Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

459. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok, stran 684.

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 50/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 47/95) in 11. člena statuta Občine Loški Potok, je Občinski svet občine Loški Potok, na seji dne 23. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Loški Potok je obvezno odstranjevanje in organizirano odvažanje komunalnih odpadkov iz stanovanj, industrijskih objektov, poslovnih prostorov, obrtnih delavnic, gostinskih obratov, javnih zgradb, dvorišč, parkirišč, parkov in drugih virov, na javno odlagališče na način, ki ga določa ta odlok.
Dejavnost v zvezi z zbiranjem, odvažanjem in odstranjevanjem komunalnih odpadkov opravlja Javno komunalno podjetje Ribnica d.o.o. ali drugo pooblaščeno podjetje, na podlagi pogodbe sklenjene z Občino Loški Potok (v nadaljevanju: izvajalec).
2. člen
Odstranjevanje in odvažanje komunalnih odpadkov se mora opravljati v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi predpisi in na tak način, da je preprečena sleherna okužitev in onesnaževanje okolja. Pojem odstranjevanja komunalnih odpadkov obsega: zbiranje, prevažanje, odlaganje oziroma sleherno ravnanje z njimi.
II. VRSTE ODPADKOV IN NAČIN ZBIRANJA
3. člen
Vrste odpadkov so:
a) komunalni odpadki (trdi organski in anorganski odpadki iz stanovanj, poslovnih in drugih prostorov, ostanki hrane in odpadkov živil, vsebina greznic); kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, sanitarna oprema ipd); razni drugi lažji tehnološki odpadki, ki niso uporabni kot surovine in za katere je ugotovljeno, da ne vsebujejo nevarnih ali strupenih snovi;
b) posebni nenevarni odpadki (odpadkih rastlinskih in živalskih maščob, odpadki iz gozdarstva, odpadki mineralnega izbora, odpadki papirja in lepenke, odpadki plastičnih mas in gume, odpadki pri pripravi vode in pri čiščenju odpadnih vod, gradbeni odpadki, kamenje, jalovina; odpadki iz proizvodnje, ki jih ni mogoče uporabiti in ne vsebujejo strupenih snovi, ohlajeni ogorki iz skupinskih kurilnih naprav);
c) odpadki, za katere je ugotovljeno, da se lahko uporabljajo kot surovine (papir, steklo, tekstil, kovine in drugo);
d) nevarni odpadki, ki so zaradi svojih lastnosti in količine škodljivi za zdravlje ljudi in živali in ki so nevarni za okolje (kelikalije, strupi, zdravila, topila, snovi za zaščito, herbicidi, pesticidi, kisline, lugi, naftni derivati, galvanski odpadki, masti, olja, živilski konfiskati ipd.).
4. člen
Za posebne nenevarne odpadke (b) mora uporabnik, glede odlaganja v posode za odpadke in odvažanja na javno odlagališče, pridobiti soglasje izvajalca in pristojne inšpekcije.
5. člen
Za odpadke, za katere je ugotovljeno, da se lahko uporabijo kot surovine (c), izvajalec skupno z Občino Loški Potok, pripravi projekt ločenega zbiranja, deponiranja in odvažanja. O pričetku izvajanja projekta ločenega zbiranja, deponiranja in odvažanja odpadkov, izvajalec obvesti porabnike storitev v sredstvih javnega obveščanja. Uporabniki so dolžni na izboru zbirati odpadke in jih sortirano odlagati v za to določene posode. Zbirna mesta se določijo soglasno z občino, izvajalcem in porabniki.
6. člen
Nevarne odpadke (d) se ne sme odlagati v posode za odpadke ali direktno na javno odlagališče, temveč se morajo v skladu z določili zakona o varstvu okolja in pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, odlagati na posebno, za to določeno skupno deponijo.
III. ODLAGANJE SMETI IN ODPADKOV
7. člen
Upravljalci in lastniki zgradb morajo na območju Občine Loški Potok odlagati komunalne odpadke v tipizirane kontejnerske posode (kontejnerje) ali v druge posode za odpadke, ki jih določi izvajalec skupaj z Občino Loški Potok.
8. člen
Če so komunalni odpadki takšni, da jih ni mogoče odlagati v kontejnerje ali druge posode za odpadke ali če so v večjih količinah mora pravna ali fizična oseba kot nosilec dejavnosti z izvajalcem skleniti posebno pogodbo, s katero se določi drug način odstranjevanja teh odpadkov, ki pa ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka.
9. člen
Kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, kolesa, rabljeni deli avtomobilov in strojev, avtomobilske školjke, odpadne gume, sodi, večja embalaža, dotrajano pohištvo ipd.) se odlagajo v kontejnerje ali neposredno na javno smetišče, ali pa se stranka o potrebi odvoza dogovori z izvajalcem, ki mora odstraniti odpadke najkasneje v 24 urah po prejemu naročila.
10. člen
Praznenje greznic se lahko opravi le z vozili, ki so namensko prirejeni za to dejavnost. Praznenje greznic, prevoz in nadaljnje ravnanje s fekalnimi odplakami (vsebina greznic) mora potekati tako, da je preprečeno sleherno onesnaževanje okolja. Okolica greznic mora biti po izpraznitvi očiščena in razkužena.
11. člen
Ob kioskih, trgovinah, gostinskih obratih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, parkiriščih in drugih mestih (javni prostori in površine) morajo upravljalci namestiti standardizirane koše za smeti. Koše za smeti in okolico košev mora upravljalec redno čistiti, smeti pa redno odlagati v posode za odpadke. Potrebno število košev za smeti morajo upravljalci namestiti v roku enega leta po sprejetju tega odloka.
12. člen
Prostor za kontejnerje oziroma druge posode za odpadke se določi sporazumno med izvajalcem, porabnikom in krajevno skupnostjo. Prostor mora biti urejen, tla gladka in okolica očiščena. Kontejnerji in posode za smeti so praviloma pokriti. V primeru uvedbe drugih posod za odpadke, imajo lastniki stanovanjskih hiš posode za odpadke na prostoru, ki si ga določijo sami, vendar morajo ob dnevih, ko se smeti odvažajo le tega postaviti na sporazumno določeno mesto ob dovozni cesti.
Pri praznenju kontejnerjev in drugih posod za odpadke mora izvajalec skrbeti, da se odpadki ne trosijo po okolici, v nasprotnem primeru mora za seboj počistiti.
Lastniki oziroma uporabniki morajo redno vzdrževati in čistiti posode za odpadke, dotrajane in deformirane posode se morajo zamenjati z novimi. Kolikor poškodbe povzroči izvajalec z nestrokovnim delom, mora posode zamenjati na lastne stroške. Za redno vzdrževanje in čiščenje kontejnerjev skrbi izvajalec.
13. člen
Za nove stanovanjske bloke, javne in poslovne stavbe mora biti že v načrtu predviden poseben prostor za shranjevanje kontejnerjev oziroma drugih posod za odpadke.
Pri načrtovanju tega prostora je treba upoštevati predviden način odvoza smeti, projektant pa mora zahtevati mnenje izvajalca in to mnenje pri določitvi prostora za kontejnerje oziroma druge posode za odpadke tudi upoštevati.
14. člen
Potrebno število kontejnerjev oziroma drugih posod za odpadke iz gospodinjstev nabavi Občina Loški Potok, oziroma pooblaščeni izvajalec dejavnosti, za račun Občine Loški Potok in so lastnina Občine Loški Potok.
Uporabniki so dolžni s kontejnerji in posodami za odpadke ravnati v smislu dobrega gospodarja, v zimskem času odmetavati sneg, tako da je omogočen dostop in odvoz odpadkov. Organizacija čiščenja mest, kjer so postavljeni kontejnerji, je v pristojnosti krajevnih skupnosti. Za poškodbe kontejnerjev ali posod za odpadke, ki nastajajo v času pobiranja, transporta in praznenja odgovarja izvajalec.
15. člen
Živilski obrati, menze, gostinski in trgovski obrati, ter druga podjetja morajo odlagati komunalne odpadke v kontejnerje ali druge posode za odpadke, ki so jih dolžni nabaviti sami. Če ne nabavijo ustreznih posod, jih nabavi na njihove stroške izvajalec.
16. člen
Izvajalec mora postopno v dogovoru z Občino Loški Potok oskrbeti vsa naselja z ustreznim številom tipiziranih kontejnerjev, za kosovne odpadke oziroma drugih posod za odpadke. Po določenem razporedu mora omogočiti občanom odstranjevanje komunalnih odpadkov ter tako preprečevati nastajanja nedovoljenih odlagališč.
17. člen
Prepovedano je:
1. odlagati v kontejnerje oziroma druge posode za odpadke vroč pepel, ogorke, tekočine, mrhovino in snovi, naštete v 3. členu tega odloka, točka d, ter vse drugo, kar lahko povzroči požar, zasmrajuje okolico ali poškoduje vozila za prevoz komunalnih odpadkov,
2. puščati kontejnerje oziroma druge posode za odpadke odprte, če so za zaprtje prirejeni,
3. odlagati komunalne odpadke v kontejnerje ali druge posode za odpadke tako, da se pri tem omreži prostor okoli njih ali jih prenapolniti tako, da se ne morejo zapreti,
4. odlagati komunalne in druge odpadke poleg kontejnerjev oziroma posod za odpadke.
IV. ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
18. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti na dan pobiranja vsak kontejner oziroma posodo za odpadke, ki stoji na mestu predvidenem za ta namen. V primeru uvedbe drugih posod za odpadke, so porabniki dolžni postaviti posodo za odpadke najmanj 3 m od vozne ceste, prazne posode pa vrniti na mesto hrambe v času zbiranja odpadkov tako, da niso podvržene poškodbam oziroma ne kvarijo videza okolja.
Izvajalec ni dolžan odvažati komunalnih odpadkov v primeru, če ceste niso prevozne (izredne zimske razmere).
19. člen
Izvajalec mora odvažati komunalne odpadke s specialnimi vozili – smetarji, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, odvažanje in praznenje.
20. člen
Odvoz komunalnih odpadkov iz kontejnerjev mora izvajalec opravljati najmanj enkrat tedensko oziroma po vnaprej določenem programu, ki ga določi izvajalec s pogodbo z Občino Loški Potok.
Odvoz komunalnih odpadkov iz poslovnih stavb in poslovnih prostorov se uredi s posebno pogodbo.
Razpored odvoza komunalnih odpadkov se mora javno objaviti.
V. ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV
21. člen
Komunalne odpadke odvaža izvajalec na odlagališče komunalnih odpadkov (javno odlagališče).
Tekoče odpadke (vsebina greznic), ki niso primerni za uporabo v kmetijstvu kot organsko gnojilo, se odvaža v čistilno napravo, s katero je v ta namen potrebno skleniti posebno pogodbo.
22. člen
Občina Loški Potok z ozirom na lego in geologijo tal, predvsem pa z ozirom na to, da je vodozbirno območje Ribniško-Kočevske doline, nima pogojev za izgradnjo lastne deponije komunalnih odpadkov. Zaradi tega bo v primeru gradnje regionalnega odlagališča, pristopila k gradnji le-tega v skladu s svojimi potrebami in možnostmi.
Sredstva za izgradnjo odlagališča ali potrebna sredstva za uvedbo drugačnega načina zbiranja in odstranjevanja odpadkov (ločeno zbiranje – sežiganje) bo občina na podlagi sklenjenih pogodb zagotovila v proračunu za tekoče leto.
23. člen
Izven centralne deponije (trenutno Mala gora v Občini Ribnica) je prepovedano vsako odlaganje odpadkov. Kdor bi odlagal odpadke izven centralne deponije komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na centralno deponijo. Če tega ne stori jih odstrani na njegove stroške pooblaščeni izvajalec.
VI. ZARAČUNAVANJE STORITEV
24. člen
Za pobiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, za upravljanje in vzdrževanje javnega odlagališča ter posod za odpadke, morajo uporabniki komunalnih storitev plačevati mesečni prispevek po osebi v stanovanjski enoti in po kvadratnem metru za poslovne in druge prostore. Prispevek se plačuje povsod na območju Občine Loški Potok, kjer je zagotovljen organiziran odvoz komunalnih odpadkov.
Stanovanjska enota po tem odloku je površina vsakega zgrajenega prostora, ki se uporablja za stanovanje. Poslovni prostor pa je površina vsakega zgrajenega prostora, ki se uporablja za kakršno koli poslovno ali družbeno dejavnost.
Za odvoz komunalnih odpadkov, ki se urejajo s posebno pogodbo ali po naročilu, se zaračunavajo dejanski stroški, vključno tudi stroške vzdrževanja in urejanja odlagališč oziroma stroški čiščenja odplak v čistilni napravi.
Storitve, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega zavezanca, se financirajo iz proračunskih sredstev.
Višina prispevka za odvoz komunalnih odpadkov in cene za odvoz drugih odpadkov določi izvajalec v soglasju z občinskim svetom Občine Loški Potok ter v skladu z veljavnimi predpisi o cenah. Na isti način se določi tudi cena za uporabo javnega odlagališča.
Obveznost plačila odvoza komunalnih odpadkov nastane trideseti dan po uveljavitvi tega odloka oziroma, ko izvajalec zagotovi za določeno območje organiziran odvoz.
25. člen
Uporabniki komunalnih storitev so dolžni izvajalcu prijaviti točne podatke o številu oseb v gospodinjstvih in o površinah poslovnih prostorov, kakor tudi vse spremembe o številu oseb, površinah, lastništvu in naslovu.
Če zaradi netočnih podatkov ali opustitve prijave o spremembi nastane za izvajalca škoda, je tako škodo dolžan povrniti uporabnik.
VII. NADZORSTVO
26. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo: inšpekcija za okolje in prostor, zdravstvena, vodnogospodarska, požarna, kmetijska in gozdarska inšpekcija, ter delavci policijske postaje. Vsi navedeni dajejo tudi predloge za uvedbo postopka o prekrških.
VIII. OPROSTIVE, OLAJŠAVE PRI PLAČILU ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
27. člen
Uporabniki komunalnih storitev odvoza komunalnih odpadkov ne plačujejo odvoza komunalnih odpadkov, če več kot šest mesecev ne uporabljajo stanovanja ali poslovnega prostora in če o tem pravočasno pismeno vložijo zahtevek za oprostitev pri izvajalcu. Za pravočasno vložen zahtevek se šteje zahtevek, ki ga upravičenec vloži najkasneje 15 dni pred začasnim prenehanjem koriščenja stanovanja ali poslovnega prostora.
28. člen
Uporabniki komunalnih storitev odvoza komunalnih odpadkov, ki po kriterijih socialnega skrbstva prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživljanja, ne plačujejo prispevka za odvoz komunalnih odpadkov.
Oprostitve uveljavljajo za vsako leto posebej, s pismenim zahtevkom in dokazilom strokovne službe socialnega skrbstva.
29. člen
Zavezanci za plačilo komunalne storitve odvoza komunalnih odpadkov, ki zaradi tehničnih ovir (neprimerne ceste) niso dostopni za odvoz komunalnih odpadkov, se začasno dokler se ovire ne odpravijo, oproste plačila prispevka.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če odlaga komunalne odpadke izven prostora, namenjenega za njihovo odlaganje (1. člen);
2. če komunalnih odpadkov ne odvaža v določenih rokih (prvi odst. 20. člena);
3. če javno ne objavi razporeda odvažanja komunalnih odpadkov (zadnji odst. 20. člena);
4. če ne zagotovi higienskega načina nakladanja in odvažanja komunalnih odpadkov (19. člen);
5. če ne izprazni na dan odvoza vseh posod za odpadke, ki so na dogovorjenem mestu (18. člen);
6. če ravna v nasprotju s 25. členom;
7. če ne odvaža vsebine greznic z ustreznimi vozili ali ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka;
8. če odlaga snovi, naštete v 3. členu točka d) tega odloka na javno odlagališče;
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
31. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki je nosilec dejavnosti:
1. če posod za odpadke nima postavljenih v določenem prostoru (18. člen);
2. če ne odlaga komunalnih odpadkov v za to določene posode (7. člen);
3. če nevarne odpadke odlaga v posode za odpadke (6. člen);
4. če ne zagotovi, da se posode za odpadke redno čistijo ali kako drugače ravnajo v nasprotju z 12. členom;
5. če ob kioskih, trgovinah, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih in otroških igriščih, parkiriščih in drugih mestih ne namesti košev za odpadke in jih redno ne prazni in ne čisti (11. člen);
6. če ravna v nasprotju z 17. členom tega odloka;
7. če odloži posebno nenevarne odpadke brez pridobljenega soglasja izvajalca in pristojnih inšpekcij (4. člen);
8. če povzročitelj odlaga odpadke ali ne poskrbi za odstranitev odpadkov z mesta, ki niso določena kot odlagališča (23. člen);
9. če kot zavezanec ne da izvajalcu točnih podatkov glede števila oseb in površin poslovnih prostorov, ki vplivajo na obveznosti plačevanja odvoza komunalnih odpadkov (25. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje tudi posameznik, če stori prekršek iz 30. in 31. člena tega odloka.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Divja odlagališča odpadkov v Občini Loški Potok je dolžan odstraniti izvajalec. Sredstva za odstranitev in saniranje divjih odlagališč, v skladu s programom, ki ga pripravi izvajalec, zagotovi Občina Loški Potok.
34. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 3/92).
Št. 353-3/97
Loški Potok, dne 29. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti