Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

451. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci, stran 675.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) je Svet Krajevne skupnosti Črenšovci na 11. seji dne 3. 2. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Črenšovci, ki vključuje naselja Črenšovci, Žižki in Trnje.
2. člen
Referendum bo 9. 3. 1997 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih Krajevne skupnosti Črenšovci.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
a) Skupni program KS Črenšovci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– preplastitev krajevnih cest;
– ureditev meteorne kanalizacije in jaškov.
b) Vaški programi:
Črenšovci: vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vaškega vodovoda in ulične razsvetljave, ureditev pločnika v ulici Juša Kramarja, asfaltiranje makadamskih ulic.
Trnje: vzdrževanje vaško-gasilskega doma, odkup zemljišča pri vodovodnem zajetju, vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vaškega vodovoda in ulične razsvetljave.
Žižki: vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vodovoda, ulične razsvetljave in pokopališča.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka v KS Črenšovci se bo predvidoma zbralo 60,000.000 tolarjev. Program nalog iz 3. člena tega sklepa je po cenah iz decembra 1996 ocenjen na 700,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva proračuna Občine Črenšovci, sredstva proračuna Republike Slovenije ter sredstva občanov.
Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet KS Črenšovci.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let in sicer od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Črenšovci, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 7% od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialnovarstvene pomoči, otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal Svet Krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Črenšovci.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obračunava KS Črenšovci. Zavezancem katastrskega dohodka obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Črenšovci, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Črenšovci
G L A S O V N I C A
ZA GLASOVANJE NA REFERENDUMU, DNE 9. 3. 1997, O UVEDBI KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA ZA DOBO PET LET OD 1. 4. 1997 DO 31. 3. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
a) Skupni program KS Črenšovci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– preplastitev krajevnih cest;
– ureditev meteorne kanalizacije in jaškov.
b) Vaški programi:
Črenšovci: vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vaškega vodovoda in ulične razsvetljave, ureditev pločnika v ulici Juša Kramarja, asfaltiranje makadamskih ulic.
Trnje: vzdrževanje vaško-gasilskega doma, odkup zemljišča pri vodovodnem zajetju, vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vaškega vodovoda in ulične razsvetljave.
Žižki: vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vodovoda, ulične razsvetljave in pokopališča.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 7% od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– 2% od pokojnin, razen tistih katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini.
GLASUJEM
    ZA                          PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Črenšovci.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Krajevne skupnosti Črenšovci, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Črenšovci, dne 3. februarja 1997.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Črenšovci
Janez Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti