Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

476. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, stran 699.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96) in statuta Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica je svet krajevne skupnosti Zgornja Ložnica na seji dne 20. 1. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
1. člen
Za območje krajevne skupnosti Zgornja Ložnica se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) izgradnje večnamenskega objekta pri šoli na Zgornji Ložnici,
b) obnove in vzdrževanja lokalnih cest,
c) razširitve vozišča in izgradnjo hodnika ob lokalni cest v Zgornji Ložnici,
d) javne razsvetljave in
e) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 110,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja 20,000.000 SIT,
b) namenja 18,000.000 SIT,
c) namenja 2,000.000 SIT,
d) namenja 3,000.000 SIT,
e) namenja 4,500.000 SIT.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 16. marca 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Zgornja Ložnica dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Zgornja Ložnica in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Zgornja Ložnica
G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 16. 3. 1997 za uvedbo samopri-spevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002, za financiranje programa KS Zgornja Ložnica
– izgradnje večnamenskega objekta pri šoli na Zgornji Ložnici,
– obnove in vzdrževanja lokalnih cest,
– razširitve vozišča in izgradnjo hodnika ob lokalni cesti v Zgornji Ložnici,
– javne razsvetljave in
– izvajanja nalog po sklepu sveta KS
g l a s u j e m
   PROTI                               ZA
                 (pečat)
Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zgornja Ložnica.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zgornja Ložnica, dne 20. januarja 1997.
Predsednik
Sveta KS
Zgornja Ložnica
Janez Kapun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti