Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

457. Odlok o ureditvenem načrtu za Smučarski center Gorenja Sava, stran 682.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95), je Mestni svet mestne občine Kranj na 21. seji dne 18. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za Smučarski center Gorenja Sava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za Smučarski center Gorenja Sava, ki ga je izdelal Domplan Kranj, p.o. pod št. U.D./310-63/96, z datumom november 1996.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
a) Obrazložitev in utemeljitev prostorskih pogojev z oceno stroškov
b) Pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij
c) Grafične prikaze:
1.a Prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj, M 1:5000
1.b Prikaz prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Kranj, M 1:5000
2. Prikaz meje območja na katastru, M 1:2880 in 1:1000
3. Geodetski posnetek obstoječega stanja, M 1:500
4. Ureditvena situacija, M 1:500
4.a Ureditev zelenih površin, M 1:500
5. Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov, M :500
5.a Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov, M 1:500
6. Idejne rešitve prometnega omrežja, M 1:500
6.a Idejne rešitve prometnega omrežja – prerezi, M 1:100
7. Idejne rešitve komunalne infrastrukture, M 1:500
8. Prikaz širšega območja z obstoječimi in predvidenimi ureditvami, M 1:5000.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje ureditvenega načrta leži na severnem pobočju Šmarjetne gore, med lokalno cesto Kranj–Besnica in lokalno cesto, ki pelje na Šmarjetno goro. Velikost območja je 49.680 m2.
Meja območja je razvidna iz grafične dokumentacije pod točko c/2 iz 2. člena tega odloka. V območje so vključena zemljišča naslednjih parcelnih številk: 113/17-del, 1137/18, 1137/19, 1137/20, 1131, 1132, 1133, 1136-del, 1135-del, 1130/2, 1129/1, 1130/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5 vse k.o. Kranj in 986/2-del, 986/1-del, 985/1-del, 285/2-del, 987-del vse k.o. Stražišče.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje je predvideno za gradnjo smučarskega skakalnega centra z dopolnilnim programom, namenjeno bo smučarskim prireditvam in treningom v zimskem in poletnem času.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV TER DOVOLJENE TOLERANCE
5. člen
Objekti in napravi se morajo graditi po grafični dokumentaciji pod točko c/4., 5. in 5.a iz 2. člena tega odloka z dopustnimi tolerancami + / -10% in naslednjimi oblikovalskimi izhodišči:
Smučarski center obsega: 100 m skakalnico, tribune za gledalce, glavni objekt, bokse za shrambo in pripravo smuči, RTV bokse, sodniški stolp, rezervoarja vode, javna in interna parkirišča ter enosedežno žičnico.
a) Skakalnica
Os skakalnice poteka po obstoječi grapi, ki leži med obema vrhovoma Šmarjetne gore in se končuje na platoju z ledinskim imenom Bavhenk. V območju naleta, odkočne mize in hrbta skakalnice je naprava pretežno vkopana v teren. Spodnji del doskočišča in sam iztek skakalnice, s tribunami za obiskovalce pa je nasut v obliki platojev različnih višin in čim bolj naravnih oblik. Višina skakalnice od začetka naleta do dna izteka je 115,77 m. Dolžina skakalnice od začetka naleta do konca izteka je 311,55 m.
b) Glavni objekt
Glavni objekt vsebuje skladišča, tehnične naprave, garderobe z umivalnicami, klubske prostore, gostinske kapacitete, fitness center, kegljišče, športne trgovine s servisom smuči in opreme ter prostore za druge spremljajoče dejavnosti. Objekt je lociran pod in nad koncem izteka skakalnice. Objekt obsega tri kleti in I. nadstropje, ki se nahaja nad zaključnim delom izteka skakalnice. Objekt je zasnovan v krožni obliki in se pod iztekom skakalnice pahljačasto razširi. Višina objekta nad iztekom skakalnice je 13,90 m.
c) Enosedežna žičnica
Poteka od platoja ob izteku skakalnice do vrha zaletišča skakalnice s srednjim izstopom pri odskočnem mostu.
d) Spremljajoči objekti skakalnice
Pokriti boksi za shrambo in pripravo smuči, RTV boksi, sodniški stolp in plinska postaja so predvideni ob skakalnici.
e) Rezervoarja vode
Dva rezervoarja vode s prostornino po 350 m3 sta namenjena za dodatno zasneževanje, spodnji pa bo služil tudi razbremenjevanju odvečnih voda.
6. člen
Pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezne posege v prostor je dopustna izdelava lokacijske dokumentacije, s katero se v okviru toleranc podrobneje definirajo urbanistični in arhitekturni pogoji posega v prostor.
7. člen
Ureditev zelenih površin mora biti izvedena po grafični dokumentaciji pod točko c/4.a iz 2. člena tega odloka in naslednjimi izhodišči:
– dopustna je krčitev gozda samo v obsegu, ki ga zahtevajo tehnični normativi skakalnice in spremljajočih objektov,
– novonastali gozdni rob je potrebno zaokrožiti v pasu 10–20 m,
– pri izkopih hribine ni dopustno razstreljevanje.
V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
8. člen
Prometno omrežje
Kompleks je prometno navezan na lokalno cesto Kranj–Besnica, od koder je s pasom za leve zavijalce predviden dovoz na javno parkirišče s cca 70 parkirnimi mesti ter na interni parkirišči. Poleg glavnega dovoza je načrtovan tudi urgentni dovoz.
Za dostop do vrha skakalnice je predvidena enosedežna žičnica.
Prostor ob vznožju naprave je organiziran tako, da funkcionira v dveh režimih:
a) Vsakdanji režim
V tem režimu sta podhoda v amfiteater in dostopi do servisnih delov z žičnico zaprti. Podvoz pod amfiteatrom in dostop do lokalov je odprt. Odprtega značaja je večji del platoja s parkirišči in restavracija s teraso.
b) Tekmovalni režim
Ob tekmovanjih so dostopi za obiskovalce, tekmovalce in TV ekipe in komentatorje povsem ločeni.
Prepovedano je parkiranje severno od lokalne ceste Kranj–Besnica.
Odvajanje odpadnih voda
Fekalne vode bodo speljane v kanalizacijo. Meteorne vode s skakalnice, parkirišč in utrjenih površin je preko lovilca olj potrebno voditi v meteorno kanalizacijo z izpustom v Savo minimalno 100 m nizvodno od črpališča.
Vodovodno in hidrandno omrežje
Oskrba z vodo bo zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja.
Električno omrežje
Za oskrbo z električno energijo je predvidena izgradnja nove transformatorske postaje, ki je predvidena v sklopu glavnega objekta in bo priključena na srednjenapetostni kablovod med Tp Gorenja Sava in Tp Črpališče Gorenja Sava.
Telefonsko omrežje
Preko območja smučarskega centra poteka krajevno in medkrajevno kabelsko telekomunikacijsko omrežje, katerega bo potrebno zaščititi. Smučarski center bo priključen na javno telekomunikacijsko omrežje.
Ogrevanje
Za energetsko preskrbo se lahko uporablja plin ali elektrika.
Vodnogospodarske ureditve
Obstoječi vodni izvir bo kontrolirano voden po kanaletah in cevovodu do rezervoarjev vode za dodatno zasneževanje, od tu pa do reke Save.
Mreža kanalet in cevovodov bo zbrala tudi vse meteorne vode s skakalnice.
VI. ETAPNOST IZVEDBE
9. člen
Ureditveni načrt je razdeljen v dve etapi. V prvi etapi je predvidena gradnja smučarskega centra z objekti in napravami, navedenimi v 5. členu tega odloka. V okviru prve etape je v I. fazi potrebno zgraditi skakalnico in glavni objekt do III. gradbene faze s spremljajočimi dejavnostmi, ki nujno služijo obratovanju skakalnice. V tej fazi je za odvajanje fekalnih voda dopustna gradnja vodoneprepustne greznice na praznjenje. Greznica mora biti locirana nizvodno od črpališča. Mikrolokacija greznice bo določena na podlagi geoloških raziskav.
V II. fazi je dopustno zgraditi ostale objekte, ki niso vezani na obratovanje skakalnice. Po izgradnji II. faze je potrebno vse fekalne vode voditi v kanalizacijo.
V drugi etapi je na travniku na jugovzhodni strani območja predvidena izgradnja dopolnilnega športnega programa. Pred izdajo dovoljenja za posege v prostor je za to območje potrebno izdelati tehnično dokumentacijo, na podlagi katere bo ureditveni načrt dopolnjen.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
10. člen
Izvajalec mora ped pričetkom del odstraniti in ustrezno deponirati rodovitno humusno plast.
Izvede se lahko le posek dreves, ki jih na podlagi dovoljenja za poseg v prostor označi pooblaščen predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije – Območna enota Kranj.
Lastnik je po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije – Območne enote Kranj, dolžan vzdrževati novonastali gozdni rob v širini 10–20 m.
Med gradnjo in obratovanjem smučarskega centra je prepovedana uporaba sredstev, ki bi lahko onesnažila vodni vir Gorenja Sava.
VIII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in pravnim osebam na Oddelku za okolje Mestne občine Kranj.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0044/96-5
Kranj, dne 28. januarja 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti