Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

449. Odlok o grbu in zastavi Občine Črenšovci, stran 672.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95 in 17/96) je Občinski svet občine Črenšovci na seji dne 28. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejata oblika in način uporabe grba in zastave Občine Črenšovci.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Črenšovci so sestavni del tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana).
4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugledu občine.
Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo podjetja in obrtniki, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
6. člen
Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave po določilih tega odloka izda župan občine.
II. GRB
7. člen
Grb Občine Črenšovci ima obliko ščita, z ovalnim spodnjim robom. Na srebrni podlagi je na desni strani stiliziran jelšev list zelene barve, ki simbolizira Polanski log. V njem je žitni klas rumene barve, ki predstavlja rodovitnost prekmurske zemlje.
V levi polovici grba se nahaja simbol reke Mure, ki je ponazorjen s tremi vzporednimi valovi modre barve. Iz valov izstopa mlinsko kolo, ki je črne barve in simbolizira značilnosti krajev ob Muri. Nad mlinskim kolesom se nahajajo trije stilizirani plodovi drevesa črense, ki predstavljajo tri krajevne skupnosti v občini ter ponazarjajo ime občinskega središča in občine. Plodovi so črne barve. Ščit je obrobljen s črnim robom.
Osnovne barve grba Občine Črenšovci:
rumena  SCC    4
zelena  SCC    65
modra   SCC    47
črna   SCC    88
srebrna
Barve so vzete iz kataloga “Sistem mešanja barv SCC”, Cinkarna Celje, izdan marca 1994.
Grafične linije grba ostanejo enake in v skladu z njeno geometrijo tudi v primeru tridimenzionalne izvedbe.
8. člen
Grb Občine Črenšovci se uporablja:
– v pečatu, na oznakah dokumentov in znakih občinskih organov,
– na slovesnih sejah občinskega sveta,
– v uradnih prostorih Občine Črenšovci.
9. člen
Grb Občine Črenšovci se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo župan občine, predsednik in podpredsednik v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporablja občinska uprava;
– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina;
– v uradnih prostorih krajevnih skupnosti in javnih zavodih;
– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja župana in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega odloka.
10. člen
Podjetja ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo sedež v Občini Črenšovci, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba, zlasti v:
– zaščitnem znaku,
– obliki našitkov in društvenih praporjih,
– obliki spominkov in značk.
11. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen v primeru, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen takrat, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v drugih primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
12. člen
Zastava Občine Črenšovci je belo-zelene barve z grbom Občine Črenšovci.
Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave.
Razmerje med širino in dolžino je 1: 2,5.
Če je zastava izobešena horizontalno, morata biti barvi razporejeni tako, da je zgoraj bela in spodaj zelena barva. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z zgornjo polovico v belo, z drugo polovico pa v zeleno polje.
Če je zastava izobešena vertikalno, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je bela barva na levi, zelena barva pa na desni strani. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z desno polovico (zeleni list z žitnim klasom) v belo polje, z drugo polovico pa v zeleno polje.
Če je višina zastave 100 cm, dolžina pa 250 cm, je širina grba 61 cm, višina pa 76 cm.
13. člen
Zastava Občine Črenšovci je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Črenšovci, in v sejni sobi Občine Črenšovci.
Zastava Občine Črenšovci se lahko izobesi tudi na drugih mestih, in sicer v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditvah, ob obisku uradnih delegacij ter ob drugih podobnih priložnostih, pomembnih za občino.
V primeru iz drugega odstavka tega člena se morajo izobešene zastave odstraniti najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
14. člen
Na podlagi dovoljenja župana se lahko izdela tudi namizna zastavica Občine Črenšovci.
Namizna zastavica je obešena vedno navpično in se lahko uporablja v uradnih prostorih občine, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, kulturnih in športnih organizacij ter kot priložnostno darilo.
15. člen
Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama mora biti v sredini, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom, je zastava občine:
1. če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga, tako da jo je razločno videti;
2. če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga;
3. če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone;
4. če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani.
IV. NADZORSTVO
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni občinski odbor.
V. KAZENSKA DOLOČBA
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
– uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (3. člen);
– uporablja grb in zastavo kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev (4. člen);
– uporablja grb in zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da zmanjšuje ugled občine (4. člen);
– ne odstrani izobešene zastave v 24 urah po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena (14. člen);
– nima ustreznega dovoljenja iz 6. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Črenšovci skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenj in vodi evidenco izdanih dovoljenj.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112/97
Črenšovci, dne 28. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti