Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

475. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče, stran 698.

Svet Krajevne skupnosti Tržišče je na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter določil statuta Krajevne skupnosti Tržišče na seji dne 23. 12. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Tržišče se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvedbe programa krajevne skupnosti.
Referendum bo v nedeljo, 2. marca 1997 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbrano 15,000.000 SIT.
Sredstva samoprispevka bodo porabljena za sofinanciranje programa Krajevne skupnosti Tržišče, in sicer:
1. za posodobitev krajevnih cest na območju Krajevne skupnosti Tržišče,
2. za dokončanje mrliške vežice Tržišče.
3. člen
Za realizacijo programa bodo uporabljena proračunska sredstva, sredstva samoprispevka in drugi denarni prispevki krajanov. Sredstva samoprispevka se bodo uporabljala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Tržišče in imajo lastne dohodke. Samoprispevek bodo plačevali:
– 1,5% od neto plač zaposlenih,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere samostojni podjetniki plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 1,5% od prejemkov za priložnostno opravljanje storitev,
– 1,5% od trikratnega letnega katastrskega dohodka od negozdnih površin in enkratnega letnega katastrskega dohodka od gozdnih površin, lastniki zemljišč v KS ne glede na stalno bivališče.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega vira posebej.
Svet KS je pooblaščen, da spremeni osnove za odmero samoprispevka od KD, kolikor bi te zaradi valorizacije postale neustrezne.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodarske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin.
Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter samostojnim podjetnikom bo samoprispevek obračunaval ter odtegoval davčni organ Republike Slovenije.
7. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
8. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro račun krajevne skupnosti Tržišče.
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega programa skrbi Svet krajevne skupnosti Tržišče in poroča na zboru krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Tržišče.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
GLASOVNICA
Na referendumu dne 2. marca 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002 za območje Krajevne skupnosti Tržišče, za sofinanciranje izvedbe programa KS Tržišče, predvidenega z razpisom samoprispevka
glasujem
   ZA                            PROTI
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tržišče, dne 31. januarja 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Tržišče
Marjan Jamšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti