Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

456. Odlok o preoblikovanju sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje, stran 680.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 7/93) in odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 35/85), je Občinski svet občine Kočevje na 22. seji dne 10. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja preoblikovanje sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: sklad), ustanovljenega z odlokom Skupščine občine Kočevje (odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje – Uradni list SRS, št. 35/85), njegova organizacija, poslovanje, pravice in obveznosti.
2. člen
Sklad je ustanovljen z namenom pridobivanja stavbnih zemljišč v last občine, razpolaganja s stavbnimi zemljišči, urejanja stavbnih zemljišč ter upravljanja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč.
3. člen
1. Firma sklada je: Sklad stavbnih zemljišč občine Kočevje.
2. Sedež sklada je: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
4. člen
1. Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom ter statutom sklada in je vpisana v sodni register.
2. Za svoje obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem.
II. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Sklad izvaja na podlagi planskih aktov občine njeno politiko glede prodaje, pridobivanja, urejanja stavbnih zemljišč in oddajanja stavbnih zemljišč za graditev tako, da:
– upravlja s sredstvi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, v skladu s svojim finančnim načrtom;
– pridobiva stavbna zemljišča v last Občine Kočevje, v soglasju z Občinskim svetom občine Kočevje;
– oddaja stavbna zemljišča za graditev;
– prodaja stavbna zemljišča v lasti Občine Kočevje, v soglasju z Občinskim svetom občine Kočevje;
– financira urejanje stavbnih zemljišč;
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč;
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč v lasti Občine Kočevje;
– izvaja naloge v skladu s prostorsko-planskimi izvedbenimi in drugimi urbanističnimi akti Občine Kočevje;
– izvaja strokovno tehnične naloge s področja svoje dejavnosti;
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon oziroma drug akt Občine Kočevje.
III. SREDSTVA SKLADA
6. člen
1. Sklad upravlja z naslednjimi sredstvi Občine Kočevje:
– denarna sredstva, zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– denarna sredstva, pridobljena s prodajo stavbnega zemljišča;
– denarna sredstva, zbrana iz sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč;
– namenska sredstva za graditev komunalnih in drugih objektov in naprav;
– druga sredstva.
2. Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo v proračunu Občine Kočevje, na posebnem računu sklada in se uporabljajo za izvajanje dejavnosti sklada.
IV. ORGANI SKLADA
7. člen
1. Organi sklada so upravni odbor in komisija za oddajo stavbnih zemljišč.
2. Člani organov sklada morajo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skrivnost sklada.
3. Člani organov sklada so za svoje delo odgovorni Občinskemu svetu občine Kočevje.
8. člen
1. Sklad upravlja upravni odbor sklada.
2. Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje in razrešuje Občinski svet občine Kočevje.
3. Dva člana upravnega odbora predlaga v imenovanje župan Občine Kočevje, izmed zaposlenih v upravi Občine Kočevje, dva člana upravnega odbora pa predlaga v imenovanje komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja izmed članov Občinskega sveta občine Kočevje.
4. Funkcijo predsednika upravnega odbora opravlja župan Občine Kočevje.
5. Mandat članov upravnega odbora je štiri leta oziroma preneha s prenehanjem delovnega razmerja v upravi Občine Kočevje oziroma s prenehanjem mandata v Občinskem svetu občine Kočevje.
6. Mandat članov upravnega odbora se po izteku lahko ponovi.
9. člen
Upravni odbor o svojem delu in o izvajanju nalog sklada, najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Kočevje.
10. člen
1. O oddaji oziroma prodaji stavbnih zemljišč odloča komisija za oddajo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: komisija).
2. Komisija ima najmanj tri člane, ki jih potrjuje upravni odbor sklada, izmed članov Odbora za okolje in prostor Občine Kočevje, (v nadaljevanju: odbor).
3. Upravni odbor sklada izmed članov komisije imenuje predsednika komisije.
4. Mandat članov komisije je štiri leta oziroma preneha s prenehanjem mandata svetnika v občinskem svetu.
5. Mandat članov komisije se po izteku lahko ponovi.
11. člen
Komisija o svojem delu poroča Občinskemu svetu občine Kočevje ter upravnemu odboru sklada.
V. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SKLADA
12. člen
Sklad predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora sklada.
13. člen
Pogodbe o oddaji stavbnih zemljišč oziroma prodaji in nakupu stavbnih zemljišč, pogodbe o oddaji del za urejanja stavbnih zemljišč, listine finančnega značaja in druge listine lahko predsednik upravnega odbora sklada sklepa, oziroma podpisuje le ne podlagi vsakokratnega sklepa upravnega odbora oziroma komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja nadzorni odbor Občine Kočevje, v skladu s svojimi pristojnostmi.
VII. PREPOVED KONKURENCE
15. člen
1. Čani komisije in člani upravnega odbora, njihovi ožji družinski člani, ne smejo biti člani upravnih odborov oziroma uprav ali vodilni delavci v katerikoli drugi družbi ali skladu z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo sklada oziroma je ali bi lahko bila v kakršnemkoli pogodbenem razmerju s skladom.
2. Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za predsednika upravnega odbora tako, da v primeru nezdružljivosti funkcije v skladu z določbo prvega odstavka tega člena, pri odločanju o posamezni zadevi njegov glas ne šteje.
3. Za posamezno zadevo iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje vsaka poslovna zadeva sklada, ki je v kakršnikoli poslovni povezavi z družbo ali skladom z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo sklada oziroma je ali bi lahko bila v kakršnemkoli pogodbenem razmerju s skladom in je predsednik upravnega odbora sklada, član upravnega odbora oziroma uprave oziroma vodilni delavec v tej družbi oziroma skladu.
VII. DRUGE DOLOČBE
16. člen
Strokovno tehnična dela v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč, lahko sklad na podlagi javnega razpisa odda za to usposobljeni osebi.
17. člen
1. Sklad z vsakoletnim programom opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu, sprejme finančni načrt za njihovo izvajanje in zaključni račun.
2. Program nalog, finančni načrt in zaključni račun sklada, potrjuje Občinski svet občine Kočevje.
18. člen
1. Sklad lahko najema in daje kredite le na podlagi soglasja Občinskega sveta občine Kočevje.
2. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko sklad z namenom izvajanja letnega programa nalog, daje kredite brez soglasja Občinskega sveta občine Kočevje, če gre pri tem za porabo sredstev v okviru finančnega načrta sklada.
19. člen
1. Podrobnejšo organizacijo in delovanje sklada določa statut sklada.
2. Statut oziroma spremembe statuta sprejme upravni odbor v soglasju z Občinskim svetom občine Kočevje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
1. Mandat predsednika upravnega odbora preneha z dnem uveljavitve tega odloka, njegovo funkcijo pa prične opravljati župan Občine Kočevje, v skladu z določbami tega odloka in statuta sklada.
2. Člani upravnega odbora opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov v skladu z določbami tega odloka.
21. člen
Člane upravnega odbora sklada mora župan Občine Kočevje oziroma komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja predlagati v imenovanje Občinskemu svetu občine Kočevje najkasneje v roku trideset dni od uveljavitve tega odloka.
22. člen
1. Upravni odbor mora v skladu z določbami tega odloka sprejeti spremembe statuta sklada v roku trideset dni od njegovega imenovanja in jih predložiti v soglasje Občinskemu svetu občine Kočevje.
2. Upravni odbor mora imenovati člane in predsednika komisije najkasneje v roku trideset dni od imenovanja vseh članov upravnega odbora.
23. člen
Do sprejetja novih, se uporabljajo doslej veljavni splošni akti sklada, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe 3. do 5. člena ter 7. do 18. člena odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 35/85).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-25/96-143
Kočevje, dne 10. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti