Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

455. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1997, stran 678.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na seji dne sprejel 30. 1. 1997
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 1997
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Kočevje za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kočevje.
2. člen
Proračun Občine Kočevje je določen v skupni višini 1.104,471.247,65 SIT, od tega
-------------------------------------------------------
          Bilanca prihodkov       Račun
             in odhodkov   financiranja
-------------------------------------------------------
Prihodki       1.104,471.247,65
Odhodki       1.103,671.247,65    800.000,00
Presežek          800.000,00
Primanjkljaj                 800.000,00
-------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Kočevje se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kočevje. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Kočevje in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev ododbrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostjo stanje proračuna.
Uporabnik proračuna mora pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna, upoštevati plačilne roke, ki so najmanj 20 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa.
Za poravnavo obveznosti, ki imajo naravo materialnih stroškov, morajo uporabniki dogovoriti najmanj 20-dnevni rok plačila.
Za poravnavo iz naslova investicij, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za proračun in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen zakon.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1997, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za proračun in finance in nadzorni odbor.
Župan Občine Kočevje lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
10. člen
Župan Občine Kočevje je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
11. člen
Oddelek za proračun in finance je po pooblastilu župana pristojen, da:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav proračun
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
12. člen
Občinski svet občine Kočevje odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kočevje največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja: odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kočevje.
13. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Kočevje in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-11/96-0121
Kočevje, januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti