Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

478. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Sveti Štefan, stran 705.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) ter četrtega odstavka 2. člena statuta Krajevne skupnosti Sveti Štefan je Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan na seji dne 19. 1. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sveti Štefan
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območju KS Sveti Štefan.
2. člen
Referendum bo 16. 3. 1997 na običajnih glasovalnih mestih oziroma na glasovalnih mestih, ki jih bo določil volilni odbor v Krajevni skupnosti Sveti Štefan.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za financiranje programa krajevne skupnosti v 45%. Program krajevne skupnosti obsega:
– asfaltiranje 5 km lokalnih cest po letnih programih KS – 18,110.000 SIT,
– gasilski avto – 4,600.000 SIT,
– hidrantno omrežje (5 kom hidrantov) – 750.000 SIT,
– notranja ureditev mrliške vežice – 2,000.000 SIT,
– odvozi smeti – 2,000.000 SIT,
– zimska služba – 1,350.000 SIT,
– sofinanciranje dejavnosti društev v višini 15% – 2,190.000 SIT.
4. člen
Vrednost programa krajevne skupnosti, ki se bo financiral iz sredstev samoprispevka znaša (ocena) 32,000.000 SIT. Višina sredstev, zbranih s samoprispevkom v 5 letih, pa znaša 14,500.000 SIT ali 45,3% vrednosti celotnega programa krajevne skupnosti.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od marca 1997 do marca 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za KS in zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik.
7. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Sveti Štefan v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1,5% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
7. krajani, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti v pavšalnem znesku tolarske protivrednosti 150 DEM letno.
Krajani, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejmejo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Sveti Štefan
Na referendumu dne 16. 3. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje od marca 1997 do marca 2002 za sofinanciranje programa krajevne skupnosti.
GLASUJEM
     “ZA”                               “PROTI”
                    (žig)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda za, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma obkroži besedo proti, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme svet KS, če se bo večina vseh glasovalcev, ki bodo glasovali, izjavila zanj na referendumu.
11. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
12. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal zboru krajanov.
13. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet.
14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sveti Štefan, dne 19. januarja 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Sveti Štefan
Jakob Romih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti