35 kV Breg,
– v km 59 + 358 v Gornjih Petrovcih, 20 kV Gornji Petrovci–Križevci,
– v km 64 + 195 v Šalovcih, 20 kV daljnovod Šalovci– Breg,
– v km 67 + 750 na Hodošu, 20 kV Krplivnik,
– v km 68 + 460 na Hodošu, 20 kV Hodoš–državna meja,
nizkonapetostno omrežje NNO:
– v km 43 + 830, v Puconcih,
– v km 44 + 450, v Puconcih,
– v km 46 + 350, v Vaneči,
– v km 47 + 410, v Vaneči,
– v km 47 + 475, v Vaneči,
– v km 48 + 442, v Vaneči,
nizkonapetostno napajanje objektov:
– v km 52 + 238 v Mačkovcih,
– v km 52 + 980 v Mačkovcih,
– v km 53 + 090 v Mačkovcih,
– v km 53 + 600 v Mačkovcih,
– v km 61 + 500 v Peskovcih,
– v km 63 + 965 v Šalovcih,
– od km 67 + 920 do km 67 + 980 na Hodošu,
transformatorska postaja TP Dankovci:
– od km 51 + 085 pri Banku.
15. člen
Sistemi zvez
Zaradi gradnje železniške proge in drugih ureditev določenih s to uredbo, se izvede zaščita in prestavitev telekomunikacijskih vodov in kablov na naslednjih lokacijah:
– v km 43 + 800 v Puconcih, TK zračni kabel,
– v km 44 + 640 v Puconcih, TK zemeljski kabel,
– v km 47 + 035 v Vaneči, TK zemeljski kabel,
– od km 45 + 300 do km 46 + 200 v Vaneči, TK zračni kabel,
– od km 47 + 000 do km 48 + 000 v Vaneči, TK zračni kabel,
– od km 48 + 380 do km 48 + 850 v Vaneči, TK zračni kabel,
– v km 48 + 620 v Vaneči, optični kabel,
– v km 48 + 990 v Moščancih, TK zračni naročniškega kabla,
– od km 49 + 250 do km 49 + 510 v Moščancih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 49 + 850 do km 50 + 200 v Moščancih, TK zračni naročniški kabel,
– v km 50 + 158 v Dankovcih, TK zračni naročniški kabel,
– v km 50 + 340 v Dankovcih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 51 + 200 do km 51 + 350 v Dankovcih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 52 + 250 do km 52 + 450 v Dankovcih, TK zračni kabel,
– v km 52 + 380 v Mačkovcih, VF kabel T,
– v km 53 + 040 v Mačkovcih, TK zračnega kabla,
– v km 53 + 170 v Mačkovcih, kabelska kanalizacija,
– v km 53 + 180 v Mačkovcih, CATV zračni kabel,
– od km 53 + 200 do km 53 + 450 v Mačkovcih, optični kabel,
– od km 53 + 400 do km 53 + 850 v Mačkovcih, TK zračni kabel,
– od km 53 + 450 do km 53 + 850 v Mačkovcih, optični kabel,
– v km 54 + 290 v Mačkovcih, TK zračni kabel,
– od km 54 + 800 do km 55 + 350 v Mačkovcih, TK zračni kabel,
– v km 56 + 400 v Stanjevcih, TK zračni naročniški kabel,
– od km 56 + 900 do km 57 + 400 v Stanjevcih, TK zračni kabel,
– v km 59 + 360 v Gornjih Petrovcih, optični kabel,
– od km 61 + 200 do km 61 + 800 v Peskovcih, TK zračni kabel,
– od km 62 + 000 do km 62 + 300 v Peskovcih, TK zračni kabel,
– od km 62 + 000 do km 62 + 300 v Peskovcih, optični kabel,
– od km 63 + 100 do km 63 + 300 v Šalovcih, TK zračni kabel,
– od km 63 + 800 do km 63 + 900 v Šalovcih, TK zračni kabel,
– od km 64 + 550 do km 65 + 800 v Šalovcih, TK zračni kabel,
– od km 66 + 000 do km 66 + 200 v Šalovcih, TK zračni kabel,
– v km 67 + 650 na Hodošu, TK zemeljski kabel,
– v km 68 + 280 na Hodošu, TK zračni kabel.
16. člen
Vodovod
Zaradi gradnje železniške proge in spremljajočih objektov se izvede naslednje posege na vodovodnem omrežju:
– v km 43 + 790 v Puconcih, prečkanje lokalnega cevovoda do pokopališča,
– v km 44 + 430 v Puconcih, prečkanje lokalnega cevovoda do hladilnice,
– v km 47 + 240 v Vaneči, prečkanje cevovoda iz vodnega zajetja do zaselka,
– v km 50 + 230 v Dankovcih, prečkanje lokalnega cevovoda,
– v km 49 + 180 v Moščancih, prečkanje dveh cevovodov iz vodnega zajetja do zaselkov,
– vodnjak na zemljišču parc. št. 1072 k.o. Moščanci se odstrani,
– v km 42 + 400 v Mačkovcih, prečkanje predvidene trase povezovalnega glavnega napajalnega cevovoda,
– v km 53 + 180, 53 + 345 in 53 + 415 v Mačkovcih, prečkanje lokalnih cevovodov,
– odstranitev vodnjaka na zemljišču parc. št. 1072 k.o. Moščanci.
17. člen
Novi infrastrukturni objekti in naprave
Elektrika
V prvi fazi se izvede:
– transformatorska postaja na platoju postaje Hodoš,
– priključni vod iz TP Hodoš za potrebe mejne postaje Hodoš,
– nadomestna transformatorska postaja v Dankovcih na izogibališču,
– nizkonapetostno napajanje postajališč v Mačkovcih, Gornjih Petrovcih in Šalovcih iz obstoječega omrežja.
V drugi fazi se izvede nizkonapetostno napajanje postajališča v Moščancih iz obstoječega omrežja.
V drugi fazi se za potrebe elektrifikacije proge izvede tudi elektronapajalne postaje (ENP) v Puconcih in na Hodošu.
18. člen
Javna razsvetljava
V prvi fazi se na postajališčih v Puconcih, Mačkovcih, Gornjih Petrovcih, Šalovcih in na mejni postaji Hodoš izvede razsvetljava peronov in postajnega platoja. Dovod električne energije se izvede iz lokalnih transformatorskih postaj (TP Puconci I, TP Mačkovci, TP Gornji Petrovci 2, TP Šalovci, TP Hodoš – mejna postaja), oziroma nove transformatorske postaje na Hodošu.
V drugi fazi se na postajališču v Moščancih in na nakladališču v Puconcih izvede javno razsvetljavo s priključnim vodom iz novih transformatorskih postaj.
19. člen
Osvetlitev varovalne ograje
Varovalni ograji nad usekoma na obeh straneh predora je treba opremiti z napravami za hipno osvetlitev. Nizkonapetostni priključek se izvede iz TP Stanjevci ali iz elektroenergetskega kabla ob progi.
20. člen
Vodovod
Pri izvedbi železniške proge je treba upoštevati predvideni potek lokalnega vodovodnega omrežja ob pogoju, da lokalne skupnosti predložijo usrezno dokumentacijo do izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za gradnjo proge.
V prvi fazi je treba na lokaciji v km 43 + 360 v Puconcih, omogočiti prečkanje predvidenega glavnega cevovoda od Gorice do Puconcev.
V prvi fazi je treba na izogibališču v Dankovcih za potrebe objekta, zagotoviti pitno in sanitarno vodo iz lastnega vodnjaka. Če kvaliteta vode iz vodnjaka ne bo zadoščala zahtevam pitne vode, se bo za pitje uporabljala stekleničena voda, za potrebe sanitarne vode se uporabi kapnica.
V prvi fazi se izvede vodnjak na zemljišču parc. št. 245 k.o. Mačkovci.
V prvi fazi je treba za potrebe mejne postaje Hodoš zagotoviti pitno, sanitarno in tehnološko vodo z gradnjo vodnjaka na območju mejne postaje. V primeru, da kvaliteta vode ne bo zadoščala zahtevam pitne vode, se izvede novo vodno zajetje v Krplivniku.
Požarna voda bo zagotovljena iz novega vodnjaka in požarnih jam na postajnem platoju ali z zajetjem iz vodotoka Velike Krke.
Izvedba vodnjaka mora omogočiti kasnejšo priključitev vodovodnega omrežja naselja Hodoš.
21. člen
Kanalizacija
Pri izvedbi železniške proge je treba upoštevati predvideni potek lokalnega kanalizacijskega omrežja ob pogoju, da lokalne skupnosti predložijo ustrezno dokumentacijo do izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za gradnjo proge.
V prvi fazi se za potrebe mejne postaje Hodoš izvede čistilna naprava ob južnen robu postaje. Vse odpadne vode je treba speljati v čistilno napravo.
Meteorna kanalizacija postajnega platoja in s strešin postajnih objektov se spelje v jarek ob južnem robu postajnega platoja, ki se odvodnjava v vodotok Velike Krke.
Izvedba čistilne naprave mora omogočiti kasnejšo priključitev kanalizacije naselja Hodoš.
V prvi fazi se za odvod odpadnih voda iz objekta na izogibališču v Dankovcih, izvede vodotesno triprekatno greznico brez odtoka. Praznjenje greznice se izvede z odvozom na čistilno napravo na mejni postaji Hodoš.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
22. člen
Vodnogospodarske ureditve
Prestavitve vodotokov
V prvi fazi se izvede delne prestavitve Mačkovskega potoka vzporedno z železniško progo na naslednjih odsekih:
– od km 46 + 910 do km 47 + 000, na Vaneči,
– od km 47 + 590 do km 47 + 660, na Vaneči,
– od km 49 + 320 do km 49 + 390, v Moščancih,
– od km 50 + 800 do km 51 + 120, v Dankovcih,
– od km 52 + 200 do km 52 + 300, v Mačkovcih.
V prvi fazi se izvede delne prestavitve Peskovskega potoka na naslednjih odsekih:
– od km 57 + 640 do km 57 + 680, v Gornjih Petrovcih,
– od km 59 + 058 do km 59 + 280, v Gornjih Petrovcih.
Prestavljene struge vodotokov se uredi sonaravno v obliki obstoječih meandrov in zasaditvijo avtohtone vegetacije.
Ureditve vodotokov
V prvi fazi se izvede sonaravna ureditev Mačkovskega potoka vzporedno s progo na naslednjih odsekih:
– od km 52 + 220 (pri obstoječem mostu na regionalni cesti) do km 52 + 580 (pri obstoječem mostu pod progo),
– od km 52 + 960 do km 53 + 695 (pri mostu na cesti Mačkovci–Kuštanovci).
Nadomestne hidromelioracije
V prvi fazi se izvede nadomestne odvodnike na melioracijskem območju Hodoš-Šalovci vzporedno s progo na naslednjih odsekih:
– od km 66 + 700 do km 67 + 640,
– od km 67 + 750 do km 68 + 360.
Funkcijo zbirnega jarka prevzame jarek ob južnem platoju mejne postaje Hodoš.
Varovanje vodnih virov
Za zavarovanje vodnih virov in podtalnice je treba meteorne vode z utrjenih površin, v asfaltni ali drugi protiprašni izvedbi, na postajališčih in na mejni postaji Hodoš speljati preko lovilcev olj v odvodne jarke ob brežinah.
Odpadne vode prečiščene v čistilni napravi se odvodnjavajo v zaprtem kanalu v vodotok Velike Krke.
23. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč in plodne zemlje
Neizrabljeni deli obstoječega nasipa železniške proge se v največji možni meri namenijo kmetijstvu. Nasip se odstrani, tako pridobljeno zemljišče se rekultivira s plodno zemljo, pridobljeno pri odkopih na trasi. Lokacije rekultivacije so razvidne iz ureditvenih situacij v M 1:1000.
Plodna zemlja se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.
Rodovitna prst, ki se bo uporabila za rekultivacijo, mora biti shranjena na ločenih lokacijah v nasipih ustreznih oblik in višine do 1.20 m.
V območju že izvedenih melioracij na Hodošu se morajo odstranjeni odvodniki ustrezno nadomestiti in speljati v nadomestne jarke na južnem robu platoja postaje Hodoš.
24. člen
Gozdnogospodarske ureditve
Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v prostor izven progovnega pasu (minimalna sečnja zaradi gradnje). Sekanje mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba.
Novo urejeni gozdni rob se izvede z avtohtono vegetacijo.
Preprečiti je treba vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevenje podrasti.
Poseki morajo biti izvedeni pod strokovnim nadzorom.
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti sonaravno saniran (pogozditev z ustreznimi vrstami drevnin, utrditev brežin vkopov in nasipov).
25. člen
Varstvo kulturne dediščine
V času predhodnih ureditev in vseh zemeljskih delih je treba izvajati arheološki nadzor, v območju Šalovcev je treba izvajati poostren arheološki nadzor in zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih zemljišč, vključno z vsemi poizkopovalnimi postopki.
26. člen
Ukrepi za varovanje živalstva
Ohranitev mokrišč
Kot nadomestni habitati in ustvarjeni biotopi se ob prestavitvah potokov ohranijo mokrišča na lokacijah:
– v Puconcih na zemljišču parc. št. 295 k.o. Puconci,
– v Mačkovcih na zemljišču parc. št. 988/10, 988/11, 717 k.o. Mačkovci,
– v Dankovcih (obstoječi nasip) na zemljišču parc. št. 1567 k.o. Dankovci,
– v Šalovcih na zemljišče parc. št. 6604, 6605, 6599, 5116, 5114, 5113, 6599, 5117, 5118 k.o. Šalovci.
V času gradnje železniške proge je treba navedena mokrišča na ustrezen način zavarovati pred negativnimi vplivi. Tangirana zemljišča ostanejo v lasti sedanjih lastnikov.
V prvi fazi se uredi nadomestne lokacije mokrišč na delih parcel v velikosti do 500 m2 in maksimalni globini 1,5 m na naslednjih lokacijah:
– v Mačkovcih na zemljišču parc. št. 34, 113 k.o. Mačkovci,
– na zemljišču parc. št. 1379, 1380 k.o. Križevci,
– na zemljišču parc. št. 100/2 k.o. Krplivnik.
V drugi fazi se uredi nadomestno mokrišče v Puconcih na zemljišču parc. št. 270, 272 in 273 k.o. Puconci.
27. člen
Prehodi za živali in varovalne ograje
Izvede se ublažitev naklona železniškega nasipa v širini 50 m na obeh straneh proge, za prehod visoke divjadi na naslednjih lokacijah:
– v km 46 + 500 v Puconcih,
– v km 51 + 760 v Dankovcih,
– v km 62 + 640 v Peskovcih,
– v km 64 + 115 v Šalovcih,
– v km 66 + 290 v Šalovcih,
– v km 48 + 180 v Moščancih (za prehod živine – na obeh straneh proge se uredi zapornica, vezana na signalne naprave bližnjega cestnega prehoda).
Varovalno ograjo višine 0,5 m, za preprečitev prehoda malih živali je treba postaviti na naslednjih lokacijah:
– od km 57 + 916 do km 58 + 160 v Gornjih Petrovcih, na severni strani proge,
– od km 57 + 916 do km 58 + 235 v Gornjih Petrovcih, na južni strani proge,
– od km 58 + 253 do km 58 + 500 v Gornjih Petrovcih, na južni strani proge.
Za preprečitev vstopa divjadi v območje predora je treba na obeh straneh proge v dolžini 100 m, na vrhu brežine postaviti ograjo višine 2 m na naslednjih lokacijah:
– od km 55 + 205 do km 55 + 315,
– od km 55 + 610 do km 55 + 725.
Za prehod vider z ene strani proge na drugo, se izvedejo premostitve Peskovskega potoka tako, da se omogoči prehod po suhem, širine 1 m.
Za prehod dvoživk se izvede v prepustih enostranske poličke, širine 0,3 m na lokacijah:
– v km 44 + 958,
– v km 47 + 095,
– v km 47 + 414,
– v km 47 + 590
– v km 48 + 074,
– v km 48 + 901,
– v km 49 + 860,
– v km 50 + 470,
– v km 50 + 820,
– v km 51 + 597,
– v km 54 + 395,
– v km 57 + 460,
– v km 57 + 776,
– v km 57 + 820,
– v km 62 + 432,
– v km 62 + 857,
– v km 66 + 051.
28. člen
Varstvo pred hrupom
Glede na izračunano emisijo hrupa zaradi železniške proge se za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom v prvi fazi izvede protihrupne ograje na naslednjih lokacijah:
-----------------------------------------------------------------
Km            Kraj       Lega Dolžina Višina
od - do                         m    m
-----------------------------------------------------------------
43 + 139 - 43 + 181    Puconci      D     42   1,6
43 + 273 - 43 + 352    Puconci      D     79   2,5
43 + 782 - 43 + 818    Puconci      D     36   1,5
43 + 942 - 44 + 008    Puconci      D     66   2,0
44 + 280 - 44 + 414    Puconci      D    134   2,5
44 + 418 - 44 + 558    Puconci      D    140   1,9
44 + 562 - 44 + 638    Puconci      D     76   2,2
43 + 813 - 43 + 869    Puconci      L     56   3,5
44 + 419 - 44 + 461    Puconci      L     42   1,5
49 + 110 - 49 + 170    Puconci      D     60   2,0
50 + 581 - 50 + 607    Puconci      L     26   1,5
52 + 199 - 52 + 261    Puconci      L     62   2,5
52 + 948 - 53 + 004    Mačkovci      D     56   3,5
53 + 071 - 53 + 127    Mačkovci      D     56   1,5
53 + 554 - 53 + 626    Mačkovci      D     72   3,0
53 + 071 - 53 + 240    Mačkovci      L    169   2,5
53 + 348 - 53 + 619    Mačkovci      L    271   2,0
57 + 289 - 57 + 329    Mačkovci      L     40   1,5
64 + 423 - 66 + 461    Šalovci      L     38   1,5
64 + 531 - 64 + 589    Šalovci      L     58   2,0
-----------------------------------------------------------------
V prvi fazi se vzporedno s progo od km 59 + 250 do km 59 + 480 in od km 59 + 850 do km 60 + 370, kjer poteka proga vzporedno s farmo nesnic v Gornjih Petrovcih, izvede gostolistna zasaditev na levi (severni) strani proge, ki bo imela funkcijo protihrupne bariere.
V drugi fazi se zaradi spremembe trase in povečanih hrupnih obremenitev izvede nadomestne protihrupne ograje na naslednjih odsekih:
-----------------------------------------------------------------
Km             Kraj       Lega Dolžina Višina
od - do                         m    m
-----------------------------------------------------------------
43 + 782 - 43 + 818    Puconci      D     36   1,5
43 + 942 - 44 + 008    Puconci      D     66   2,0
44 + 259 - 44 + 403    Puconci      D    144   2,5
43 + 813 - 43 + 869    Puconci      L     56   3,5
44 + 412 - 44 + 517    Puconci      L    105   2,0
-----------------------------------------------------------------
29. člen
Vpliv tresljajev železniškega prometa
Za omilitev tresljajev, ki jih povzroča železniški promet, je treba pri gradnji železniške proge upoštevati sodobno tehnologijo gradnje in sicer:
– uporaba betonskega praga in elastične pritrditve tirnice,
– gramozna greda vgrajena na tamponski sloj,
– uporaba geotehničnih ukrepov za izboljšanje nosilnosti temeljnih tal na kritičnih mestih, v skladu s projektom za pridobitev dovoljenja za gradnjo železniške proge.
Zaradi kasnejšega ugotavljanja vpliva vibracij je treba pred pričetkom gradnje železniške proge evidentirati in pregledati objekte na naslednjih lokacijah:
– na zemljišču parc. št. 2254 k.o. Puconci, stanovanjski objekt Puconci št. 212,
– na zemljišču parc. št. 2031 k.o. Puconci, gospodarski objekt Puconci št. 100,
– na zemljišču parc. št. 1796 k.o. Puconci, stanovanjski objekt Puconci št. 96,
– na zemljišču parc. št. 2416 k.o. Puconci, gospodarski objekt Puconci št. 98,
– na zemljišču parc. št. 1764 k.o. Puconci, gospodarski objekti Puconci št. 52,
– na zemljišču parc. št. 1743 k.o. Puconci, gospodarski objekt Puconci št. 26,
– na zemljišču parc. št. 1741 k.o. Puconci, stanovanjski objekt Puconci št. 24,
– na zemljišču parc. št. 1738 in 1739 k.o. Puconci, stanovanjski in gospodarski objekti Puconci št. 22,
– na zemljišču parc. št. 1722 in 1723 k.o. Puconci, stanovanjski in gospodarski objekti Puconci št. 9,
– na zemljišču parc. št. 1631 k.o. Vaneča, stanovanjski objekt (brez številke, nekdanji postajni objekt),
– na zemljišču parc. št. 1238 k.o. Moščanci, stanovanjski objekt (brez številke, nekdanji postajni objekt),
– na zemljišču parc. št. 1262 k.o. Dankovci, gospodarski objekt (hlev) Dankovci št. 57,
– na zemljišču parc. št. 1257 in 1259 k.o. Dankovci, gospodarski objekti Dankovci št. 57,
– na zemljišču par. št. 101 k.o. Dankovci, stanovanjski objekt Dankovci št. 34a,
– na zemljišču parc. št. 989 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekti Mačkovci št. 18,
– na zemljišču parc. št. 629 k.o. Mačkovci, stanovanjski objekt Mačkovci št. 17,
– na parcelah št. 992 in 993 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekti Mačkovci (nekdanji postajni objekti),
– na zemljišču parc. št. 603/1 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekt Mačkovci št. 45a,
– na zemljišču parc. št. 600/1 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekt Mačkovci št. 45b,
– na zemljišču parc. št. 599 k.o. Mačkovci, gospodarski objekt Mačkovci št. 45c,
– na zemljišču parc. št. 590 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekt Mačkovci št. 1a,
– na zemljišču parc. št. 586 k.o. Mačkovci, stanovanjski objekt Mačkovci št. 1,
– na zemljišču parc. št. 995 in 996 k.o. Mačkovci, stanovanjski in gospodarski objekti Mačkovci št. 2,
– na zemljišču parc. št. 1603 k.o. Gornji Petrovci, gospodarski objekti Farme nesnic v Gornjih Petrovcih
– na zemljišču parc. št. 2580 k.o. Peskovci, objekti nekdanje valilnice in skladišča Gojitvenega lovišča Kompas,
– na zemljišču parc. št. 6616 k.o. Šalovci, stanovanjski objekt in gospodarski objekti Šalovci št. 169.
30. člen
Varstvo pred požarom
Na mejni postaji Hodoš bo zagotovljen vir požarne vode iz novega vodnjaka, lokalnih požarnih jam ali iz vodotoka Velika Krka.
Do mejne postaje Hodoš mora biti urejen interventni dovoz.
31. člen
Odlagališča viškov materiala
Nenosilni material, ki nastane pri izkopu in ga ni možno uporabiti kot nasipni material se uporabi za sanacijo peskokopa v Kuštanovcih, glinokopa severno od hladilnice sadja v Puconcih in glinokopa vzhodno od naselja Puconci v bližini komunalne deponije.
Pogoji za urejanje deponij so:
– začasne in stalne deponije materiala ne smejo ovirati odtoka voda, zavarovane morajo biti pred erozijo in imeti urejen odtok padavinskih voda;
– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodotokov in mokrišč.
Deponiranje nenosilnega materiala v ureditvenem območju ali izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, se mora izvajati na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije, ki mora vsebovati načrt krajinske ureditve. Investitor gradnje železniške proge mora zahtevku za dovoljenje za gradnjo železniške proge, predložiti bilanco mas in dokazilo o zagotovljenih deponijah.
32. člen
Rušenje objektov in preselitve
V prvi fazi je zaradi gradnje železniške proge treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe proge:
– na zemljišču parc. št. 1796, k.o. Puconci, stanovanjski in gospodarski objekt
– na zemljišču parc. št. 1239, k.o. Moščanci, gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 991, k.o. Mačkovci, stanovanjski objekt,
– na zemljišču parc. št. 2580, k.o. Peskovci, upravno zgradbo in valilnico (skrajni vzhodni objekt) Gojitvenega lovišča Kompas,
– na zemljišču parc. št. 2332 k.o. Hodoš, temelje za stanovanjski in gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 2334 k.o. Hodoš, stanovanjski in gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 3421 k.o. Hodoš, gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 3420 k.o. Hodoš, stanovanjski objekt,
– na zemljišču parc. št. 3417 k.o. Hodoš, gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 3418 k.o. Hodoš, gospodarski objekt
– na zemljišču parc. št. 3419 k.o. Hodoš, stanovanjski objekt,
– na zemljišču parc. št. 2395, k.o. Hodoš, del gospodarskega objekta.
V drugi fazi je zaradi prestavitve trase proge treba odstraniti naslednji stanovanjski in gospodarski objekt:
– na zemljišču parc. št. 1720 k.o. Puconci, gospodarski objekt,
– na zemljišču parc. št. 1722 k.o. Puconci, stanovanjski blok s 6 stanovanji.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih izvedbenih aktih, ali druge oblike odškodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
33. člen
V prvi fazi je zaradi vpliva gradnje in delovanja železniške proge treba preseliti naslednje objekte in ureditve:
– valilnici Gojitvenega lovišča Kompas iz objektov na zemljišču parc. št. 2580 k.o. Peskovci,
– obore za race na zemljišču parc. št. 1379, 1380, 1385, 1386, 1387, 1388 in 1389 k.o. Križevci,
– nogometno igrišče v Šalovcih na zemljišču parc. št. 2754/1 in 2754/2 k.o. Šalovci.
Železniška proga tangira del nogometnega igrišča v Stanjevcih. Investitor je dolžan plačati odškodnino za prestavitev nogometnega igrišča.
Za nadomestitev navedenih objektov in površin se v skladu s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti ter v skladu z veljavnimi predpisi določijo nadomestne lokacije nadomestne lokacije niso predmet tega lokacijskega načrta.
VII. FAZNOST IZVEDBE
34. člen
Predvidena je gradnja v treh fazah:
prva faza: enotirna, neelektrificirana proga za računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano za končno hitrost V = 160 km/h z lokalnimi omejitvami, izvennivojskimi in nivojskimi križanji na mestih, kjer bodo v drugi fazi gradnje izvennivojska križanja),
druga faza: enotirna, elektrificirana proga za računsko hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvennivojskimi križanji,
tretja faza: dvotirna, elektrificirana proga za računsko hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvennivojskimi križanji.
V okviru posamezne faze je možna etapna gradnja.
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– objekti na trasi železnice,
– deli trase železniške,
– povezovalne in nadomestne cesti in poti.
Navedene etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
35. člen
Do izvedbe druge in tretje faze gradnje ostanejo vsa zemljišča, namenjena urejanju v zvezi z železniško progo v dosedanji rabi.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
36. člen
Monitoring
Investitor gradnje železniške proge in drugih ureditev določenih s to uredbo mora zagotoviti podrobnejši načrt izvajanja monitoringa in izvajanje monitoringa v skladu s predpisi, pri čemer je v nadaljevanju tega člena uredbe določena obvezna minimalna vsebina spremljanja stanja v naslednjem obsegu:
Hrup
Skladno s predpisi je treba spremljati nivoje hrupa v času obratovanja železniške proge. V primeru ugotovljenih preseženih dopustnih vrednosti ravni hrupa je potrebno za zmanjševanje ravni hrupa izvesti ustrezne ukrepe.
Tresljaji
Pred pričetkom gradnje se izvede popis gradbenega stanja objektov v 40 m pasu obojestransko od osi proge. V času gradnje in med obratovanjem železniške proge je treba spremljati poškodbe na objektih, ki bodo nastale zaradi gradnje ali prometa po železniški progi.
Živalstvo
V času gradnje in v času obratovanja železniške proge je potrebno spremljati spremembe v gibanju populacij živali in na podlagi ugotovitev prirediti končno izvedbo omilitvenih ukrepov.
Območja kulturne in naravne dediščine
V času gradnje je potreben poostren arheološki nadzor na odseku Šalovci–Hodoš in naravovarstveni nadzor ob posegih v naravno občutljiva območja vodotokov in mokrišč. Lokacije nadomestnih habitatov je treba pred izvedbo ponovno preveriti.
Gospodarski objekti
V času gradnje in obratovanja železniške proge je treba spremljati vplive hrupa, tresljajev in hipne osvetlitve na gospodarske objekte Gojitvenega lovišča Kompas na desnem bregu Peskovskega potoka in Farme nesnic v Gornjih Petrovcih.
37. člen
Druge obveznosti
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po končani gradnji tudi:
– poskrbeti, da bo promet med gradnjo železniške proge organiziran tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč na obeh straneh železnice;
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena železnica, in jih v primeru poškodb zaradi gradnje železnice ustrezno sanirati;
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena;
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih urediti in protiprašno zaščititi;
– nadomestiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z gradnjo železniške proge;
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje;
– investitor mora po končanih delih poskrbeti za geodetski posnetek zemeljskih in drugih naprav, ki jih je bilo potrebno prestaviti zaradi gradnje železnice;
– v času gradnje upoštevati vse predpise o varstvu okolja. Gradbišča morajo biti v bližini proge ter organizirana in opremljena tako, da ne bodo povzročala dodatnih obremenitev okolja. Zemljišča, kjer bodo gradbišča je po končni gradnji potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.
– preprečiti je potrebno morebitni izliv mineralnih in drugih olj iz delovnih strojev.
– pred posegi na meliorirana zemljišča preveriti delovanje drenažnega sistema in ga v primeru poškodb zaradi gradnje železnice primerno sanirati;
– investitor je po končani gradnji dolžan plačati stroške, ki nastanejo v zvezi z agrarnimi operacijami, ki so posledica posegov na kmetijska zemljišča (komasacija in ekspropriacija);
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v času obratovanja vzdrževati brežine in ostale površine ter objekte, ki so del železniškega sveta;
– investitor je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom lokalnih skupnosti spremljanje gradnje železniške proge.
X. TOLERANCE
38. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi je treba natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Pri posameznih posegih, definiranih s to uredbo so dopustna naslednja odstopanja:
Trasa in objekti na trasi
– odstopanja v trasi in lokaciji objektov na trasi so dopustna ob pogoju, da ne poslabšajo razmer na progi in ob njej;
– dopustna so odstopanja v izvedbi in obliki objektov na trasi, če se pri nadaljnji izdelavi dokumentacije ugotovi, da so nove rešitve ugodnejše glede funkcionalnih, tehničnih in okoljevarstvenih zahtev.
Prestavitve unfrastrukturnih objektov
– dopustne so prestavitve obstoječih infrastrukturnih objektov izven ureditvenega območja ob pogoju, da si investitor zagotovi pravico uporabe zemljišča.
Ostale ureditve
– odstopanja v izvedbi nasipov in usekov so dopustna, če je zaradi prostorskih ali gradbeno-tehničnih pogojev možna in potrebna izvedba drugačnega naklona
– odstopanja v trasi in izvedbi prestavitve obstoječih strug potokov so dopustna ob pogoju, da si investitor zagotovi zemljišče in, da rešitve izboljšajo vodnogospodarske razmere.
Postajni objekti
– dopustna so odstopanja v velikosti postajnih objektov, in sicer za + / - 2 m v vse smeri. Dopustna so odstopanja v kritini (material), vendar ob pogoju, da je temnejše barve. Postajni objekt na postaji Hodoš se lahko izvaja v velikosti, ki je manjša od navedene, v skladu s potrebami glede na faznost.
Protihrupne ograje
– odstopanja v dolžini in višini protihrupnih ograj so dopustna ob pogoju, da glede na terenske razmere ni možno izvesti navedenih ograj ali če spremembo zahtevajo občani, vendar sprememba ne sme poslabšati varstva pred hrupom.
Faznost
– odstopanja v faznosti so dopustna, če za določen poseg v okviru faze ne bodo zagotovljeni zakonsko predpisani pogoji. V tem primeru se proga lahko izvaja po odsekih in etapno.
– posegi, za katere je navedeno, da se izvedejo v drugi ali tretji fazi gradnje železniške proge, se lahko izvedejo že v prvi fazi, če rešitve ne poslabšajo razmer ob progi in na njej.
XI. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. SPLOŠNA DOLOČBA
40. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje v Ljubljani in na občinah Puconci, Gornji Petrovci in Hodoš-Šalovci.
XIII. KONČNA DOLOČBA
41. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-03/97-5
Ljubljana, dne 22. maja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti